29 Haziran 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29045

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1970/382 Esas, 1975/242 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5577/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5055                                                                                                                                                                           Karar Tarihi : 11/06/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2014 tarihli toplantısında; TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2014 yılı 3. çeyreği için 6,31 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

5669/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Adaylar, ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2) Başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

3) Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

 

                                                                  TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim/Bilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili

Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

 

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Profesör

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

 

5672/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2149 dosya nolu GAMA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2111 dosya nolu ALG Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2112 dosya nolu YAPI-TEK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 366 dosya nolu TERCİH Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1713 dosya nolu PERA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1377 dosya nolu CAN VE YUSUF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 830 dosya nolu MATAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 427 dosya nolu YENİ İLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 235 dosya nolu B.Y.M BURSA Yapı Denetim Merkezi Tic. A.Ş. ve 115 dosya nolu BİRİM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarih ve 5038 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

5580/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 18.06.2014 tarih ve 5040 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 1131 dosya nolu SEKA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 78 dosya nolu SAHRA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 494 dosya nolu ÇAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Batman ilinde faaliyet gösteren 1059 dosya nolu FEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ordu ilinde faaliyet gösteren 982 dosya nolu KUZEY-GÜNEY Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5580/2/1-1

—————

Derya Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 467 ada, 90 parsel üzerindeki 228604 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. paragrafı, (b) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12771 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ülkü KAYAALP’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5436, Oda Sicil No:9174) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 29.06.2011 tarihli ve 27979 sayılı, 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 451 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5059 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

5581/1/1-1

—————

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Aliağa İlçesi, 389 ada, 12 parsel üzerindeki 719740 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Osman KINACI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6434, Oda Sicil No:24219), Ahmet Erdal BALKANLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13191, Oda Sicil No:14702), Rıdvan BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019), Yıldırım TOKAT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9596, Oda Sicil No:5033), Mehmet POLAT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11596, Oda Sicil No:3762) ve Birinci Gürcan TURNA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14940) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5058 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

5581/2/1-1

—————

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26M-IIA pafta, 25902 ada, 6 parsel üzerindeki 578660 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5060 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/3/1-1

—————

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 344 ada, 8 parsel üzerindeki 579609 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 12.06.2008 tarihli ve 1797 sayılı, 18.06.2014 tarihli ve 5060 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 408 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5061 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

5581/4/1-1

—————

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 612 parsel üzerindeki 255679 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 18.06.2014 tarihli ve 5061 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5062 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/5/1-1

—————

Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Urla İlçesi, 975 ada, 84 parsel üzerindeki 538349 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 136441 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 806 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nuri Atilla EMİRBAYER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5568, Oda Sicil No:7285), Mustafa Edip Erdal YAPAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11349, Oda Sicil No:67614), Nurdan ERMİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12467, Oda Sicil No:9739), Mustafa BÖREKÇİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4065, Oda Sicil No:2616), Ahmet KAPTAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4190, Oda Sicil No:7432), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Ömür YÜKSEL(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69245) ve Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı, 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 806 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 806 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5063 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

5581/6/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, 762 ada, 6 parsel üzerindeki 556611 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5064 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/7/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, 762 ada, 7 parsel üzerindeki 556606 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5065 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/8/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ve CRE Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer ilçesi, 251 ada, 7 parsel üzerindeki 235882 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Yalçın KUM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No:14168), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204) ve Bekir BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62704) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15012, Oda Sicil No:27115), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Ali BUCAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:798, Oda Sicil No:25419), Taşmehmet ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6570, Oda Sicil No:6320), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63586), Bora AYGÜN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31561), Özkan SAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84996) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5067 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/9/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ve CRE Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer ilçesi, 251 ada, 6 parsel üzerindeki 235867 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Yalçın KUM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No:14168), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204) ve Bekir BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62704) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15012, Oda Sicil No:27115), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Ali BUCAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:798, Oda Sicil No:25419), Taşmehmet ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6570, Oda Sicil No:6320), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63586), Bora AYGÜN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31561), Özkan SAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84996) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5066 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/10/1-1

—————

Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 244DT4A pafta, 1354 ada, 8 parsel üzerindeki 280922 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9914, Oda Sicil No:14376) ve Altan KOCAALP’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2413, Oda Sicil No:7942) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5042 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/11/1-1

—————

Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 244DS3b pafta, 1607 ada, 3 parsel üzerindeki 513378 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9914, Oda Sicil No:14376), Altan KOCAALP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2413, Oda Sicil No:7942) ve Murat BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58509) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 11.07.2013 tarih ve 5842 sayılı ve 18.06.2014 tarihli ve 5042 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5043 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/12/1-1

—————

Yıldız Yapı Denetimi Ltd. Şti. ve Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 346 ada, 3 (sonrasında 15) nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 566897/514479 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldız Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nurten ÇELİK (DENİZER) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9690, Oda Sicil No: 10715) ve Necmettin Kürşat BOYACIOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67025) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetim sorumluluğunu üstlendiği inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c), (g) ve (h) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 648217 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 808 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fedai ERGÜVEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10281, Oda Sicil No:6430), Emine Belgin BERKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15553, Oda Sicil No: 13999), Ferudun DÜNDAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15919, Oda Sicil No: 5755), Mahmut KAMAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9147, Oda Sicil No: 11922), Yaşar Serdar YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21931, Oda Sicil No: 9099), Erhan ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59668), Asım AKSOY(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74724), Emir KORKUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67444), Hakan KÖMEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32928) ve Tansu IŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58767) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.10.2009 tarih ve 27368 sayılı ve 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldız Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5044 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/13/1-1

—————

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Belediyesi 426 ada 17 parsel üzerindeki, 591629 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ömer KOCADAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5688, Oda Sicil No:38632) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5057sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/14/1-1

—————

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (A Blok) 256148 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11271, Oda Sicil No: 3551), Ali YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5458, Oda Sicil No: 10482), Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12445, Oda Sicil No: 36251), Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Ali YAPAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67536) Sinan AYAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14305), Akif Emin ERCİYES (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65345), Esra EDİS (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31510) ve İsmail YILDIZ’ın (Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No:41200) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5054 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/15/1-1

—————

Ömürhan (Eski Ünvanı: Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (B Blok) 256150 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11271, Oda Sicil No: 3551), Ali YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5458, Oda Sicil No: 10482), Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12445, Oda Sicil No: 36251), Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Ali YAPAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67536) Sinan AYAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14305) ve Esra EDİS’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31510) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5055 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/16/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, F19C12A1B pafta, 2592 ada, 6 parsel üzerindeki 799067 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388, Odası Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053), Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12984, Oda Sicil No: 28095) ve Tayfun BAHAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63109) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5056 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/17/1-1

—————

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30L2A pafta, 354 Ada, 2 parsel üzerindeki 118089 ve 250722 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şakir SEZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3189, Oda Sicil No: 23896) ve Başak TANATABEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61670), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5053 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/18/1-1

—————

Sağlam Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 30.L.1.C pafta, 163 ada, 23 parsel üzerindeki 868579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4927 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 87 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sağlam Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin Enis MALKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1506, Oda Sicil No: 6919), İsmail AYAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4938,Oda Sicil No: 22539), Şefik EKER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1547, Oda Sicil No: 29930) ve Ahmet KURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11769) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı, 01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan 87 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sağlam Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 87 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5052 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/19/1-1

—————

Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2D pafta, 602 Ada, 13 parsel üzerindeki 557229 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10461 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No: 5889), Ömer Faruk YANAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5002, Oda Sicil No: 7446), Burhan Cavit MARANGOZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2050, Oda Sicil No: 9039), Vedat GÜNBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8146, Oda Sicil No: 10921) ve Uğur YAVÇINBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65885) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı, 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan 754 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5050 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/20/1-1

—————

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Cikcilli Belediyesi, 527 Ada, 1 parsel üzerindeki 511110 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a),(d) ve (e) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208) ve Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5049 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/21/1-1

—————

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 26.30.C pafta, 464 ada, 128 parsel üzerindeki 850890 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15863, Oda Sicil No: 8113), Selma ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4866, Oda Sicil No: 56715) ve Mümin DEMİRTAŞ’ın (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Eleman, TC No: 24059504920)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan 892 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5051 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/22/1-1

—————

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, 624 Ada, 6 parsel üzerindeki 656523 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının a, b ve d bendleri, 5. maddesinin 4. Fıkrasının (l) bendi, 6. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) sorumlu denetim elemanları Lamih YAZAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9000, Oda Sicil No:12158), İhsan NAZİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9796, Oda Sicil No:12924) ve Emine BEYKONT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82138) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’deilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5048 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/23/1-1

—————

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, 606 Ada, 9 Parsel üzerindeki 760014 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (a), (b) ve (d) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5047 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/24/1-1

—————

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 21 İ II pafta, 7779 ada, 35 parsel üzerindeki 711293 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. ve 4. fıkraları ve 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) sorumlu denetim elemanları Vahdet İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16956, Oda Sicil No:20059) ve Fuat İŞLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74275) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5046 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/25/1-1

—————

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Yüreğir İlçesi, 18 S IV pafta, 11089 Ada, 34 Parsel üzerindeki 766355 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4804, Oda Sicil No:20516) sorumlu denetim elemanı Üzeyir DEMİRBAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14993, Oda Sicil No:9535) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5045 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5581/26/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.05.2014-158                                     45.02/157

KARAR TARİHİ VE NO :      09.05.2014-3832                                  Toplantı Yeri

                                                                                                                      İZMİR

 

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Kemaliye/Asar Mahallesinde bulunan, tapunun 247 ada, l parselinde kayıtlı taşınmaz içerisinde kalan, Manisa Müze Müdürlüğünce yapılan tespitlerde T3 olarak adlandırılan ve hakkında alınmış 12.09.2013 tarihli ve 2770 sayılı Kurul kararı bulunan 2. Tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.05.2014 tarihli ve 576 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Kemaliye/Asar Mahallesinde bulunan, tapunun 247 ada, l parselinde kayıtlı taşınmaz içerisinde kalan, Manisa Müze Müdürlüğünce yapılan tespitlerde T3 olarak adlandırılan Tümülüsün, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği biçimde, 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi

 

5579/1-1

 


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde ( 2008 ve 2014 ) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

Birim-Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro

Adedi

Kadro

Derce

Kadro

Adedi

Kadro

Derce

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAK.

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

1

Nesneye dayalı yazılım tasarımı ve bilgisayar ağları alanında çalışmaları olmak

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

1

Bilgisayarla yüz tanımı konusunda çalışmaları olmak

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

1

Bilgisayar mühendisliği ve agroinformatik (tarım bilişimi) alanlarında çalışmaları olmak

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

 

 

1

1

Klavuzlanmış dalgalar ve mikrodalga sistemleri alanında çalışmaları olmak

Elektrik Mühendisliği

 

 

1

1

Elektrik enerji sistemlerinde modelleme ve sinyal analizi alanında çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Mühendisliği

1

1

 

 

Astrofizik alanında çalışmaları olmak

Matematik

1

1

 

 

Konveks ve Ayrık Geometri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Matematik

 

 

2

1

Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

1

Fen Eğitimi alanında Doçent ünvanı almış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

1

1

Hücresel ve moleküler immunoloji alanında çalışmaları olmak

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİL. FAK.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.

 

 

 

 

Fiziksel oşinografi ve kıyı mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.

 

 

1

1

Gemilerin stabilitesi alanında çalışmaları olmak

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Trafik akım kuramı ve ağ akış modellemesi alanlarında uluslararası çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Geoteknik deprem mühendisliği, sayısal dinamik analiz, kalıcı kayma mukavemeti ve sismik ölçümler konularında çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Yapı sistemlerinin sonlu elemanlarıyla hesabı alanında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

1

Agregalarda polimer kaplama ve konsantrasyon alanında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

1

Endüstriyel zemin betonları ve durabilitesi alanında çalışmaları olmak

Çevre Mühendisliği

1

1

 

 

Mikrobiyoloji ve filamentli mikroorganizmalar alanında çalışmalar olmak

Çevre Mühendisliği

1

1

 

 

Su kalitesi ve havza yönetimi alanlarında çalışmaları olmak

Geomatik Mühendisliği

 

 

1

1

Jeodezi de dalgacık ve spektral analiz konusunda çalışmaları olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Mühendisliği

1

1

 

 

"Üretim Yönetimi" bilim dalında doçent olup, üretim/işlemler yönetimi, matematiksel programlama ve bulanık karar verme tekniklerinin kullanımı alanlarında bilimsel çalışmaları olmak

İşletme Mühendisliği

1

1

 

 

"Yönetim ve Organizasyon" bilim dalında doçent olup, teknolojik inovasyon yönetiminde karar verme ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

İşletme Mühendisliği

 

 

1

3

"Üretim yönetimi" bilim dalında doçent olup, tedarik zinciri ve üretim/işlemler yönetimi, proje planlama ve yönetimi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

3

Enerji talep tahminlenmesi, makine öğrenme yöntemleri, yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği

 

 

1

1

Yağ kimyası ve yağ biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak

Gıda Mühendisliği

 

 

1

1

Gıda kimyası ve gıda analizlari alanlarında çalışmaları olmak

MADEN FAKÜLTESİ

Maden Mühendisliği

 

 

1

2

Maden ve tünel mekanizasyonu alanında çalışmaları olmak

Jeofizik Mühendisliği

1

1

 

 

Deniz sismiği alanında çalışmaları olmak

Jeoloji Mühendisliği

 

 

1

1

Deniz jeolojisi-karot sedimantolojisi alanında çalışmaları olmak

Cevher Hazırlama Müh.

1

1

 

 

Sülfürlü cevherlerin flotasyonu ve peletleme konularında çalışmış olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

1

1

 

 

Yapısal tasarım / sürdürülebilir bina alanında çalışmaları olmak

Mimarlık

1

1

 

 

Mimarlıkta bilişim ve algoritmik tasarım alanında çalışmaları olmak

Mimarlık

1

1

 

 

Mimarlık tarihi/Şehircilik tarihi alanında çalışmaları olmak

Mimarlık

 

 

1

1

Mimari tasarım ve fabrikasyon, mimarlıkta işbirlikli tasarım alanında çalışmaları olmak

Mimarlık

 

 

1

1

Plastik sanatlar - Sanat tasarım felsefesi alanlarında uzman olmak

Mimarlık

 

 

 

 

Mimarlık tarihi yazımı (Mimari historiografi) alanında çalışmaları olmak

Mimarlık

 

 

 

 

Restorasyonda geleneksel yapı malzemeleri alanında çalışmaları olmak

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

 

 

Şehirsel planlama / yenileme kuram ve politikaları alanında çalışmaları olmak

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.

Uçak Mühendisliği

1

1

 

 

Plaka ve kabukların random titreşimleri konusunda çalışmış olmak

TEKSTİL TEKN. VE TASARIMI FAK.

Tekstil Mühendisliği

1

1

 

 

Tekstil kimyası ve terbiye alanlarında çalışmaları olmak

Tekstil Mühendisliği

 

 

1

1

Konfeksiyon teknolojisi ve konfeksiyon lojistik merkez tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak

TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERV.

Çalgı ASD

1

1

 

 

Türk Halk müziği ve bağlama çalgısının uzmanı olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak

Çalgı ASD

 

 

1

1

Flüt çalgısı uzmanı ve 20. yy Fransız müziği üzerine çalışmaları olmak

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

 

 

1

3

Hesaplamalı kimya ve enerji malzemleri tasarımı alanında çalışmaları olmak

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

 

Nükleer Araştırmalar

1

1

 

 

Radon tayini ve dozimetre alanında çalışmaları olmak

Nükleer Araştırmalar

1

1

 

 

İnce filmler üzerine radyasyonun etkileri alanında çalışmaları olmak

Yenilenebilir Enerji

1

1

 

 

Kuantum optik ve düşük sıcaklık eksiton fiziği alanında çalışmaları olmak

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST.

İklim ve Deniz Bilimleri

 

 

1

1

Fiziki coğrafya, akarsu ve kıyı jeomorfolojisi alanında uluslararası çalışmaları olmak

TOPLAM

21

 

24

 

 

5671/1-1