13 Temmuz 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29059

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İzmir İli Mezarlıklarını Güzelleştirme ve Sosyal Hizmet Vakfının

VAKFEDENLER: Kenan GÜLOĞLU, Özge GÜLOĞLU.

VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/06/2014 tarih ve E.2013/385, K.2014/257 sayılı kararı,

VAKFIN AMACI: Parkların, bahçelerin, mezarlıkların düzenlenmesi. Basım ve yayın alanlarında faaliyette bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin) nakit

YÖNETİM KURULU: Kenan GÜLOĞLU, Recai ÇINAR, Ömer YARIMDÜNYA, Onur TEMİZ, Ahmet ALTAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6134/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Birol BARDAKÇI hakkındaki 11.03.2009 tarihli, DN: 2009/4, K: 2009/92 sayılı, 04.07.2012 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu nakil aracının hak sahihlerine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen araç için Birol BARDAKÇI isimli şahsa ve aracın kayıtlı bulunduğu Petek Uluslararası Nak. ve Tic. LTD. Ş.T.İ.'ne Müdürlüğümüze müracaatları için tebligat çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatlarımız adı geçen şahısların belirtilen adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen aracın tebliğ tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca Elkonulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ olunur.

6096/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/767 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmail TANRISEVER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.07.2014 tarihli ve 5517 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6099/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 02.07.2014 tarih ve 5473 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Gökçay Jeofizik İnş. ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Bahçelievler Mah. 1811. Sok. No: 15 Yenişehir/MERSİN adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.06.2012 tarih ve 427/4 sayılı kararı ile verilen 373 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 16.05.2014 tarih ve 480/7 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6100/1-1

—————

Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2013/1928 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 22.05.2014 tarihli ve E.2013/1928-K.2014/609 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali Osman KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.07.2014 tarihli ve 5440 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6101/1/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Murtaza ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No: 15518) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarihli ve E.2013/2035-K.2014/974 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murtaza ERGEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.07.2014 tarih ve 5439 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6101/2/1-1