29 Haziran 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29045

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TTK İHTİYACI OLAN 13 KALEM ALSZ YERALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TTK İHTİYACI OLAN 13 KALEM ALSZ YERALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2014/72192

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi:

Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

2x1,5 mm² telefon kablosu MGM-110

1.000 metre

2x2x1,5 mm² telefon kablosu MGM-110

3.000 metre

10x2x1,5 mm² telefon kablosu MGM-110

500 metre

2x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

3.000 metre

4x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

13.000 metre

7x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

16.000 metre

2x4 mm² Ocakiçi Aydınlatma kablosu MGM-109

11.250 metre

3 x4 mm² Uzaktan Kumanda Kablosu MGM- 112 Tip: 63

1.000 metre

3x50 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM-109

3.500 metre

3x70 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM-109

500 metre

3x95 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM-109

3.000 metre

3x70 mm² 1,9/3.3 Kv. Tip: 3013 güç kablosu MGM-109

2.500 metre

3x16+16+16 mm² Tip: 7 konveyör kablosu MGM-115

9.000 metre

 

b) Teslim yeri                            :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim süresi                         :  Firmalar siparişi takiben zırhsız lastik kabloları 90 takvim gününde diğer malzemeleri 60 takvim gününde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21.07.2014 Pazartesi – saat 15:00

c) Dosya no                               :  1415042

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3 - Teklif edilen kablo tipi için ALSZ Test Sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal lisansı.

4.3.2 - Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.3.3 - Kısmi teslimat yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene yalnız o parti mal için geçerlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi esas alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 21.07.2014 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5558/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız güneş enerjisi sisteminde kullanılmak üzere muhtelif malzeme temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/72780

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                        :  Fabrikamız güneş enerjisi sisteminde kullanılmak üzere muhtelif malzeme temini

b) Niteliği ve miktarı                  :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI

EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

KAPALI GENLEŞME DEPOSU

500 LT

ADET

1

SİRKÜLASYON POMPASI

Ø =7,2 M3/H HM=30 mss

ADET

1

ÇİFT SERPATİNLİ BOYLER 5000 LT

5000 LT

ADET

5

HAVA TÜPÜ (ÇELİK) 3 LT ÇIKISLAR

3 LT. ÇIKIŞLAR 1/2 " DİŞLİ

ADET

12

OTOMATİK HAVA PÜRJÖRÜ

1/2 " DİŞLİ

ADET

12

SU TESİSATI EMNİYET VENTİLİ

ANMA ÇAPI :3/4 AÇMA BASINCI 2,5 BAR

ADET

1

SU TESİSATI EMNİYET VENTİLİ

ANMA ÇAPI :11/2 AÇMA BASINCI 3 BAR

ADET

1

MİNİ KÜRESEL VANA

3/4 " PN 10 PİRİNÇ

ADET

120

MİNİ KÜRESEL VANA

1/2 " PN 10 PİRİNÇ

ADET

10

DİRSEK 90' Ø 168,3X7,1

DIN 2605 P235 (ST37)

ADET

20

EŞİT TEE Ø 88,9 X5,4

DIN 2615 P235 (ST37)

ADET

16

EKS.REDÜKSİYON Ø 88,9 XØ76,1X5,1

P235 (ST37) KAYNAK AĞIZLI

ADET

20

DÜZ FLANŞ

DN 50 PN10 EN 1092 S 235 (ST37)

ADET

20

KÖŞE REKOR

3/4 " SARI

ADET

120

NİPEL

3/4" SARI

ADET

200

MANŞON

3/4 " SİYAH

ADET

120

WAFER TİP KELEBEK VANA

DN 80 PN 16

ADET

6

WAFER TİP KELEBEK VANA

DN 65 PN 16

ADET

10

WAFER TİP KELEBEK VANA

DN 50 PN 16

ADET

10

ÇELİK BORU

Ø 168,3 X5 TS EN 10217-1 NİSAN 2003

METRE

204

DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU

Ø 108 X10-S335JR

METRE

36

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                         : Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                      : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer          : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)      : TL 30,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                               : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                    : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                             : 14/07/2014

d) İhale (son teklif verme) saati                              : Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5561/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                :  1169

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Tuzla

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  1

e) Ada No                                  : ---        

f) Parsel No                               :  652

g) Yüzölçümü                            :  521,84 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) Halihazır                                 :  Boş

j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Merkez Mah. Gülbeyaz Sok.

3) Muhammen Bedeli                :  1.565.520.-TL

4) Geçici Teminatı                     :  46.965,60 TL

6) İhale Tarihi ve Saati               :  16 Temmuz 2014 – 13:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer         :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü                            :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9) İhale Şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

10) Şartname Bedeli                  :  600.-TL

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,

“Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

5557/1-1