3 Temmuz 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29049

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SOĞUTMA SUYU KOŞULLANDIRMA KİMYASALLARI TEMİNİ VE 7.000.000 M3 SOĞUTMA SUYUNUN KOŞULLANDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


BLADE SERVER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


28 KALEM HAREKET GÖRMEYEN MALZEMELER SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: SİVAS


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


150 GR YAPRAK YEŞİL SİLİNDİRİK KUTU (SADE) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 100 ADET BETON MAKAS TRAVERSİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


400 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


BAKIM VE ONARIM HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:


1 ADET ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, KESON KUYULARIN SU ALMA KANALININ TEMİZLENMESİ VE SİMAV DERESİNE SET ÇEKİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


STANDART POMPA YEDEKLERİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA İLE PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF TİP LOKOMOTİF ŞASİ YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOĞUTMA SUYU KOŞULLANDIRMA KİMYASALLARI TEMİNİ VE 7.000.000 M3 SOĞUTMA SUYUNUN KOŞULLANDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı soğutma suyu koşullandırma kimyasalları temini ve 7.000.000 m3 soğutma suyunun koşullandırılması işi.

İhale Kayıt Numarası                    :  2014/74666

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Köprübaşı Mh. Bursa Cd. No: 11/1 Tunçbilek - Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  mehmet.ornek@euas.gov.tr; ttermiks@hotmail.com

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  7.000.000 m3 Su Koşullandırma Kimyasalı Alımı – Mal Alımı

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                            :  İlk teslimat sözleşme imzalanmasını müteakip, 2. Teslimat ilk partinin bitiminde teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  17.07.2014, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman bedeli 50,00-TL’dir.

6 - Teklifler 17.07.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

5799/1-1


BLADE SERVER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı Blade Serverın kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/07/2014 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare gönderilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5791/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker ve Malzeme Ambarı Tahmil, Tahliye ve İstifleme Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/70861

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban bulvarı No:27 24159/Merkez ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0446 223 95 00-0446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker @turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Üretilen Şekerlerin Ambarlarda istife alınması, stoktaki şekerin istiflerden alınarak vasıtalara yüklenmesi veya üretim bandından gelen şekerlerin müşteri vasıtalarına yüklenmesi işidir. İşin miktarı ±%20 4.045,5 Yevmiye Kampanya süresince 24 Kişi, Kampanya haricinde 5 Kişi bulundurulacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Fabrika Ambarları

c) İşin süresi                                    :  Bir Yıl (360 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  21.07.2014 Pazartesi Günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.5. Tip İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.9. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.9.a İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır.

5. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8. İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde her türlü istifleme, tahmil tahliye ve işçilikle yapılan her türlü hizmet alımı kabul edilecektir.

tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

10. Teklifler 21.07.201 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11.Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.

12. Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5696/1-1


28 KALEM HAREKET GÖRMEYEN MALZEMELER SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:

SİVAS

1 - Şirketimizce ekli listede cinsi ve özellikleri belirtilen 28 kalem Hareket Görmeyen Malzemeler şartnameleri dâhilinde satılacaktır.

2 - Kapalı Teklif İhale Artırma Usulü ile 22.07.2013 tarihinde saat 14.00’de Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin %3 geçici teminat alınacaktır.

4 - Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

6 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

7 - Söz konusu satılacak malzemelerin listesi www.tudemsas.gov.tr internet adresinde görülebilir.

5689/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 793,81 TL. ile en çok 150.000,00 TL. arasında değişen; 10/07/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 80,00 TL., en çok 15.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, otobüs, minibüs, kamyonet, kapalı kasa kamyonet ve motorsikletten oluşan 22 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 11/07/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5742/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.327,50 TL ile en çok 47.200,00 TL arasında değişen; 08/07/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 132,75 TL, en çok 4.720,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kamyonet, Kamyon, Minibüs, B.Oto v.b cinsi 24 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 09/07/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5798/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

“2012 Yılı Arazi Örtüsü Veri Tabanının Oluşturulması ve 2006-2012 Yılları Arasında Arazi Örtüsü Değişimi Tespiti Hizmet Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2014/75568

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası             :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                 :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve konusu               :  İDARE’nin sağlayacağı Türkiye’yi kapsayan uydu görüntülerinin ön işlemelerinin yapılarak, Türkiye Arazi Örtüsü (Corine Land Cover) projesi yorumlama işi için uygun hale getirilmesi, uydu görüntüleri üzerinden yorumlama yapılarak sayısallaştırma ve veri toplama işlerinin yapılması, 2012 yılı arazi örtüsü tespitinin CORINE sınıflarına ve metodolojisine uygun olarak oluşturulması, 2006-2012 yılları arasındaki arazi örtüsü değişimlerinin tespiti ve üretilen haritaların tüm ülke çalışma birimini kapsayacak şekilde birleştirilerek arazi örtüsü veri tabanı ve istatistiklerin hazırlanması hizmet alımı işini kapsamaktadır.

b) Miktarı                                         :  1 Kalem

c) Yapılacağı yer                              :  T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Ankara/İTÜ – Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM)-İstanbul

d) Süresi                                          :  8 ay

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  18.07.2014 Cuma günü, saat:11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. Teknik şartnamenin tüm maddelerine cevapların verildiği yazı ile teknik şartnamenin tüm sayfalarının onaylı hali.

4.1.8. Proje planı, çalışma yöntemleri (Avrupa Çevre Ajansının CORINE projesi için belirlediği çalışma yöntemleri) ve iş-zaman çizelgesini içerecek olan proje yaklaşım raporu, ihale dokümanına eklenecek ve bu doküman teknik yeterlilik açısından değerlendirilecektir.

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.-TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5802/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2014/73772

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  6 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/08/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5722/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Kömür Hazırlama Servisinde kullanılmak üzere Rulman Alımı ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Muhtelif Tiplerde Rulman (284 Adet)

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

d) Dosya No                              :  21 SEAS 14/70 2014/67788

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  22.07.2014 Salı saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü Ambarı

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 30,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 30,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 22.07.2014 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifte bulunacak firmalar TL/adet bazında fiyat verecek olup; değerlendirme Teknik Şartname II. Maddede düzenlenmiş liste üzerinde belirtilen 2 farklı kısım için ayrı ayrı kısmi teklif üzerinden yapılacaktır

7 - İstekli teklif tutarının 50.000,00 TL’yi geçmesi halinde teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9. İstekliler, rulman imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Firmalar, imalatçı ya da yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduklarına dair belgelerini teklif aşamasında sunacaklardır.

10. Rulman numaralarına ait ön ve son eklerin açıklamaları ve tamamlayıcı bilgiler ihale dosyasında sunulacaktır

11. İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri rulmanların marka, tip, adetlerini ihale evrakları içerisinde teslim edecektir.

12. Teklifte üretici firmanın üretim yapılan fabrikasının adı ve adresi açık olarak yazılacaktır.

13. Şartname içeriği ithal malzemeler Almanya, Belçika, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç, Japonya, ABD veya Kanada orijinli olacaktır.

14 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5550/1-1


150 GR YAPRAK YEŞİL SİLİNDİRİK KUTU (SADE) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait l00 Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 160.000 adet 150 Gr Yaprak Yeşil Silindirik Kutu (sade), %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.07.2014 günü saat 14:30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5486/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 100 ADET BETON MAKAS TRAVERSİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2014/74929

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü

                                                                  Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  100 Adet Beton Makas Traversinin Teknik Şartnameye Göre Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 23/07/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5740/1/1-1


400 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2014/74929

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü

                                                                  Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı        :  400 Adet Geçiş Rayı Dövülmesi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesi (g) bendi hükmüne göre, istisna kapsamına alınmış olan Kuruluşumuz Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 15. Maddesine göre yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile İhaleye çıkılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 23.07.2014 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman; TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden, doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi TR 290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5740/2/1-1


DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Grup Müdürlüğümüzce tesis edilen 154 kV S.Bölge-Elmalı Enerji nakil hattı altında kalan ve Finike Orman İşletme Müdürlüğünden satın alınan 4 parti dikili orman ağaçları açık arttırma ile satışa sunulmuştur; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Satış Kayıt Numarası              :  2014/04

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 242 346 5055 – 0 242 345 4900

c) Elektronik posta adresi       :  19grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin Niteliği, türü ve miktarı :

 

Deponu Adı

Parti No

Cinsi

Adet

M3

İstif No

Satış Tutarı

Finike

1

Çz.Dikili Ağaç

2611

1309,355

2-3

92.309,53

Aykırıçay

2

Çz.Dikili Ağaç

1853

982,480

11-12-13

103.573,04

Aykırıçay

3

Çz.Dikili Ağaç

1409

1123,677

28

131.369,08

Aykırıçay

4

Çz.Dikili Ağaç

398

336,696

29

38.050,01

TOPLAM

6271

3752,208

 

365.301,66 TL

 

3 - Satış İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - Fabrikalar Mah.3051 Sok. Kepez/ ANTALYA

b) Tarihi ve saati                     :  14/07/2014 – 10:00

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Adres, telefon ve faks beyanı

5 - İhale dokümanı TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve VAKIFBANK 100 YIL ŞB: IBAN NO:TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 nolu banka hesabına 50,00 TL (Elli Türk Lirası) yatırarak dekont karşılığı alınabilir.

6 - Teklif zarfları en geç 14/07/2014 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - İsteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olması şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır.

9 - 5531 sayılı Kanun'un getirdiği orman mühendisi çalıştırma yükümlülüğü kabul ederler.

10 - Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

11 - Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri ibraz edilecektir.

12 - Satışı yapılacak malzeme için tamamı için teklif verilebilir. Kısmi teklif verilemez.

5743/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEME GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Tuvalet Sabunu (20 g)

30.000

Kg.

Teknik Şartname

10.07.2014

Kağıt Havlu

1.512.000

Rulo

Teknik Şartname

10.07.2014

Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)

20.000

Adet

Teknik Şartname

11.07.2014

Çöp Torbası (Tıbbi Atıklar İçin Jumbo Boy, 80x1110 cm.)

100.000

Rulo

Teknik Şartname

11.07.2014

Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple Sentetik Toz Deterjan

500.000

Kg.

Teknik Şartname

14.07.2014

Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız Sentetik Toz Deterjan

100.000

Kg.

Teknik Şartname

Renkli Çamaşırlar İçin Köpüğü Ayarlı Sentetik Toz Deterjan

200.000

Kg.

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Maddesi (Ağır, Kir, Kan ve Yağ Çözücü (Toz)

30.000

Kg.

Teknik Şartname

14.07.2014

Yardımcı Yıkama Maddesi(Grilik ve Sertlik Giderici, Kireç Çözücü, Sıvı)

10.000

Litre

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığından görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir. Bu ihale evrakının imzalanmış hali de teklif dosyasında bulunacaktır.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme (16.07.2014 tarihinde dış zarfı açılacak olan toz deterjanlar) için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5786/1-1


SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Sıcaklık Takip Sistemi”, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 25.07.2014 günü saat 10:00’ a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 25.07.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

5793/1-1


BAKIM VE ONARIM HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/73536

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası             :  0422 212 10 44 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  -2014 / 2015 Kampanya Döneminde Fabrikamız Sahasında bulunan Elektrikli 3 Ad.Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 140.000 Ton, 1 Adet Sabit Pancar

Boşaltma Makinesi ile +/- % 20 Toleranslı 145.000 Ton pancarın silolara boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi;

- Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- % 20 Toleranslı 32.700 Ton pancarın silolara boşaltılması hizmetinin yürütülmesi

b) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya Kantarı

c) İşin süresi                                    :  22/09/2014 - 20/11/2014 Tarihler Arası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  14/07/2014 Saat : 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.2.2 - İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5720/1-1


1 ADET ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, KESON KUYULARIN SU ALMA KANALININ TEMİZLENMESİ VE SİMAV DERESİNE SET ÇEKİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Mevcut 1 Adet Çamur Havuzunun Temizlenmesi, Keson Kuyuların Su Alma Kanalının Temizlenmesi ve Simav Deresine Set Çekilmesi İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/75550

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   0266 865 19 40

                                                  Faks 0266 865 26 05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; “1 Adet Çamur Havuzunun Temizlenmesi, Keson Kuyuların Su Alma Kanalının Temizlenmesi ve Simav Deresine Set Çekilmesi İşi” inşaat işlerinin, yapılacak işler listesinde ve Bayındırlık Fenni Şartnameleri itibarıyla usul, esas ve teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Yer teslimine müteakip 40 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  15.07.2014 Salı  günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6.  İsteklinin ortak girişim  olması halinde,  bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri ;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde  bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.2.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

Yükleniciler İşin yerine getirilebilmesi için aşağıda istenen sayıda makine ve ekipmanı iş başında hazır bulunduracaktır

a) 1 Adet  Lastik Tekerlekli Yükleyici  veya muadili

b) En az 8 adet nakliye ekipmanı

c) 1 Adet Ekskavatör

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Her türlü  hafriyat  işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler  ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini  götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5806/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

DUYURU

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE

ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON

TEKLİF

VERME

TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesi, Lalasinanpaşa Mahallesi, 258 ada, 13 no.lu parseldeki 136,64 m² yüzölçümlü taşınmazın 120/203 arsa paylı 1. Kattaki 8 no.lu Dükkan

3.000

100

18/07/2014

2

Bolu ili, Gerede ilçesi, Demirciler Mahallesi, 779 ada, 2 no.lu parseldeki 6.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

50.000

250

18/07/2014

3

Isparta ili, Eğridir ilçesi, Camii Mahallesi, 174 ada, 1 no.lu parseldeki 751 m² 30/740 arsa paylı zemin kat 3 no.lu bağımsız bölümlü Dükkan

10.000

100

18/07/2014

4

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, İstinye Caddesi Mevkii, 365 ada, 8 no.lu parseldeki 369,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar ile birlikte

50.000

300

18/07/2014

5

İzmir ili, Kınık ilçesi, Poyracık köyü, 109 ada, 8 no.lu parseldeki 4.958,37 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

350

18/07/2014

6

İzmir ili, Kınık ilçesi, Poyracık köyü, 109 ada, 9 no.lu parseldeki 9.289,51 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

500

18/07/2014

7

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, Gövceler Mevkii, 918 ada, 3 no.lu parseldeki 2.301,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.210/2.301 oranındaki hissesi

100.000

400

18/07/2014

8

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 663 ada, 2 no.lu parseldeki 2.904,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.447/2.904 oranındaki hissesi

75.000

400

18/07/2014

9

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 662 ada, 2 no.lu parseldeki 3.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.029/3.181 oranındaki hissesi

75.000

400

18/07/2014

10

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 1130 ada, 1 no.lu parseldeki 5.368,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

500

18/07/2014

11

Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi, 5593 ada, 175 no.lu parseldeki 51.331,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

1.000

18/07/2014

12

Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi, 5593 ada, 176 no.lu parseldeki 60.279,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

1.000

18/07/2014

13

Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi, 5593 ada, 177 no.lu parseldeki 12.796,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

700

18/07/2014

14

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada, 1 no.lu parseldeki 5.145,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

400.000

1000

18/07/2014

15

Muğla ili, Yatağan ilçesi, Bencik Merkez köyü; 161 ada, 7 no.lu parseldeki 25.512,70 m2 ve 163 ada, 1 no.lu parseldeki 727,69 m2 yüzölçümlü olmak üzere toplam 26.240,39 m2 taşınmazlar bir bütün halinde

100.000

1.000

18/07/2014

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta. GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91     Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov

5804/1-1


STANDART POMPA YEDEKLERİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA İLE PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :  0274 614 10 07

c) Faks No                              :  0274 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 - STANDART POMPA YEDEKLERİ

İKN: 2014/7210

D.NO: 291-GLİ/2014-630

21 KALEMDE

410 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

75 TAKVİM

GÜNÜ

2 - ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

İKN: 2014/72291

D.NO: 591-GLİ/2014-631

1 KALEMDE

4 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

130 TAKVİM

GÜNÜ

3- PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEĞİ

İKN: 2014/73531

D.NO:242-GLİ/2014-639

8 KALEMDE

29 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

180 TAKVİM

GÜNÜ

 

3 - İlanın,

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif

Verme Saati

d) İhale

Saati

e) İhale Doküman

Bedeli

1 - STANDART POMPA YEDEKLERİ

16.07.2014 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

50,00 TL

2 - ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

16.07.2014 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

3 - PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEĞİ

17.07.2014 PERŞEMBE

14.00

14.00

50,00 TL

f) Yapılacağı Yer                    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                   :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın alınacağı Yer:

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Çok kademeli santrifüj pompa ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

5797/1-1


MUHTELİF TİP LOKOMOTİF ŞASİ YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014 / 73852

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 50 adet muhtelif tip lokomotif şasi yıkama işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.07.2014 - 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17.07.2014 günü saat:  14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5719/1-1