21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29006

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 021 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 gün ve 424 sayılı kararı ile onaylanan, “Pursaklar 95395 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosuna 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4303/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.01.2014-89                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.01.2014-3183                               ADANA

17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Koruma Amaçlı İmar Planı kentsel tasarım projesi yapılacak alanda yer alan, özel mülkiyete ait, 3. mıntıka, 177-1204 parsellerde bulunan 319 envanter nolu tescilli taşınmaz kültür varlığına yönelik hazırlanan rölöve ve raporunun, toplantı tarih ve nosu ile karar tarihi nosu Sehven 30.04.2014 olarak yayımlanmıştır. Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

4225/1-1


 


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————