4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ali İsmail Korkmaz Vakfı. (ALİKEV)

VAKFEDENLER: Emel KORKMAZ, Şehap KORKMAZ, Gürkan KORKMAZ, Aylin TAKTUK, Melike ÇAKIRKAYA.

VAKFIN İKAMETGÂHI: HATAY

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.05.2014 tarih ve E:2014/463, K:2014/219 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ali İsmail Korkmaz anısına ve onun anısını yaşatmak için, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, toplumsal şiddetin azaltılması amacıyla sosyal, kültürel, eğitimsel, sportif, çevre ve engellilerle ilgili, sağlık, toplumsal adaletsizliği azaltıcı ve destek verici, toplumsal dayanışmayı pekiştirme amacıyla çalışmalar yürütür.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- TL.(EllibinTürklirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Emel KORKMAZ, Şehap KORKMAZ, Gürkan KORKMAZ, Aylin TAKTUK, Melike ÇAKIRKAYA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçlı bir ya da birden fazla vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4743/1-1

—————

VAKFIN ADI: Menteşe İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Zeki Arslan, Ruhan Konak , Dr. Zelal Üzeyiroğlu, Tanju Özdemirden, Kazım Aşlık, Kadir Gümüş, Şükrü Arık.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Muğla.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Muğla 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.05.2014 tarih, E:2014/114 K:2014/259 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000TL(EllibinTL)nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4744/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 019 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2014 gün ve 751 sayılı kararı ile onaylanan, “Pursaklar Saray 98738 ada 6 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4793/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115 parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Şirket Müdürü, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mustafa Ekmel UYSAL (Denetçi No:675, Oda Sicil No: 8446) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarihli ve E.2013/1227-K.2014/765 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa Ekmel UYSAL (Denetçi No:675, Oda Sicil No: 8446) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.05.2014 tarih ve 4269 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4726/1/1-1

—————

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı Mimar Mehmet Ruhi YÜKSEL (Oda Sicil No: 17778) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarih ve E.2013/1646 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı Mehmet Ruhi YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4386 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

—————

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarih ve E.2013/1648 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4387 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4726/2/1-1

—————

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Haldun ALPTEKİN (Denetçi No: 17206, Oda Sicil No: 2693) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarih ve E.2013/1649 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı Haldun ALPTEKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4388 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4726/3/1-1

—————

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüseyin GÖZAY (Denetçi No: 18418, Oda Sicil No: 25090) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarih ve E.2013/1644 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı Hüseyin GÖZAY hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4389 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4726/4/1-1

—————

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Kontrol Elemanı Mimar Derya OĞUZ (Oda Sicil No:28739) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarih ve E.2013/1645 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı Derya OĞUZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4390 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4726/5/1-1

—————

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115 parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Hüseyin ÇAĞLI tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarihli ve E.2013/1231-K.2014/764 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin ÇAĞLI (Denetçi No: 13544, Oda Sicil No: 5045) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.05.2014 tarih ve 4441 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4725/1-1

—————

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115 parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mustafa TEKİN (Denetçi No: 14071, Oda Sicil No: 27325) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2013/1228 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 24.04.2014 tarihli ve E.2013/1228-K.2014/767 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa TEKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 26.05.2014 tarihli ve 4401 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4724/1-1


Çanakkale İl Özel İdaresinden:

Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi

1. YARIŞMA

YARIŞMANIN AMACI

“Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Lapseki Kaymakamlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, ilçe merkezi sınırları içindedir.

Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Lapseki Hükümet Konağı ile çevresinin tasarlanmasıdır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum   :  Lapseki Kaymakamlığı

Yarışma Raportörlüğü      :  Çanakkale İl Özel İdaresi Cevat Paşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No: 26 Çanakkale

Telefon                             :  (0286) 2181055 / (0286) 2200022 / Dâhili:5221/5224

E-posta                             :  lapsekiyarismasi@ilozelidaresi.org

AÇIKLAMA

Mevcut Lapseki Hükümet Konağı 1994 yılında tip hükümet konağı projesine göre inşa edilmiştir. Yakın zamanda yapılan etütlerde deprem güvenliği olmadığı tespit edilmiş ve güçlendirme kararı alınmış olmakla beraber, güçlendirme maliyetinin yüksek olması nedeniyle yapının yıkılmasına ve bulunduğu parsele yeni bir Hükümet Konağı yapılmasına karar verilmiştir. Mevcut yapı, Lapseki kıyı bandı, İskele Meydanı ve Atatürk Caddesi arasında konumlanmıştır ve bulunduğu adayı farklı kurum ve kuruluşlarla - Ziraat Bankası, ilçe otogarı, hastane binası ve kreş - paylaşmaktadır. Bünyesinde ise Adliye, Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlık, Kadastro Şefliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’ni barındırmaktadır.

Yeni Hükümet Konağı’nın konumlanacağı alan, imar planında net bir şekilde tanımlanmıştır. Ada içindeki mevcut hastanenin yıkılması planlanmaktadır ve önündeki alan ile birlikte açık alan düzenlemesi olarak ele alınacaktır. Mevcut kreş ve otogarın idari ve mülki nedenlerle; Ziraat Bankası’nın ise tescilli olması sebebiyle korunacağı öngörülmektedir.

Mevcut bina, ada içi plansız ve parçalı gelişimden dolayı kıyı ve ilçe yaşamı ile kayda değer fiziksel bir ilişki kuramamakta; herhangi bir geçirgenlik içermeyen, katı, çevre yapı ölçeğine aykırı mimarisi ile kamusal bir cazibe oluşturmaktan çok uzakta durmakta; tip kat planı çözümüyle asgari düzeyde fonksiyona yönelik bir yapı olmanın ötesine geçememektedir.

Bu bağlamda yeni yapılacak Lapseki Hükümet Konağı yapısının çevre ilişkileri ile birlikte kurgulanması, Atatürk Caddesi ve cadde ile arasında bulunan açık alan (otopark) ile kıyı bandı arasındaki geçirgenliği güçlendirmesi ve bütüncül bir bakış açısından yapı özeline inen bir yaklaşımla tasarlanması beklenmektedir. Korunacak yapılarla beraber yarışma alanı içinde bütüncül bir tasarımın tetikleyicisi haline gelmesi ve kıyı silueti ile uyumlu bir yapının elde edilmesi öncelikli hedeflerdendir. Hükümet Konağı ile birlikte, içinde yer aldığı yapı adasının devamı niteliğinde olan ve hedeflenen yeni çevre açısından önem taşıyan İskele ve Otogar alanlarına ilişkin, üst ölçekte öneriler getirilmesi de yarışma kapsamındaki bir diğer önemli beklentidir.

Lapseki gibi küçük bir ilçede konumlanacak olan bu yapı, özellikle bulunduğu bağlam ve konumsal özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Kamunun, tip projelerden uzaklaşması noktasında; alanla etkileşime geçen, konumuna ve programına has özelliklere sahip bu tip yeni ve güncel yapıların elde edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, idare ve yarışma ekibi yarışma sürecinde rol alan ekip, nitelikli projelerin elde edilmesi adına son derece heyecanlı, istekli ve umutludur.

İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ

Hükümet Konağı (yaklaşık 4.500m2)

● Adliye

● Milli Eğitim Müdürlüğü

● Müftülük

● Kadastro Şefliği

● İlçe Tapu Müdürlüğü

● Mal Müdürlüğü

● Nüfus Müdürlüğü

● Özel İdare Müdürlüğü

● Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

● Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Çevresindeki Açık Alanlar, Ada İçerisindeki Yapılar ve İskele

YARIŞMACILARDAN İSTENECEKLER

● 1/1000 etkileşimli yakın çevre planı

● 1/500 vaziyet planı

● 1/200 plan, kesit ve görünüşler

● 1/50 Sistem Kesit-Detay

● 3B görseller.

● Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik ve Çevre Mühendisliği disiplinlerine ait açıklama raporları.

Yarışmacılardan istenecekler bu aşamada taslak olarak verilmiştir.

YARIŞMA TAKVİMİ

● Ön Seçim Şartnamesinin İlanı                         : 4 Haziran 2014

● Ön Seçime Son Başvuru için son Tarih           : 30 Haziran 2014

● Ön Seçim Sonuçları ve Yarışmanın İlanı         : 3 Temmuz 2014

● Soru Sormak için Son Gün                             : 21 Temmuz 2014

● Cevapların İlanı                                               : 24 Temmuz 2014

● Projelerin Son Teslim Tarihi                            : 2 Eylül 2014

● Postayla Gönderilenlerin Son Kabul Tarihi     : 5 Eylül 2014

● Jüri Çalışması Başlangıcı                                 : 6 Eylül 2014

● Kolokyum ve Ödül Töreni                               : 8 Eylül 2014

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

● Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi

● Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

● İsmail Ayhan TAVLI, Lapseki Kaymakamı

● Eyüp YILMAZ, Lapseki Belediye Başkanı

● Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

● Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar (Jüri Başkanı)

● İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi

● Gonca PAŞOLAR, Mimar

● Cem SORGUÇ, Mimar

● Ahmet TERCAN, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

● Hasan Okan ÇETİN, Mimar

● Serap ÖBEKCİ, Mimar

● Onur Okhan GÜLEÇ, İnşaat mühendisi

Raportörler

● Elçin KARA VATANSEVER, Mimar

● Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçim Son Başvuru Tarihi”nde saat 17:00’a kadar yarışma raportörlüğünün adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı Açan İdare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

● 1. Ödül          : 35.000 TL

● 2. Ödül          : 25.000 TL

● 3. Ödül          : 15.000 TL

● Mansiyonlar  : 10.000 TL (3 adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

● İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.

● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

● Yarışmaya şartname bedelini, belirtilen şartlarda banka hesabına ödemek.

● Şartname bedelini yatırıp isim ve iletişim bilgilerini yarışma raportörlüğüne mail olarak göndermek (Ekip olarak katılımlarda ekip başı)

● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 numaralı hesaba ekip başının adına, açıklama olarak da ekip başının adı ve yarışmanın adını belirterek 50 TL olan şartname tutarının yatırılması ve makbuzunun yarışmanın eposta adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, bu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusuna mimari heyecanla bakacak ve/veya profesyonel mimarlık ölçeğinde meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, mimarlık ortamına teşvik edici katkı sunabilecek 6 tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:

● Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak.

● Yarışmalarda ödül almış olmak.

● Benzer işlev veya ölçeklerde yapı üretmiş olmak.

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

KİMLİK DOSYASI

● Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. (Ekip olarak katılım olması halinde ekip ortaklarının tamamı kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.)

● Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.

● Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir.

● Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar olma zorunluluğu bulunmaktadır.

PORTFOLYO (A3 kitapçık)

● En fazla 5 referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır.

● Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer alacaktır.

● Basılı 1 kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

● Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir:

√ Projenin adı

√ Projenin yeri/konumu

√ Proje yılı / Durumu

√ Tasarımın içeriği

√ Fonksiyonları

√ İşveren adı

Portfolyoda Ekip üyelerinin CV’leri de yer almalıdır.

NİYET MEKTUBU

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır. (En fazla 250 kelime)

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ

Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ve “Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.

Portfolyolar 50 MB’ı geçemez.

4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate alınacaktır:

● Hükümet Konağı: III-B

● Otopark: III-A

● Açık Alan Düzenlemesi: I-A

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Gerekli görülmesi haline jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ

Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde, bu şekilde sonuç alınamazsa Çanakkale Mahkemeleri’nde çözülecektir.

Ek 1: Doğruluk Beyanı

 

 

 

 

 

Lapseki Hükümet Konağı Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması’na sunduğum bilgi ve belgelerin bana/ ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin doğruluğunu beyan ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

4704/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.05.2014 / 84                                                     17.05.372

Karar Tarihi No             : 21.05.2014 / 1627                                               Toplantı Yeri

                                                                                                                  ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Karadağ ve Dondurma Köyleri arasında Arabakonağı mevkiinde bulunan alanın tescil talebinin değerlendirilmesine ilişkin; Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25/2/2014 tarih ve 788 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çanakkale Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21/2/2014 tarihli rapor ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Karadağ ve Dondurma Köyleri arasında Arabakonağı mevkiinde kalan kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada yeri ve koordinatları belirtilen alanların 1. Derece Arkeolojik Sit olanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

4719/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.05.2014/145                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 09.05.2014/3234                                                     BURSA

Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, koruma amaçlı imar planı kapsamında kentsel sit alanında kalan, özel mülkiyetteki, 2794 ada-34 parsel, 2800 ada-11 parsel, 2806 ada-12 ve 13 parseller, 2817 ada-21,35 ve 43 parsellerde yer alan yapıların tescil edilmeleri talebine yönelik Yıldırım Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü’nün 16.04.2014 tarih ve 82 sayılı yazısı ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2014 tarih ve 2432 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgi dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi, koruma amaçlı imar planı kapsamında kentsel sit alanında kalan, özel mülkiyetteki, 2794 ada-34 parsel, 2800 ada-11 parsel, 2806 ada-12 ve 13 parseller, 2817 ada-21,35 ve 43 parsellerde yer alan yapıların 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşımaları nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tescil ilanının ilgili kurumlarca gerçekleştirilmesi ve tapunun beyanlar hanesine gerekli tescil ve koruma grubu şerhlerinin konularak Kurul Müdürlüğü’ne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi.

 

4720/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2013/123                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2013/2701                                                   EDREMİT

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesinde, sit alanı dışında kalan, özel mülkiyete ait, tapunun 33 pafta, 277 ada, 119 parselinde kayıtlı, “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesine ilişkin BKVKBK’nun 11.07.2013 tarih ve 2080 sayılı kararına istinaden hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 6366 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesinde, sit alanı dışında kalan, özel mülkiyete ait, üzerinde “korunması gerekli kültür varlığı” yapı bulunan tescilli 33 pafta, 277 ada, 119 parselin cephe verdiği 33 pafta, 277 ada, 23, 83, 84, 121 parsellerin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı İlke Kararına göre tescilli 119 parselin koruma alanı olarak belirlenmesine, tapuya koruma alanı şerhlerinin konularak Kurulumuz Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı İlke Kararı gereği koruma alanı içinde her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

4721/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2013/123                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2013/2702                                                   EDREMİT

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesinde, sit alanı dışında kalan, mülkiyeti Özel İdareye ait, tapunun 33 pafta, 277 ada, 32 parselinde kayıtlı, “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesine ilişkin BKVKBK’nun 11.07.2013 tarih ve 2079 sayılı kararına istinaden hazırlanan 18.12.2013 tarihli uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesinde, sit alanı dışında kalan, mülkiyeti Özel İdareye ait, üzerinde “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescilli yapı bulunan 33 pafta, 277 ada, 32 parselin cephe verdiği 33 pafta, 277 ada, 125 ve 144 parsellerin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı İlke Kararına göre tescilli 32 parselin koruma alanı olarak belirlenmesine, tapuya koruma alanı şerhlerinin konularak Kurulumuz Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı İlke Kararı gereği koruma alanı içinde her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

4722/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 1.11.2013/53                                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 1.11.2013/1069                                                KASTAMONU

Kastamonu İli, Merkezde, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.05.1990 gün ve 1226 sayılı kararı ile onaylan koruma amaçlı imar planının revizyonu kapsamında tescil edilmesi önerilen yapılara, tescilden düşürülmesi önerilen yapılara ve kentsel sit sınırları değişikliğine ilişkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.10.2013 gün ve 1026 sayılı kararı gereği yerinde yapmış olduğu inceleme sonucunda hazırlanan rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kastamonu İli, Merkezde, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  14.05.1990 gün ve 1226 sayılı kararı ile onaylan koruma amaçlı imar planının revizyonu kapsamında tescil edilmesi önerilen yapılara ilişkin yerinde yapılan inceleme sonucunda Liste -1- de ada parsel bilgileri belirtilen taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği taşıdığı anlaşıldığından tescil edilmelerine, Koruma Gruplarının listede gösterildiği şekilde belirlenmesine,

03.10.2013 gün ve 1026 sayılı Kurul kararında tescil edilmelerine gerek olmadığı belirtilen taşınmazlardan 96 ada, 20 parsel ve 250 ada, 7 parselin yerinde yapmış olduğumuz inceleme sırasında 2863 sayılı yasa kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği taşıdığı anlaşıldığından tescil edilmesine, Liste -1- de gösterildiği şekilde Koruma Gruplarının belirlenmesine,

Tescilden düşürülmesi önerilen taşınmazlara ilişkin yerinde yapılan inceleme sırasında;

- 255 ada, 6 parselde (çeşme),

- 380 ada, 25 parselde (konut),

- 669 ada, 3 parselde (çeşme),

- 689 ada, 7 parselde (çeşme),

- 441 ada, 6 parselde (çeşme),

-516 ada, 4 parselde (çeşme)

yer alan taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinin b bendinde belirtilen özellikleri taşımıyor olması sebebiyle tescil kayıtlarının kaldırılmasının uygun olduğuna, bahsi geçen taşınmazların tapuda tescil şerhlerinin kaldırılmasına,

Tescilden düşürülmesi önerilen taşınmazlardan, Liste -2- de ada parselleri belirtilenlerin ise tescil kayıtlarının devam etmesine, Koruma Gruplarının Liste -2- de gösterildiği şekilde belirlenmesine,

Bu yapılardan 1043 ada 36 parsel, 282 ada 30 parsel, 233 ada 15-2-3 parsel, 248 ada 7 parsel, 247 ada 21-22 parseller ve 516 ada, 4 parselde yer alan tescilli taşınmazların Kurul izni alınmadan yıkılmış olması sebebiyle ilgililer hakkında yasal işlem başlatılmasına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1990 gün ve 660 sayılı ilke kararının 1.3. maddesinde de belirtildiği üzere tescilli parsellerin otopark olarak kullanılamayacağına, bu nedenle 289 ada 9 parsel, 287 ada 5 parsel, 290 ada 6 parsel, 279 ada 17-18 parsel, 339 ada, 15 parsel, 1043 ada, 36 parsel, 282 ada,30 parselde yer alan otoparkların üç ay içerisinde kaldırılmasına, kaldırıldığına dair bilgi ve belgelerin Belediyesince hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, kaldırılmadığı takdirde ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağına,

Kentsel sit sınırı değişikliği talebinin prensipte uygun olduğuna, Kentsel Sit sınırının, arkeolojik sit sınırı ile birlikte koordinatlandırılarak ve tescilli taşınmazların gösterilmiş olduğu haritaların onaylanması için Kurulumuza iletilmesine,

Liste -1- de ada parselleri belirtilen taşınmazların tescil fişlerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLAR

LİSTE -1-

Sıra No

Adı veya Türü

Adresi

Kadastro Bilgileri

Ada

Parsel

Koruma Grubu

1

Konut

İsmailbey Mh.

17

10

2

2

Konut

İsmailbey Mh.

17

8

2

3

Konut

İsmailbey Mh.

17

13

2

4

Konut

İsmailbey Mh.

927

1

2

5

Konut

İsmailbey Mh.

927

5

2

6

Konut

İsmailbey Mh.

48

8

2

7

Konut

Topçuoğlu Mh.

1022

15

2

8

Konut

Topçuoğlu Mh.

1022

63

2

9

İdari

(Ziraat Bankası)

Hükümet Meyd.

178

35

1

10

İdari (PTT)

Hükümet Meyd.

178

45

1

11

İdari

(Eski Tekel Binası)

Hükümet Meyd.

178

39

1

12

Çeşme

Hükümet Meyd.

173

10

1

13

Konut

Cebrail Mh.

166

1

2

14

Çeşme

Cebrail Mh.

165

10

1

15

Konut

Cebrail Mh.

530

1

2

16

Konut

Cebrail Mh.

820

8

2

17

Konut

Cebrail Mh.

821

12

2

18

Konut

Cebrail Mh.

168

7

2

19

Konut

Kırkçeşme Mh.

144

1

2

20

Konut

Kırkçeşme Mh.

119

11

2

21

Konut

Kırkçeşme Mh.

119

3

2

22

Konut

Aktekke Mh.

83

22

2

23

Konut

Kırkçeşme Mh.

112

1

2

24

Konut

Aktekke Mh.

84

13

2

25

Konut

Aktekke Mh.

100

11

2

26

Konut

Aktekke Mh.

100

10

2

27

Konut

Aktekke Mh.

87

4

2

28

Hazire

Aktekke Mh.

100

1

1

29

Konut

Aktekke Mh.

74

7

2

30

Konut

Aktekke Mh.

91

2

2

31

Hamam

Aktekke Mh.

104

5

1

32

Konut

Cebrail Mh.

153

5

2

33

Konut

Saraçlar Mh.

622

11

2

34

Konut

Saraçlar Mh.

623

1

2

35

Ticaret

Saraçlar Mh.

233

4

2

36

Konut

Saraçlar Mh.

234

8

2

37

Konut

Hisarardı Mh.

658

12

2

38

Şeyh Şabanı Veli Müzesi

Hisarardı Mh.

657

7

1

39

Konut

Hisarardı Mh.

644

1

2

40

Konut

Hisarardı Mh.

512

3

2

41

Konut

Hepkebirler Mh.

284

27

2

42

Konut

Hepkebirler Mh.

282

26

2

43

Konut

Hepkebirler Mh.

282

31

2

44

Konut

Hepkebirler Mh.

289

10

2

45

Konut

Yavuzselim Mh.

247

45

2

46

Konut+Ticaret

Hepkebirler Mh.

309

4

2

47

Ticaret

Hepkebirler Mh.

306

10

2

48

Konut

Atabeygazi Mh.

254

3

2

49

Konut

Atabeygazi Mh.

254

5

2

50

Ticaret

Akmescit Mh.

434

4

2

51

Konut

Akmescit Mh.

438

2

2

52

Han

Akmescit Mh.

430

3

1

53

Konut

Honsalar Mh.

398

13

2

54

Han

Honsalar Mh.

388

5

1

55

Konut

Honsalar Mh.

406

3

2

56

Konut

Akmescit Mh.

422

2

2

57

Konut

Honsalar Mh.

378

11

2

58

Konut

Akmescit Mh.

691

3

2

59

Konut

Akmescit Mh.

465

9

2

60

Konut

Akmescit Mh.

465

8

2

61

Konut

Akmescit Mh.

465

7

2

62

Konut

Akmescit Mh.

485

4

2

63

Konut

Akmescit Mh.

424

3

2

64

Ticaret

Hepkebirler Mh.

276

3

2

65

Ticaret

Hepkebirler Mh.

276

1-2

2

66

Konut

Aktekke Mh.

96

17

2

67

Konut

Aktekke Mh.

78

7

2

68

Konut

Aktekke Mh.

96

20

2

69

Konut

Yavuzselim Mh.

250

7

2

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL KAYDININ DEVAMINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZLAR

LİSTE -2-

Sıra No

Adı veya Türü

Adresi

Ada

Parsel

Koruma Grubu

1

Konut

Honsalar Mh.

383

10-11-12

2

2

Konut

Akmescit Mh.

418

10

Belirlenmiş

3

Konut

Hisarardı Mh.

507

1

Belirlenmiş

4

Konut

Kırkçeşme Mh.

135

3

Belirlenmiş

5

Konut

Aktekke Mh.

100

41

Belirlenmiş

6

Konut

Hepkebirler Mh.

289

9

2

7

Konut

Hepkebirler Mh.

287

5

2

8

Konut

Hepkebirler Mh.

290

6

2

9

Konut

Hepkebirler Mh.

279

17-18

2

10

Konut

Topçuoğlu Mh.

339

15

2

11

Konut

Topçuoğlu Mh.

1043

 36

2

12

Konut

Hepkebirler Mh.

282

30

2

13

Konut

Hisarardı Mh.

233

15-2-3

2

14

Konut

Yavuzselim Mh.

248

7

2

15

Konut

Yavuzselim Mh.

247

21-22

2

16

Konut

Cebrail Mh.

159

3

2

4727/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.5.2014/ 81                                                      Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.5.2014/1496                                                     ANKARA

Bolu İli, Göynük İlçesi, Ceylanlı Köyü sınırları içerisinde Bolu Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.02.2014 gün ve 328 yazısı, Ankara1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.03.2014 gün ve  1334  sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 43971-252335 sayılı yazısı, Bolu İl Özel İdaresinin 31.03.2014 gün ve 2189 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bolu İli, Göynük İlçesi, Ceylanlı Köyü sınırları içerisinde Bolu Müze Müdürlüğünce tespit edilen ve ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirtilen alanın 3.derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke karının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine, kaçak kazıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin ilgili Kurumlarca alınmasına  karar verildi.

 

4728/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.5.2014/ 81                                                      Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.5.2014/1498                                                     ANKARA

Bolu İli, Mengen İlçesi, Gökçesu Beldesi ve Pazarköy Beldelerine bağlı köylerde Yrd.Doç.Dr.Meral ORTAÇ tarafından yapılan arkeolojik yüzey araştırması ve inceleme sonucu tespit edilen arkeolojik alanların tescil edilmesi talebine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 09.12.2013 gün ve 234766 sayılı yazısı ve ilgili kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bolu İli, Mengen İlçesi, Gökçesu Beldesi, Küçükkuz Köyü, Karageyik Mahallesinde, Elemen Köyü, Hacımehmetoğlu Mevkiinde ve Pazarköy Beldesi, Düzağaç Köyü, Asar Mevkiinde bulunan ve kararımız eki paftalarda sınırları ve koordinatları belirtilen alanların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Ayrıca, Bolu İli, Mengen İlçesi, Gökçesu Beldesine bağlı Çorakkadiler Köyü, Mısırlı Mahallesi, Çorakkadiler Köyü, Kadirler Mahallesi ve Emirler Köyü, Küpören Mevkiinde bulunan ve kararımız eki paftalarda sınırları ve koordinatları belirtilen alanların III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, bu alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koşulların geçiş dönemi yapılanma koşulu olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

4729/1-1