14 Haziran 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29030

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Kadro Unvanı-Adedi

Fakülte-Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Aranan Nitelik

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

1

1

1

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

5153/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2013 yılı gayri safı geliri 257.562,09.-TL. olan ikinci sınıf Manavgat Üçüncü Noterliği 03.08.2014 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

5094/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Gaziantep Dokuzuncu Noterliği 01.08.2014 ve Mersin Üçüncü Noterliği 05.08.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2013 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1

Gaziantep Dokuzuncu Noterliği

1.383.451,51.-TL.

2

Mersin Üçüncü Noterliği

1.018.304,25.-TL.

5095/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/24 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 27.03.2014 tarih ve 635/925 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                     MEVKİİ

   60496/5-6                      YEŞİLEVLER

   60509/1-2-3                   YEŞİLEVLER

5106/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30L3 pafta, 704 ada, 28 parsel üzerindeki 106018 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Ahmet ATEŞ (Denetçi No:6330, Oda Sicil No: 21318) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2014 tarih ve E.2013/1648-K.2014/652 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı Ahmet ATEŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.06.2014 tarih ve 4685 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5091/1/1-1

—————

Birikim Yapı Denetim A.Ş.‟nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Oğuz KONAN (Oda Sicil No: 55333) hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş işlemlerle ilgili olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30.10.2008 tarih ve E.2008/2001 sayılı “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” kararı doğrultusunda söz konusu işlemlerin yürütmesi 17.12.2008 tarihli ve 27083 sayılı Resmi Gazete ilanı ile durdurulmuş, aynı Mahkemenin 15.01.2009 tarihli ve E.2008/2001-K.2009/46 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararı doğrultusunda 13.02.2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen hakkındaki işlemler iptal edilmiştir.

İptal Kararı’na karşı Bakanlığımızca yapılan temyiz talebi yerinde görülerek, Danıştay 6. Dairesinin 09.06.2009 tarihli ve E.2009/1791-K.2009/7034 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. “Bozma Kararı” doğrultusunda, ilgili hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı Resmi Gazete ilanı ile başlatılan 17.12.2008 tarihli ve 27083 sayılı Resmi Gazete ilanı kesintiye uğrayan işlemin kaldığı yerden devam edilmesine 16.10.2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete ilanı ile başlanılmıştır.

Danıştay 6. Dairesinin “Bozma Kararı” üzerine Ankara 10.İdare Mahkemesinin 16.12.2009 tarihli ve E.2009/2116-K.2009/2325 sayılı direnme kararı ile tekrar “İptal Kararı” verildiğinden adı geçenle ilgili olarak, Oğuz KONAN hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen işlem 13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edilmiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin ‘Israrlı İptal Kararı’na” karşı Bakanlığımızca yapılan temyiz talebi yerinde görülerek, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 11.12.2013 tarihli ve E.2010/823-K.2013/4468 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş olup, “Bozma Kararı” doğrultusunda, Oğuz KONAN hakkında mahkeme kararlarının uygulanması ile geri alınan dava konusu geçici faaliyet durdurma işleminin yeniden uygulamaya konulması 04.06.2014 tarih ve 4684 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5091/2/1-1

—————

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 134 ada, 10 parsel üzerindeki 642868 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Musa İZCİ (Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 16.04.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/2170 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Musa İZCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.06.2014 tarihli ve 4713 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5091/3/1-1

—————

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Tire İlçesi, 57 ada, 13 parsel üzerindeki 542425 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4674 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5092/1/1-1

—————

05.04.2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İzmir ili, Dikili ilçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Osman AKKOCAOĞLU, Ali KARALI, Gürsun ÖZEN, Mustafa Kemal HIZAL ve Birol YILDIRIM’ın Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” ve “işlemin iptaline” hükmedildiğinden” 19.01.2013 tarihli 28533 sayılı, 13.12.2012 tarihli 28496 sayılı, 22.03.2013 tarihli 28595 sayılı, 21.08.2013 tarihli 28742 sayılı, 02.01.2014 tarihli 28870 sayılı, 09.05.2013 tarihli 28642 sayılı, 10.04.2013 tarihli 28614 sayılı ve 27.11.2013 tarihli 28834 sayılı Resmi Gazete ilanları ile dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş ve iptal edilmiştir. Anılan yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına gerekçe gösterilen işlem eksikliği giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye uğrayan Osman AKKOCAOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 289 günlük ceza süresinin düşülerek 76 (yetmişaltı) gün süre ile, Ali KARALI’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13977, Oda Sicil No:33977) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 252 günlük ceza süresinin düşülerek 113 (yüzonüç) gün süre ile, Gürsun ÖZEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 252 günlük ceza süresinin düşülerek 113 (yüzonüç) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, Mustafa Kemal HIZAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 351 günlük ceza süresinin düşülerek 14 (ondört) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Birol YILDIRIM’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10066, Oda Sicil No:6603) İdare Mahkemesince hükmedilen iptal kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış olması nedeniyle denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4675 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5092/2/1-1

—————

Yenişar Yapı Denetim Ltd, Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Buca ilçesi, 210-1a pafta, 50057 ada, 4 parsel üzerindeki 512608 YİBF  nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125545 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd, Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Semih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11782, Oda Sicil No:26155), sorumlu denetim elemanları Mehmet Gündüz ÜNLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9750, Oda Sicil No:4534), Nurettin YAZICIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4414, Oda Sicil No: 1204) ve Baykal ÇAYGÖZ' ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17814) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 02.09.2010 tarih ve 27690 sayılı, 05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 565 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4679 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

5092/3/1-1

—————

Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 6181 ada, 16 parsel üzerindeki 520044 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111854-MRK Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 744 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları M. Kemal EMÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil No:29571), Vahit AYDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13387, Oda Sicil No:9261) ve Emirhan YAZGAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58806) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4678 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5092/4/1-1

—————

MKM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan;

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, 204 ada, 31 parsel üzerindeki 751724 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2498 Ticaret Sicil No ile Niksar Ticaret Odasına kayıtlı 1362 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MKM Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Korkmaz TASLAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17954, Oda Sicil No: 43111), Mustafa ÖZLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17310, Oda Sicil No: 5991), sorumlu denetim elemanları Korkmaz TASLAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17954, Oda Sicil No: 43111), Mustafa ÖZLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17310, Oda Sicil No: 5991), Metin ÇELİKDELEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17460, Oda Sicil No: 13067), Osman YEDİYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76613) ve Okan GELBAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86331) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4677 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5092/5/1-1

—————

Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Salihli İlçesi, 2522 ada, 9 parsel üzerindeki 670873 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin, 4. fıkrasının ve (l) bendindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12882 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fehmi Levent ONGUNER (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41233), sorumlu denetim elemanları Namık İSTANBULLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10076, Oda Sicil No: 28762), Aytaç SAVAŞ OVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16912, Oda Sicil No: 23072), Abdullah Veysel ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80382) ve Barış İLBAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43028) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı, 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4676 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5092/6/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

KARDEŞLER PETROL ÜRÜN. NAK. HAFR. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇANKIRI

TS 11939

06-HYB-2347

04.04.2014

Talimata Aykırılık

DAĞCEY OTOM. LPG. SİS. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2810

07.04.2014

Firma İsteği

HASAN KARACAN ÖZEL EĞT. ÖĞR. YAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11847

06-HYB-536

08.04.2014

Firma İsteği

DENİZLİ SANAYİ GAZLARI LTD. ŞTİ.-OSTİM ŞUBESİ

ANKARA

TS 13071

06-HYB-2682

09.04.2014

Firma İsteği

KALE BÜRO MAKİNALARI TİC. LTD. ŞTİ.ANKARA

TS 12125

06-HYB-1944

10.04.2014

Firma İsteği

TERA ELEKT. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 10079

TS 12498

TS 10956

06-HYB-3298

11.04.2014

Firma İsteği

FSM AKARYAKIT PET. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

TS 12663

TS 12820

06-HYB-2083

21.04.2014

Firma İsteği

NASE TEMSİLCİLİK TAAH. İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3282

21.04.2014

Firma İsteği

FATİH KOLLEKTİF

ANKARA

TS 11939

06-HYB-1737

24.04.2014

Firma İsteği

LİMANSAN İNŞ. PET. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-GÖLBAŞI ŞUBESİ ANKARA

TS 12663

TS 12820

TS 11939

06-HYB-3964

28.04.2014

Firma İsteği

ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

KRİTER 58

06-HYB-1464

29.04.2014

Firma İsteği

ATASOY PETROL TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-1642

30.04.2014

Firma İsteği

ORSA TELEFON TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12739

06-HYB-816

30.04.2014

Firma İsteği

TURELSAN ELEKT. OTOM. LPG. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-982

07.05.2014

Firma İsteği

YÜKSEL ELEKTRONİK-YÜKSEL POLAT ANKARA

TS 10956

06-HYB-1472

07.05.2014

Firma İsteği

DATALİNKS BİLİŞİM A.Ş.-ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS 13242

TS 12498

06-HYB-3857

22.05.2014

Firma İsteği

İBRAHİM GÜRBÜZ-GÜRBÜZ PETROL TİC. VE NAK.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-2773

28.05.2014

Firma İsteği

NATUREL VETERİNERLİK GIDA HAYVANCILIK PAZ. TURZ. İNŞ. EML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 8358

06-HYB-3775

02.06.2014

Firma İsteği

FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ SAN. A.Ş. ANKARA

TS 12850

06-HYB-19

03.06.2014

Firma İsteği

ÖZER TUR. TAŞ. İNŞ. KUY. SİG. ARA. OTOM. SAN. TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12257

KRİTER 265

06-HYB-669

04.06.2014

Firma İsteği

AYDOĞANLAR OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-698

05.06.2014

Firma İsteği

İTT İNTERNET TASARIM TEK. TEL. ELEK. ELEKT. MÜH. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13164

06-HYB-708

05.06.2014

Firma İsteği

SÖZCÜ YAYINCILIK PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11894

06-HYB-1198

10.04.2014

Ara Kontrol Olumsuz

PRO-SER OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

TS 12664-1

06-HYB-1269

11.04.2014

Ara Kontrol Olumsuz

İLHAM SATILMIŞ-ÖNCÜ LİFT ELİT ASANSÖR ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3024

05.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

MİSSETHON DANIŞMANLIK VE EĞİT. HİZ. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3319

06.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ARİFBEY ISI SİSTEMLERİ MAK. İML. PRO. DOĞ. İNŞ. EML. GIDA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS12676

06-HYB-3214

08.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

TİMTES İNŞAAT TESİSAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12823

KRİTER 262

06-HYB-1437

12.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ARGETE YAZILIM BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06-HYB-3314

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

BAŞARI BİLGİ İŞLEM ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12845

TS 12739

TS 10956

TS 12540

TS 12713

06-HYB-3224

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

BATUHAN MAKİNE İÇ VE DIŞ TİC. ELEK. ELEKT. İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 10079

TS 12683

TS 13273

06-HYB-2806

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

BSB ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06-HYB-3299

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ÇÖZÜMEVİ ELEKT. MED. BİL. KIRT. İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13242

TS 12540

TS 12498

KRİTER 124

06-HYB-3245

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

DAYLAN SPOR MALZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12845

TS 13243

TS 12427

KRİTER 124

06-HYB-1248

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

MEHMET MURAT GÜRBÜZ-MURAT TEKNİK TİCARET

ANKARA

TS 10079

06-HYB-2041

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

 

PRO-SES DONANIM HİZ. BİL. ELEKT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

06-HYB-9473

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

UTEK ASANSÖR GIDA MÜH. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-1921

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ADA MÜH. İNŞ. MAK. TUR. TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 10079

TS 12850

06-HYB-1520

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

POLER OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1204

20.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

EMRAH ÇEKİÇ SERVİS PLUS VİP BEYAZ EŞYA SERVİSİ

ANKARA

TS 10079

TS 12850

TS 12843

06-HYB-2802

27.05.2014

Ara Kontrol Olumsuz

AGROPLUS YATIRIM DANIŞMANLIK İNŞ. MAK. NAYV. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3466

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

BAŞER OTOMOTİV PETROL VE GIDA ÜR. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-193

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ARAL ELEK. ELEKT. İNŞ. TAAH. İML. İTH. PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12355

06-HYB-199

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

EMRE MAKİNA VE SERVİS İNŞ. TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 10079

06-HYB-3493

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

İNFOBİZ İŞ ZEKASI YÖNETİM MÜH. ELEKT. BİL. İNŞ. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06-HYB-2565

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

EA YAZILIM BİLGİSAYAR TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS13149

06-HYB-1091

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

TEK-CANLAR GRUP ASANSÖR TURZ. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3485

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ETKİN HAREKETLİ PLATFORM İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3549

04.06.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ASİSA ASANSÖR MAK. OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-1309

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

ENTEL ENERJİ VE TELEKOMÜNİKASYON SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 12040

06-HYB-739

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

POLER OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1315

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

UDM MEDİKAL İNŞ. TURZ. ELEKT. GIDA İTH. İHR. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-2987

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

DSB-GÖKSU GIDA VE TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8985

06-HYB-2503

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

FARCO BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13242

TS 13164

TS 12540

TS 12498

06-HYB-3478

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

5M SOSYAL HİZ. İNŞ. GIDA ELEKT. TEK. TAŞ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12866

TS 12867

TS 12706

TS 12868

06-HYB-3480

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

ÇEKOSAN MÜH. MİM. MOB. İNŞ. MET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 21

06-HYB-2090

05.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

SPARK KALİBRASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13201

06-HYB-1570

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

KARADAĞ YAPI MED. TEKS. MOB. AYAK. TEM. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.-SARAY ŞUBESİ

ANKARA

TS 13005

TS 12487

06-HYB-1809

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

NAİL OLCAY-ATESE SAĞLIK HİZMETLERİ ANKARA

TS 12426

06-HYB-3482

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

LİKYA SAĞLIK ÜRÜN. DAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-3008

05.05.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR TİC. LTD. ŞTİ.-ISUZU İSTANBUL YOLU PLAZA ŞUBESİ ANKARA

TS 12664-1

TS 12047

06-HYB-598

04.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

CAN SAYAR – CAN ELEKTRONİK ANKARA

TS 10079

06-HYB-3021

04.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

METİN ALTERNATİF ENERJİ SİS. MED. MÜH. ELEK. PAZ. ASAN. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3498

04.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

SANMAR GIDA TURZ. PET. NAK. KUY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-3500

04.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

NETLİFT ASANSÖR İMALAT MONTAJ İNŞ. TAAH. OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3508

04.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

AKI TEMİZLİK PEYZAJ PERSONEL DESTEK HİZ. İNŞ. OTOM. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12524

TS 12866

TS 12867

TS 12706

TS 12868

06-HYB-3509

04.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

ÖNCÜ HAZIR GIDALAR SAN. VE TİC. A.Ş-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 9433

06-HYB-3495

04.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

ARAS ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12255

TS EN 13014+A1

06-HYB-1341

05.06.2014

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

5090/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracakların Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe, (Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi)

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası ilişkiler

Profesör

1

Türk dış ve güvenlik politikası, enerji güvenliği konularında uzmanlaşmış olmak ve aynı zamanda eski Sovyet coğrafyası, Kafkaslar, Orta Asya ve Karadeniz bölgesinin siyasal yapısı ve güvenliği ile bu bölgelerin uluslararası ilişkileri konusunda dersler verebilmek, yukarıda belirtilen konu ve alanlarda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlarının bulunması.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Çalışma ve uzmanlık alanlarının Orta Doğu'da güvenlik, İsrail-Filistin Çatışması, Orta Doğu'da İslami hareketler ve gruplar, Siber Güvenlik, İslami modernleşme konularında olması ve bu konularda yayınlarının bulunması tercih sebebidir. Orta Doğunun uluslararası politiği; Karşılaştırmalı Bölgesel Çalışmalar; Dış Politika Analizi; Terörizm ve Şiddet konularında ders verebilir olması.

Başvuru adresi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL

5071/1-1