24 Temmuz 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21 M-IV pafta, 844 ada, 180 parsel üzerindeki 556745 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ayşe Süheyla ANGIN (Denetçi No: 13907, Oda Sicil No: 14326) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2013/1136 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 07.03.2014 tarihli ve E.2013/1136-K.2014/168 sayılı karar ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, Ayşe Süheyla ANGIN hakkında, 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geriye kalan 132 günlük kısmı 16.07.2014 tarihli ve 5977 sayılı Makam Olur’u ile uygulamaya konulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6765/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 124 Altınordu/ORDU adresli ve 1690514205 Vergi Kimlik/Mükellefiyet numarasında kayıtlı olan Bi-Çim Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Gıda Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 6 (Altı) ay süreyle Bakanlık İhalelerine katılmaktan yasaklanması kararına ilişkin ilan metninde, "şirket ortakları kısmında isimleri bulunan Aydın İLELİ ve Mehmet GİRAL adlı şahısların yasaklama işleminin iptaline" ve Bi-Çim Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Gıda Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yasaklılık durumunun devam etmesine karar verilmiştir.

İlan olunur.

6763/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Açıköğretimliler Birliği Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/06/2014 tarihinde kesinleşen, 05/02/2014 tarih ve E: 2012/252, K: 2014/34 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6610/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı (Ahlatcı Vakfı)

VAKFEDENLER: Ahmet AHLATCI, Güner Sibel AHLATCI, Ahmet Emin AHLATCI

VAKFIN İKAMETGAHI: ÇORUM

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.04.2014 tarih ve E:2013/235, K:2014/217 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, toplum ve birey sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, ağaçlandırma faaliyetleri yapılması, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlar ile yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara yardım etmek ve sosyal dayanışmaya katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 300.000.-TL.(Üçyüzbin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU : Ahmet AHLATCI, Güner Sibel AHLATCI, Yağmur AHLATCI, Ahmet Emin AHLATCI, Hüseyin AHLATCI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6782/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-  Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Yüksekokul

Bölümü

Kadro Ünvanı

Adedi

Açıklama

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Doçent

1

Bilgisayar Teknolojileri ve öğretimi alanında Doçent ünvanı almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 yıl çalışmış olmak.

6789/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

*Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

*Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

*Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Yrd.Doç

3

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. Ok.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

Uzman Doktor olmak.

Yrd.Doç

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yakınçağ Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

 

Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

Siyasi Tarih Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Katkılı Yarı İletken İnce Filmler konusunda doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Devre Elemanlarının Elektriksel ve Kimyasal Karekterizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç

5

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Alanında Doktora yapmış olmak.

6783/1-1


 


 


 

 

—————


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 09.07.2014 - 103                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 09.07.2014 - 1128                                        ŞANLIURFA

 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Çamlıdere Mahallesinde bulunan tescilli Mercihan Höyüğü’nün koordinatlı sit alanı sınırlarının, koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 04.07.2014 tarihli tespit raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990 tarih ve 372 sayılı kararı, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Çamlıdere Mahallesinde bulunan ve tescil edilirken sit alanı sınırları belirlenmeyen Mercihan Höyüğü’nün, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde belirlenmesine, üzerinde köy yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince I. Derece arkeolojik sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzeltilerek tescilinin devamına, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna

Mercihan Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6768/1-1


 

6791/1-1