24 Temmuz 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BAKIM, ONARIM VE REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Altınkaya HES İşletme Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YOL YENİLEME KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET BALAST ELEME MAKİNASI, 1 ADET BURAJ MAKİNASI, 1 ADET BALAST REGÜLATÖRÜ VE 1 ADET DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF ARAÇ, PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


9⅝” CASING (K-55/J-55) SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN TAŞINMAZIN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 KALEM MAMUL MAL ALIMI-DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI (6 SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KONTROL ÜNİTESİ (KUVVET TORK SENSÖRÜ, İKİ PARMAK TUTUCU APARATI, YAZILIMI) İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


VANTİLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAKIM, ONARIM VE REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Altınkaya HES İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Yeni Kızılırmak Mah. EÜAŞ Altınkaya Küme evleri 55440 Kolay/Bafra - SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası             :  0 (362) 548 10 18/0 (362) 548 12 40

d) Elektronik posta adresi (varsa)    :  altinkayahes@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A- a) İhale Kayıt No                        :  2014/85235

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait olan Obruk Hidroelektrik Santralının güvenlik hariç, enerji üretimini gerçekleştirmek üzere işletme, periyodik bakım, onarım ve revizyon işlerinin 34 kişi ile 3 yıl (1095 takvim günü) süre ile yaptırılması.

c) İşin yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Obruk HES (Dodurga-ÇORUM)

d) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) Yıl (1095 takvim günü)

e) İhale tarihi ve saati                       :  21.08.2014 - 14.00

f) Şartname bedeli                            :  250,00.-TL (İkiyüzelli-TL)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü/ Kolay-Bafra/SAMSUN

b) Şartname bedelinin

     yatırılacak yer                              :  EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü Veznesi veya kurumun Vakıfbank Samsun/Bafra şubesi nezdindeki TR49000 1500158007287974944 iban nolu hesap

c) İhalenin kapsamı                          :  İş bu ihale, 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Madde 22/a kapsamında yapılarak neticelendirilecektir.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü - Yeni Kızılırmak Mah. EÜAŞ Altınkaya Küme evleri 55440 Kolay/Bafra-SAMSUN adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, talep halinde idare tarafından iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (hizmet kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

6602/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/86785

1- İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 12 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemesi satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18/08/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 18/08/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6618/1-1


YOL YENİLEME KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET BALAST ELEME MAKİNASI, 1 ADET BURAJ MAKİNASI, 1 ADET BALAST REGÜLATÖRÜ VE 1 ADET DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/86979

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.

GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Afyon-Çay ve Argıthan-Ilgın istasyonları arasında 45 Km’lik geri tamirat çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Balast Eleme Makinası, 1 adet Buraj Makinası,1 adet Balast Regülatörü ve 1 adet Dinamik Hat Stabilizatörü çalıştırılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 05/08/2014 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6649/1-1


1 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet veri depolama ünitesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/08/2014 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6780/1-1


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen muhtelif cins ve miktar laboratuvar malzemesinin teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.08.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6781/1-1


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

20 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ Alımı, ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına  göre  açık  ihale  usulü  ile T.Ş.F.A.Ş.  Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya  pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2014/85243

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi                  :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  20 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ

b) Teslim yeri                                      :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme Sonrası en geç 20 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  07/08/2014 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6600/1-1


MUHTELİF ARAÇ, PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR, PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞ HURDASI VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR.

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) 250.000 KG. (± %25 TOLERANSLI)

MALZEMENİN (PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ) SATIŞ FİYATI; LONDRA METAL BORSASINDA (LME) DOLAR BAZINDA OLUŞAN BAKIR VE ÇİNKO SATIŞ FİYATLARININ ÖDEME GÜNÜNÜN BİR ÖNCESİ GÜNÜNDE Kİ KAPANIŞ KEŞ DEĞERİNDEN BELİRLENECEKTİR. ALICI FİRMA BU DEĞERLER ÜZERİNDEN MALZEMEYİ ALMAYI KABUL ETMİŞ OLACAKTIR. ALICI BUNA İTİRAZDA BULUNAMAZ.

ÖRNEK: İSTEKLİLER “MALZEMEYİ SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE, PARA YATIRMA GÜNÜNDE Kİ CU VE ZN’NUN LONDRA METAL BORSASINDA (LME) OLUŞAN BİR ÖNCEKİ KAPANIŞ KEŞ DEĞERİNİN %...... SATIN ALMAYI KABUL VE TAAHHÜT EDİYORUM” ŞEKLİNDE TEKLİF VERECEKTİR.

SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE MALZEME BEDELİNİN YATIRILACAĞI TARİHİN BİR ÖNCEKİ GÜN LME CU VE ZN’NUN KAPANIŞ KEŞ DEĞERLERİ VE TCMB NIN O GÜNKÜ EFEKTİF SATIŞ DEĞERİ ESAS ALINARAK BU FİYAT TL.YE ÇEVRİLİR.

“MALZEME FİYATI TL/KG. = [0,70 LME CU + 0,30 LME ZN] X TCMB USD KURU

BU FİYAT İNTERNET SİTESİNDEN VEYA METAL BÜLTEN DERGİSİNDEN BELİRLENECEKTİR.

NOT: MALZEMEYE ARTIRMA YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İHALE TARİHİNİ TAKİP EDEN İKİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MÜRACAAT EDECEKLERDİR.

ARTIRMA ORANLARI;

YÜKSEK FİYATA YAKIN FİYAT VEREN İLK İKİ FİRMA EN AZ     0,005 (BİNDE BEŞ),

BUNLARIN DIŞINDA KALAN VE TEKLİF VEREN FİRMALAR EN AZ  %1 (YÜZDE BİR),

TEMİNATLARINI GERİ ALMIŞ OLANLAR VE İHALEYE KATILMAMIŞ

OLANLAR DA TEMİNAT TEVDİİ ETMEK KAYDIYLA EN AZ             % 2 (YÜZDE İKİ),

ORANINDA ARTIRMA YAPABİLİRLER.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE PARÇALARI MUHTELİF MARKA ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, DİESEL MOTOR İLE TEKNE MOTORU, TEZGAH, PVC VE PLASTİK MALZEME, PİRİNÇ BAKIR RADYATÖR, MOTORBİSİKLET, PİK, REDRESÖR MUHTELİF YAĞ, PASLANMAZ TEKNE MOTOR ŞAFTLARI, BAKIR TANK, HALAT TANBURU, D.ÇELİKLİ PİRİNÇ KONDENSEN, ALTARNATÖR, PİRİNÇ POMPA, GEMİ DÜMEN VE ŞAFT, PİRİNÇ, BRONZ VB. HURDALARI.

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ                           İHALE YERİ

05 AĞUSTOS 2014             14.00                             MERKEZ/ANKARA

12 AĞUSTOS 2014             14.00                             MERKEZ/ANKARA

19 AĞUSTOS 2014             14.00                             MERKEZ/ANKARA

20 AĞUSTOS 2014             14.00                             MERKEZ/ANKARA

26 AĞUSTOS 2014             14.00                             MERKEZ/ANKARA

27 AĞUSTOS 2014             14.00                             MERKEZ/ANKARA

ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR.

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ            : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

6752/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 13,28,-TL. ile en çok 1.200,501,74,-TL arasında değişen; 06.08.2014 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,32,-TL. en çok 100.000,00,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kullanılmış Otomobil Aksamları, Ekmek Fırın Paneli, Deniz Bisikleti, Satış Standı, Cep Telefonu, Bıçak, Kimyevi Madde Cinsi Gliserin, Kaset Çalar, Kok Kömürü, Ham Dolomit, Bilyeli Yataklı Şaft Rulmanı, Denge Bileziği, Sigara Dolum Makinası, Muhtelif Elektronik Eşyalar, Tekstil, Katalog-Tükenmez Kalem, Kol Saati, Cep Telefonu Aksesuarları, Filika, Can Salı, Cep Telefonu Kapakları, Geyik Boynuzu, Sigara Tabakası, Kağıt, Cep Telefonu Kılıfı, Tank-Varil-Bidon, Kablo-Elektronik Parça, Yün Halı, Rulman, Araç Kapısı-Silindir Kapağı-Şanzıman-Araba Motoru, Saç Damlası, Çıkma Motor Silindir Kapağı, Güneş Gözlüğü, Maskara v.b 43 grup eşya; açık artırma suretiyle, Hançerli Mahallesi Sahil Yolu Cad. No. 37 Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 07.08.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6759/1-1


9⅝” CASING (K-55/J-55) SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

9⅝” Casing (K-55/J-55) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2014/86242

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 201 20 53 – 0312 285 42 70 – 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı,

                                                            3.000 metre 9 ⅝” CASING (K-55/J-55)

b) Teslim yeri/yerleri                        :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarı.

                                                            b) Yabancı istekliler için: CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  27/08/2014 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı, katalog, fotoğraf, bilgi, belge, resim ile açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler;

İstekliler söz konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası aynı adresten karşılığı (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6540/1-1


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2014/87081

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Van Yolu 9. Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası    :  0 432 388 20 09(5 Hat) – 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  2014-2015 Kampanya Dönemi süresince Fabrikamız Meydanında biriken işletme atıklarının 70 gün boyunca tahmil tahliyesi

b) Yapılacağı yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  12/08/2014 Salı günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 12/08/2014, saat 14:00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6653/1-1


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN TAŞINMAZIN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No                        :  2172

2 - İşin Konusu                                   :  Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Su Ürünleri Hal Kompleksinin işletilmeye verilmesi işi.

3 - Ada                                                :  1179

     Parsel                                             :  2 Parsel Güney Dolgu Alanı ve Deniz Yüzeyi

4 - Yüzölçümü                                    :  225.000 m² Dolgu ve 169.500 m² Deniz Yüzeyi Alanı

5 - Muhammen Bedel                         :  Brüt cirodan %5 + KDV/Yıl (Asgari yıllık 2.000.000,00 TL + KDV )

6 - Geçici Teminat                               :  60.000.- TL

7 - İşletme Cinsi                                  :  Su Ürünleri Hali

8 - İşletme Süresi                                :  10 Yıl

9 - Adres (Cadde-Sokak-No)             :  Gürpınar Mah.

10 - Yeterlik İçin Son Başvuru

       Tarih ve Saati                               :  11 Ağustos 2014 Saat: 16:30

11 - İhale Tarihi ve Saati                     :  13 Ağustos 2014 Saat: 13:00

                                                               Son teklif verme saati: 13:00

12 - İhalenin Yapılacağı Yer               :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

13 - Yeterlik Başvurusunun

       Yapılacağı Yer                             :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 15 Çemberlitaş- Fatih/İSTANBUL

14 - İhale Usulü                                  :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

15 - İhale şartnamesinin görülebileceği

      veya satın alınabileceği yer            :  İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

                                                               Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33

16 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

16.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

16.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

16.1.2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

16.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

16.1.4. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

16.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

16.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İhale ilk ilan tarihi itibariyle, ihale konusu Hal İşletmeciliği alanında faaliyet gösterdiklerine veya Hal İşletmeciliğinin şirket ana faaliyet konuları arasında bulunduğuna dair Ticaret odasından temin edecek belge (ortak girişim olması halinde tüm ortakların bu şartları sağlaması gerekmektedir.)

b) Ödenmiş sermayenin en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair belge (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb. İşbu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Tasdikli olacaktır, Ortak girişim olması halinde pilot ortağın asgari yeterlik olarak istenen bedelin %100’ünü,özel ortaklardan her birinin ise %10’unu asgari şart olarak sağlaması zorunludur)

c) Bankalar nezlinde en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) tutarında kullanılmamış nakit veya gayri nakit kredisi olduğunu ispatlayan Banka Referans Mektubu. Sunulan Banka Referans Mektuplarının genel müdürlüklerinden yazılı olarak teyit edilmesi zorunludur.(Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen asgari yeterlik şartlarını sağlaması yeterlidir, ayrıca ortaklar birlikte de karşılayabilirler.)

d) İsteklilerin ihale tarihi itibariyle bünyesinde 2 veteriner hekim ve 1 su ürünleri mühendisi bulundurması zorunludur. (ortak girişim olması halinde pilot ortağın asgari şartları sağlaması gerekmektedir.)

e) İsteklilerin ihale tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl boyunca her yıl en az 8.000.000.- TL, toplamda 40.000.000.- TL ciro yapmış olduğunu gösteren belge (ortak girişim olması halinde pilot ortağın asgari şartları sağlaması gerekmektedir.)

16.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair belge ( ihaleye ortak katılım olması halinde tüm ortakların alması gerekmektedir.)

16.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.(İBB Gelirler Müdürlüğünden temin edilecektir. İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

16.1.9. Ortak girişim beyannamesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

16.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

16.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

16.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

16.2.3. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

16.2.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

16.2.5. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

16.2.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

16.2.7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (İhale üzerinde kalırsa noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

17 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

18 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İBB Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresine, 11 Ağustos 2014 saat: 16.30 tarihine kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü salonda hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

18 - Yeterlik Başvuru dosyası ve kapalı teklif zarfı İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yeterlilik müracaatında bulunduktan (11.08.2014) sonra yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da ihale günü (13/08/2014) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

20 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

21 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6779/1-1


1 KALEM MAMUL MAL ALIMI-DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI (6 SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KONTROL ÜNİTESİ (KUVVET TORK SENSÖRÜ, İKİ PARMAK TUTUCU APARATI, YAZILIMI) İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 kalem Mamul Mal Alımı-Diğer Makine ve Teçhizat Alımı (6 Serbestlik Dereceli robot kontrol ünitesi (Kuvvet tork sensörü, iki parmak tutucu aparatı, yazılımı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2014/81603

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası             :  0 342 360 11 85- 0 342 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                    : arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                               :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 kalem Mamul Mal Alımı-Diğer Makine ve Teçhizat Alımı (6 Serbestlik Dereceli robot kontrol ünitesi(Kuvvet tork sensörü, iki parmak tutucu aparatı, yazılımı)

b) Teslim [yeri/yerleri]                     :  Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/ Gaziantep/ TÜRKİYE

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  13.08.2014 Çarşamba günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 13/08/2014 ihale tarihi ve saat 14:00’e kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/ TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6802/1-1


VANTİLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 66 adet Radyal Santrifüj Vantilatör Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.08.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6566/1-1