10 Temmuz 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29056

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2014 gün ve 037 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2014 gün ve 632 sayılı kararı ile onaylanan, “Pursaklar Saray 98112 adaya yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

6041/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

YASAKLILIK İŞLEMİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Hoşcan Lojistik Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile bu Şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Mesut HOŞCAN hakkında verilen ve 10/01/2014 tarih, 28878 sayılı Resmi Gazete’nin 276’ncı sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından 12/06/2014 tarihli ve Esas No: 2014/110 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince, idarenin davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

6042/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

1 - Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf ( 6 adet )

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 - Yayın Listesi

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Doçent

1

1

Termodinamik kavramlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

6065/1-1


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

30.06.2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete’de 5541/1-1 ilan numarası ile yayımlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması metninde “Yarışmaya Katılma Koşulları” başlığı altında sehven eksik yazılan Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN numarası TR640001500158007292289040 olarak düzeltilmiştir. (5.6.) bendi ifadesi “aşağıda belirtilen 6. Bendi” şeklinde düzeltilmiştir. 4. maddede ifadesi “aşağıda” şeklinde düzeltilmiştir. “Yarışma Takviminde” belirtilen “Proje Sergileme Tarihleri: 27 Eylül-20 Ekim 2014” olarak düzeltilmiştir, ilgililere duyurulur.

6067/1-1


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI

SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 14 Temmuz 2014 tarihinde başlayıp 25 Temmuz 2014 tarihinde saat 17:00 de sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 21 Eylül 2014 tarihinde Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıdadır.

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

d) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

e) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

f) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Yeminli Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (d) ve (f) bentlerinde sayılan konulardan,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde sayılan konulardan,

Meslek mensubu olmayanlar ise tüm konulardan,

sınava tabi tutulurlar.

Sınava; konuların tamamından girilebileceği gibi bir veya birkaç konudan da girilebilir.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından ayrıca sınava girmelerine gerek yoktur.

1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumlan tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, bu sınavlarda başarısız sayıldıkları konular itibariyle sınava katılabilirler. Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim konusundan sınava girmesi zorunludur.

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanların sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapabilmeleri için bu sınavda Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından sınava katılması gerekmektedir.

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz olduğuna ilişkin yapılan tespit üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur.

Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen üç iş günü içinde yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde yapılır. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmayacaktır.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

6030/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, 2941 parsel üzerindeki 882127 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bentleri ile 23. maddesinin 10. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13042-14003 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Edip CERİTBİNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86503) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5312 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/1/1-1

—————

Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, 1629 parsel üzerindeki 903200 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bentleri ile 23. maddesinin 10. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13042-14003 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Edip CERİTBİNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86503) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.05.2014 tarih ve 4237 sayılı, 30.06.2014 tarih ve 5312 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5313 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/2/1-1

—————

Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, 68/7-4 pafta, 5119 parsel üzerindeki 889918 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bentleri ile 23. maddesinin 10. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13042-14003 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Edip CERİTBİNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86503) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 30.06.2014 tarihli ve 5313 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5314 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/3/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 7534 ada, 23 nolu parsel üzerindeki 186419 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 119096 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarih ve 28827 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5315 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/4/1-1

—————

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 25578 ada, 2 parsel üzerindeki 163864 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkraları ile 5.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 119989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2137, Oda Sicil No: 19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.06.2014 tarih ve 29045 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5316 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/5/1-1

—————

Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi, F19B25D16 pafta, 136 ada, 11 parsel üzerindeki 862904 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3510 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülay Hatice İNCE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21328, Oda Sicil No: 7686), Samet ŞARKIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16156, Oda Sicil No:15794), Necat ÖZBEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40804) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5317 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/6/1-1

—————

533993 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 477 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanında Atilla AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol elemanı, Oda Sicil No: 95974) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin kaldırılarak, yerine Aydın ATİLLA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:16053) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5318 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/7/1-1

—————

790290 YİBF nolu (A Blok) yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Efdal Cenan DURUKTUNA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89869) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 30.06.2014 tarihli ve 5319 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/8/1-1

—————

Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B4B pafta, 699 ada, 21 parsel üzerindeki 876275 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6415 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 143 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Emine Belgin BERKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15553, Oda Sicil No:13999), Hasan EREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:723, Oda Sicil No:5237) ve Erdoğan CAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56951) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 143 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 143 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5320 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

5998/9/1-1

—————

3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 4135 ada, 4 parsel üzerindeki 916646 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23260 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Serdar Hamza ÖNAL (Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No:44810), Mehmet İhsan ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82554), sorumlu denetim elemanları Erdoğan ÇEÇEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14233, Oda Sicil No:26061) ve Nesrin KAYA’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46142) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5321 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/10/1-1

—————

Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi, F19B25D2D pafta, 166 ada, 19 parsel üzerindeki 889235 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şaban Haluk UZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), Halil GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil No:23370), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4514, Oda Sicil No:23188) ve Kerem OKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5322 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/11/1-1

—————

Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ve ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29K2C pafta, 714 ada, 7 parsel üzerindeki 138894 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 497977- 445559 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 353 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı İsmail BALCI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:225, Oda Sicil No:39806) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

 Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Atay KARAKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6672, Oda Sicil No:5838) ve Hakan YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59443) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5323 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/12/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1527 ada, 7 parsel üzerindeki 577318 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004, Oda Sicil No: 25192), Osman TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5488, Oda Sicil No: 33542), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5324 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/13/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1527 ada, 7 parsel üzerindeki 577321 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004, Oda Sicil No: 25192), Osman TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5488, Oda Sicil No: 33542), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5325 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/14/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 1293 ada, 7 parsel üzerindeki 631180 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004, Oda Sicil No: 25192), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16182, Oda Sicil No: 43093), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No:10238) ve Vahap KIRAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76016) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5326 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/15/1-1

—————

Rize Beta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Rize İli, Ardeşen İlçesi, 2728LD pafta, 10 ada, 849 parsel üzerindeki 739341 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7361 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rize Beta Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Beyhan SAROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16376, Oda Sicil No:38021), Tamer SAROĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67507), sorumlu denetim elemanı Sedat TAŞPINAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17883, Oda Sicil No:28578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5327 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/16/1-1

—————

Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-4A Pafta, 254 ada, 1 parsel üzerindeki 931071 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3248 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1178 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20418, Oda Sicil No:55619), sorumlu denetim elemanları Süleyman SEÇKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17653, Oda Sicil No: 31884) ve Hadi GÜǒün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90210) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5328 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/17/1-1

—————

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1772 Ada, 16 Parsel üzerindeki 266874 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7663, Oda Sicil No:17591) ve Özge SEVİNDİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67311) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5329 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/18/1-1

—————

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 986 ada, 27 parsel üzerindeki 569727 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7663, Oda Sicil No:17591) ve Gürsel YEŞİLYURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55216) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5330 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/19/1-1

—————

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 987 Ada, 9 Parsel üzerindeki 190645 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5331 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/20/1-1

—————

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1117 Ada, 4 Parsel üzerindeki 265267 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7663, Oda Sicil No:17591), Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:799, Oda Sicil No:10365) ve Özge SEVİNDİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67311) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5332 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5998/21/1-1

—————

Hatay İli, Antakya İlçesi, 31L3A pafta, 2347 parsel üzerindeki 125008 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (Denetçi No: 3448, Oda Sicil No: 8466) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 21.05.2014 tarihli ve E.2014/90 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (Denetçi No: 3448, Oda Sicil No: 8466) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 27.06.2014 tarih ve 5310 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5999/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tez konularının teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecektir.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 13 Ağustos 2014 Çarşamba gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 15 Ağustos 2014 Cuma günü duyurulacaktır.

d) Oda TEMDEM kurulunun, 22 Ağustos 2013 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 03 Eylül 2014 Çarşamba gününe kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.      

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 20 Eylül 2014 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

21 Eylül 2014 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

6013/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nur Eğitim ve Kültür Vakfı (NUREV).

VAKFEDENLER: Yaşar ALTUNCU, Tekin GÖNÇ, Halim KIYATSİL.

VAKFIN İKAMETGÂHI: BİNGÖL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bingöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/06/2014 tarihli tavzih kararı ile 30/04/2014 tarih, E: 2013/464, K: 2014/238 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun dini, ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak, katkıda bulunmak, tüm insanlığa hizmeti şiar edinmiş, bilgili ve aydın gençlerin yetişmesine maddeten ve manen katkıda bulunmak, eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültür ve dini alanlarda tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek, bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların dini-milli ve manevi değerlerle donanması için her çeşit imkanlar hazırlamak, dini, tarihi ve kültürel değerlere haiz eski eserler ile doğal çevreyi korumak, yaşatmak, ihya ve imar etmek, bu suretle iç ve dış turizm ile gelecek nesillerin hizmetine sunmak. İnsanlar arasında, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmak, dini, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak ve bu suretle dini değerlerimizin bütünlüğünün güçlenmesine katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞl : Bingöl İli, Merkez İlçesi, Saray Mahallesi, Rüya Sokak, 73 pafta, 725 ada, 84 parsel, 560 m2 yüzölçümlü, 5/86 arsa hisseli bodrum kat 9 nolu ve 10 nolu bağımsız bölümler.

YÖNETİM KURULU : Yaşar ALTUNCU, Tekin GÖNÇ, Mesut KORKUTATA, Murat ARSLAN, Baki BELTEKİN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı aynı amacı güden vakıf veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5980/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi: 10.07.2014

İlan bitiş tarihi: 25.07.2014

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1- Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3- Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 10-25 Temmuz 2014 tarihlerinde; Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENSİLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPI

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

PROFESÖR

1

1

 

BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKLU

ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ

ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞTİMİ PR.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lisans ve yüksek lisansını fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında, doktorasını beden eğitimi ve spor anabilim dalında yapmış olmak. İnspratuar kas eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Karaciğer nakli tecrübesi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Sınav yoluyla öğrenme yöntemi konusunda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Eğitim yöneticiliği ve deneticiliği bilim dalında doktora yapmış olmak.

5915/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Ünvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

FİRMA ADRESİ

BELGE NO

STANDART NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

1.ASPA ASANSÖR ELK. MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ESENTEPE MAH. YURT.SOK. NO:6/A NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2387

TS 12255/NİSAN 2006 TS EN 13015+A1/Haziran 2009

25.04.2014

FİRMA İSTEĞİ

2.MEHMET HÜZMEN - MEHMET VE AYŞE HÜZMEN ADİ ORTAKLIĞI

ORTABAĞLAR MAH. ANKARA YOLU CAD. NO:306 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-2484

TS 11939/MART 2012

29.04.2014

FİRMA İSTEĞİ

3.AYGAZ A.Ş. BURSA TESİS MÜDÜRLÜĞÜ

ORG. SAN. BÖLG.  MAVİ CAD. NO:1 16371 BURSA

16-HYB-40

TS 1445/ARALIK 1997    TS 1446/MAYIS 1998

TS 1449/ARALIK 1997

30.04.2014

TALİMATA AYKIRILIK

4.NİHAT ÖZEN - ÖZENLİR OTO RENAULT SERVİSİ

KİRAZLI SANAYİ SİTESİ A/1 BLOK 67-69 MERKEZ/YALOVA

16-HYB-724

TS 12047/ŞUBAT 2003

30.04.2014

TALİMATA AYKIRILIK

5.BURSA SET GRUP DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. ULUYOL NO:3 MERKEZ/BURSA

16-HYB-619

TS 11921/KASIM 2006

05.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

6.ORGANİK GRUP İNŞAAT, TURİZM, TARIM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÖZDEN MAHALLESİ BASIN SİTESİ NO:1 MERKEZ/YALOVA

16-HYB-997

TS 13078/MART 2004   TS 13082/OCAK 2008

05.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

7.SERKAN BOYALI-YENİŞEHİR YEMEK SANAYİ

ÇAYIR MAH. SANAYİ ÇARŞISI HAREM İÇİ SOK. NO:21 YENİŞEHİR/BURSA

16-HYB-257

TS 8985/ TEMMUZ 2012

06.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

8.TEKSAN GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NİLÜFER TİCARET MERKEZİ ELEKT. HIRDAVATÇILAR SAN. SİT.65.SOK. NO:11 ÜÇEVLER NİLÜFER/BURSA

16-HYB-489

TS 12650/NİSAN 2000

06.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

9.KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

ULUYOL CAD. NO: 63/1 OSMANGAZİ/BURSA

06-HYB-1541

TS 12134/HAZİRAN 2012 TS 10956/ŞUBAT 2012   TS 12713/ŞUBAT 2007  TS 12749/ŞUBAT 2010  TS 12498/MART 2010

12.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

10.MERVE OKER - REGATA DANIŞMANLIK

ALİPAŞA MAHALLESİ PINARBAŞI CAD. NO:42/3 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-1141

TS 13078/MART 2004

12.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

11.BAYRAK MEDİKAL TIBBİ CİHAZ VE MALZEME İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

GÜLBAHÇE MAH. VATAN SOK. NO:13 MERKEZ/BURSA

16-HYB-561

TS 12426/ŞUBAT 2002

14.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

12.BÜLENT GÜLER - SEÇKİN TEKNİK BÜRO MAKİNALARI TİCARET

ALTIPARMAK MAH. BURSALI TAHİR CAD. GÜNEŞ APT. NO:92/A OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-1118

TS 12125/ MART 2011

16.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

13.BEYCE TURİZİM TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜT TRAFİK MÜŞAVİRLİK PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

SOĞANLI MAH. DEMİRYOLU CD. OKUL SK. NO:1 MERKEZ/BURSA

16-HYB-1146

TS 12257/KASIM 2001

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

14.R.M. MÜZİK EĞİİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAN. ORGANİZASYON VE TİC. LTD. ŞTİ.

BEŞEVLER MAH.BEŞEVLER CAD.NO:16 YILDIZ APT.ZEMİN A NİLÜFER/BURSA

16-HYB-1003

TS 13078/MART 2004 - TS 13082/OCAK 2008

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

15.YALOVA MİTAŞ OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ BURSA YOLU ŞEHİT BİHİCARETTİN CAD. NO:308 MERKEZ/BURSA

16-HYB-794

TS 12047/ŞUBAT 2003

23.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

16.BÜLENT GÜLER-NAZLIM PETROL

AFŞAR MEVKİİ İZNİKYOLU ÜZERİ 3.KM. YENİŞEHİR/BURSA

16-HYB-2423

TS 12820/TEMMUZ 2006 - TS 11939/MART 2012

28.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

17.İNEGÖL BOTANİK BAHÇE KÜLTÜRLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CUMA MAHALLESİ NURİ DOĞRUL CADDESİ NO:46/1 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-1152

TS 12866/NİSAN 2002 - TS 12868/NİSAN 2002

28.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

18.İNALLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

YENİ YALOVA YOLU 14.KM. BURSA

16-HYB-106

TS 12047/ŞUBAT 2003

29.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

19.H.A.S KARDEŞLER OTOMOTİV  TAŞ TEKST. İNŞ. TUR. GIDA PETROL ÜR.  SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PARÇACILAR SİTESİ YANI NO:BİLA P.K.8 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-55

TS 12047/ŞUBAT 2003

02.06.2014

TALİMATA AYKIRILIK

20.UĞURLU ZİREK CAM PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORMANKADI KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ M.KEMALPAŞA / BURSA

16-HYB-2451

TS 12820/TEMMUZ 2006 TS 11939/HAZİRAN 2012

11.06.2014

TALİMATA AYKIRILIK

21.SERKIR OTO SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

ÜÇEVLER MAH. ERTAŞ SOK. NO:45-47-49/A NİLÜFER/BURSA

16-HYB-49

TS 12047/ŞUBAT 2003

12.06.2014

TALİMATA AYKIRILIK

22.ELBİR TEMİZLİK HİZMETLERİ ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ İŞLEM İNŞ. TIBBİ MALZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

MURADİYE MAH. 2.PAZAR ARALIĞI ÖZEL APT. NO:5 KAT:1 ORHANGAZİ/BURSA

16-HYB-139

TS 12524/ŞUBAT 1999

13.06.2014

TALİMATA AYKIRILIK

23.ÖZKAN SARKIŞ-ÖZKAN SOĞUTMA

YAHŞİBEY MAH. 9.ALAN SOKAK NO:13 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-872

TS 10079/OCAK 2010

13.06.2014

TALİMATA AYKIRILIK

5960/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek lisans veya doktora eğitiminin biyoistatistik alanında yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Yüksek lisans veya doktora eğitiminin biyoistatistik alanında yapmış olmak

Dâhili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doç. Dr.

1

Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Farmakoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve uzman olmak

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve uzman olmak

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Kardiyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

MCP-1 ve restenoz arasındaki ilişkinin stabil anginalı olgularda incelendiği çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Prof. Dr.

1

Laparoskopik Retroperitoneoskopik cerrahi işlemlerin renal fizyoloji üzerine etkileri konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Alanında laparoskopik cerrahi deneyimi sahibi olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1

Kardiopulmoner bypass sırasında kullanolan kan- insülin kardioplejisinin etkileri konusunda çalışma yapmış olmak

Göğüs Cerrahisi

Doç. Dr.

1

Özofagus ve Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Genel Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Meme cerrahisinde sentinel lenf nodu çalışması yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Meme Kanseri konusunda genetik çalışma yapmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak  

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Baş, boyun kanser cerrahisinde deneyim sahibi olmak, Otoloji ve Rinoloji konularında çalışma yapmış olmak

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Deri kanserleri tanı ve rekonstrüksiyonunda deneyim sahibi olmak, Mikro cerrahi konusunda çalışma yapmış olmak,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Tercihen Yönetim ve Organizasyon alanında olmak üzere İşletme Doktora derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

Prof. Dr.

Uluslararası İlişkiler

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Uluslararası İlişkiler veya Avrupa Çalışmaları alanında doktora derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

Prof. Dr.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Makroekonomi, finans, politik, ekonomi, ekonometri ve sayısal yöntemler konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

İktisadi ve idari bilimler fakültesi  lisans mezunu,  yüksek lisansını maliye veya mali hukuk anabilim dalında, doktorasını maliye veya mali hukuk anabilim dalında yapmış olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

Doçent

1

Doktora çalışmasını Bina Bilgisi programında Sosyo Kültürel Merkezler konusunda yapmış,  En az on yıl Bina Bilgisi Bilim Dalında çalışmış olmak, Mimari Tasarım, Kültürel Miras ve Mimarlıkta eğitim konularında çalışmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

SCI, SSCI, AHCI endekslerinden birinde 1. İsim olarak yayımlanmış makalesi bulunması, Biyoiklimsel Mimarlık, Çevreye Duyarlı Yapı Kabuğu Tasarımı, Enerji Etkin Yapılar konularında çalışmaları ve eğitim deneyimi olması.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık veya İç Mimarlık bölümünde doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktora veya Doçentliğini "Yazılım Mühendisliği veya "Bilgisayar Mühendisliği" Anabilim Dalı'ndan birinde almış olmak. Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, işletim sistemleri ve programlama dilleri gibi konularda uzmanlaşmış olmaları tercih nedeni olacaktır.

Doç. Dr.

Prof. Dr.

Endüstri Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği  alanında Lisans; Endüstri Mühendisliği ya da ilişkin alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Kalite Kontrolu (Enterprise Information Systems and Quality Control) alanlarında çalışıyor olmak.

Doç. Dr.

Prof. Dr.

    5988/1-1


 

6040/1-1