3 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28989

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI      : Uc Arte Yapı Tic. Ltd. Şti. İrfan GÜLER

ADRESİ              : Bilinmiyor

Mutlukent Mahallesi, İmarın 13066 ada 36 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 24.01.2014 gün ve 138/6986 ve 138/6988 sayılı tespit zabıtlarına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Uc Arte Yapı Tic. Ltd. Şti. İrfan GÜLER 'a 37.783,06.-( Otuz Yedi Bin Yedi Yüz Seksen Üç Türk Lirası Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 04.02.2014 gün ve 436 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 04.02.2014 gün ve 436 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

3600/1-1


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 20/01/2014 tarih ve Sor.No: 2014/10891 sayılı yazı eklerine istinaden yapılan ön inceleme neticesinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Anadolu Komuta Kontrol Merkezinde görevli Dr. Olgun Koray Demirci hakkında, İstanbul Valiliğince 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 18/03/2014 tarih ve 2014/83 sayılı “Soruşturma İzni Verilmesine” dair karar, müşteki Ayşe Koç’a tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılmamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3607/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Pamukova İlçesi, 50L-IA pafta, 9212  parsel üzerindeki 283090 YİBF nolu, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 30L-3 pafta, 502 ada,  432 parsel üzerindeki 283115 YİBF nolu, Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 30L-I C pafta, 31 ada,  168 parsel üzerindeki 283233 YİBF nolu, Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 9 pafta, 2461 parsel üzerindeki 283274 YİBF nolu, Sakarya İli, Akyazı İlçesi, 30.K.1.A pafta, 2898 parsel üzerindeki 283288 YİBF nolu, Sakarya İli, Akyazı İlçesi, 14 pafta, 145 ada, 4 parsel üzerindeki 283356 YİBF nolu ve Sakarya İli, Akyazı İlçesi, 28 pafta, 78 ada, 11 parsel üzerindeki 283378 YİBF nolu inşaatların denetimini üstlenen 15183 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 369 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocaeli Müh. Mim. Yapı Denetim İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.01.2014 tarih ve E.2013/242-K.2014/21 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kocaeli Müh. Mim. Yapı Denetim İnş. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.04.2014 tarih ve 3327 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3665/1/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 616 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Sinan GÜMÜŞ (Denetçi No:10516, Oda Sicil No:29089) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 26.03.2014 tarihli ve E. 2013/1505 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Sinan GÜMÜŞ (Denetçi No:10516, Oda Sicil No:29089) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 18.04.2014 tarih ve 3326 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3665/2/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/318 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin Söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3662/1-1

—————

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/282 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin Söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3661/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

NİTELİKLER

 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Litografi baskı tekniklerinde çalışmalar yapmış olmak.

Fransız Dili Eğitimi (*)

Profesör

1

Dilbilim bilim alanında doçentliğini almış olmak. Göstergebilim ve söylem çözümlemesi alanında çalışıyor olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cumhuriyet, Yakın Dönem Türk Şiiri ve Öyküsü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) bilim alanında doçentliğini almış olmak, okul geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

Eğitim Liderliği, Okul Kültürü ve Eğitim Denetimi alanında çalışmış olmak.

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

Fiziki Coğrafya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Belli bitkilerin doğal ortam istekleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.

Fizik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fizik eğitiminde öğretim programı geliştirme, işbirlikli öğrenme, özyeterlik üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fizik eğitiminde problem çözme ve özyeterlik, doyum ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

(İlköğretim) Matematik Eğitimi

Doçent

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Chebyshev Polinom Çözümleri ve Matematik Eğitimi ile ilgili çalışmış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Çocuk Gelişimi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak.

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*)

Profesör

1

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 15 yıl eğitim deneyimine sahip olmak.

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*)

Doçent

1

Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 15 yıl eğitim deneyimine sahip olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*)

Doçent

1

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl eğitim deneyimine sahip olmak.

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

Sosyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. İngilizce yabancı dil puanı KPDS sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, modernlik, çoklu modernlikler konularında uluslararası yayınları olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak.1960 sonrası Türk Siyasi Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Osmanlı Son Dönemi Balkan Milliyetçilikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Psikoloji

Doçent

1

Sosyal Psikoloji alanında doçent olmak. Anlaşmazlık çözümü alanında çalışmalar yapmış olmak.

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

Helenistik Seramik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

Felsefe bilim alanında doçentliğini almış olmak. Siyaset ve toplum felsefesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

FEN FAKÜLTESİ

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

İstatistiksel Kalite Kontrol konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

Biyoinformatik alanında kümeleme ve sınıflandırma üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

Bilişim teknolojisi kararları ve entropi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doçent

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üstel düzeltme yöntemleri ve Yazılım güvenirliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Matematik (*)

Doçent

1

Uygulamalı Matematik alanında doçentliğini almış olmak.Fark denklemlerinin salınımı ve kararlılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dayanıklı istatistiksel çıkarsama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Fizik

Doçent

1

Nano yapıların manyetik özelliklerinin teorik çözümlenmesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sahne Tasarımı

Profesör

1

Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak.Sahne Tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Resim

Doçent

1

Plastik sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak.Çağdaş sanat ve sanat felsefesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tekstil Tasarımı

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü lisans mezunu, Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dokuma Tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak.

Tekstil Tasarımı

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü lisans mezunu, Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Baskı Tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak.

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Diabet eğitimi ve insülin uygulamaları üzerinde çalışıyor olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvuf

Doçent

1

Tasavvuf âdâbı ve Farsça Mesnevi şerhleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Dinler Tarihi

Doçent

1

Hıristiyanlık tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak, örgütsel davranış alanında, psikolojik sermaye ve iş yaşamında kuşak farklılıkları ile ilgili yayınları olmak.

İstatistik

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Pearson dağılımları üzerine yayınları olmak.

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

Maliye bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bütçe sistemleri, bütçe politikası ve uygulamaları konularında yayınları olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletmelerin uyguladıkları sosyal sorumluluk kampanyalarının müşteri bağımlılığı yaratmaktaki rolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletme Kısıtlarının Aşılmasında Üretme-Satın Alma Kararları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

İş güvencesizliği ve eksik istihdam konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yerel düzeyde katılım, yerel aktörler ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

Ticaret Hukuku (*)

Doçent

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletmeler, Uluslararası İş Hukuku ve AB hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm ve Otel Yönetimi (*)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çevre Yönetimi ve Yiyecek-İçecek Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon (*)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kültürlerarası Çalışmalar ve İş Ahlakı üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (*)

Doçent

1

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. İthalat ve deneyimsel pazarlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölge Planlama

Profesör

1

Mimarlık Temel alanı ,Planlama bilim alanında doçentliğini almış olmak.Çevre Psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; Cumhuriyet Dönemi sanayi mekânları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; mimarlıkta avangard ve turizm - mimarlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; kapalı konut siteleri, mimarlık-bilim ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak; sürdürülebilir mimarlık değerlendirme yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

Petri Ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mekanik (Makina)

Profesör

1

Kompozit Malzeme mekaniği ve üretim yöntemleri konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Devreler ve Sistemler (*)

Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ulaştırma

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Asfalt kaplamaların yüzey doku özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yapı Malzemesi

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Reaktif pudra betonu ve desülfojips konularında çalışmalar yapmış olmak.

Termodinamik

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Isıl Enerji Depolama Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

Doçent

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Tam Mekanize Yeraltı Kömür Madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

Doçent

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Maden Mühendisliği alanında Uluslararası yayınları olmak.

Mekanik (Makina)

Doçent

1

Dental biyomekanik ve kompozit malzeme mekaniği konularında uluslararası yayınları olmak.

Yapı Malzemesi

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Alkalilerle aktive edilmiş bağlayıcılar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yapı Malzemesi

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Gecikmiş etrenjit oluşumu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Çevre Bilimleri

Doçent

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yüzey ve yeraltı sularının metamatiksel modellemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yapı

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yüksek mertebeden kesme deformasyon teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yapı

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sarsma tablası modellemesi ve kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Cevher Hazırlama

Doçent

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Altın cevherlerinin zenginleştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Makina Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akustik ve yüksek frekanslı titreşim konularında uluslararası yayın yapmış olmak

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil lifleri ve jeotekstillerin modellenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Termodinamik

Doçent

1

Yakıt pilinin elektrokimyasal ve termal modellemeleri konularında uluslararası yayın yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üretim ve Dağıtım Planlama ve Lojistik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yer Fiziği

Doçent

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matris Teorisi ve optimizasyon teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mineroloji Petrografi

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Alkali magmatik kayaların mineralojisi, petrolojisi ve jeokimyası üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuklarda göğüs deformitelerinin cerrahi ve korse ile tedavisinde deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik oftalmoloji ve okuloplastik cerrahisinde çalışmalar yapmış olmak.

Aile Hekimliği

Profesör

1

Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Madde bağımlılığı ve üreme sağlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu, Biokimya ve Klinik Biokimya uzmanı. Nörokimya alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu, Hanta viruslar ile ilgili alan çalışmaları ve deneyimi olmak.

Halk Sağlığı

Profesör

1

Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış olmak.Tütün kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak .

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Ortopedik rehabilitasyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu, Elektronmikroskopisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Spor travmatolojisi ve biyomekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Propiocepsion ve biyomekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adli Tıp

Doçent

1

Adli Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

Mikrocerrahi, el cerrahisi ve maksillofasiyal cerrahi alanlarında deneyimli olmak.

 

DEVLET KONSERVATUVARI

Opera

Doçent

1

Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak. En az on "10" operada başrol oynamış olmak

Opera

Doçent

1

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fonksiyonel ses bozukluklarının düzeltilmesi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

Profesör

1

Pazarlama alanında çalışıyor olmak ve Sürdürülebilir pazarlama ve Pazarlama etiği ile ilgili yayınları olmak.

 

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri

Profesör

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Gemi söküm kaynaklı kirlilik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Klinik Onkoloji

Doçent

1

İç Hastalıkları dalında Tıpta Uzmanlık, Tıbbi Onkolojide Yandal, İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) bilim alanında doçentliğini almış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Profesör

1

Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Laboratuvar Hayvanları Bilimi alanında en az 3 yıl eğitici deneyimine sahip olmak.

 

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Profesör

1

Jeotermal Enerji ve Rezervuar Mühendisliği konularında deneyimli ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3671/1-1