27 Haziran 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29043

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ufuk Üniversitesinden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1-Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

5548/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartı belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Betonarme yapıların dinamik değişkenlerinin deneysel tespiti, yapıların iki yönlü deprem etkileri altındaki davranışı ve deprem performansları ışığında mevcut uygulamaları iyileştirme alanlarında çalışmalarının olması.

5536/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği gereğince “ Öğretim Üyesi”  alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Doçentlik İçin:

Doçentlik kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 16. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Üniversite Cad. No:2 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/ Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

- Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak.

- İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

- Çelik yapılar, çelik-beton karma yapılar, yapısal çelik birleşimlerinin davranışı, ince cidarlı çelik yapı elemanlarının davranış ve tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5538/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Meliha Ali İhsan Dirikoç Eğitim ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: İhsan DİRİKOÇ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/06/2014 tarihli tavzih kararı ile 08/05/2014 tarih, E:2013/923, K:2014/181 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini, her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU : Nihat ERGÜN, İbrahim KARAOSMANOĞLU, Ömer POLAT, Macit HALDIZ, İsmail KARAOSMANOĞLU, Güngör ÇEPNİ, Halit ÇOKAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İstanbul ve Civarı Eğitim ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5537/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

*Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

*Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

*Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

*Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi,  Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr  web adresinde duyurulacaktır.

- Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

- Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 14/07/2014 mesai bitimine kadardır.

 

Kadro No

Kadro

Unvan

Derece

Bölüm/

Anabilim Dalı

Adet

İlan Açıklaması

Eğitim Fakültesi

317

Yrd. Doç.

1

Böte/Böte

1

Java, PHP, 30 Studio Max İle Öğretim Materyali Geliştirme konularında deneyimli, uzaktan eğitim konusunda ve elektronik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

459

Doçent

2

Arkeoloji/Klasik Arkeoloji

1

Antik Çağ Mozaik ve Mimari Bezemeler hakkında çalışmaları bulunmak.

292

Yrd. Doç.

2

Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı

1

Yeni Türk şiirinde halk kültürü ve destan  yazma geleneği üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

557

Yrd. Doç.

3

Matematik/Topoloji

1

Vektor değerli integraller ve vektör değerli ölçüler konusunda çalışmaları bulunmak.

Banaz M.Y.O.

509

Yrd. Doç.

1

İnşaat/İnşaat Teknolojisi

1

Borlu beton üzerine çalışmaları bulunmak.

515

Yrd. Doç.

4

Kimya ve Kimyasal işleme T./Laboratuvar T.

1

Dihidrobenzhomobarralen in sentez ve düzenlenmesi reaksiyonları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

496

Yrd. Doç.

3

Kamu Yönetimi/Hukuk Bilimleri

1

İnsan hakları konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

589

Doçent

2

Makine Müh./Enerji

1

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi konularında çalışmaları bulunmak.

1140

Yrd. Doç.

3

Gıda Mühendisliği Bölümü

1

Aroma maddelerinin biyoteknolojik yolla üretimi ve duyusal analizler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

99

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

 

İletişim Fakültesi

756

Yrd. Doç.

3

Yeni Medya

1

İletişim Fakültesi mezunu olmak ve gazetecilik alanında doktora yapmış olmak.

4

Profesör

1

Gazetecilik/Genel Gazetecilik

1

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

409

Yrd. Doç.

1

Bitki Koruma/Fitopatoloji

1

Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümünde, Fitopatoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansı ve Doktorasını yapmış olmak. Çilek Fidelerinde görülen Fungal Hastalıkların Tanısı (Klasik ve Moleküler) üzerinde çalışma yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

212

Profesör

1

İslam Tarihi ve Sanatları/İslam Tarihi

1

 

Sivaslı M.Y.O.

1160

Yrd. Doç.

4

Bitkisel ve Hayvansal üretim/Organik Tarım

1

Badem seleksiyonu ve terbiye sistemlerinin, kiraz performansı üzerinde etkileri alanında çalışmaları olmak.

5463/1-1


Türk Standardları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

HALİL SOYER

TS 12047

35-HYB-1119

02.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

UĞURLUM OTO BAKIM OTO KİRALAMA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047

35-HYB-2513

06.05.2014

ARA KONTROL 0LUMSUZ

KARACA AKARYAKIT POMPALARI MAK. SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 12873

35-HYB-778

06.05.2014

ARA KONTROL 0LUMSUZ

UYGUN MOBİLYA

TS 12487

35-HYB-1164

06.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

C.P. STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 1446

35-HYB-1903

06.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

MERKA KALIP MAK. PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13005-TS 12487

35-HYB-2207

06.05.2014

ARA KONTROL 0LUMSUZ

ABP MAKİNA SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 13201

35-HYB-2296

13.05.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

MEHMET GÜRSOY

TS 8799

TS 8516

35-HYB-1916

13.05.2014

ARA KOTROL OLUMSUZ

TIRAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET (EÜ:KARŞIYAKA TIRAK OTOMOTİV) LTD. ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-1300

06.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

KARŞIYAKA MERKEZİ ELKN. SERVİS.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079-TS 10956-TS 12498-TS 12540

35-HYB-37

13.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

ANEMON GIDA TURİZM TİCARET ÖZEL ÇOCUK GELİŞİM EĞİTİM VE REHABİLİTASYON ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT TEKSTİL LTD. ŞTİ.

TS 12559

35-HYB-2212

09.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

EKİN SES IŞIK GÖRÜNTÜ SİS. TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 10956

35-HYB-686

09.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

BİLÇEV MÜHENDİSLİK ARITMA MAKİNE KİMYA İNŞAAT DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET

TS 13082-TS 13078

35-HYB-4959

08.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

İNFORMATİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ-İZMİR ŞUBESİ

TS 12498

35-HYB-2363

09.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

KOBİMAR E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13078-TS 13082

35-HYB-5029

09.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

BİOMOL BİYO MEDİKAL LABARATUVAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12426

35-HYB-2305

09.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

KAYMAK TİCARET-SEYFETTİN KAYMAK

TS 11939

35-HYB-3900

09.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

HATİCE YAY - GÜMÜŞ BOBİNAJ

TS 12711-TS 12650

35-HYB-1733

13.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

FATİH ACAR ASANSÖR TAMİR PARÇA BAKIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET

TS 12255

35-HYB-4955

13.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

AS TEKNİK –AKİF KOŞTUR

TS 10079-TS 12850

35-HYB-2259

13.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

BEŞLER SERVİS OTOM. YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-1052

13.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

MEDİTERA TIBBI MALZ SAN VE TİC A.Ş

TS 12426

35-HYB-5007

16.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

GÜLDOĞAN İNŞAAT TEK.HAY.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

TS 11939

35-HYB-2502

22.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

DUMANLI TARIM, HAYVANCILIK GIDA VE SÜT SAĞIM MAKTİCARETİ- VESİLE DUMANLILAR

TS 12600

35-HYB-1335

23.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

TUĞBA KÜÇÜK

TS 12047

35-HYB-1100

26.05.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

KAR-SA ASANSÖRLERİ VE BİLGİ SİST FARUK SAVAŞ

TS 12255

35-HYB-4957

26.05.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

MES BÜRO MAKİNALARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12853, TS 12907

35-HYB-1396

28.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

CELAL ŞAVLUĞ

TS 10079-TS 12355-TS 12850

14.31.35-3/4953

11.06.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

BEYAZ DENTAL MEDİKAL-RECEP SARI

TS 12426

35-HYB-2208

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

ÖZER OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ ERKAN KAPTAN

TS 12664-1

35-HYB-2504

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

EGE SERA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13573

35-HYB-5054

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

MEHMET DÜNDAR-BERK OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

TS 12664-1

35-HYB-1331

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

GÜÇTEKNİK BİLGİSAYAR KORUMA SİS.VE ELEKTR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

TS 12871

35-HYB-1258

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

HALİL MERMER

TS 12047

35-HYB-1900

20.05.2014

FİRMA İSTEĞİ

NECİMBEY İNŞAAT TEMİZLİK TURİZM GIDA TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ

TS 12868-

TS 12866

35-HYB-5013

20.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

İNTERMET METAL VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 13005

35-HYB -2466

22.02.2014

TALİMATA AYKIRILIK

YAME HAVALANDIRMA KANAL MONTAJ SATIŞ TAA. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12850

35-HYB-4974

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

BİLAL MEŞE-BM ELEKT. BÜRO MAK.SATIŞI VE SERVİSİ

TS 12749-TS 12498-TS 12125

35-HYB-564

21.05.2014

TALİMATA AYKIRILIK

5521/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Kar-tes Kesici Takımlar San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına tescilli aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak, beyannamelerin tescil tarihinde adı geçen firmanın dolaylı temsilcisi AGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. (Yeni Ticaret Ünvanı: AGM LOJİSTİK VE OTO KİRALAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) adına düzenlenen ek tahakkuk ve para cezaları kararları, firmanın adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ek tahakkuk ve buna bağlı para cezaları ilanen tebliğ olunur.

 

BEYANNAME NO/TARİH:

KDV

KKDF

KDV PARA CEZASI:

TEBLİĞE İLİŞKİN YAZI

199957/13.12.2011

29.870,00-TL

10.297,00-TL

89.610,00-TL

39293/18.10.2012

56164/05.04.2012

8.210,00-TL

2.904,00-TL

24.630,00-TL

39426/18.10.2012

4802/10.01.2012

13.694,00-TL

6.171,00-TL

41.082,00-TL

39294/18.10.2012

143492/08.09.2011

5.822,00-TL

1.033,00-TL

17.466,00-TL

39292/18.10.2012

130991/12.08.2011

28.464,00-TL

6.081,00-TL

85.392,00-TL

39289/18.10.2012

24473/16.02.2011

10.365,00-TL

3.634,00-TL

31.095,00-TL

39291/18.10.2012

29918/24.02.2012

24.934,00-TL

9.265,00-TL

74.802,00-TL

39282/18.10.2012

163108/11.10.2011

11.950,00-TL

3.757,87-TL

35.850,23-TL

39424/18.10.2012

181272/18.10.2012

27.833,11-TL

8.752,55-TL

83.499,33-TL

39425/18.10.2012

18805/07.02.2012

31.811,65-TL

10.003,66-TL

95.434,95-TL

39423/18.10.2012

146373/11.09.2011

3.682,44-TL

1.220,89-TL

14.709,99-TL

39427/18.10.2012

21125/10.02.2012

6.459,86-TL

2.031,52-TL

19.379,58-TL

39430/18.10.2012

5271/1-1


 


 

—————


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜM/ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

MÜH-MİM. FAK

Prof. (Daimi)

Makine Mühendisliği

1

1

Enerji ve Enerji Üretim Sistemleri, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Su Arıtma Sistemleri, Temizlik Sistem Tasarımı ve Benzetişimi, Hesaplamalı Akışkanlar Akışı ve Isı Transferi, Manyetik Malzemeler ve Uygulamaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAK.

Prof. (Daimi)

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

1

Çalışan kalpte kapak cerrahisi konusunda deneyimli, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından verilen Tanısal Radyolojide radyasyondan korunma eğitimine katılmış ve başarılı olduğuna dair belgesi olmak.

İLAHİYAT FAK.

Prof. (Daimi)

Temel İslam Bil. Böl.

1

1

Arap Dili ve Edebiyatı alanında Doçent olmak.

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez  Tel: 0 354 242 10 85

5428/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent (daimi statüde) alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.

Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. Web sayfasında mevcuttur.

 

S. NO

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

2

ZİYAGÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

3

ZİYAGÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

4

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

PROFESÖR

1

1

5

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

6

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM

PROFESÖR

1

1

7

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

8

FEN FAKÜLTESİ

FİZİKBÖLÜMÜ

KATI HAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

9

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

DOÇENT

3

1

5427/1-1