11 Temmuz 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29057

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ: 11.07.2014

SON BAŞVURU TARİHİ: 25.07.2014

 

Sınav Programı

Yardımcı Doçentler için

Yabancı Dil Sınavı

Tarih

04.08.2014

 

Saat

10.00

Yer

İlgili Birimlerde

BİRİM /BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları

1

 

 

 

Kardiyoloji

1

 

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

1

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

Mezanşimal Kök Hücre konusunda deneyimli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

Hemofili hastalarında ortopedik tedaviler konunsunda çalışması olmak.

Adli Tıp

 

 

1

 

Radyodiagnostik

 

 

1

Radyodiagnostik mediostinal kütlelerde Cine MR görüntüleme konusunda çalışmış olmak, transplantan Radyoloji ve kardiak görüntülemede sertifikası olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İç Hastalıkları

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Uygulamalı Matematik

 

 

1

 

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Hemşirelik Esasları

 

1

 

Cerrahi hastalıkları Hemşireliği alanında Doçenliğini almış olmak.

5951/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Elazığ İli Harput Kültür Eğitim Sanat Tarih Turizm ve Araştırma Vakfı (ELHARKAV)

VAKFEDENLER: Ömer Faruk Koçak, Tarık Bahadır, Tahsin Öztürk, Yasemin Açık, Gülay Çetintaş, Selin Deniz Akdeniz Kışla, Vuslat Dayı Emre, Enver Çakar, Burak Soylu, Emir Süleyman Sanaç, Lokman Tasalı, Nihat Kazazoğlu, Yılmaz Önercan,

VAKFIN İKAMETGÂHI: Elazığ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Elazığ 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/07/2014 tarih ve E.2014/287, K.2014/421 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Elazığ ve Harput’un Tarihi, kültür, tabiat, turizm ve sanat eserlerini korumak, kültür ve sanat, edebiyat ve folklor değerlerini bulup ortaya çıkarmak, değerlendirmek, tanıtımını sağlamak, eğitim, sağlık ve sosyal konularda çalışmalar yapmak, ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelleri değerlendirerek, yurt kalkınması için önder nitelikteki yatırımları yapmak, bu konularda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.-(yetmişbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Ömer Faruk Koçak, Tahsin Öztürk, Yasemin Açık, Gülay Çetintaş, Selin Deniz Akdeniz Kışla, Vuslat Dayı Emre, Enver Çakar

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçlarından tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Elazığ Eğitim Sanat Kültür Araştırma Tanıtma ve Hizmet Vakfına (ELESKAV) devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6089/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/508 Esas, 2014/165 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6043/1-1

—————

Güney (kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/32 Esas, 2007/57 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6046/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.06.2014 tarihli toplantısında, Kırşehir ili nüfusuna kayıtlı 05.07.1954 doğumlu Musa oğlu Bünyamin ÖZCAN’ın Azerbaycan’daki “Azerbaycan Teknik Üniversitesi”nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.07.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 03377 seri numaralı “Makine Mühendisliği” alanındaki “Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

6048/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.06.2014 tarihli toplantısında, Kırşehir ili nüfusuna kayıtlı 05.02.1960 doğumlu Yağmur oğlu İlhami İNAN’ın Azerbaycan’daki “Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesi”nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.04.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 03377 seri numaralı “İnşaat Mühendisliği” alanındaki “Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

6049/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.06.2014 tarihli toplantısında, Aydın ili nüfusuna kayıtlı 27.10.1977 doğumlu Satybaldı kızı Ainur OSPANOVA (GÖKTAŞ)’ın Kazakistan’daki “Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Kazakistan Devlet Üniversitesi’nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.04.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 91928 seri numaralı “Mütercim-Tercümanlık (Kazakça)” alanındaki “Lisans Diploma Denklik Belgesi”nin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.06.2014 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

6050/1-1


 

—————


 


 


 

—————

—————


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup,  transpediküler vida malpozisyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, üst servikal travmalarla ilgili çalışmaları olmak.

3

Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

2

Korno / Klarnet anasanat dalı eğitimi alanında doktora yapmış olup, ilgili alanda teorik ve uygulamalı çalışmaları olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, ulaştırma, karayollarında üstyapı malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

5

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, arazi yönetimi kapsamında kıyı ve denizel alanlar üzerine çalışmaları olmak.

6

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, transformatörlerde oluşan ferrorezonans olayı üzerine çalışmaları olmak.

6087/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, ilgili Fakülteler tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaktır. Sınav tarihleri Üniversitemiz erişim sayfasında, ilanın son başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde duyurulacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 25 Temmuz 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Üretim sistemlerinin performans analizi, belirsizlik altında karar verme, yer seçimi, kapasite planlama, çizelgeleme alanlarında eğitim, proje, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Çizelgeleme, üretim sistemleri tasarım ve analizi, araç rotalama, kombinatoryel optimizasyon, sezgisel yöntemler, liman operasyonları alanlarında eğitim, proje, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım

Fakültesi

Müzik

Bölümü

Doç.

1

Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doçentlik derecelerini Kompozisyon, Müzik Teknolojileri alanlarında almış olmak. Elektroakustik müzik ve yeni müzik alanlarında akademik ve uluslararası sanatsal çalışma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal davranış, siyaset psikolojisi, Türk siyasal hayatı, araştırma yöntemleri alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini İktisat ile Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi alanından almış olmak. Çalışma ekonomisi, toplumsal cinsiyet, kadın işgücüne katılımı, cinsiyet eşitliği, güvenceli esneklik ve kadın girişimciler alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

 İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik

Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Telekomünikasyon ağı tasarımı, üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, tedarik zinciri ve radyo frekansı ile tanımlama konularında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim

Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Uzaktan Eğitim alanından almış olmak. Mobil öğrenme, eğitimde grafik ve canlandırma, uzaktan eğitimde çokluortam uygulamaları alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim

Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Grafik Tasarım alanından almış olmak. Doktora derecesini Sanat Tasarım ve Mimarlık alanında almış olmak. Kültürel analiz, fotoğraf tarihi, teorisi ve felsefesi, fotoğraf ve kimlik alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık ve

Çevre Tasarımı

Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimarlık Bina Bilgisi A.B.D.'ndan almış olmak. Mimarlık-edebiyat ilişkisi ideoloji-ütopya-mimarlık ilişkisi, iç mekan tarihi ve kuramı, modern mimarlık mirası ve turizm mimarlığı, genel tasarım ve iç mimarlık alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

6031/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi ile bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesi 2 nci fıkrası delaletiyle, mülga 832 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

İstanbul SHÇEK Saymanlık Müdürlüğü

1993

Leyla ADIGÜZEL

Muayene Kom. Üyesi

İstanbul SHÇEK - Diğer Sorumlular

İstanbul SHÇEK Saymanlık Müdürlüğü

1993

Figen G. UMUR

İl Sos.Hizm. Müdürü

İstanbul SHÇEK - İta Amiri

İstanbul SHÇEK Saymanlık Müdürlüğü

1993

Sevil ACARA

Şef

İstanbul SHÇEK - Saymanlık Muhasebe Şefi

Van Belediye Başkanlığı

2013

Abdurrahman DOĞAR

Bşk.Yrd.

Van Belediye Başkanlığı - Başkan Yardımcısı

Van Belediye Başkanlığı

2013

Gülbahar ORHAN

Bşk.Yrd.

Van Belediye Başkanlığı - Başkan Yardımcısı

6039/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

Pazarlama

Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

1

Kültürleşme marka stratejileri ve çevre davranışları konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Finansal gelişim ve ekonomik büyüme alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Ortadoğu Siyaseti alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Yardımcı Doçent

1

1

Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Türk Siyasal Tarihi konusunda çalışmaları olmak, İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

1

Türk Siyasal Düşüncesi ve Erken Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarih üzerine çalışmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Etnisite ve Din Sosyolojisi alanlarında çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Profesör

1

1

İslam Kamu (ceza - infaz) hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

1

1

İslam Hukuku açısından mali piyasa ve mali piyasa araçları alanında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yardımcı Doçent

1

1

Klasik dönemde Arap Dilinin yapısı ve temsilcileri, modern dönem Arap Edebiyatında eleştiri ve Arap Dili eğitim - öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Yardımcı Doçent

2

1

İslam Kültüründe musiki ve sema üzerine çalışmalar yapmış olmak; alanında tecrübeli olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

1

Tanrının bilinebilirliği, Tanrının kudreti ve mantıksal doğrulama üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tibia kırıkları ve aşil tendon rüptürlerinde minimal invazif cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Klinik nörofizyoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

2

1

Karbon monoksit zehirlenmelerinde oksidatif stres ve EKG değişiklikleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Algoloji uzmanı olmak, elektrofizyoloji ve nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Geriatrik psikiyatri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

Dermatolojik hastalıkların genetiği ve pediatrik dermatoloji konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nöroloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

1

Çocuk nefroloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk onkolojisi uzmanı olmak.Çocukluk çağı solid tümörleri ve lösemileri konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Ortopedik enfeksiyonlar konusunda deneyimi olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Profesör

1

1

Doğal baş pozisyonunun saptanması konusunda doktora yapmış olmak, maksiller distraksiyon osteogenezis konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

6085/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2014, 19/06/2014 ve 26/06/2014 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen/lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

PROJE ADI

SÜRESİ

1

ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Biyokütle

04/06/2014 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Karyek Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Karanlıkdere Reg. ve HES

19/06/2014 tarihinden itibaren 44 yıl 6 gün

3

Reis Rs Enerji Elektrik Üretimi Motorlu Araçlar Tütün Ürünleri Dağ. Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Çayaltı Regülatörü ve HES

19/06/2014 tarihinden itibaren 49 yıl

4

Modern Biyokütle Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Biyokütle

19/06/2014 tarihinden itibaren 49 yıl

5

Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Yerli linyit kömürü

26/06/2014 tarihinden itibaren 01/07/2020 tarihine kadar geçerli

6

Akköy Enerji Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Aladereçam HES

26/06/2014 tarihinden itibaren 49 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

 

 

Türü

Proje Adı

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Karmavi Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Karanlıkdere Reg. ve HES

25/06/2009 tarihli ve EÜ/2139-11/1510 sayılı

19/06/2014 tarihli ve 5060-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6064/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2014 ve 26/06/2014 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Akmercan Sinop Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğal Gaz Dağıtım Lisansı

11/06/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

2

Ataerk Akaryakıt Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Demirlibahçe Mah. Plevne Cad. No:22 Mamak/ANKARA (Ada: 7074, Parsel: 4)

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (satış)

26.06.2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

3

Ataerk Akaryakıt Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karacaahmet Mah. Şehitkamil/GAZİANTEP (Pafta: 22L-IIc Ada: 430, Parsel: 4)

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (satış)

26.06.2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

4

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

Engürücük Köyü No:424 Gemlik/BURSA (Pafta: 23, Parsel: 1947)

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (satış)

26.06.2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

5

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

Hacıeyüplü Mah. 3213 Sok. No:3 Merkezefendi/Denizli (Parsel: 2, Ada:200)

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (satış)

26.06.2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

6064/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2014 ve 26/06/2014 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

04/06/2014 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Akgöl Madeni Yağ Biyo Enerji Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Madeni Yağ Lisansı

26/06/2014 tarihinden itibaren 09/04/2023 tarihine kadar geçerli

3

Zonair İhrakiye Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

26/06/2014 tarihinden itibaren 15 yıl

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Hedef Petro Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

19.01.2011 MYĞ/3038-1/28893

Madeni Yağ Lisansı

04/06/2014 tarihli ve 5045-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Hbt Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’

28.01.2010 MYĞ/2410-4/27155

Madeni Yağ Lisansı

26/06/2014 tarihli ve 5091-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6064/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2014, 11/06/2014, 19/06/2014 ve 26/06/2014 tarihli Kararlarıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Akpet Gaz Anonim Şirketi

(Kırıkkale İli Altınova Mahallesi Kale Mevkii Hacılar 147 ada ve 55 parsel)

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/5046-1/15113

04/06/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

2

Akpet Gaz Anonim Şirketi

(İzmir İli, Aliağa İlçesi, Ilıca Mevkii Çakmaklı Köyü (41 Ada- 3 Parsel)

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/5046-2/15116

04/06/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

3

Akpet Gaz Anonim Şirketi

(Şanlıurfa ili, Batıkent İpekyolu Bulvarı No.373)

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/5046-3/15114

04/06/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

4

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/755-10/03012

04.06.2014 tarih 5046-4 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 02/04/2014 tarih ve 2014/1835 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-10/03012 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 09.01.2014 tarih ve 4821-7 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 09.01.2014 tarih ve LPG-DPO/4821-7/14608 sayılı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

5

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/1103-1/06282

04.06.2014 tarih 5046-5 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 22/04/2014 tarih ve 2014/2484 sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 15.02.2007 tarih ve LPG-DPO/1103-1/06282 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 12.12.2013 tarih ve 4755-5 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 12.12.2013 tarih ve LPG-DPO/4755-5/14511 numaralı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

6

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/755-8/03010

11.06.2014 tarih 5054-1 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 17/04/2014 tarih ve 2014/2167 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-8/03010 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 28.11.2013 tarih ve 4732-14 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 28.11.2013 tarih ve LPG-DPO/4732-14/14463 sayılı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

7

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/1703-1/08109

11.06.2014 tarih 5054-2 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 17/04/2014 tarih ve 2014/2163 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 30.07.2008 tarih ve LPG-DPO/1703-1/08109 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 12.12.2013 tarih ve 4755-6 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 12.12.2013 tarih ve LPG-DPO/4755-6/14514 sayılı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

8

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/755-12/03014

11.06.2014 tarih 5054-3 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

- Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 30/04/2014 tarih ve 2014/42 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-12/03014 LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 12.12.2013 tarih ve 4755-3 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 12.12.2013 tarih ve LPG-DPO/4755-3/14512 LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

9

Sorgun As-Gaz Tüp Dolum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/785-13/04451

11.06.2014 tarih 5054-4 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

- Ankara 8. İdare Mahkemesi’ nin 2013/1726 Esas sayılı dosyası ile açılan davada, ilgili mahkeme tarafından 30/04/2014 tarihinde 2014/651 sayı ile verilen dava konusu işlemin iptali kararına istinaden 13/06/2006 tarih ve LPG-DAĞ/785-13/04451 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 31/12/2013 tarih ve 4808-2 sayılı Kurul Kararıyla verilmiş olan LPG-DAĞ/4808-2/14576 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı iptal edilmiştir.

10

Ergaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/3097/11330

19.06.2014 tarih 5063-1 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

- Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından verilen 20.05.2014 tarihli 2014/530E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 24.02.2011 tarih ve LPG-DPO/3097/11330 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 23.01.2014 tarih ve 4843-7 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 23.01.2014 tarih ve LPG-DPO/4843-7/14654 numaralı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

11

İpragaz A.Ş.

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/644-271/00099

19.06.2014 tarih 5063-2 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 05/05/2014 tarih ve 2014/2791 Y.D. İtiraz sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 03.02.2006 tarih ve LPG-DPO/644-271/00099 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 12.12.2013 tarih ve 4755-8 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 12.12.2013 tarih ve LPG-DPO/4755-8/14509 sayılı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

12

İpragaz A.Ş.

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/644-269/00097

19.06.2014 tarih 5063-3 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 22/04/2014 tarih ve 2014/2476 Y.D. İtiraz sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 03.02.2006 tarih ve LPG-DPO/644-269/00097 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

-28.11.2013 tarih ve 4732-4 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 28.11.2013 tarih ve LPG-DPO/4732-4/14456 sayılı LPG Depolama Lisansına karar verilmiştir.

13

Aygaz Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/900-1/05578

19.06.2014 tarih 5063-4 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu tarafından verilen 29/04/2014 tarih ve 2014/2566 Y.D. itiraz nolu yürütmeyi durdurma kararına istinaden; 24/08/2006 tarih ve LPG-DPO/900-1/05578 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 09/01/2014 tarih ve 4821-1 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan LPG-DPO/4821-1/14607 sayılı LPG Depolama Lisansı iptal edilmştir.

14

Aygaz A.Ş.

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/644-264/00092

26.06.2014 tarih 5093-2 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 21/05/2014 tarihli 2014/3243 Y.D. İtiraz nolu yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 03.02.2006 tarih ve LPG-DPO/644-264/00092 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 09.01.2014 tarih ve 4821-2 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 09.01.2014 tarih ve LPG-DPO/4821-2/14599 numaralı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

15

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/1268-1/07093

26.06.2014 tarih 5093-3 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 22/04/2014 tarihli 2014/2502 Y.D. İtiraz nolu yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 24.07.2007 tarih ve LPG-DPO/1268-1/07093 LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

- 09.01.2014 tarih ve 4821-8 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 09.01.2014 tarih ve LPG-DPO/4821-8/14605 sayılı LPG Depolama Lisansı iptal edilmiştir.

16

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/755-14/03016

26.06.2014 tarih 5093-4 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından verilen 22/05/2014 tarih ve 2014/621 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-14/03016 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır,

-03.04.2014 tarih ve 4955-2 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 03.04.2014 tarih ve LPG-DPO/4955-2/14905 numaralı LPG depolama lisansı iptal edilmiştir.

6064/4/1-1