23 Temmuz 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29069

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


II. ÜNİTE KAZAN VE BACA GAZI ARITMA TESİSİ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


2014/2015 KAMPANYA SÜRESİNCE MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


KAMYON VE İŞ MAKİNESİ KİRALANACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. ÜNİTE KAZAN VE BACA GAZI ARITMA TESİSİ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Kazan Kısmı; Yanma odası buharlaştırıcı boru yüzeylerinde, SHT II. kademe, SHT III. kademe, RHT II. kademe, RHT I. kademe, SHT I. kademe kızdırıcı paketlerinde ve çatı kızdırıcısı kısmı, yanma odası kısmını kapsayan tüm kollektör odasında, ünite kömür yakıcılarının kazan içinde kalan kısımlarındaki kömür ve hava kanalları bölgesinde oluşan kül ve cüruf birikintilerinin temizlettirilmesi,

Baca Gazı Arıtma Tesisi Kısmı; Scrubber tank içerisindeki 6 bölüm kolektör odasındaki sprey nozullarının, 1 bölüm oksidasyon hattının, döner hava ısıtıcı (regova) bölgesinde ve scrubber tüm tank bölgesinde oluşan birikintilerinin temizlettirilmesi;

hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2014/85755

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Milas Ören Karayolu 22 Km. PK.25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  252 558 02 90 - 252 558 02 91

c) Elektronik posta adresi                    :  info@yeas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi (varsa)                       :  ---

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Kazan ve Baca Gazı Arıtma Tesisi Temizliği hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü.

c) İşin süresi                                       :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. İşe başlama tarihi 2014 Eylül-Ekim ayları planlanmış olup bu tarih revizyon tarihine göre değişebilir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 6 Ay içerisinde İdarenin belirleyeceği tarihte iş yapılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                 :  11.08.2014 - 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 30,00.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 11.08.2014 tarihinde saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25    48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6622/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                : 2014/86675

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bitlis Yolu Üzeri 8. km MUŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 436 215 12 80 (409) - Faks: 436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2014/2015 Kampanya Döneminde 188.500 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

Bölge ve Kantar Adı

Sevk Edileceği

Fabrika Adı

Taşınacak

Pancar (Ton)

 

Merkez-Güroymak

MUŞ

7.000

 

Merkez-Mercimekkale

MUŞ

40.000

 

Merkez- Hınıs (Köşk)

MUŞ

500

 

Bulanık-Bulanık

MUŞ

86.000

 

Malazgirt-Malazgirt

MUŞ

55.000

 

TOPLAM

188.500

b) Yapılacağı yer                    :  Muş Şeker Fabrikasına: Güroymak, Hınıs (Köşk), Mercimekkale, Bulanık ve Malazgirt Kantarlarından; Karayolu İle Pancar Nakliye Hizmeti.

c) İşin süresi                           :  Fabrikamızın Kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp Kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  05/08/2014 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 05.08.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6631/1-1


2014/2015 KAMPANYA SÜRESİNCE MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2014/86682

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız 2014-2015 Kampanya Dönemi süresince (± %20 toleranslı 75 gün) ±% 20 toleranslı 90.000 Ton olmak üzere günlük kok, kireçtaşı, pancar, v.s gibi işletme malzemeleri ile atıkların Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde yer silosundan kullanma yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi ve gösterilen sahaya boşaltılması, atıkların atılması v.b işlemleri. İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                     :  06.08.2014 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil).100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 06.08.2014 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6630/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB alanına ait yol, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ve Telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat: 2 Havza/SAMSUN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yol, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ve Telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Havza / SAMSUN

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile)   :  13.566.700.-TL

f) Geçici teminatı                       :  949.669.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  12/08/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat: 2 Havza/SAMSUN adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6541/2-2


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri Çalıştırılması, Bakım Onarım ve Revizyonu Hizmeti işi. Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                             :  2014/85333

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası      :  0222–230 27 39 (10 hat) Dâhili: 1353 0222–230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin

         a) Niteliği, türü ve miktarı

1 Adet Elektrikli ve 15 Adet Dizel olmak üzere toplam 16 Adet Pancar Boşaltma makinesi Çalıştırılması Hizmeti.

 

Bölgesi

Kantarı

Cer Gücü

Adet

Tahmini

Boşaltılacak

Ton

 

Merkez

Hamidiye

Dizel

1

18.000

 

Merkez

Yeşilhan

Dizel

1

10.000

 

Alpu

Alpu

Elektrikli

1

8.000

 

Alpu

Osmaniye

Dizel

1

10.000

 

Beylikova

Beylikova

Dizel

1

22.000

 

Çifteler

Çifteler

Dizel

1

17.500

 

Çifteler

Doğanay

Dizel

1

15.000

 

Çifteler

Körhasan

Dizel

1

12.000

 

Çifteler

Mahmudiye

Dizel

1

7.500

 

İnönü

İnönü

Dizel

1

5.000

 

Seyitgazi

Seyitgazi

Dizel

1

16.000

 

Seyitgazi

Kırka

Dizel

1

7.000

 

Sivrihisar

Ahiler

Dizel

1

26.000

 

Sivrihisar

Günyüzü

Dizel

1

27.500

 

Sivrihisar

İlören

Dizel

1

25.000

 

Sivrihisar

Kayakent

Dizel

1

19.500

 

TOPLAM:

246000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  12.08.2014 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.4 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.4.1. İş makineleri ( kepçe, Loader ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 12.08.2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6596/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka modeline, özelliklerine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

KIRTASİYE MALZEMESİ

 

 

Zarf Kraft-kese (229x324 mm.)

20.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

05.08.2014

Zarf Kraft-kese (250x353 mm.)

30.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

05.08.2014

Zarf Kraft-kese (280x400 mm.)

30.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

05.08.2014

Askılı dosya

5.000

Adet

Firma numunesine göre

06.08.2014

Arşiv kutusu (9x29x40 cm.)

50.000

Adet

P-55.b/12.06.2013

06.08.2014

Şeffaf yapışkan bant (12mm x 10m)

50.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

07.08.2014

Şeffaf yapışkan bant (12mm x 33m)

100.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

07.08.2014

Şeffaf yapışkan bant  (12mm x 66m)

40.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

07.08.2014

Ambalaj bandı (100 m.)

50.000

Rulo

S-06.e/16.03.2010

07.08.2014

Şeffaf ambalaj bandı (100 m.)

50.000

Rulo

S-06.e/16.03.2010

07.08.2014

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

6756/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“2014/2015 kampanyasında, fabrikamıza pancar getiren araçlardan numune alım makinesi ile numune alınıp, % fire ve % polar şeker varlığının tespiti hizmet alımı” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2014/86985

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası         :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2014/2015 kampanyasında, fabrikamıza pancar getiren araçlardan numune alım makinesi ile numune alınıp, % fire ve % polar şeker varlığının tespiti hizmet alımı

                                                         Çalışacak Personel  27 kişi x 100 gün  =  2.700 yevmiye

                                                         Mühendis                 3 kişi x 100 gün  =     300 yevmiye

                                                         Tekniker                 12 kişi x 100 gün  =  1.200 yevmiye

                                                         Resmi tatil ve

                                                         bayram günleri :      42 kişi X 7 gün     =     294 yevmiye

                                                                                                 TOPLAM    =  4.494 yevmiye

b) Yapılacağı yer                          :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  100 (Yüz) Takvim Günü (± 20 toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  13.08.2014 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6623/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2014/86741

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası         :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2014 / 2015 Kampanya döneminde üretilecek 120.000 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına teslim edilmesi işidir.

                                                         Çalışacak Personel  46 kişi x 115gün   =  5.290 yevmiye

                                                         Resmi tatil ve

                                                         Bayram tatilleri :     46 kişi x 7 gün      =     322 yevmiye

                                                                                                 TOPLAM    =  5.612 yevmiye

b) Yapılacağı yer                          :  Afyon Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama Ünitesi

c) İşin süresi                                 :  115 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  11.08.2014 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6624/1-1


KAMYON VE İŞ MAKİNESİ KİRALANACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

 “2014/2015 kampanya döneminde Fabrikamız meydan hizmetleri için kamyon ve iş makinesi kiralanması işi” hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2014/86772

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası         :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız meydan tesislerinde tahmini 322.000 ton muhtelif atık ve işletme malzemelerinin gösterildiği yerlere taşınması işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Fabrikamız meydan tesisleri

c) İşin süresi                                 :  115 (Yüzonbeş) Takvim Günü (± 20 toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  12.08.2014 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6625/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180. Cadde  No: 86   06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No            :  0(312) 207 21 99-0(312) 207 23 30-Faks 0(312) 286 90 73 - 0(312) 286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi      :  ficoz@tpao.gov.tr ; naksan@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu:

Mülkiyeti Ortaklığımıza ait;

a) Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesinde bulunan 1230 parsel numaralı, 34.051,00 m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Turistik Tesisler” olarak geçmektedir.

b) Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesinde, 76 parsel numaralı 5.400,00 m² yüzölçümü olan Ortaklığımıza ait tarla vasıflı taşınmazımız, Milas-Bodrum Karayoluna yaklaşık 150 m mesafededir. Bu taşınmaz üzerindeki su deposundan Güllükteki tesislere boru hattı ile su götürülmektedir.

c) Muğla İli, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesinde, 270 parsel numaralı 10.100,00 m² yüzölçümü olan taşınmazda Ortaklığımızın 75/1010 hissesi (750,00 m²) bulunmaktadır.

d) Muğla İli, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesinde, 271 parsel numaralı 9.900,00 m² yüzölçümü olan taşınmazda Ortaklığımızın 75/990 hissesi (750,00 m²) bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen taşınmazların, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                    :  TPAO Genel Müdürlüğü Makam Blok 3 Nolu Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100 Çankaya/ANKARA

b) Teklif Teslim Tarih/Saati    :  13/08/2014 Çarşamba günü saat: 10.00

c) İhalenin Tarih ve Saati        : 13/08/2014 Çarşamba günü saat: 10.00

4 - İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma            :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat                   :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 13.08.2014 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartname İnceleme            :  İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü 4. kat 402 no’lu odadan ya da www.tpao.gov.tr adresinden ücretsiz olarak incelenebilir.

6 - İhaleye İştirak                    :  Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - SATILACAK TAŞINMAZ

 

YERİ

KONUMU

ALANI

MUHAMMEN BEDEL

(KDV’DEN İSTİSNA)

GEÇİCİ

TEMİNAT

Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi

Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

34.051,00 m²

22.230.000,00 TL

(Yirmiikimilyonikiyüzotuzbin

Türk Lirası)

Teklif Edilen

Bedelin

% 3’ünden Az Olmayacaktır.

Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesi

Su Deposu ve Tarla

5.400,00 m²

200.000,00 TL

(İkiyüzbin Türk Lirası)

Muğla İli, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesi

Su Kuyusu ve Tarla

10.100,00 m²

75/1010 hissesi (750,00 m²)

10.000,00 TL

(Onbin Türk Lirası)

Muğla İli, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesinde

Su Kuyusu ve Tarla

9.900,00 m²

75/990 hissesi (750,00 m²)

10.000,00 TL

(Onbin Türk Lirası)

6633/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Satışı Yapılacak Taşınmaz Bilgileri

Sıra No

Taşınmaz No

İli/İlçesi

Cinsi

Mahalle / Köy

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

16010103104

Bursa/ Nilüfer

Arsa

Fethiye

1871

3

6.018,68

Tam

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen park ve otopark, kısmen rekreasyon, kısmen de yolda kalmaktadır.

5.115.900,00

511.590,00

07.08.2014

14:00

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi-Bursa) hizasında belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunu,

b) İkametgah ilmühaberi (idaremizden temin edilebilir.) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belgeyi,

e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği idaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

g) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numaralarım bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belirtir belgeyi, ihale saatinde Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

5 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bursadefterdarligi.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir. Tel: 02242211300/115

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

6321/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 07.08.2014 günü Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Plan Amacı

Emsal

H.Max

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Yenimahalle

Ergazi

64367/1

43,770.00

TAM

Eğt+SKT

E:2.00

Serbest

28,450,500.00

853,515.00 TL

14:00

2

Yenimahalle

Ergazi

64368/1

16,801.00

TAM

Eğt+SKT

E:2.00

Serbest

10,920,650.00

327,619.50 TL

14:02

6036/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

                                                              Pursaklar Belediye Başkanlığı'nca Satışa Sunulan Taşınmazlar

S.

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse

Oranı

Alan

(m²)

Cinsi

Kullanım

Amacı

Emsal

Tahmini

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Saati

İhale

Usulü

%18

K.D.V.

1

Altınova

298

2

Tam

888,00

Arsa

Konut

A-3 TAKS:0.30 KAKS:0.90

66.600,00 TL

1.998,00 TL

09:00

45. Madde

Muaf

2

Altınova

303

1

Tam

882,00

Arsa

Konut

A-3 TAKS:0.30 KAKS:0.90

66.150,00 TL

1.984,50 TL

09:10

45. Madde

Muaf

3

Altınova

321

3

Tam

1024,00

Arsa

Konut

A-3 TAKS:0.30 KAKS:0.90

76.800,00 TL

2.304,00 TL

09:20

45. Madde

Muaf

4

Pursaklar

95732

1

Tam

1450,00

Arsa

K.S.A.

E:1.00 Hmax:Serbest

754.000,00 TL

22.620,00 TL

09:30

45. Madde

Muaf

5

Saray

98098

13

Tam

2840,40

Arsa

K.S.A.

E:1.00 Hmax:Serbest

1.562.214,50 TL

300.000,00 TL

09:40

45. Madde

Muaf

6

Saray

98185

13

Tam

835,00

Arsa

Konut

E:0.80 Hmax:2 Kat

87.675,00 TL

2.630,25 TL

09:50

45. Madde

Muaf

7

Saray

98188

25

Tam

702,00

Arsa

Konut

E:0.80 Hmax:2 Kat

73.710,00 TL

2.211,30 TL

10:00

45. Madde

Muaf

8

Saray

98188

26

Tam

885,44

Arsa

Konut

E:0.80 Hmax:2 Kat

92.971,20 TL

2.789,14 TL

10:10

45. Madde

Muaf

9

Saray

98386

10

Tam

559,50

Arsa

Konut

E:0.80 Hmax:2 Kat

55.950,00 TL

1.678,50 TL

10:20

45. Madde

Muaf

10

Saray

98414

11

Tam

950,13

Arsa

Konut

E:0.80 Hmax:2 Kat

99.763,65 TL

2.992,91 TL

10:30

45. Madde

Muaf

11

Saray

98419

5

Tam

6500,00

Arsa

Konut

E:1.00 Hmax:8 Kat

942.500,00 TL

28.275,00 TL

10:40

45. Madde

Muaf

12

Saray

98826

5

Tam

888,81

Arsa

Konut

E:0.80 Hmax:2 Kat

93.325,05TL

2.799,75 TL

10:50

45. Madde

Muaf

13

Pursaklar

95150

1

Tam

784,56

Hamam

Hamam

------------------

1.843.716,00 TL

55.311,48 TL

11:00

36.Madde

+%18K.D.V.

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif usulü) Maddelerine göre 07/08/2014 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4. Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

36. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5. Kat Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

45. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

A) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

B) Noter tasdikli imza beyannamesi,

C) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

Ç) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

D) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

Ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

3 - Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok. No: 35 Pursaklar/ANKARA) alınabilir.

4 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. Komisyonca uygun görülecek karara bağlanan ihale kararları İta onayına takiben geçerlilik kazanacaktır. İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesine takip eden 7 inci (yedi) gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekliler ihale bedelini Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne peşin olarak ödemek zorundadır. İstekli bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediyeye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

7 - 95150 ada 1 nolu parselde yer alan Hamamın satışında %18 K.D.V. alınacaktır. Satışı yapılacak diğer taşınmazlar 5615 sayılı Kanun gereği K.D.V.’den muaftır.

6632/1-1