13 Temmuz 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29059

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZ 25 T/H VE 50 T/H AKIŞKAN YATAKLI KAZANLARININ DIŞ YÜZEYLERİ İLE 2 ADET KULE DİFÜZÖR GÖVDESİ, SICAK VE SOĞUK SU HATLARI İZOLASYONU İŞLERİ HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından:


CEVHER MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TTK. İHTİYACI OLARAK 13-15 MM.’LİK KALIN BANTLAR İÇİN PERÇİNLİ PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI (PİM HARİÇ) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


OCAK LOKOMOTİF VE E.H.YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞEKER PANCARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF TONAJLI VİNÇLERİN REVİZYON HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZ 25 T/H VE 50 T/H AKIŞKAN YATAKLI KAZANLARININ DIŞ YÜZEYLERİ İLE 2 ADET KULE DİFÜZÖR GÖVDESİ, SICAK VE SOĞUK SU HATLARI İZOLASYONU İŞLERİ HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 25 t/h ve 50 t/h akışkan yataklı kazanlarının dış yüzeyleri ile 2 adet Kule Difüzör gövdesi, Sıcak ve Soğuk su hatları izolasyonu işleri hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2014/78559

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

c) Elektronik posta adresi       :  yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız 25 t/h ve 50 t/h akışkan yataklı kazanların dış yüzeyleri ile 2 adet Kule Difüzörü, Sıcak ve Soğuk Su hattının İzolasyon işleri.

b) Yapılacağı yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme yapıldıktan sonra idarece verilecek programa göre işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) Takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  06.08.2014 Çarşamba günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.8 - Tüzel Kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - İş deneyim belgeleri;

İsteklinin son beş yıl içinde Kamu veya Özel sektörde sözleşme gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektöre Yapılan Düz Yüzey ve/veya Boru İzolasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 06.08.2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - İhaleye konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununa tabi değildir.

6075/1-1


CEVHER MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Cevher mikroskobu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/78447

Dosya no                                   :  1424494

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Cevher mikroskobu: 1 adet

b) Teslim yeri                            :  TTK Etüd, Plan-Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  24.07.2014 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.07.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6118/1-1


TTK. İHTİYACI OLARAK 13-15 MM.’LİK KALIN BANTLAR İÇİN PERÇİNLİ PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI (PİM HARİÇ) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 94 –259 47 79

                                                            Fax: 0.372-– 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i              

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

13-15 mm. kalınlığında konveyör bantları için perçinli plakalı tip ekleme ekipmanları

360 eklik

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Malzemelerin teslim süresi: 60(Altmış) gündür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK. Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125-ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  05.08.2014 – Salı saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1412044

d) İhale kayıt no                               :  2014/79273

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Bu ihalede kısmi teklif verilemez. (İdari Şart. Madde 20),

j) Bu şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1- Bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri içeren katalog.

6 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.08.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

6117/1-1


OCAK LOKOMOTİF VE E.H.YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                    :  Ocak lokomotif ve E.H. yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/77995

Dosya No                               :  1427053

1 - İdarenin                             : 

a) Adresi                                 :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO:125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın            : 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ocak Lokomotif ve E.H. Yükleyici yedekleri : 10 kalem

b) Teslim yeri                         : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır./ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  05.08.2014 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16’nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 05.08.2014 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6078/1-1


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:

1 - Mübadeleyi yapan İdarenin Adı    :  Aydın Emniyet Müdürlüğü

2 - Adresi                                            :  Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114 AYDIN

3 - Telefon Numarası/Fax                   :  256 219 6120-Dahili: 6430/ 256 219 6135

4 - Mübadelenin Türü                         :  Açık Artırma Usulü

5 - Miktarı                                           :  29 Adet Araç, Ekonomik ömrünü doldurmuş 185 kalem Muhtelif Demirbaş Malzeme, Bilgisayar Malzemesi, Muhabere Malzemesi ve Muhtelif Kırpıntı ve Hurda Malzemeler.

6 - Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler :

 

S.NO

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

1

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0030

TOFAŞ FİAT

2000

1.6 İ.E ŞAHİN

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 48417kilometrededir. 96 HP

2

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0032

RENAULT

2007

KANGOO MULTİX AUT 1.5 DCI

1 Adet

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, ancak bakım ve tamiratı ekonomik değildir. 258261 kilometrededir. 65 BG

3

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0049

RENAULT

1998

R 1179 TOROS

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 36151 kilometrededir. 72 HP

4

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0079

FORD

2000

TSM2 TRANSİT

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 356594 kilometrededir. 56 KW

5

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0081

TOFAŞ FİAT

2000

131 ŞAHİN 1.4 İE

1 Adet

 

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 38113 kilometrededir. 82 HP

6

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0084

RENAULT

2000

EUROPA 1.6 İRNE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.160142 kilometrededir. 59 KW

7

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0104

FORD

2003

TRANSİT VAR 350 L

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 246023 kilometrededir. 88 KW

8

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0358

RENAULT

2001

EUROPA 1.6 İRNE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 505827 kilometrededir. 59 KW

9

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0360

BMW

2001

R1100RT

1 Adet

 Araç çalışır durumda ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 101331 kilometrededir.

10

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0378

TOFAŞ FİAT

1998

TİPO 5 KAPILI SEDAN

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 285454 kilometrededir. 71,3 HP

11

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0379

TOFAŞ FİAT

1996

TİPO S 5 KAPILI SEDAN

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 392862 kilometrededir. 71,3 HP

12

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0396

RENAULT

1999

EUROPA 1.6 İRNE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 545909 kilometrededir. 59 KW

13

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0400

RENAULT

2000

EUROPA 1.6 İRNE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 798208 kilometrededir. 59 KW

14

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0444

RENAULT

1999

RENAULT 12 SW

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 15804 kilometrededir. 59 KW

15

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0615

RENAULT

1998

R.9 BRODWAY RN

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 373604 kilometrededir. 72 HP

16

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0625

TOFAŞ FİAT

1999

178 PALİO EL 1.4

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 280922 kilometrededir. 51 KW

17

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0716

RENAULT

1999

R1179 TOROS

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 74779 kilometrededir. 72 HP

18

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0767

RENAULT

2000

EUROPA 1.6 İRNE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 159039 kilometrededir. 59 KW

19

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0834

MONDİAL

2006

250 MCT

1 Adet

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, ancak bakım ve tamiratı ekonomik değildir. 15387 kilometrededir. 9,41 BG

20

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0851

TOFAŞ FİAT

2001

131 ŞAHİN 1.4 İE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 86678 kilometrededir. 71 HP

21

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0852

MONDİAL

2005

JC250-6

1 Adet

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, ancak bakım ve tamiratı ekonomik değildir 24945 kilometrededir. 9,41 BG

22

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0854

MONDİAL

2005

JC250-6

1 Adet

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, ancak bakım ve tamiratı ekonomik değildir. 26678 kilometrededir. 9,41 BG

23

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0859

ASYA

2006

AS200GY-2

1 Adet

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, ancak bakım ve tamiratı ekonomik değildir. 21243 kilometrededir. 11BG

24

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0862

BMW

2005

F650GS

1 Adet

Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, ancak bakım ve tamiratı ekonomik değildir. 32523 kilometrededir.

25

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0872

RENAULT

2000

EUROPA 1.6 İRNE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 395091 kilometrededir. 59 KW

26

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0873

RENAULT

2001

KANGOO EXPRESS

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 324148 kilometrededir. 47,7 KW

27

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0874

FORD

2001

TRANSİT T12

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 399520 kilometrededir. 56 KW

28

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0946

RENAULT

2005

KANGOO MULTİX AUT 1.5 DCI

1 Adet

 Araç ekonomik ömrünü doldurmamış, ancak bakım ve tamiratı ekonomik değildir. 301208 kilometrededir. 47,7 KW

29

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0982

RENAULT

2000

EUROPA 1.6 İRNE

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 196749 kilometrededir. 59 KW

30

 Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki Demirbaş Malzemesi, Bilgisayar Malzemesi, Muhabere Malzemesi ve Muhtelif Kırpıntı ve Hurda Malzemeler

185 Kalem

 Ekonomik ömrünü doldurmuştur.

 

7 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malzemeler      :

                                                                  a - Rengi İdarece Belirlenecek Hyundai İ20 1.2 D-CVVT Jump Marka Taşıt

                                                                  b - (BİLGİSAYAR TAKIMI(Intel Core İ7, 4770 3.4 GHZ, Ön Bellek 8 MB, Ram 16 GB, Disk HDD 2 TB, Ekran Kartı GEFORCE GTX 645 2 GB Paylaşımsız, DVD Sürücü, Kart Okuyucu, Kablosuz Ethernet, ATX Kasa 650 W, Kablosuz Klavye ve Mause Seti, Bilgisayar Ekranı 23” LED 5MS 1920x1080, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0) - Özellikli Bilgisayar

8 - Tahmini Bedel                                   :  246.800,00 (ikiyüzkıraltıbinsekizyüz)TL.

9 - Geçici Teminat Bedeli                       :  Tahmini Bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklinin yatıracağı miktar.

10 - Teklifler Veriliş Usulü                    :  Teklifler Kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan sonra, diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile Komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir.

11 - Mübadelenin Yapılacağı Yer          :  Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114/ AYDIN Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 210 No’lu Odada 24.07.2014 TRT yayınına göre Saat: 10:30 da

12 - Mübadeleye Ait Belgeler                :  Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliğinde görülebilir.

13 - Mübadelede İstenilen Belgeler        :  Mübadeleye katılacaklar, Teklif mektubunu, mala ait tahmin edilen bedel (246.800,00-)TL nin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminatı, Tebligat adresini gösterir belgeyi, Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, Sunmaları zorunludur.

14 - Şartname Bulunup Bulunmadığı     :  Şartname düzenlenmiş, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 (ELLİ) TL. Vezne alındı makbuzu karşılığında 12’inci maddede belirtilen adresten temin edilebilir.

15 - Sözleşme Yapılıp Yapılmayacağı    :  Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi (Yüklenicinin Taahhüdünü yerine getirmesi) halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacak.

6148/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/78065

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Yozgat Şeker Fabrikası Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/ YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

c) Elektronik posta adresi       :  yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya döneminde, Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarından Fabrikamız merkez kantarına ve Çorum Şeker Fabrikasına taşınacak pancarların karayolu ile nakliyesi hizmeti.

                                                  Fabrikamıza taşınacak pancar miktarı 96.000 ton, Çorum Şeker Fabrikasına taşınacak pancar miktarı ise 20.000 ton olmak üzere taşınacak pancar miktarı toplam 116.000 ton’dur.

b) Yapılacağı yer                    :  Ziraat Bölge Şefliklerimize bağlı kantarlar ile Fabrikamız Merkez kantarı ve Çorum Şeker Fabrikası güzergâhlarında

c) İşin süresi                           :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra idarece belirlenecek tarihte (2014/2015 Kampanya Dönemi Başlangıcından 3 gün önce) işe başlanacaktır.

3-İhalenin                              

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  05.08.2014 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicili gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, standart forma uygun teklif mektubu

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, geçici teminat

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.9 - İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, İş Ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1.nci maddesinin (a) (b) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak idari şartnamenin (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.10 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.11 - Karayolu taşıma yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2,L1-L2,R1-R2- ve K1’ dir)

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

Verilmesi zorunludur.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.2.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. (İdari Şartname Madde 5.1.e)

5 - İhale sadece, ihale dokümanı şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Kantar bazında teklif edilen en düşük fiyat en avantajlı fiyat kabul edilecektir.

8 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV Dahil) 100,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 05.08.2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale tarih ve saatinden sonra Haberleşme Servisine intikal eden teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale günü

05.08.2014 Salı günü, saat 14:00 de fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6068/1-1


ŞEKER PANCARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

2014/2015 Kampanya Döneminde Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2014/80922

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alımı İşleri ve Yaş Pancar Posası Tartımı işi (Her vardiyada 16 işçi olmak üzere toplam 48 işçi)

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  11.09.2014 ile 22.01.2015 tarihleri arası olup (Tahmini 134 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2014/2015 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  24.07.2014 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6127/1-1


MUHTELİF TONAJLI VİNÇLERİN REVİZYON HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/79544

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 346 2217000 - 4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi      :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sivas Loko Bakım Atölyesi Müdürlüğünde bulunan 6 adet Muhtelif Tonajlı Vinçlerin Revizyonunun yapılması için hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 07/08/2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6106/1-1