23 Mayıs 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29008

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PENATROMETRE VE ATOMİK EMİSYON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİLİK KABLO ADAPTÖRÜ, KABLO FİŞİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK HAVA KAPISI İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TELEFON SANTRALLERİ İÇİN MUHTELİF KART TEMİNİ

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


100 TONLUK C TİPİ HİDROLİK PRES SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ,

BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BETON VE TOPRAK HAVUZLARDAKİ 27.000 TON ÇAMURUN AĞILDERE MEVKİİNE NAKLİYESİ VE TESVİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


1649 ADET CEAG MADENCİ OCAK BAŞLAMBASI SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 333,00 TL ile en çok 143.558,00 TL arasında değişen; 28/05/2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 34,00 TL, en çok 14.356,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 34 adet binek otomobil, kamyonet, minibüs, m.siklet, araç hurdası, arazi taşıtı, tekne motoru, motor bloku, kamyon, kurtarıcı vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 29.05.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4390/1-1


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PENATROMETRE VE ATOMİK EMİSYON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı Penatrometre ve Atomik Emisyon Cihazları teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4404/1-1


GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi ve Hastanelerinde ihtiyaç duyulan göz içi lens kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar 13.06.2014 tarihine kadar, “Cihadiye Cad. No: 40 Maltepe/İSTANBUL” adresinde bulunan Altıntepe Tıp Merkezine numunelerini teslim edecektir.

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 20.06.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.06.2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4408/1-1


GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16.06.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17.06.2014 günü saat 16:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4407/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİLİK KABLO ADAPTÖRÜ, KABLO FİŞİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad.Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i              :

              Malzemenin Cinsi              

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı             :

4 kalem, Madencilik Kablo Adaptörü ve Kablo Fişi Temini

4 Kalem

b) Teslim yeri                                   :  Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır

Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim gününde teslim edilecektir.

Yabancı yükleniciler için                  :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  25.06.2014  Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  803-TTK/E-88

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Teklif edilecek malzemeler için, ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (NQA veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.06.2014 Çarşamba saat 15:00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734  sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4392/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK HAVA KAPISI İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 2 - İhale konusu işin nev’i              :  Malzemenin Cinsi

Miktarı

 a) Niteliği, türü ve miktarı              :  HAVA KAPISI

8 Adet

b) Teslim yeri                                   :  Yerli istekliler için: Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi

Yabancı istekliler için                       :  Sözleşmede belirtilen teslim limanı veya C+F Türkiye limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür

Yabancı yükleniciler için                  :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  25.06.2014 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  920-TTK/1421

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Firmalar, montaja uygun tarzda çizilmiş pnömatik devre çizimlerini teklifleriyle birlikte verecekler ve sistemin çalışma mantığı detaylı olarak anlatılacaktır. Bu çizimler, valflerin kapılara ve vagonlara göre yerleşim yerlerini, komponentlerin numaralarını ve diğer montaj kolaylıkları gibi hususları kapsayacaktır. Teklifle birlikte pnömatik devre şemasında ve sistemde kullanılacak bütün techizat ve malzemenin marka, model, katalogları ve katalog numaraları  (malzeme ve teçhizatlar katalog üzerinde işaretlenecektir) verilecektir.

Sistem, Grup-I gaz (metan) ihtiva eden yer altı şartlarında kullanılacağından aşağıdaki belgeler/sertifikalar teklif ile birlikte verilecektir. Bu belgeler/sertifikalar bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Kapılar ve ışıklı pozisyon göstergesi için 94/9/EC direktifine uygun Grup I ATEX Sertifikası (AT Tip İnceleme Sertifikası)

- Sistemde kullanılacak plastik hava hortumlarının antistatik özellikte olduğuna dair sertifika

- Benzer bir basınçlı havalı insan ve raylı nakliyat sistemi kapı uygulamasının imalatçı veya ihaleye katılan firma tarafından yapıldığına dair referans.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen işortaklığı beyannamesi

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir..

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.06.2014 Çarşamba saat 15:00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4393/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü

1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi-Grup 05

IBRD Kredi No: 7537-TU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup, bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi” sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları “1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim-Grup 05” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 2 (iki) İhale paketi olarak yapılacaktır.

 

No

Sözleşme Referans No

Çalışma Bölgesi

Pafta sayısı

1

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR BÖLGESİ

2400

2

YOZGAT

YOZGAT BÖLGESİ

2400

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 350,00 TL (Üç yüz elli Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Harita Dairesi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 

Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde No: 53   06550 Oran/ANKARA

Tel: (+90) 312 463 12 30   Fax: (+90) 312 463 10 50

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 1 Temmuz 2014’den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 1 Temmuz 2014 Salı günü, saat 10.00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10.15’de açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Harita Dairesi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 

Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde No: 53 Oda No: 112 (Evrak Kayıt Servisi)

06550 Oran / ANKARA

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

4354/1-1


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç ve iş makinesi parçaları, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, paslanmaz, diesel motor ile tekne motoru, tezgah, pvc ve plastik malzeme, konveyör bant sistemleri, gemi (su tankeri, yolcu gemisi), alkatel toz plastik, enerji kablosu dış kılıfı, basınçlı kap (tüp), pirinç, bakır ve alüminyum radyatör, lastikli tank paletleri, demir-çelik saç, sondaj borusu, sondaj matkap uçları, motorbisiklet, kompresör, ahşap ve kamyon kasası, araç koltuğu, muhtelif yağ, toprakla karışık demir çelik malzeme, toprakla karışık ahşap malzeme, topraklı malzeme, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif topraklı malzeme vb. hurdaları.

 

   İHALE TARİHİ                  İHALE SAATİ                             İHALE YERİ        

03 HAZİRAN 2014                     14.00                                MERKEZ/ANKARA

10 HAZİRAN 2014                     14.00                                MERKEZ/ANKARA

17 HAZİRAN 2014                     14.00                                MERKEZ/ANKARA

24 HAZİRAN 2014                     14.00                                MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

4346/1-1


TELEFON SANTRALLERİ İÇİN MUHTELİF KART TEMİNİ

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2014/55231

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                     :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Edirne, Çerkezköy, Halkalı, Sirkeci, Haydarpaşa, Erenköy, Pendik, Derince, İzmit, Köseköy telefon santrallerine (Sipariş listesinde belirtilen) muhtelif 15 kalem kart temini.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 3/6/2014 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Teklifler 3/6/2014 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4298/1-1


100 TONLUK C TİPİ HİDROLİK PRES SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: 100 TONLUK C TİPİ HİDROLİK PRES alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/53941

Dosya no                                   :  1422467

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  100 tonluk C tipi hidrolik pres : 1 kalem ( 1adet )

b) Teslim yeri                            :  Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası Amasra / BARTIN

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  05/06/2014 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgesi,

4.2.2. ISO kalite sistem belgesi,

4.2.3. Yetkili satıcı / İmalatçı belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05/06/2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4230/1-1


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/56072

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, Fabrikamız 2014/2015 kampanya döneminde, Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm Hizmet Alımı işidir

b) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Merkez Kantarı

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak personel toplam 70 kişi olup yevmiye miktarı bayram ve resmi tatilleri dahil toplam 7700 yevmiyedir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  05.06.2014 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4307/1-1


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/56081

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi Fabrikamız 2014/2015 kampanya döneminde, Sandıklı Merkez, Ekinova, Emirhisar, Türkakın kantarlarında pancar tesellüm hizmeti tespiti işidir.

b) Yapılacağı yer                              :  Sandıklı Merkez, Ekinova, Emirhisar ve Türkakın Kantarlarıdır.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat  Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak personel toplam 45 kişi olup yevmiye miktarı bayram ve resmi tatilleri dahil toplam yevmiye miktarı 2.866 yevmiyedir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  05.06.2014 Perşembe günü saat 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4308/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ,

BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2014/56221

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası   :  0 272 2483480 - 0 272 2483487

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam ± % 20 toleranslı 485.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur.

b) Yapılacağı yer                    :  Afyon Şeker Fabrikasına bağlı Fabrika Merkez Kantarı ile Sandıklı Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Sandıklı Merkez, Emirhisar, Türkakın ve Ekinova Kantarları

c) İşin süresi                           :  İşletme dönemi, Afyon Şeker Fabrikası 2014/2015 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir. Revizyon dönemi en geç 30.05.2015 tarihinde bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar Konya Karayolu 22 Km./AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                     :  06/06/2014 Cuma günü, saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4309/1-1


BETON VE TOPRAK HAVUZLARDAKİ 27.000 TON ÇAMURUN AĞILDERE MEVKİİNE NAKLİYESİ VE TESVİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2014/53755

1 - İhalenin Konusu: Beton ve Toprak Havuzlardaki 27.000 Ton Çamurun Ağıldere Mevkiine Nakliyesi ve Tesviyesi Hizmet Alımı işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

  (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel: 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

  (Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel: 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

  (Atatürk Bulvarı No: 156   34134 Aksaray / İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 75,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 85,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR1500010000 48377122455529 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı

      Tarih ve Saat                     :  03/06/2014 günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. İş Deneyim Belgesini,

- Her türlü nakliye-tahliye işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

6.11. T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan, karayolu ile yurt içi taşımacılık yapmaya yetkili olduğuna dair “Yetki Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli suretini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 03/06/2014 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

4322/1-1


1649 ADET CEAG MADENCİ OCAK BAŞLAMBASI SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK

1 - Kurumumuzda mevcut CEAG madenci ocak başlambası satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarihi

Saati

İhale Bedeli TL

CEAG Madenci ocak baş lambası

(Çalışır durumda )

CEAG Madenci ocak baş lambası

(Arızalı durumda )

600 adet

 

1049 adet

12.06.2014

 

12.06.2014

15.00

 

15.00

24.000,00

 

26.225,00

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat cad.) 19. Sk. No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

4232/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

İli

İlçesi

Mah/Köy

Ada/

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Cinsi

İmar

Durumu/

İmarda

Ayrıldığı

Amaç

Taşınmazın

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Miktarı (TL)

İşin

Süresi

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İhale Yeri

Önerilecek

Asgari Kat

Karşılığı

İnşaat

Oranı

Açıklama

K.

Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

1090

25.075,00

Arsa

İmarlı /

Lojman

yeri

11.284.000,00

1.692.600,00

24 ay

26.06.2014

10.00

Kahramanmaraş

Defterdarlığı

Mili Emlak

Müdürlüğü

Makam Odası

% 32

Terk edilecek alanlar çıkıldıktan sonra kalan net alan 20.250,76 m2'dir.

KAKS: 2,20

Arsa alanı 10.000,00 m2'nin üzerinde olduğundan 15 kata kadar yapı yapılabilecektir.

K.

Maraş

Elbistan

Pınarbaşı

344/ 150

6.139,00

Arsa

İmarlı /

Konut +

ticari alan

1.841.700,00

552.510,00

24 ay

26.06.2014

14.00

Kahramanmaraş

Defterdarlığı

Mili Emlak

Müdürlüğü

Makam Odası

% 33

Terk edilecek alanlar çıkıldıktan sonra kalan net alan 4.962,71 m2'dir.

Emsal: 2,00

Yukarıda özellikleri belirtilen Hazine taşınmazları üzerine 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulüyle kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

İhaleye katılabilmek için:

1) Kanuni ikametgâh sahibi olunması,

2) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

3) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmesi,

4) Gerçek kişilerin, ilgisine göre ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini ve noter tasdikli imza beyannamesini,

5) Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

6) Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen değerlerden birinin geçici teminat olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya geçici teminat mektubunu, (Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)

7) İdareden temin edilecek ihale dokümanında yer alan "İnşaat Yapım Taahhüt Formu" ve eklerini,

8) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az % 70'i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya 50'si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış belgelerin suretlerini,

9) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeleri,(banka referans mektubunu)

10) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilânçosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, Kapalı zarf içerisinde, 25/6/2014 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar İhale Komisyonu'na alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri şarttır.

11) Şartname ve eklerini de içeren ihale dokümanı, Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

12) İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunlu olup doküman bedeli 100 (yüz) TL'dir.

13) Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

14) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Tel: 0344 225 47 77/250

4299/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 41 (kırkbir) adet arsa 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak Arsanın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, M² Bedeli, Toplam M² Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 20/06/2014 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Arsa bedeli 4 eşit taksitte (biri peşin kalanı 3 taksit 30, 60, 90 gün) tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 161-162) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SIRA

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

M2

ARSA M² BEDELİ

TOPLAM BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

  1

FATİH

KDKÇA

2219

11

651

120,00.

78.120,00.

2.345,00.

  2

FATİH

LPG+AKARY. SAT. İST.

2444

11

3020

250,00.

755.000,00.

22.650,00.

  3

FATİH

SANAYİ

2491

1

1422

100,00.

142.200,00.

4.266,00.

  4

FATİH

KDKÇA

2518

4

1638

120,00.

196.560,00.

5.900,00.

  5

FATİH

SANAYİ

2546

5

1026

70,00.

71.820,00.

2.160,00.

  6

FATİH

KONUT (3)

2662

3

2063

60,00.

123.780,00.

3.720,00.

  7

KAYI

KDKÇA

1241

3

946

150,00.

141.900,00.

4.257,00.

  8

KAYI

KONUT (3)

1299

2

1317

45,00.

59.265,00.

1.780,00.

  9

KAYI

KONUT (3)

1306

3

702

30,00.

21.060,00.

635,00.

10

KAYI

KONUT (3)

1308

3

902

30,00.

27.060,00.

610,00.

11

KAYI

KONUT (3)

1308

4

1317

30,00.

39.510,00.

1.190,00.

12

KAYI

KONUT (3)

1308

5

847

30,00.

25.410,00.

765,00.

13

KAYI

KONUT (3)

1308

8

1507

30,00.

45.210,00.

1.360,00.

14

KAYI

KONUT (3)

1308

9

975

30,00.

29.250,00.

880,00.

15

KAYI

KONUT (3)

1308

10

845

30,00.

25.350,00.

770,00.

16

KAYI

KONUT (3)

1308

11

1108

30,00.

33.240,00.

1.000,00.

17

KAYI

KONUT (3)

1319

3

607

30,00.

18.210,00.

550,00.

18

KAYI

KONUT (3)

1319

4

607

30,00.

18.210,00.

550,00.

19

KAYI

KONUT (2)

1432

8

1450

30,00.

43.500,00.

1.305,00.

20

KAYI

KONUT (2)

1432

10

1411

35,00.

49.385,00.

1.485,00.

21

KAYI

KONUT (2)

1432

11

1601

40,00.

64.040,00.

1.925,00.

22

KAYI

KONUT (3)

1485

10

1641

40,00.

65.640,00.

1.970,00.

23

KAYI

KONUT (3)

1498

3

1055

40,00.

42.200,00.

1.266,00.

24

KAYI

KONUT (3)

1498

4

1056

40,00.

42.240,00.

1.270,00.

25

KAYI

KONUT (3)

1498

5

1000

40,00.

40.000,00.

1.200,00.

26

KAYI

KONUT (3)

1498

6

1000

40,00.

40.000,00.

1.200,00.

27

KAYI

KONUT (3)

1498

7

1000

40,00.

40.000,00.

1.200,00.

28

KAYI

KONUT (3)

1498

8

1300

40,00.

52.000,00.

1.560,00.

29

KAYI

KONUT (3)

1499

3

1000

40,00.

40.000,00.

1.200,00.

30

KAYI

KONUT (3)

1499

5

800

40,00.

32.000,00.

960,00.

31

KAYI

KONUT (3)

1499

6

1012

40,00.

40.480,00.

1.215,00.

32

KAYI

KONUT (2)

1527

1

679

35,00.

23.765,00.

715,00.

33

KAYI

KONUT (2)

1527

2

679

35,00.

23.765,00.

715,00.

34

KAYI

KONUT (2)

1527

3

679

35,00.

23.765,00.

715,00.

35

KAYI

KONUT (2)

1527

4

679

35,00.

23.765,00.

715,00.

36

KAYI

KONUT (2)

1527

5

718

35,00.

25.130,00.

755,00.

37

KAYI

KONUT (2)

1527

6

671

35,00.

23.485,00.

710,00.

38

KAYI

KONUT (2)

1527

7

671

35,00.

23.485,00.

710,00.

39

KAYI

KONUT (2)

1527

8

656

35,00.

22.960,00.

690,00.

40

CİĞİR

SANAYİ

3017

2

2050

40,00.

82.000,00.

2.460,00.

41

CİĞİR

SANAYİ

3017

3

2102

40,00.

84.080,00.

2.530,00.

4397/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:

1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 20.05.2014 tarih ve 151 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların(arsaların) satışı sırası ile, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda 03 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 14.30’da Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmazların(arsaların) listesi ve durumları;

 

2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’inci maddesine göre satışı yapılacak taşınmazlar

Sıra

No

Mahalle+Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Parsellerin

Kullanım

Durumları

Yüzölçümü

M2

Muhammen

Bedeli TL

%5 Geçici Teminatı TL

1

Serdivan

Kemalpaşa Mah.

G24B23D4B

1551

1

Arsa

5.584,51

5.584.510,00

279.250,00

2

Serdivan

Kemalpaşa Mah.

27 J 2

1191

5

Arsa

401,14

160.456,00

8.050,00

3

Serdivan

Kemalpaşa Mah.

G24B23A3D

1894

3

Arsa

3.831,08

5.171.958,00

258.600,00

                                                                                                                                                           TOPLAM

10.916.924,00

545.900,00

 

4 - Taşınmazların(arsaların) tahmin edilen (Muhammen) bedelleri yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin %5 (yüzde beş)’i kadardır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 03 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 14.00’e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1 - Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1 - Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

5.2.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4 - İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 500,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.

7 - İstekli, ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, ihale bedelinin tamamını Belediye veznesine veya Belediyenin çalıştığı banka hesabına yatırmasına müteakip şartı ile taşınmaz ile ilgili tapuda ferağ verilecektir. İhale bedelinin ve diğer harçların tamamını 30(otuz) gün içerisinde ödemek zorundadır.

8 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 03.06.2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Belediye Gelirler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Taşınmazların(arsaların) ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10 - İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.

4449/1-1