24 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29009

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik

Ünvanı

Adet

Açıklama

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme

Doçent

1

                                Lisans: İktisat Bölümü mezunu olmak

                  Yüksek lisans: İşletme Bölümü mezunu olmak

                  Halkla İlişkiler alanında doktora yapmış olmak

Doçentlik alanı: Halkla İlişkiler ABD. (Pazarlama İletişimi, Reklam Yönetimi, İletişim Kuramları bilim dalı),

"Postmodern Pazarlama, Pazarlama Halkla İlişkileri, Sağlık Pazarlaması, Reklam Yönetimi, Halkla İlişkiler" konularında yayınları olmak

                       En az 10 yıllık akademik iş deneyimi olmak

        Yurt dışı üniversitelerde akademik iş deneyimi olmak

 

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr.

4452/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2011/707 Esas ve 2013/473 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4414/1-1

—————

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/299 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içinde bulunan Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/264 Esas, 2013/564 Karar sayılı dosyası ve Ankara 32. İcra Müdürlüğünün 2013/7107 sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4415/1-1

—————

Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi sıfatıyla) 2010/251 Esas ve 2012/43 Karar sayılı dosyasının kaybolması nedeniyle olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4416/1-1

—————

Fethiye 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1956/248 Esas, 1959/131 Karar sayılı dosyasının zayi olması nedeniyle olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4417/1-1

—————

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/806 Esas 2011/146 Karar, 2009/623 Esas 2009/823 Karar, 2010/511 Esas 2012/300 Karar, 2011/296 Esas 2011/965 Karar, 2011/671 Esas 2012/358 Karar, 2011/759 Esas 2011/977 Karar ve 2011/767 Esas 2013/320 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4418/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Doçent alınacaktır.

Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde eklenerek Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Başvuru Şartı

Fizik Bölümü

Genel Fizik

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik Alanında Almış ve Solvatokromizm Üzerine Çalışmalar Yapmış olmak.

4454/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bir Tohum Vakfı.

VAKFEDENLER: Erkan ALEMDAR, Güneşin Oya AYDEMİR, Yeşin AYDEMİR, Şebnem ÇELEBİ, Çağdaş ÇELEBİ, Ahmet Turgut YAZMAN, Bahar Vidinlioğlu YAZMAN, Günnur Şerife BAŞAR, Tugay BAŞAR, Mustafa Alper ÜLGEN.

VAKFIN İKAMETGAHI: Çanakkale

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ayvacık Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/02/2014 tarih ve E.2012/134, K.2014/73 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Tek, tek bireylerin ve bir araya gelerek oluşturdukları toplulukların bir bütün olarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini ve doğa ile uyum içinde yaşamını destekleyecek eğitim, araştırma, üretim ve paylaşım sistemlerini yaratmak, ekolojik çözüm modelleri üretmek ve desteklemektir. Ekolojik çözüm yaşamın her alanını içine alarak, tarım gıda ve beslenme, enerji, turizm, üretim, tıp ve sağaltım, eğitim, iletişim, kültür ve sanat, barınma ve kişisel gelişim başlıklarına geleneksel, bütüncül ve doğa dostu yaklaşımların tümüdür.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Köy Civarı (kozdere) Mevkii, İ17D18B1 Pafta, 654 Ada, 14 Parsel sayılı tek katlı kargir bina ve tarla,

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Köy Civarı (Kozdere) Mevkii, İ1718B1 Pafta, 628 Ada, 8 parsel sayılı Tarla,

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükçetmi Köyü, Köyiçi Mevkii, İ17d17b2b Pafta, 319 Ada, 18 Parsel sayılı Avlulu Ahşap Ev.

YÖNETİM KURULU: Yeşin Aydemir (Yönetici)

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4453/1-1


 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

ABD

DRC.

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fak.

Prof. (Daimi)

Nöroloji

1

1

-

Prof. (Daimi)

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Skolyoz Prevelansı ve el rehabilitasyonu konularında çalışmaları olmak.

Doç. (Daimi)

İç Hastalıkları

1

1

-

Doç. (Daimi)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

-

Fen-Edebiyat Fak.

Doç. (Daimi)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

1

Siyasi Partilerin en az birinin program ve siyasi gelişme eğilimleri ve Alman Seyyah A.D. Mordtmann konusunda çalışmaları olmak.

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Kat: 3 Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85

4465/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.04.2014-99                                   TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.04.2014-3615                                       ADANA

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bayramgazi Köyü, Sülümcük Pınarı mevkii 68 ve 69 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesine ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.04.2014 gün ve 1343 sayılı yazısı, eki Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 03.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bayramgazi Köyü, Sülümcük Pınarı mevkii 68 ve 69 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.


4420/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 15.04.2014-76              TOPLANTI YERİ: ANKARA

KARAR TARİHİ VE NO        : 15.04.2014-858

Çorum İli, Alaca İlçesi, Değirmenönü Köyü, Gerdekkaya Mevkiinde tespiti yapılan Gerdekkaya Antik Yerleşimi ve Kaya Mezarları’nın Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.11.2013 tarih ve 81580930.165-3310 sayılı yazısı, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 21.11.2013 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Alaca İlçesi, Değirmenönü Köyü, Gerdekkaya Mevkiinde tespiti yapılan Gerdekkaya Antik Yerleşimi ve Kaya Mezarları’nın, 2863 sayılı Kanun kapsamında I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarını gösterir 1/5000 ölçekli paftanın, koordinat değerlerinin bulunduğu 1/2000 ölçekli planın ve tescil fişinin onaylanmasına, söz konusu sit sınırlarının ilgili kadastro müdürlüğünce kadastral paftalar üzerine aktarılarak ada/parsel numaralarının belirlenmesine ve hazırlanacak kadastral harita ve parsel listelerinin taşınmazların tapu kaydına şerh konulmasının sağlanması için Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, kültür varlığının korunmasına ilişkin önlemlerin ilgili kurumlarca alınmasına, sit sınırları içerisinde Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak geçerli olduğuna, ilgili Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılmasına ve sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, bundan sonra alanda yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.


4428-1

4428-2

4428/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına,  2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı/Adet

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

2

Müzik anasanat (Piyano sanat) dalında sanatta yeterlik yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

 

 

1

Belgelendirmek koşuluyla A düzeyinde Farsça biliyor olmak.

RUS DİLİ VE EDEBİYATI

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA)

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. EĞİTİMİ

 

1

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

 

1

 

 

GENEL FİZİK

 

1

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK

 

 

1

Güzel Sanatlar Fakültesi lisans mezunu olmak, Güzel Sanatlar alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında 2 yarı yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

HEYKEL

 

 

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü lisans mezunu olmak, Heykel alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında 2 yarı yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKT. GELİŞ. VE ULUSLARARASI İKT.

 

1

 

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN

 

1

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ

 

 

1

İslam ve Osmanlı Müesseseleri üzerine çalışmaları bulunmak.

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

 

3

Alanında doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK

 

 

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK

 

 

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK

 

 

1

Kadın Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YÜKSEKOKULU

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

 

 

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. 2 yarı yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

 

 

1

Alanında doktoralı ve Uzaktan Eğitim alanında deneyimli olmak.

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

 

1

 

Ayçiçeği Genetiği alanında çalışmaları bulunmak.

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

 

 

1

Çeltik Genetiği alanında çalışmaları bulunmak.

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

 

 

1

Buğday Moleküler Genetiği alanında çalışmaları bulunmak.

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

1

1

 

 

TERMODİNAMİK

 

1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ODYOLOJİ

 

 

2

Alanında doktora yapmış olmak.

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

2

Alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

 

1

 

 

TIBBİ BİYOLOJİ

 

1

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK

 

1

 

 

4455/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü ve maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

İlan Tarihi                  : 23.05.2014

Son Başvuru Tarihi    : 06.06.2014

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı üzerine çalışmaları olmak.

2

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, görsel sanatlar eğitiminde materyal geliştirme üzerine çalışmaları olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Hidrolik anabilim dalında doktorasını yapmış olup, sızıntı suyu ve aktif çamur arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, şizofrenide intihar ve şiddet davranışı üzerine çalışmaları olmak.

5

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, gen polimorfizmi alanında çalışmaları olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, yönetim bilişim sistemleri alanında çalışmaları olmak. 

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Uluslararası güvenlik alanında çalışmaları olmak.

8

Rektörlük

Türk Dili Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Halk Bilimi alanında doktorasını yapmış olup, karşılaştırmalı Türk destanları üzerine çalışmaları olmak.

4391/1-1