21 Haziran 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29037

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğünden: ANTALYA

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı.

VAKFEDENLER: İoana Kuçuradi, Kemal Akkurt, Tüten Ayla Anğ, Meral Çelikcan, Betül Çotuksöken, İsmail Hakkı Demirdöven, Özge Yücel Dericiler, Nuran Direk, Mehmet Sıdkı Erinç, Sevgi İyi, İbrahim Özden Kaboğlu, Zuhal Karahan, Abdullah Kaygı, Yusuf Mehmet Örnek, Aydın Adnan Sezgin, Fatma Hülya Şimga, Zerrin Tandoğan, Harun Tepe, Musa Toprak, Zeynep Ispir Toprak, Gülriz Uygur, Celal Oktay Yalın, Hülya Yetişken.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/05/2014 tarih ve E. 2014/88 K. 2014/262 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Felsefe ve insan hakları alanlarında ayrı ayrı ve birbirine bağlantılı olarak eğitim ve araştırma yapmak, özellikle insan haklarının felsefi-etik eğitimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak; Türkiye’de ve dünyada bu alanlardaki gelişmeleri, dünya problemlerinin çözümüne ve insan haklarının korunmasına katkıları açısından izleyerek değerlendirmek ve bu gelişmelere katkıda bulunacak her türlü çalışmayı yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın amacına uygun faaliyette bulunan, kurucu tarafından kurulmuş başka bir vakfa veya benzer amaçlı bir vakfa veya kamu yararına bir dernek olan Türkiye Felsefe Kurumu Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5350/1-1

—————

VAKFIN ADI: İkra Vakfı

VAKFEDENLER: Mustafa İşler

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kırıkkale

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/05/2014 tarih ve E: 2014/506, K: 2014/1029 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içinde yurt dışında insani, milli ve manevi değerlere sahip insanlar yetiştirmek. Her türlü bilimsel ve eğitim çalışmaları yapmak ve yaptırmak, yapanlara katkı sağlamak. İnsan hayatı için gerekli her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine sağlamak onlara yardım etmek. Milletimizin, devletimizin ve tüm insanlığın daha ileri medeniyet seviyesine ulaşması için gerekli her türlü katkıyı sağlamak. Bütün bu faaliyetleri yurt içinde ve yurt dışında sürdürmek. Ülke ve dünya turizmine katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 3.000-TL (üçbin) nakit.

- Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Merkez Mahallesi, 329 ada, 17 parsel (eski 13 parsel) arsa niteliğinde taşınmaz.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Anadolu Kimsesizleri Koruma Derneği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5351/1-1

—————

VAKFIN ADI: Merkezefendi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Şükrü Görücü, Muhammet Subaşıoğlu, Nesrin Köse Azman, Adem Kılınç, İzlem Kabalı, İbrahim Çakı, Hasan Hüseyin Ortanca.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Denizli.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.06.2014 tarih, E: 2014/170 K: 2014/239 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun amaç ve kapsamını giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (EllibinTL) nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5352/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kur'an Çalışmaları Vakfı.

VAKFEDENLER: Fahrettin YILDIZ, Yüksel GÖRGEÇ, Fahrettin ÖZYAPAR, Kazım ŞİMŞEK, Yunus KARAN, Yaşar DEMİRCİ, Sabri KAYA, Hasan KAAN, Haydar TEMEL, İbrahim ÇAKMAK, Ahmet AYYILDIZ.       

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.02.2014 tarih, E: 2013/576 K: 2014/79 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Fikir, kültür ve sanat hayatımıza etkilerini göstermeye yardımcı olmak amacıyla İslamı gerçek kimliğiyle öğretmeyi, Kur'an-ı Kerim'i kendisine has orijinal yapısıyla tanıtmayı hedef alan, başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanların Kuran'ı doğru anlamalarına katkı sağlayacak olan öğretici programlar düzenlenmek, günümüzde Kuran'ın anlaşılmasına yeni bir ivme ve boyut kazandıracak çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak, geçmiş ve çağdaş ilim ve fikir adamlarının yapmış ve yapmakta oldukları çalışmaları ile tanıtmak, Türkiye'de ve dünyada oluşturulan gündemleri takip edip bunları inceleyen ve çözüm yolları öneren ilim, fikir ve sanat ehlinin derin bilgi ve engin tecrübelerinden insanları azami ölçüde yararlandırmak, her türlü eğitim, fikri, ilmi, dini, sosyal, kültürel, ekonomi, sanat, çevre, insan sağlığı ve sportif alanlarda çeşitli araştırmalar yapmak, TV. ve radyo açmak hariç basılı, sesli, görüntülü ve internet ortamında neşriyat ve organizasyon yaparak ya da yaptırarak, toplumun ve insanlığın maddi ve manevi yönlerden gelişmesine, kalkınmasına ve ilerlemesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (EllibinTL) nakit.

YÖNETİM KURULU: Yüksel GÖRGEÇ, Fahrettin ÖZYAPAR, Yunus KARAN, Osman ERTEM, Burhan Cahit AYDOĞAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetince belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5353/1-1

—————

VAKFIN ADI: Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Ökkaş ERUSLU, Zeki ERUSLU, Kahraman ERUSLU, Mustafa ERUSLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: GAZİANTEP.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/05/2014 tarih, E: 2014/40, K: 2014/397 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, sağlık, kültür, sosyal ve ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere kurulan vakfın amacı; fakir, düşkün ve muhtaçlara her türlü yardımda bulunmak, kamu hizmetlerine yardımcı olmak maksadıyla her kademede eğitim, sağlık ve öğretim kurumları açmak. Kurulmuş ve kurulacak eğitim ve sağlık tesislerine katkıda bulunmak, orta ve yüksek dereceli okullara ve bütün mesleki okullara, üniversiteye devam eden talebelere yurtlar yapmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek, burs vermek. İslam dininin yaygınlaşması için camii, kuran kursu yaptırmak ve tamir ettirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞl: 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Ökkaş ERUSLU, Zeki ERUSLU, Kahraman ERUSLU, Mustafa ERUSLU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin kararı ile gayeleri aynı olan başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5354/1-1


 


 


 


 


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu belgesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji yandal uzmanlığı yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

----

5282/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAK.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİNLER TARİHİ

Prof.

1

1

Yeni Dinler ve Kültler Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

-

Prof.

1

1

Yarıiletken Polimerlerin Sentezi ve Radyasyon Etkisinin İncelenmesi ile Plastik Radyasyon Dedektör Üretimi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

MATEMATİK

 

Doç.

1

1

Matematik Alanında Doçent Ünvanı Almış Olmak ve Yüzeylerin Gönderim Sınıfları Grubu Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

MATEMATİK

 

Doç.

1

1

Matematik Alanında Doçent Ünvanı Almış Olmak ve Kompleks Kontakt Diferansiyel Geometri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

 

Doç.

1

3

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünde doktora yapmış olmak ve ilgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

2

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOİSTATİSTİK

Doç.

1

1

Biyoistatistik alanında doçent ünvanı almış olmak, Uyum Analizi, Regresyon Analizi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak ve Tıp Eğitimi Konusunda Deneyimi Olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

-

Yrd. Doç.

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Sedanter Kadınlarda Egzersiz Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

PSİKOLOJİ

 

Yrd. Doç.

1

2

Klinik Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

ARKEOLOJİ

 

Yrd. Doç.

1

4

Anadolu'nun Tunç Çağı ve Demir Çağı Arkeolojisi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

PSİKOLOJİ

 

Yrd. Doç.

1

4

Klinik Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAK.

 

 

Yrd. Doç.

1

5

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Türk Halk Müziği İcrası Alanında Deneyime Sahip Olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

1

İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

2

3

İlgili fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

4

Mikro jeller ve Uygulama Alanları Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

SAĞLIK Y.O.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y.O.

HEMŞİRELİK

 

Yrd. Doç.

1

3

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y.O.

BESLENME VE DİYETETİK

 

Yrd. Doç.

2

3

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y.O.

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Yrd. Doç.

3

3

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y.O.

SOSYAL HİZMET

 

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y.O.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Doktoru olmak ve Acil Tıp Uzmanı olmak, İntoksikasyonlar konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

Yrd. Doç.

1

3

Tıp Doktoru olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Yrd. Doç.

1

3

Mezotelyoma ve Akciğer Kanseri Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

Yrd. Doç.

1

4

Nefron Koruyucu Cerrahi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

5363/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26’ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

İlan Tarihi: 21.06.2014

Son Başvuru Tarihi: 04.07.2014

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim-Baskı Sanatları Bölümü

Profesör

1

1

D Grubu sanatçıları ve eserleri hakkında çalışmaları olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doçent

3

1

Kentleşme, çevre sorunları ve milli park planlaması alanında çalışmaları olmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Doçent

2

1

İletişim Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak

4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, dirsek çevresi deformiteleri ile ilgili çalışmaları olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, tiroid nodüllerinde preoperatif yeni biyokimyasal parametreler üzerine çalışmaları olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, glokomda sabit kombine tedaviler üzerine çalışmaları olmak.

7

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Ekslibris üzerine doktora yapmış olup, gravür baskı alanında çalışmaları olmak.

8

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Artırılmış gerçeklik ortamları üzerine çalışmaları olmak.

9

Mühendislik Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Floresans spektroskopisi kullanılarak gıda numunelerinde ve atık sularda ağır metal tayini alanında çalışmaları olmak.

10

Teknik Bilimler MYO

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

2

1

Azokalkon, indol ve ftalosiyoninlerin elektrokimyası üzerine çalışmaları olmak.

11

Espiye Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Bitki doku kültürü alanında çalışmaları olmak.

5274/1-1