13 Haziran 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29029

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğretim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

         - Başvuruların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

         - Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

         - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

         - Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

FETHİ TOKER GÜZEL SAN. VE TAS. FAK.

 

 

 

Müzik

 

1

Doçentliğini piyano yorumculuk alanında almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Ortaçağ Tarihi

 

1

İslam Coğrafyacılığı konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Cerrahi

 

1

Arteriovenöz fistüller konusunda çalışma yapmış olmak.

Polimer Mühendisliği

1

 

Doçentliğini Fizikokimya alanında almış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

 

El tendon yaralanmalarında rehabilitasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

5076/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’nci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 15 (Onbeş) gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, YÜCEKULE PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin; BAY/939-82/31404 sayılı lisansında belirtilen Epçe Köyü (Ada:- , Pafta: L35A22B , Parsel: 83) Develi/KAYSERİ adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. Söz konusu belgenin, ilanen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5049/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43171 ada 1 parsel, 43172 ada 1 parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5060/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Rektörlüğümüz tarafından 04/06/2013 tarihinde yapılan "29 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" İhalesinde; 11. Kalem Elektro fizyoloji Cihazı alımını üstlenen, ancak ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle "Nükleer Tek. Ürün. İnş. Turz. ve Rek. Tic. ve San. A. Ş."ne Rektörlüğümüzün teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/03/2014 tarihli ve 31775109/10.01/906582 sayılı Makam Onayı ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmişti.

Ankara 17. İdare Mahkemesinin Kararı üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. Maddesi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2014 tarihli ve 31775109/10.01/2241116 sayılı Makam Oluru ile, "Nükleer Tek. Ürün. İnş. Turz. ve Rek. Tic. ve San. A. Ş."ne 03.03.2014 tarih ve 31775109/10.01/906582 sayılı onay ile verilen 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı iptal edilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

5085/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 17/12/2013 tarihinde 2013/157292 İhale Kayıt No ile yapılan "Çerçeve Anlaşma Kapsamında Ortopedi Kliniğine Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" ihalesi sonucunda,; 4734 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunma fiilini gerçekleştirdiği idarece tespit edilen;

İNTEGRAL Sağlık Teknolojileri Limited Şirketi (Adres: Açın Cad No: 29/12 Gaziosmanpaşa-Çankaya/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 260277, Oda Sicil No: 3/2491, Vergi Dai/No: Cumhuriyet D.V./478 051 2366)'ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 26/03/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4.İdare Mahkemesi'nin 08/05/2014 tarihli ve Esas No:2014/621 sayılı "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 02/06/2014 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

5098/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE-HYB markasını kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu mamullerin TSE-HYB markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Adı

Firma Adres ve İli

Standard No

Fesih Tarihi

Fesih Sebebi

ÇİZGİ BİLİŞİM OTOMASYON-MEHMET CİVELEK

GEVHERNESİBE MAH.SALİH AVGUNPAŞA CAD EMEK APT NO.1/2 KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12498 TS 10956 TS 12540 TS 13242

07.04.2014

Ara Kontrol Olumsuz

EMRE İLHAN-GÜVEN ELEKTRONİK

HUNAT MAH.YENİÇAY SOKAK DÜNYA İŞ MRK.NO 25/A MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12713 TS 12498 TS 10956 TS 12134 TS 12739

07.04.2014

Ara Kontrol Olumsuz

YAŞAR KÖRKOCA - GTS ELEKTRONİK SAHIS

OSMAN KAVUNCU MAH. CEM SULTAN CAD. ESRA APT. NO:4/A / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 13242

TS 12498

TS 12540 TS 10079 TS 10956

07.04.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ÜLKÜ BİLGİSAYAR YAZILIM EĞT.VE DAN.HİZ-MURAT ÜLKÜ

GEVHERNESİBE MAH.TEKİN SOKAK HUKUK PLAZA NO.6/B KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12498 TS 10956

07.04.2014

Ara Kontrol Olumsuz

ANAYURT PETROL VE ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MEVLANA MAHALLESİ, HALEP CADDESİ, NO.51 KAYSERİ

TS 11939 TS 12663

21.04.2014

Talimata aykırılık

 

LÜKS YALÇINLAR ÇELİK EŞYA MOBİLYA SAN.VE TİC.PAZ.A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8.CADDE NO:43 KAYSERİ

TS 12487

21.04.2014

Yıllık vize yaptırmama

AKROPOL END.MAK.İML. İNŞ.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ

ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 5.CADDE NO.11 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12676

21.04.2014

Yıllık vize yaptırmama

EKİCİ KOLTUK KANEPE MOBİLYA TEKSTİL NAKLİYAT GIDA İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

1.ORGANİZE SANAYİ BÖL. 8 CAD. NO:67 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12487

21.04.2014

Yıllık vize yaptırmama

KARANFİL TARIM ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN.A.Ş.

SİVAS KARAYOLU 20 KM. GÖMEÇ/KAYSERİ

TS 11939

29.04.2014

Firma isteğiyle

ÜMİT OTO LPG DÖNÜŞÜM

ÜMİT YAŞAR KILIÇKAYA

AŞIK SEYRANİ MH.1.CD. SANAYİ SİTESİ NO:32 38400 DEVELİ KAYSERİ

TS 12664-1

20.05.2014

Firma isteğiyle

SEBİLE OTOMOTİV LASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ

ORG SAN BÖLGESİ 6.CADDE NO.9 MELİKGAZİ/KAYSERİ

TS 12047

20.05.2014

Firma isteğiyle

ALİ HASKÖSE -ORTA ANADOLU MOTOR YENİLEME

YENİ SANAYİ SİTESİ GAZALİ CAD. 38. SOK. NO. 3 KAYSERİ

TS 11954

06.06.2014

Firma isteğiyle

ARASLAR İNŞ. MAD. TEKS. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC.A.Ş.

CUMHURİYET CAD. NO.198 DEVELİ/KAYSERİ

TS 11939

06.06.2014

Firma isteğiyle

5067/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Körfez Eğitim ve Bilim Vakfı (KEBVAK).

VAKFEDENLER: Nihat ERGÜN, İbrahim KARAOSMANOĞLU, Ömer POLAT, Macit HALDIZ, İsmail KARAOSMANOĞLU, Güngör ÇEPNİ, Halit ÇOKAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: KOCAELİ.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kocaeli 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/04/2014 tarih, E:2013/743, K:2014/234 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hızla değişen ve dönüşen dünyada, milleti ile bütünleşmiş bir devlet anlayışı içinde, adalet, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu köklü bir medeniyet mirasına sahip büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek gayesiyle; millet olmanın gereği olan manevi ve milli değerlerimize bağlı, insana ve doğaya saygılı; fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı, medeniyet şuurumuza sahip, fikri ve vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi; çağın gereklerini iyi okuyabilen, toplumumuza ve insanlığa değer katan, demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine manevi ve maddi katkıda bulunmak suretiyle ülkemize ve insanlığa faydalı olmak; demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi için çaba sarf etmek; ülke ve dünya sorunlarını yakından takip ederek gerekli fikri ve toplumsal çalışmalar yapmak; bu çerçevede tüm ülke çapında; eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve bu konularda manevi, maddi, her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Nihat ERGÜN, İbrahim KARAOSMANOĞLU, Ömer POLAT, Macit HALDIZ, İsmail KARAOSMANOĞLU, Güngör ÇEPNİ, Halit ÇOKAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5074/1-1

—————

Kayseri’de kurulmuş olan Baldöktü Sosyal Hizmetler ve Kültür Vakfı, Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2014 tarihinde kesinleşen, 21.05.2013 tarihli ve E: 2011/178, K:2013/149 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

5073/1-1


 

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-90                         Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1826

Amasya İli, Merkez, İlgazi Köyü’nde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 390, 391, 392, parselde yer alan Tümülüs ve İlgazi köyü sınırları içerisinde (kadastral alan dışında) tespit edilen Tümülüs ve Nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.03.2014 tarih ve 780 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.04.2014 tarih ve 64200 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih ve 002525 sayılı, Amasya Valiliği İl Özel İdaresi’nin 14.04.2014 tarih ve 003022 sayılı, yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.05.2014 tarih ve 176 sayılı İnceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, İlgazi Köyü’nde, Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 390, 391, 392, parselde yer alan Tümülüs ve İlgazi köyü sınırları içerisinde (kadastral alan dışında) tespit edilen Tümülüs ve Nekropol alanının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I. derece arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

5045/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-90                         Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-1823

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Gümüştepe Köyü, Kargayaka Mevkii’nde, özel mülkiyete ait Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 595, 596 parsellerde yer alan Roma Dönemi Nekropol alanının I.Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.03.2014 tarih ve 665 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.03.2014 tarih ve 48866 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih ve 002526 sayılı, Amasya Valiliği İl Özel İdaresi’nin 17.04.2014 tarih ve 3236 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 06.05.2014 tarih ve 726 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.05.2014 tarih ve 173 sayılı İnceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 Amasya İli, Merzifon İlçesi, Gümüştepe Köyü, Kargayaka Mevkii’nde, özel mülkiyete ait Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 595, 596 parsellerde yer alan Roma Dönemi Nekropol alanının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I.derece arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

5046/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Sureti

5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

“Örgütsel davranış ve sivil toplum kuruluşları” konularında çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Botanik

“Bitki büyümeleri üzerine metal ve ametal stresinin x-ray ve elektron mikroskopi analizleri” üzerine çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

“Vakum Ark Plazmalarında” doktora yapmış ve “atmosferik Plazma Jet’lerde” uzmanlığı olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Botanik

Bitki Sistematiği ve Bitki Morfolojisi Anatomisi alanlarında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

“Finansal krizler” konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

“Tüketici davranışları” konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Politikası

“Politik konjonktür” konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

“Adsorpsiyon yöntemleri ile katıların yüzey karakterizasyonu” konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

“Biyosürfaktanlarla topraktan ağır metal giderimi” konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

“Atık sulardan membran distilasyon yöntemi ile bor giderimi” üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hast.

“Baş-boyun kanser cerrahisi ve laringoloji” konusunda deneyim sahibi olmak.

Doçent

2

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

“Obezite ve vestibüler rehabilitasyon” konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

“Deneysel nöropatik ağrı modelleri” konusunda çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi

 

Doçent

1

1

Sağlık Hiz.Mes.Y.O.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Ortopedik Protez ve Ortez

Doçentliğini Ağız ve Çene Cerrahi alanında almış olup, yara iyileşmesi konusunda deneysel çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Ziraat Fak.

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Organik tavukçuluk konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ortodonti

“Ortodontik ataçmanların lazer ile in vitro lehimlenmesi” konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

İlgili alanda doktoralı olmak.

5075/1-1