21 Haziran 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29037

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


450.000 TON KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KİRA SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞINDA İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:


TTK İHTİYACI OLARAK 129 ADET DERİ CEKET ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


LOKOMOTİF MUHTELİF BORU TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


450.000 TON KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 ünitelerine 450.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması ihalemiz, aşağıda belirtilen tarihte ihale dilecektir.

1 - İdarenin Adresi                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111   45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

 

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 ünitelerine 450.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2014/69158

2014/1155

30/06/2014 14:00

90 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

5409/1-1


TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Kamera Sistemi Ek Malzemeleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İhale evrakı bedellidir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5355/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar donanım, kuruluşça istenen genel ve teknik özellikler listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İhale evrakı bedellidir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte genel ve teknik özellikler ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01.07.2014 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen genel ve teknik özellikler listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5356/1-1


KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan kesintisiz güç kaynağı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İhale evrakı bedellidir

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.06.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5357/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka modeline, özelliklerine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

KIRTASİYE MALZEMESİ

Asetat filmi (selüloz 75 cmx20 m)

3.000

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.07.2014

Asetat filmi (selüloz 110 cmx20 m)

4.000

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.07.2014

Asetat filmi (PVC 75 cmx20 m)

5.000

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.07.2014

Asetat filmi (PVC 110 cmx20 m)

7.000

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.07.2014

İmza dosyası (dıştan körüklü

10 yapraklı suni deri)

10.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

14.07.2014

İmza dosyası (dıştan körüklü

10 yapraklı PVC)

10.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

14.07.2014

İmza dosyası (içten körüklü

18 yapraklı PVC)

10.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

14.07.2014

İmza dosyası (içten körüklü

10 yapraklı PVC)

8.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

14.07.2014

Deri kaplı bloknotluk

1.000

Adet

Z-19.e/15.01.2013

14.07.2014

Karton yarım telli dosya

(240x324 mm)

1.000.000

Adet

P-49.b/22.05.2012

07.07.2014

Plastik dosya gömleği (poşet tip 235x305 mm)

200.000

Paket

I-14.c/28.01.2002

07.07.2014

Dev ataş

20.000

Kutu

K-01.c/24.04.2007

16.07.2014

Sentetik silgi

200.000

Adet

Firma numunesine göre

16.07.2014

Cilt bezi (siyah)

2.000

Metre

O-03.e/12.04.2007

15.07.2014

Kopya kalemi (kırmızı)

40.000

Düzine

G-07.b/03.01.2005

02.07.2014

Kopya kalemi (mavi)

10.000

Düzine

G-07.b/03.01.2005

02.07.2014

Kopya kalemi (yeşil)

10.000

Düzine

G-07.b/03.01.2005

02.07.2014

Asetat kalemi (su bazlı siyah)

30.000

Adet

Firma numunesine göre

04.07.2014

Asetat kalemi (su bazlı kırmızı)

20.000

Adet

Firma numunesine göre

04.07.2014

Asetat kalemi (su bazlı mavi)

20.000

Adet

Firma numunesine göre

04.07.2014

Asetat kalemi ( siyah)

7.500

Adet

G-05/24.12.1992

04.07.2014

Asetat kalemi (kırmızı)

7.500

Adet

G-05/24.12.1992

04.07.2014

Asetat kalemi ( mavi)

5.000

Adet

G-05/24.12.1992

04.07.2014

İşaretleme kalemi (mavi)

30.000

Adet

Marka Model esasına göre

02.07.2014

İşaretleme kalemi (sarı)

40.000

Adet

Marka Model esasına göre

02.07.2014

İşaretleme kalemi (yeşil)

30.000

Adet

Marka Model esasına göre

02.07.2014

İşaretleme kalemi (turuncu)

30.000

Adet

Marka Model esasına göre

02.07.2014

Tükenmez kalem (cep tipi, plastik)

15.000

Adet

G-01.e/14.02.2006

03.07.2014

Roller kalemden (dokümantasyon kullanımı için kalıcı siyah renk mürekkepten değiştirilebilir refilli)

50.000

Adet

Marka Model esasına göre

03.07.2014

Roller kalemden (dokümantasyon kullanımı için kalıcı mavi renk mürekkepten değiştirilebilir refilli)

150.000

Adet

Marka Model esasına göre

03.07.2014

Beyaz yazı tahtası kalemi (siyah)

30.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

04.07.2014

Beyaz yazı tahtası kalemi (mavi)

30.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

04.07.2014

Beyaz yazı tahtası kalemi (kırmızı)

20.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

04.07.2014

Beyaz yazı tahtası kalemi (yeşil)

5.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

04.07.2014

Tek taraflı polistrol cetvel (30 cm.)

20.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

17.07.2014

Tek taraflı polistrol cetvel (50 cm.)

7.500

Adet

M-03.b/10.04.2007

17.07.2014

Tek taraflı metakrilat cetvel (30 cm.)

5.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

17.07.2014

Çift taraflı polistrol cetvel (30 cm.)

3.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

17.07.2014

Istampa mürekkebi (siyah 50 ml)

10.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

17.07.2014

Istampa mürekkebi (siyah 500 ml)

500

Şişe

B-05.e/15.06.2012

17.07.2014

Istampa mürekkebi (kırmızı 50 ml)

10.000

Şişe

B-05.e/15.06.2012

17.07.2014

Tarih damgası (normal boy)

1.000

Adet

I-16/06.06.2002

16.07.2014

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

5358/1-1


KİRA SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞINDA İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İLİ                                    :  Kayseri

İLÇESİ                             :  Melikgazi

MAHALLESİ                  :  Tacettinveli

CİNSİ                              :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ               :  2089,44 m2

ADA NO                         :  5020

PARSEL NO                   :  1

MUHAMMEN BEDELİ :  3.454.750TL(üçmilyondörtyüzellidörtbinyediyüzelli)

GEÇİCİ TEMİNAT         :  103.642,5TL(yüzüçbinaltıyüzkırkikiliraellikuruş)

İHALE GÜNÜ                :  09/07/2014 Çarşamba

İHALE SAATİ                :  14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz Vakıflar Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 260/218 nolu kararı ile Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 21.05.2014 tarih ve 1217 sayılı oluruna istinaden;

1 - Kira sözleşmesi süresinin; İnşaat yapım süresi 2 (iki) yıl ve işletme süresi 23 (yirmiüç) yıl olmak üzere toplam 25 (yirmibeş) yıl olması,

Kira ödemelerinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren başlanmak üzere;

a) İnşaat süresi olarak hesap olunan 2 (iki) yıllık sürenin, 1.yılı yıllık 105.000TL, 2. yılı yıllık 105.000 TL olarak tahsil edilmesi,

b) 2. yılın bitimine müteakip başlayan 3. yıldan itibaren işin bitiş (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar yıllık 260.000 TL kiranın her yıl için Türkiye İstatislik Kurumunca yayımlanan ‘ÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) oranı dikkate alınarak artırılmasıyla bulunacak bedelin yıllık kira olarak alınması (bir önceki yılın ÜFE oranında artırılmasıyla oluşacak kira miktarı daha fazla olması durumunda, fazla olan kira bedeli üzerinden kiranın devam etmesi),

2 - Yüklenici tarafından tüm masrafların karşılanmak üzere; ilk 2 (iki) yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşme fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylıkları irat kaydedilmesi,

3 - Yüklenici tarafından Vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler konulmaması,

4 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi,

5 - İmar durumu gereği oluşabilecek brüt inşaat alanı m2’sinde büyüme olması durumunda kiranın brüt m2 oranındaki artışın toplam brüt inşaat alanına oranlanması suretiyle belirlenmesi, ayrıca binanın kullanım fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından zorunlu olarak değiştirilmesi halinde, mevcut kira gelirinin altında kalmamak kaydı ile aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi ve imar durumu gereği brüt inşaat alanı m2’sinde azalma olması halinde kirada değişiklik yapılmaması,

6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi olan 25 (yirmibeş) yıl sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde İdareye teslim edilmesi,

Şartları doğrultusunda söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak yapının, imar durumuna uygun ‘İş Merkezi’ olarak kullanılmak üzere yapım karşılığı kiralama modeliyle 25 yıl süreli olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

7 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

8 - İstekliler, İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler ve TR 270001500158007297093243 nolu Vakıflar Bankası Kocasinan Şubesi hesabına 100,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler.

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

10 - İhaleye girebilme şartları;

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre altı ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi.

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartname eki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair şartname eki örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak şartname eki örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa Şartname 20. madde hükmünce temin edeceğine dair şartname eki örneğe uygun taahhütname,

k) Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe uygun yazılı beyanı.

m) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Vakıfbank Kayseri / Kocasinan Şubesi TR270001500158007297093243 nolu banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminatın alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Kanuna göre alınmış şartname eki örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

n) Teklifi mektubu (İhale şartnamesi 6. maddeye göre hazırlanmış)

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a, b, c, d, e, h, ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

11 - Teklifler, İhale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlanacak ve 7. maddesine göre verilecektir.

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

14 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5204/1-1


DÜZELTME İLANI

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2014/68199

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Sivrihisar Cad. No.195 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  222 2302739 – 222 2302738

c) Elektronik posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2014/2015 kampanya dönemi pancar boşaltma makinelerinin çalıştırılması

b) Yapılacağı yer                              :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 260 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarih-Saati                                   :  03.07.2014 - Perşembe günü 14.00

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler:

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az bir adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

Düzeltilen Madde ve/veya maddeler : Madde 4.3.

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır olarak düzeltilmiştir.

5411/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 129 ADET DERİ CEKET ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                           :  2014/66826

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  Satınalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  DERİ CEKET

                                                     Miktarı: 129 Adet

b) Teslim yeri                            :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  10/07/2014 - 15.00

c) Dosya no                                  1432205

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1 - Yok

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 10.07.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125   67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5242/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Nişantepe

F22C21A2C

470

8

3.490,27

E = 0.25 Hmax = 3 Kat İrtifalı Ticaret Alanı

2.094.162,00    TL + % 18 KDV

62.824,86 TL

17.07.2014

10:00

 

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak Girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale

Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5183/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF BORU TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/69717

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

 b) Telefon ve faks numarası     :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 Kalem lokomotif muhtelif boru takımı lokomotif imalatında kullanılmak üzere teknik bilgilere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

 b) Tarihi ve saati                       :  04/07/2014 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 04/07/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5324/1-1