8 Temmuz 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29054

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/1090 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5884/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Çeviri Bilimi / İngilizce Mütercim Tercümanlık

Doç. Dr

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doç. Dr.

2

1

Spor Bilimleri

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr.

5

1

“Elit güreşçilerde antrenmanı hipofiz bezi hormonları ve karaciğer enzimleri üzerine etkisi” alanında doktora yapmış olmak.

5966/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun İle “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

Hukuk

Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Prof

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Başvuracak adayların yurtdışında doktora yapmış olmaları istenmektedir.

Başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0 216 474 53 53 e-posta: info_hukuk@sehir.edu.tr

5972/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce İlkem Tekstil İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. adına tescilli 20275/28.07.2006 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan 2.342 TL KDV farkına ilişkin düzenlenen 979813 sayılı 12.06.2014 tarihli Ödeme Emri firmanın Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:189 Kağıthane ve Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. No: 28 Kağıthane adresine yapılan tebligatımız adreste bulunmadığından iade edildiğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emrinde belirtilen KDV tutarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi veya borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap etmektedir, bu mecburiyetlere riayet edilmediği takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği tebliği olunur.

5842/1-1

—————

Gümrüğümüzce Taibau Plastik ve Ayakkabı İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. adına tescilli aşağıda sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ceza Kararlarına ilişkin, yükümlüsünce muhtelif Vergi Mahkemeleri Başkanlığı nezdinde dava konusu edilmiş olup davaların reddine ilişkin aşağıda sayı ve tarihli Kararlar yükümlünün Ziya Gökalp Mah. Aymakop San. Sit. B69 Bl. No. 103 K.Çekmece/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emrinde belirtilen ceza kararları tutarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi veya borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap etmektedir, bu mecburiyetlere riayet edilmediği takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği tebliği olunur.

CEZA KARARI

    BEY. NO. TA.                  NO/TARİHİ                 TUTARI               VERGİ MAH.KARARI

00511/17.01.2006             1324/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/648 K.2008/942

12695/24.05.2004             1329/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/621 K.2008/1048

25399/22.09.2004             1329/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/651 K.2008/944

12379/20.05.2004             1379/20.05.2006              344,-TL.               E.2007/650 K.2008/943

07272/29.03.2005             1322/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/623 K.2008/2252

00315/07.01.2005             1320/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/648 K.2008/941

01923/02.02.2005             1321/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/1366 K.2009/210

09980/28.04.2004             1331/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/1364 K.2009/208

08330/13.04.2004             1326/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/1365 K.2009/209

27552/13.10.2004             1327/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/1367 K.2009/211

00513/17.01.2006             1325/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/647 K.2008/940

31413/02.02.2004             1333/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/622 K.2008/1049

09222/15.04.2005             1323/12.07.2006              344,-TL.               E.2007/655 K.2008/428

5841/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.06.2014 -55                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.06.2014 - 587                                         KARS

Ardahan İli, Merkez, Tepeler Köyü, 102 ada, 182 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın tescil talebin ilişkin; Kars Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.05.2013 tarih ve 1058 sayılı yazısı, Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 30.10.2013 tarih ve 15129 sayılı yazısı, Kars Müze Müdürlüğü’nün 23.05.2013 tarihli uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Ardahan İli, Merkez, Tepeler Köyü, 102 ada, 182 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın Kale “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca, ekli Vaziyet Krokisinde koordinatları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

5890/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.06.2014-95                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.06.2014-1564                                                     SİVAS

Dosya No                     : 60.07.01

Tokat İli, Zile İlçesinde, Kurulumuzun 04.08.2010 tarih ve 1929 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Kentsel Sit Alanı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile etkileme geçiş alanı bütününe ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 2010 ve 2011 Mali yılı yatırım programında yer alan "Tokat Zile Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı" işinin 2. Etap çalışmalarına yönelik Kurulumuzun 26.04.2013 tarih ve 861 sayılı kararı ve 13.12.2013 tarih ve 1277 sayılı karar eki tutanak doğrultusunda, yüklenici firma tarafından hazırlanan kentsel sit sınırı değişikliği ve tescili önerilen yapılara ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2013 tarih ve 251359 sayılı yazısı, Semra Kutluay Planlama şirketinin 30.12.2013 tarih ve 29 sayılı, 16.06.2014 tarih ve 60-32 sayılı yazıları, Kurulumuzun 27.02.2014 tarih ve 1368 sayılı, 30-31.06.2014 tarihli kararları, kurul raportörlerinin 29.01.2014 tarih ve 259 sayılı inceleme raporu ile 20.06.2014 tarih ve 1702 sayılı dosya inceleme raporları okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Zile İlçesinde, Kurulumuzun 04.08.2010 tarih ve 1929 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Kentsel Sit Alanı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile etkileme geçiş alanı bütününe ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 2010 ve 2011 Mali yılı yatırım programında yer alan “Tokat Zile Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı” işinin 2. Etap çalışmalarına yönelik Kurulumuzun 26.04.2013 tarih ve 861 sayılı kararı ve 13.12.2013 tarih ve 1277 sayılı karar eki tutanak doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan kentsel sit sınırı değişikliği önerisinin uygun olduğuna, bu doğrultuda sit sınırlarını gösterir kararımız eki 1/2.000 ölçekli paftanın geçerli olduğuna,

Kurulumuzun 30.05.2014 tarih ve 1513 sayılı kararı doğrultusunda kararımız eki listede ada, pafta, parsel bilgileri belirtilen ve 1/2.000 ölçekli paftaya aktarılan 126 adet sivil mimarlık örneğinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmelerine, Koruma gruplarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 2. Grup olarak belirlenmesine, anıt fişlerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

TOKAT İLİ, ZİLE İLÇESİ, TESCİL EDİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI LİSTESİ

 

 

Sıra No

Adı veya Türü

Adresi

Kadastro Bilgileri

 

Pafta

Ada

Parsel

 

1-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:20

 

512

60

 

2-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:17

 

513

11

 

3-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:56

 

512

77

 

4-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, Kamili Caddesi No:34-34/a

 

513

49

 

5-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, H.Nazmi Keşmir Caddesi No:24

 

517

24

 

6-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, Latif Topçu Sokak No:16

 

516

1

 

7-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:12

 

512

53

 

8-)

KONUT

Camii Kebir Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:48

 

512

73

 

9-)

KONUT

Dutlupınar Mahallesi, Dürmelik Sokak No:4

 

502

19

 

10-)

KONUT

Dutlupınar Mahallesi, Türkyılmaz Sokak, No:7

 

502

1

 

11-)

KONUT

Dutlupınar Mahallesi, Dürmelik Sokak No:19

 

463

6

 

12-)

KONUT

Dutlupınar Mahallesi, Dürmelik Sokak No:21

 

463

5

 

13-)

KONUT

Dutlupınar Mahallesi, Dürmelik Sokak No:23

 

463

4

 

14-)

KONUT

Minare-i Sağır Mahallesi, Camii Sokak No:l,l/l

 

449

12

 

15-)

KONUT

Minare-i Sağır Mahallesi, Camii Sokak No:21-21a

 

449

1

 

16-)

KONUT

Minare-i Sağır Mahallesi, İslim Sokak, No:19-21

 

466

59

 

17-)

KONUT

Minare-i Sağır Mahallesi, Turabi Sokak, No:22

 

461

10

 

18-)

KONUT

Minare-i Sağır Mahallesi, İslim Sokak, No:17

 

466

61

 

19-)

KONUT

Minare-i Sağır Mahallesi, İslim Sokak, No:16

 

466

51

 

20-)

KONUT

Minare-i Kebir Mahallesi, Habeşali Caddesi, No:30

 

482

50

 

21-)

KONUT

Minare-i Kebir Mahallesi, Habeşali Caddesi, No:38

 

482

54

 

22-)

KONUT

Minare-i Kebir Mahallesi, Yurtseveri Sokak, No:59

 

479

15

 

23-)

KONUT

Minare-i Kebir Mahallesi, İshakpaşa Caddesi, No:35

 

 

482

28

 

24-)

KONUT+MEZARLIK

Minare-i Kebir Mahallesi, İshakpaşa Caddesi, No:61-59

 

 

481-15

3.47

 

25-)

KONUT

Minare-i Kebir Mahallesi, İshakpaşa Caddesi, No:33

 

 

482

27

 

26-)

KONUT

Minare-i Kebir Mahallesi, Habeşali Caddesi, No:75

 

478

7

 

27-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Habeşali Caddesi, Gündoğdu Sokak, No:12

 

16

16

 

28-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Hacı Tahir Sokak, No:42

 

13

84

 

29-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Hacı Tahir Sokak

 

13

85

 

30-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Hacı Tahir Sokak, No:26-28

 

13

63

31-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Hacı Tahir Sokak, No:ll

 

14

4

 

32-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Hacı Tahir Sokak, No:7

 

14

7

 

33-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Vanlı Sokak, No 9-11

 

14

24a-24b

 

34-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Sepetçi Sokak, No:2- 89

 

13

9

 

35-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Sepetçi Sokak, No:4

 

13

10e

 

36-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Sepetçi Sokak, No:27

 

13

18

 

37-)

KONUT

Kislik Mahallesi, İshakpaşa Caddesi, No:77

 

18

11

 

38-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Bayraktar Sokak, No:4

 

13

69

 

39-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Ekin Sokak, No:33

 

13

114

 

40-)

KONUT

Kislik Mahallesi, Ekin Sokak, No:18

 

12

18

 

 

41-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Özden Sokak, No:76-76/A

 

 

38

66

 

42-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Özden Sokak, No:3

 

38

64

 

43-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Özden Sokak, No:ll

 

38

60

 

44-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Gazneli Sokak, No:8

 

38

73

 

45-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Gazneli Sokak, No:10

 

38

74

 

46-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Gazneli Sokak, No:86

 

38

85

 

47-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Amasya Caddesi, Kıvılcım Sokak, No:8

 

34

55-56-58

 

48-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Amasya Caddesi, No:92

 

38

88

 

49-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Muslu Sokak, No:14

 

36

7

 

50-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Kör Hüseyin Caddesi, No:17-19 .

 

 

38

33

 

51-)

KONUT

Alacamescitzir Mahallesi, Kör Hüseyin Caddesi, No:20-20/1

 

 

36

63

 

52-)

KONUT

Dutlupınar Mahallesi, Karamahmut Sokak, No:9

 

463

34

 

53-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Şükür Sokak, No:28

 

499

4

 

54-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Mumcu Ömer Sokak, No: 24-24/1

 

499

7

 

55-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Bayram Sokak, No: 32-27

 

499

10

 

56-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Bayram Sokak, No: 36-38

 

498

11.19

 

57-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Bayram Sokak, No: 42-42/1

 

498

13.14

 

58-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Bayram Sokak, No: 41

 

496

6

 

59-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Şükür Sokak, No:8

 

498

1

 

60-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Şükür Sokak, No:9

 

486

18

 

61-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Seçkin Sokak, No:5

 

486

24

 

62-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:l

 

496

24

 

63-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Musevit Sokak, No:44-44/l

 

495

13

 

64-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Kuyumcu Sokak, No:6

 

250

17

 

65-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Bayram Sokak, No: 39

 

496

7.8

 

66-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Sıraköprü Caddesi, No:9

 

485

12

 

67-)

KONUT

Hacı Mehmet Mahallesi, Şükür Sokak, No:10

 

498

2

 

68-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Pervane Sokak, No:2

 

326

8

 

69-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Şair Ceyhuni Caddesi, No:92-92/l

 

326

7

 

70-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Şair Ceyhuni Caddesi, No:84

 

326

89

71-)

KONUT

Şeyhal'ı Mahallesi, Helvacıdede Sokak, No:8

 

326

77

 

72-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Çoban Sokak, No:27

 

326

40

 

73-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Odabaşı Sokak, No:4

 

324

62

 

74-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Odabaşı Sokak, No:3

 

324

74

 

75-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Odabaşı Sokak, No:5

 

324

73

 

76-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Can Sokak, No: 62-1

 

324

124

 

77-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Can Sokak, No:56- 56/1

 

324

34.35

 

78-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Huri Hatun Sokak, No:8-8/l

 

322

35

 

79-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Şair Ceyhuni Caddesi, No:20

 

322

24

 

80-)

KONUT

Şeyhali Mahallesi, Şair Ceyhuni Caddesi, No:16

 

322

20

 

81-)

KONUT

Cedid Mahallesi, Sulu Sokak No:36

 

251

9

 

82-)

TİCARET

Cedid Mahallesi, Musalla Sokak, No: 5-7-9-11

 

258

1

 

83-)

KONUT+ TİCARET

Cedid Mahallesi, Rahmet Sokak, No:ll-13

 

258

14

 

84-)

TİCARET

Cedid Mahallesi, Manifaturacılar Sokak, No:17-19

 

229

27.28

 

85-)

TİCARET

Cedid Mahallesi, Manifaturacılar Sokak, No:25-27-29

 

229

20,21,22

 

86-)

TİCARET

Cedid Mahallesi, Murtaza Paşa Sokak, No:2

 

235

3

 

87-)

TİCARET

Cedid Mahallesi, Murtaza Paşa Sokak, No:4

 

235

4

 

88-)

TİCARET

Cedid Mahallesi, Murtaza Paşa Sokak, No:8

 

235

7

 

89-)

KONUT

Nakkaş Mahallesi, Kemahlı Sokak, No:13-13/l

 

200

39

 

90-)

KONUT

Nakkaş Mahallesi, Küçük Hamam Sokak, No:39-3

 

203

6.7

 

91-)

KONUT

Şeyhkolu Mahallesi, Şemseddin Şinasi Caddesi, No:2

 

221

13

 

92-)

KONUT

Şeyhkolu Mahallesi, Kubbe Camii Sokak, No:58- 60

 

171

3.4

 

93-)

KONUT

Yazıcı Mahallesi, Şehitler Sokak, No:2-4

 

165

19, 20

 

94-)

KONUT

Nakkaş Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No:48

 

197

7

 

95-)

KONUT+ TİCARET

Sakiler Mahallesi, Alacalı Sokak, No:12-12/A

 

521

4

 

96-)

KONUT+ TİCARET

Sakiler Mahallesi, Boğazkesen Sokak, No:31- 31/A

 

521

6b

 

97-)

KONUT

Sakiler Mahallesi, İpek Sokak, No:2-2/l

 

518

2

 

98-)

KONUT

Sakiler Mahallesi, Haznedar Sokak, No:5

 

530

16

 

99-)

KONUT

Orta Mahallesi, İpek Sokak, No:17

 

532

31

 

100-)

KONUT

Orta Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:43

 

534

16

 

101-)

KONUT

Orta Mahallesi, Necmi Muammer Sokak, No:3

 

533

30

 

102-)

KONUT+ TİCARET

Molla Yahya Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:46

 

572

16

 

103-)

KONUT

Molla Yahya Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:60

 

572

22.23

 

104-)

KONUT

Orta Mahallesi, Teke Ahmet Sokak No:35

 

533

21

 

105-)

KONUT

Orta Mahallesi, Teke Ahmet Sokak No:44-42

 

39

24

 

106-)

KONUT

Alacamescitbala Mahallesi, Necmi Muammer Sokak, No:36

 

42

53

 

107-)

KONUT

Alacamescitbala Mahallesi, Davunlu Dede Sokak, No:31

 

42

7

 

108-)

KONUT

Alacamescitbala Mahallesi, Davunlu Dede Sokak, No:19

 

42

13

 

109-)

KONUT

Molla Yahya Mahallesi, Sakarya Caddesi,

No:110-112

 

572

50.49

 

110-)

KONUT

Kahya Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:156-158

 

150

7

 

111-)

KONUT

Kahya Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:160

 

150

8

 

112-)

KONUT

Kahya Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:150

 

150

3

 

113-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Kolcuoğlu Sokak, No:113

 

550

58

 

114-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Kolcuoğlu Sokak, No:4

 

440

46

 

115-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Kolcuoğlu Sokak, No:30

 

440

58

 

116-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Kolcuoğlu Sokak, No:l-l/l

 

550

20.19

 

117-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Kolcuoğlu Sokak, No:85

 

549

38

 

118-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Cebeci Sokak, No:123

 

43

33

 

119-}

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Yörükler Caddesi, No:117-117/l

 

 

37

3

 

120-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Yörükler Caddesi, No:63

 

37

59

 

 

121-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Yörükler Caddesi, No:52-54

 

 

550

92

 

122-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Yörükler Caddesi, No:40

 

 

550

85

 

123-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Yörükler Caddesi, No:10

 

 

550

39

 

124-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Yörükler Caddesi, No:8

 

 

550

64

 

125-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Atalar Caddesi, No:60

 

 

37

111

 

126-)

KONUT

Zincirliülya Mahallesi, Kolcuoğlu Sokak, No:38

 

 

440

63

5867/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 11/06/2014 110                              TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 11/06/2014 1680                              SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Fındıklı Köyü, 103 ada, 1 parselde yer alan Yılancıbaşı Tümülüsü ve Bizans Yerleşiminin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.10.1995 gün ve 4221 sayılı kararıyla Akçakoca İlçesi, Akkaya Köyü olarak tescil edilmesine rağmen Kacaeli Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme çalışmaları sonucunda sit alanının tamamının Akçakoca ilçesi yerine Alaplı ilçesinde kaldığının tespit edildiğini bu nedenle sit irdeleme çalışmalarının Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca yapılaması gerektiğini konu alan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.08.2014 gün ve 1147 sayılı yazısı ile sit sınırlarının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında irdelenmesini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09.06.2014 gün ve 570 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 'nun 16.10.1995 gün ve 4221 sayılı kararı ile tescil edilen aynı kurulun 12.06.1996 gün ve 4490 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen Yılancıbaşı Tümülüsünün Zonguldak Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün 09.04.2014 gün ve 347 sayılı yazısından Alaplı İlçesi, Fındıklı Köyü, 103 ada 1 nolu orman parseli sınırları içinde kaldığının anlaşıldığına, bu nedenle tümülüsün sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle revize edilmesine, sit alanında kalan Fındıklı Köyü, 103 ada 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir bölümü 1.derece arkeolojik sit alanı" olduğuna dair kayıt konulmasına, ayrıca tümülüs üzerinde görülen yoğun tahribat nedeniyle bu tahribatı yapanlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine,

Yine tümülüsün hemen batısında yer alan ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.08.2014 gün ve 1147 sayılı yazısı ekinde yer alan 22.08.2013 gün ve 2611 sayılı raporuna konu ve yazı eki harita üzerinde kalıntılar olarak işaretli alan ve çevresinin Zonguldak Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün 09.04.2014 gün ve 347 sayılı yazısından Akçakoca İlçesi, Akkaya Köyü sınırlarında kaldığının anlaşıldığına, bu nedenle bu alandaki sit sınırlarının Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

5887/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-90                         Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1822

Amasya İli, Taşova İlçesi, Alpaslan Köyü, Ayınyakası (Çayırbaşı) Mevkii, 1600, 1601 nolu parsellerde bulunan Roma dönemi nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.03.2014 gün ve 778 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 08..04.2014 gün ve 61050 sayılı, MTA Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2014 gün ve 382 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.05.2014 gün ve 167 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Alpaslan Köyü, Ayınyakası (Çayırbaşı) Mevkii, 1600, 1601 nolu parsellerde bulunan Roma dönemi nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine,

Ayınyakası (Çayırbaşı) Mevkii I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5839/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 84 - 18.06.2014                                               Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1109 - 18.06.2014                                             KAYSERİ

Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Ağçaşar Köyü, iğdecik Mevkiinde 02.02.2014 gününde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kazı yaptığı yerin memleket haritasında ki işaretlenmiş durumu ile GPS cihazıyla tespit edilmiş coğrafi koordinat bilgilerinin gönderildiği, harita ve koordinat bilgileri gönderilen ve kazı yapılan bu yerin sit alanı ya da 2863 sayılı Kanun kapsamında koruma alanı olup olmadığı konusunda Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi, bu yerin sit alanı yada koruma alanı olması durumunda buna ilişkin belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmesi istemine ilişkin Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12.02.2014 gün ve 2014/103 esas sayılı yazısı, Konuya ilişkin görüşleri içeren, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.03.2014 gün ve 1023 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.03.2014 gün ve 002546 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2014 gün ve 62770 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2014 gün 252163 sayılı görüş yazıları ve konuya ilişkin Müdürlük raportörlerinin 13.03.2014 gün ve 279 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Ağçaşar Köyü, İğdecik Mevkiinde, tapunun 129 ada, 27,28 parsel numarasında köy tüzel kişiliği ve özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan, kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli İğdecik Nekropol alanının, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine, ayrıca, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrası oluşan çukurların Cumhuriyet Savcılığı bilgisi dahilinde ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.

 

5834/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-90                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1821

Amasya İli, Taşova İlçesi, Alpaslan Köyü, Gavuryeri Mevkii ile Ömerendilin Dere (Karaçam) Mevkii’nde, fidan dikimi sırasında 1 adet kiremit lahit ve 1 adet pithosun çıkarıldığı belirtilen alan ve çevresinde tespit edilen höyük ve nekropol alanının I. ve III. derece arkeolojik sit alan olarak tescil edilmesine ve kaçak kazıyla ilgili yasal işlem başlatılmasına dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.03.2014 gün ve 632 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.04.2014 gün ve 59819 sayılı, MTA Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2014 gün ve 368 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 09.05.2014 gün ve 761 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.05.2014 gün ve 174 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Alpaslan Köyü, Gavuryeri Mevkii ile Ömerendilin Dere (Karaçam) Mevkii’nde, fidan dikimi sırasında 1 adet kiremit lahit ve 1 adet pithosun çıkarıldığı belirtilen alan ve çevresinde tespit edilen höyük ve nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, kaçak kazı olayı ile ilgili yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, Müze Müdürlüğünce talep edilen sondaj ve irdeleme kazıları yapılmasının uygun olduğu görüşümüzün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmesine,

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5835/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-90                         Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1827

Amasya İli, Merkez, Aydoğdu Köyü, Dökme Tepe Mevkii’nde, tapulama harici arazi ile 101 ada, 10 parselde bulunan, I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Dökme Tepe Höyüğü’nde kaçak kazılar yapıldığına, sit sınır ve derecelerinin irdelenerek tapulama harici alan ile 101 ada, 7, 8, 37, 38, 10 nolu parsellerin I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.03.2014 gün ve 664 sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.12.2008 gün ve 1931 sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2014 gün ve 57399 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 09.05.2014 gün ve 761 sayılı yazıları, höyüğün kadastral bilgilerinin düzeltilmesi ve sehven tescil edilen 101 ada, 1 parseldeki kültür varlığı şerhinin kaldırılması gerektiğine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.04.2014 gün ve 180 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Aydoğdu Köyü, Dökme Tepe Mevkii’nde, tapulama harici arazi ile 101 ada, 10 parselde bulunan, I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Dökme Tepe Höyüğü’nde kaçak kazı yaparak höyüğün tahribine yol açanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde toprakla doldurularak kapatılmasına; sit sınır ve derecelerinin irdelenmesi sonucunda, 101 ada, 10 nolu parseldeki III. derece sit derecesinin kaldırılarak, höyük ve yayılım alanını içine alan tapulama harici arazi ile 101 ada, 7, 8, 10 ve 37 nolu parsellerin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, höyük sınırlarında kalmayan ve sehven tescil edildiği anlaşılan 101 ada, 1 parseldeki kültür varlığı şerhinin kaldırılmasına,

Dökme Tepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5836/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.05.2014-91                         Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 23.05.2014-1838

Samsun İli, Bafra İlçesi, Taşköprü Mahallesi, Afurcuk Mahallesi, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 nolu parsellerde bulunan Taşköprü Höyüğü’nün I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.02.2014 gün ve 477 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 03.03.2014 gün ve 37606 sayılı, Bafra Tapu Müdürlüğü’nün 06.03.2014 gün ve 624 sayılı yazısı, öneri I. derece arkeolojik sit alanında kalan 89, 90, 91 parsellerin mevcut I. derece doğal sit alanı ile çakıştığına ve konunun çakışan alanlara ilişkin protokole göre değerlendirilmesine dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 22.04.2014 gün ve 2947 sayılı, 20.05.2014 gün ve 3641 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.05.2014 gün ve 160 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Bafra İlçesi, Taşköprü Köyü, Afurcuk Mahallesi, 89, 90, 91, 92, 93 nolu 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 nolu parsellerde bulunan Taşköprü Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/3000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve ekli iki adet listede belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 89, 90, 91, 92, 93 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı”, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 nolu parsellerin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,

89, 90 ve 91 nolu parsellerde I. derece arkeolojik sit alanı ile mevcut I. derece doğal sit alanı çakıştığından, çakışan alanlara ilişkin protokolün 5.10 maddesine de uygun olarak, Taşköprü Höyüğü I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, geçiş dönemi koruma -kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5837/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.05.2014-91                         Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 23.05.2014-1839

Samsun İli Havza İlçesi, Şeyhsafi Mahallesi, Gökçeoğlu Çayırı Mevkii, 101 ada, 7, 95, 96, 97, 98 nolu parsellerde bulunan Gökçeoğlu Çayırı Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.03.2014 gün ve 731 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.03.2014 gün ve 45566 sayılı, Samsun İl Özel İdaresi’nin 18.03.2014 gün ve 1553 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 06.05.2014 gün ve 726 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.05.2014 gün ve 166 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli Havza İlçesi, Şeyhsafi Köyü, Gökçeoğlu Çayırı Mevkii, 101 ada, 7, 95, 96, 97, 98 nolu parsellerde bulunan Gökçeoğlu Çayırı Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve ekli listede belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,

Gökçeoğlu Çayırı Höyüğü I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5838/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)” uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Singüler İntegraller Teorisinde çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

1

1

Türkiye Türkçesi söz dizimi üzerine çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

1

1

İbn Hibban’ın hadis külliyatı üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Siyaset sosyolojisi ve kolektif hareket teorileri konusunda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri

2

1

Bürokrasi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

2

1

Yakıtlar ve yanma, içten yanmalı motorlar konularında çalışması olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

1

1

Uzman sistemler alanında çalışmaları olmak.

5978/1-1