6 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29080

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


BOR ŞEKER FABRİKASI İÇİN PRES FİLTRE ÜNİTESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karaköprü Belediye Başkanlığından:


2014/2015 DÖNEMİ KAMPANYA DAHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/92138

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Dönemi 4 Kamyon, 3 Kepçe ile %20 toleranslı 80 gün süreli Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Dönemidir (%20 toleranslı 80 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  18.08.2014 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7155/1-1


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Şeker Ambarlarında; Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 2 Ay süreli Günlük 39 Kişi ile Kampanya Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 10 Ay Süreli Günlük   5 Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi,

b) Yapılacağı yer                    :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                      : 19.08.2014 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) 100,00 (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 19.08.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Muş adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7146/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Kütahya İli, Merkez İlçede Mülkiyeti Hazineye ait; Hacıazizler Mahallesinde bulunan 2618 ada, 545 parsel numaralı 6.994,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, imarlı taşınmazın muhammen bedeli 1.749.000,00 TL, geçici teminat miktarı 349.800,00 TL olarak 19/08/2014 tarihinde saat 11:50’de; Yenibosna Mahallesinde bulunan 1 pafta, 533 parsel numaralı, 11.747,50 m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, imar planında kısmen yol, kısmen pasif yeşil alan, kısmen sanayi alanı olan taşınmaz muhammen bedeli 3.847.307,00 TL, geçici teminat miktarı 769.461,40 TL olarak 20/08/2014 tarihinde saat 13:40’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,  İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7153/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2014-2015 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması işidir.

İhale kayıt numarası                      :  2014/92616

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2014-2015 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması. Toplam 33 kişi tahmini 80 gün çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                          :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 80 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  18.08.2014 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 18/08/2014 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7154/1-1


BOR ŞEKER FABRİKASI İÇİN PRES FİLTRE ÜNİTESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        :  2014/92209

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14     06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0312-458 55 00    Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Bor Şeker Fabrikasının karbonatlama (dekantör) çamurunun süzülmesi amacıyla, her biri en az 95 m2 net süzme yüzeyi kapasiteli 2 adet; şasesi, yan kolları, hidrolik açma-kapama ünitesi, plaka açma sistemi, plakaları, filtre bezleri, damlama tavası, emniyet sistemi, hava dağıtım sistemi, yıkama sistemi, PLC kontrol panosu ve diğer tüm aksesuarlarıyla birlikte membran filtre preslerin ve yardımcı ünitelerinin temini, konulacağı yerin çelik tadilatları, yerine konması, montajı ve devreye alınması ile birlikte komple filtre pres ünitesi alım işidir.

b) Teslim Yeri                        :  Bor Şeker Fabrikası.

c) Teslim Tarihi                      :  Pres filtre ünitesi malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 130 (yüzotuz) takvim günü içinde ilgili şeker fabrikasına teslim edilecek, en geç 01 Eylül 2015 tarihine kadar pres filtre ünitesi montajı tamamlanarak devreye almaya hazır hale getirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14     06100 Yenişehir/ANKARA.

b) Tarihi ve saati                     :  26.08.2014 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 26.08.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7037/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karaköprü Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İlçemiz sınırları dahilinde Güllübağ Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Karaköprü Belediyesine ait aşağıya çıkarılmış taşınmazların satışı; Karaköprü Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 026 sayılı kararı ile Karaköprü Belediye Encümenine yetki verilmiş olup, Karaköprü Belediye Encümeninin 23.07.2014 tarih ve 113 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

 

Satışı yapılacak taşınmazların

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

No

Parsel

Yüzölçümü

M2

Cinsi

Geçici

Teminat

Miktarı (%3)

Tahmin Edilen

Bedel

(KDV Dahil)

1

Şanlıurfa

Karaköprü

Güllübağ

3704

2

6886.6

Arsa

51.649,50.TL

1.721.650,00.TL

2

Şanlıurfa

Karaköprü

Güllübağ

3718

1

6307.23

Arsa

47.305,00.TL

1.576.807,50.TL

3

Şanlıurfa

Karaköprü

Güllübağ

3719

1

6701.51

Arsa

50.262,00.TL

1.675.377,50.TL

 

Madde 2 - Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı) dır.

Madde 3 - İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

Madde 4 - Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar 21.08.2014 tarihinde Perşembe günü saat 10.00'da Karaköprü Belediyesi Hizmet binası toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6 - İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı kooperatifleri girebilirler.

Madde 7 - İsteklilerde Aranan Şartlar ve Belgeler;

a) Kanuni ikametgâh veya tebligat için adres göstermek,

b) Nüfus Cüzdan Suretini vermek.

c) Vekâleten giriliyorsa vekâletname vermek. (Noter tasdikli)

ç) İhale Geçici Teminat makbuzunu vermek.

d) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır.

Madde 8 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 21.08.2014 Perşembe günü saat 10:00'a kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7059/1-1


2014/2015 DÖNEMİ KAMPANYA DAHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                          :  2014/90647

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 1353 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Tahmini 110 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat çalışmak koşuluyla 4 adet damperli kamyon çalıştırılması hizmeti

                                                  4 Adet Damperli Kamyon (Çelik Kasalı): her biri 20-25 tonluk kapasiteye sahip ve en çok 10 yaşında olacaktır. Damperli kamyonların 4’ü de 24 saat kesintisiz olarak kullanıma hazır bir vaziyette fabrika sahası içerisinde bulundurulacaktır.

                                               :  Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Tahmini 110 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat çalışmak koşuluyla 2 adet lastik tekerlekli yükleyici çalıştırılması hizmeti

                                                  2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici: her bir yükleyici en az 175hp (129 kw) gücünde, kepçe hacmi en az 2,3 m3 bakımlı ve en çok 10 yaşında olacaktır. Yükleyici fabrika sahasında 24 saat sürekli arızasız, aktif olarak bulundurulacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  19.08.2014 Salı Günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:

Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

a) Kamyon ve kepçe ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri

b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri

c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 19.08.2014 Salı günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

7041/1-1


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 47 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2 - İhale 19.08.2014 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL dir.

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve kimliğini ibraz etmesi.

b) Bu işe ait geçici teminat vermesi

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini vermesi.

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan olunur.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. Karacabey/BURSA

Tel    :  0 224 689 64 75-76

Faks  :  0 224 689 64 96

7061/1-1


AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/92741

1 - İdarenin

a) Adresi                                 : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2014/2015 Döneminde % 20 toleranslı 200.000 Ton Kristal Şeker Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin belirlediği tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  20/08/2014 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak paketlenmiş veya torbalanmış ürünlerin tahmil tahliye hizmeti veya Şeker Fabrikalarında gerçekleştirilen her türlü tahmil tahliye hizmeti kabul edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Ankara Yolu 9. Km. Çorum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7152/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, cinsi/vasfı, yıllık muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı arsa vasıflı gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile satılacaktır.

Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin ihalesi 20.08.2014 tarihinde saat 14.00’da başlayacak olup; Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen tarih ve saatler takip edilerek yapılacaktır.

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan Çetinkaya Mahallesi 21J-3D pafta, 1170 ada, 21 parsel nolu arsa, Çetinkaya Mahallesi 21J-3D pafta, 1170 ada, 22 parsel nolu arsa ve Çetinkaya Mahallesi 20K-2A pafta, 4226 ada, 3 parsel nolu arsa vasıflı gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre K.D.V.'den istisna olup; ihale ile ilgili ilan, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. Satışa çıkan Küçük Çobanlı Mahallesi, K24B-20C-3C pafta, 163 ada, 3, 4, 5, parsel nolu arsa vasıflı gayrimenkullerin ihale ile ilgili K.D.V.'si, ilan, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

 

İHALE TARİHİ: 20.08.2014                                                  İHALE SAATİ: 14.00

S.

No

İli/İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Alan

M2

Cinsi/Vasfı

Muhammen

Bedeli ¨

Geçici İhale

Teminatı ¨

İhale

Saati

1-

Afyonkarahisar Merkez

Çetinkaya

21J-3D

1170

21

736,20

Konut Arsası

456.444,00-

13.694,00-

14.00

2-

Afyonkarahisar Merkez

Çetinkaya

21J-3D

1170

22

953,60

Konut Arsası

524.480,00-

15.735,00-

14.10

3-

Afyonkarahisar Merkez

Çetinkaya

20K-2A

4226

  3

2.380,00

Ticari Arsa

571.200,00-

17.136,00-

14.20

 

İHALE TARİHİ: 20.08.2014                                                  İHALE SAATİ: 14.30

S.

No

İli/İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Alan

M2

Cinsi/Vasfı

Muhammen

Bedeli ¨

Geçici İhale

Teminatı ¨

İhale

Saati

4-

Afyonkarahisar Merkez

Küçük Çobanlı

K24B- 20C-3C

163

3

689,42-

Arsa

34.471,00-

1.035,00-

14.30

5-

Afyonkarahisar Merkez

Küçük Çobanlı

K24B- 20C-3C

163

4

682,34-

Arsa

34.117,00-

1.024,00-

14.40

6-

Afyonkarahisar Merkez

Küçük Çobanlı

K24B- 20C-3C

163

5

945,42-

Arsa

47.271,00-

1.419,00-

14.50

 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin son müracaat günü olan 20.08.2014 tarihi saat 12.00’a kadar istenilen belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

3 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

4 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

5 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

3 - Ticaret Sicil Belgesi

4 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

6 - Geçici îhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

6919/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

ALANI M2

İMARI

BELEDİYE PAYI

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

HABİPLER

2888

8

ARSA

960

BİTİŞİK NİZAM 5 KATLI KONUT+TİCARET

TAM

3.360.000,00 TL

100.800,00 TL

21.08.2014 - 14.00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (Beşyüz) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A - Gerçek kişi olması halinde;

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2 - İkametgâh belgesi,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir). 

B - Tüzel kişi olması halinde; 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 - Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Tekliflerin Hazırlanması Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

7147/1-1