14 Haziran 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29030

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


DEMİRCİÖREN, KÖPRÜÖREN, AZOT-I İSTASYONLARI VE TAVŞANLI-EMİRLER ARASI KM. 70+000 DE FİGÜRE HALDE BULUNAN 100.000 M³ BALASTIN BALAST (FB.) VAGONLARINA YÜKLENMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)  HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ANKARA KAN BAĞIŞI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI TADİLAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:


DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Gurup Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz, İhtiyacına binaen aşağıya bilgileri çıkarılmış hizmet alımı işleri açık ihale usulü ile belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği Türü Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Dereköy  Lavvar Tesisi Ürün Silolarından +18 mm, 10-18 mm ve 0,5-10 mm olmak üzere 525.000 Ton Kömürün , Miks ve 0,1-0,5 mm 525.000 Ton olmak üzere Toplam 1.050.000 Ton Kömürün Stok Sahalarına Taşınması ve Boşaltılması

2014-66313

2014-1122

25.06.2014 15:00

350 Takvim günü

2

Dereköy lavvar Stoklarından, Torbalama Tesisinden ve Stoklardan 30.000 Ton Kömürün İstasyon Vagon Yükleme Tesislerine ve G Noktasına Taşınması ve Boşaltılması İşi

2014-66230

2014-1121

25.06.2014 14:00

200 Takvim günü

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  1. Sütundaki 350, 2. Sütundaki ihale içinse 200 takvim günüdür

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanı ise, Her iki ihale içinde 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 1 ve 2.sıradaki ihaleler için 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

5093/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile Vakıflar Meclisinin 03.03.2014 tarihli ve 21491294-050.01-92/93 sayılı kararı gereği kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.

İLİ                                                    :  Antalya

İLÇESİ                                            :  Muratpaşa

MAHALLESİ                                 :  Kızıltoprak

ADA NO                                         :  7224

PARSEL NO                                   :  7

YÜZÖLÇÜMÜ                               :  1.932,00 m2

VASFI                                             :  Arsa

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :     2.399.800,00-TL (İkimilyonüçyüzdoksandokuzbinsekizyüzTürkLirası)

                                                            (Bu bedel inşaat maliyeti tutarıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  71.994,00 TL

                                                            (YetmişbirbindokuzyüzdoksandörtTürkLirası)

                                                            (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALENİN YERİ                           :  Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:1 Muratpaşa / ANTALYA

İHALE TARİH VE SAATİ            :  10/07/2014 Perşembe günü saat 14:00’de

İŞİN KONUSU                               :  Yukarıda özellikleri belirtilen, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait, tapunun 7224 ada, 7 no.lu parselinde kayıtlı taşınmaz;

1 - Mevcut mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan en az C Bloğun tamamı olan (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), nolu daireler, A Bloktan (4), (6), (7) nolu daireler olmak üzere toplam 13 adet daireye ilaveten 1.000.-TL (Bin TürkLirası) nakit paranın Vakfına verilmesi,

2 - 3194 sayılı İmar Kanunu gereği olması halinde terk edilecek kısımların bila bedel terk edilmesi, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında Vakfına yansıtılması,

3 - Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak kaydı ile proje müellifine işin yüklenicisince ödenmesi,

4 - İşe ait uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her türlü izin ve onayın alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın işin yüklenicisince karşılanması,

5 - Parsel üzerindeki yapıların yüklenici tarafından bila bedelle yıkılarak taşınmazın inşaata hazır hale getirilmesi,

6 - Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi, şartlarıyla üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı Kat: 1 ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde temin edilebilecektir. İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95 Faks: 0242 248 96 44

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Şekli ve İçeriği şartnamenin 5. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklifini belirtir pay puan cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 71.994,00 TL tutarında 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış, limit içi, süresiz geçici teminat mektubunu veya Bölge Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesindeki TR230001500158007285545853 nolu hesabına yatırılmış ve işin adının açıkça belirtilmiş olduğu geçici teminat banka dekontunu,)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğine uygun banka referans mektubu ve eki teyit yazısı. Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) İhale yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti)

j) İhale yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğine uygun yazılı beyanı.

l) Şartname eki örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.

(Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri vermek zorundadır.)

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, vergiler dahil tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VII. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4961/1-1


DEMİRCİÖREN, KÖPRÜÖREN, AZOT-I İSTASYONLARI VE TAVŞANLI-EMİRLER ARASI KM. 70+000 DE FİGÜRE HALDE BULUNAN 100.000 M³ BALASTIN BALAST (FB.) VAGONLARINA YÜKLENMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)  HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/65466

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Demirciören, Köprüören, Azot-I İstasyonları ve Tavşanlı-Emirler arası km. 70+000 de Figüre Halde bulunan 100.000 m³ balastın balast vagonlarına yüklenmesi (Teknik Şartnameye göre)  hizmeti satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 27/06/2014 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5096/1-1


ANKARA KAN BAĞIŞI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI TADİLAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Ankara Kan Bağışı Merkezi yeni hizmet binası tadilat, bakım onarım yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ihale dokümanlarını, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA (0 312 293 62 00) adresinden 250, 00 TL karşılığında temin edebilecekler

4 - İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 07.07.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 07.07.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

5104/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Mehdiefendi ve Habibefendi Mah. sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Erzurum Yakutiye İlçe Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

 

İLİ

İLÇESİ

SEMTİ

ADA/PARSEL

ARSA ALANI M2

KULLANIM ŞEKLİ

KEŞİF BEDELİ TL

ERZURUM

YAKUTİYE

MEHDİEFENDİ

380/52,53,54

9535/1

2.034,39 m²

38.269,70 m²

ARSA

700,00 TL m²

TOPLAM

40.304.09

ARSA

28.212.863,00 TL (KDV Hariç)

ERZURUM

YAKUTİYE

HABİBEFENDİ

4694/1

4698/18

22,74 m²

88,03 m²

ARSA

700,00 TL m²

TOPLAM

110.77 m²

ARSA

77.539,00 TL TOPLAM KEŞİF BEDELİ 28.290.402,00 TL. (KDV Hariç)

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın “2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak m2 fiyatı 700.00 TL. (700 x 40.414,86 m2 = 28.290.402,00 TL) (KDV hariç) dir.

2 - İhale 27/06/2014 Cuma günü saat 09:30’da Yakutiye İlçe Belediyesi 3. Kat Meclis Salonu Muratpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No. 1 Yakutiye/Erzurum adresinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Hazırlık Servisi (Muratpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresinde görülebilir

4 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A - Kanuni ikametgah belgesi,

B - Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C - Noter tasdikli imza sirküleri,

D - Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri,

E - Şartnamenin 10/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

(Geçici teminat miktarı toplam 848.712,06 TL)’dir.

F - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

G - Şirket olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2014 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

H - Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

I - İhale yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti)

İ - İhale yılı içerisinde SGK dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge (aslı veya noter onaylı sureti veya e-borcu yoktur belgesi)

J - Keşif bedelinin % 25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu.(ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekir)

K - Yapılacak kat karşılığı inşaat alanının bütününü içeren imar durumuna uygun yapı ruhsatına esas teşkil edecek mimari avan projesi ve 3 D görsel çizimleri.

L - Son 3 yıl içinde en az 30.000 m2 konut ve ticaret tipi yapıldığına dair iş deneyim belgesi

M - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 26/06/2014 günü saat 16.00’ya kadar Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Hazırlık servisi (Muratpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

N - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

7 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) bedel karşılığında en geç 26/06/2014 günü saat 16.00’ya kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Erzurum Yakutiye Belediyesi İhale Hazırlık Servisi (Muratpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresinden görülebilir.

İlan olunur.

5105/1-1


DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Gurup Müdürlüğünden:

Grup Müdürlüğümüzce tesis edilen 154 kV S.Bölge-Elmalı Enerji nakil hattı altında kalan ve Finike Orman İşletme Müdürlüğünden satın alınan 4 parti dikili orman ağaçları açık arttırma ile satışa sunulmuştur; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Satış Kayıt Numarası                 :  2014/03

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Fabrikalar Mah.3051 Sok. Kepez/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 242 346 5055 - 0 242 345 4900

c) Elektronik posta adresi          :  19grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin

Niteliği, türü ve miktarı

 

Deponun Adı

Parti No

Cinsi

Adet

M3

İstif No

Satış Tutarı

Finike

1

Çz.Dikili Ağaç

2611

1309,355

2-3

92.309,53

Aykırıçay

2

Çz.Dikili Ağaç

1853

982,480

11-12-13

103.573,04

Aykırıçay

3

Çz.Dikili Ağaç

1409

1123,677

28

131.369,08

Aykırıçay

4

Çz.Dikili Ağaç

398

336,696

29

38.050,01

TOPLAM

6271

3752,208

 

365.301,66 TL

 

3 - Satış İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA

b) Tarihi ve saati                        :  23/06/2014 - 10:00

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Adres, telefon ve faks beyanı

5 - İhale dokümanı TEİAŞ 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve VAKIFBANK 100 YIL ŞB: IBAN NO: TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 nolu banka hesabına 50,00 TL (Elli Türk Lirası) yatırarak dekont karşılığı alınabilir.

6 - Teklif zarfları en geç 23/06/2014 Salı günü saat 10:00’a kadar 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 10/08/2014 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

8 - İsteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olması şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır.

9 - 5531 sayılı Kanun'un getirdiği orman mühendisi çalıştırma yükümlülüğü kabul ederler.

10 - Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

11 - Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri ibraz edilecektir.

12 - Satışı yapılacak malzeme için tamamı için teklif verilebilir. Kısmi teklif verilemez.

5065/1-1