3 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28989

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


VAKUM BORULARI MONTAJ VE DEMONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINA ALINMASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:


41 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARDAKİ BÜRO MEFRUŞATI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 6 KALEM HİDROMETİK EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 124.320 KG SİTRİK ASİT ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün kül-cüruf atma, kömür alma konveyörlerine ait geri dönüş Şut altı darbe rulo lastik takozlarında kullanılmak üzere verilen D.T.027.E01 no’lu teknik resme göre ve teknik şartname esaslarında imali ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2014/46330

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 252 572 5191   FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Toplam 32000 Adet 2 Kalem Rulo takozu Temini ve Teslimi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  İşin toplam süresi sözleşme tarihi itibarı ile 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  22.05.2014. 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: VAKIFLAR BANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 22.05.2014 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3507/1-1


VAKUM BORULARI MONTAJ VE DEMONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Rafineri kısmındaki vakum kazan borularının, demontajını, yerine konulacak boruların montajını ve çift taraflı makinato işlerini içermektedir.

İhale kayıt numarası                :  2014/47412

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası Rafineri kısmında bulunan 8 adet Kristal şeker vakum kazanlarındaki boruların demontaj işi yapılacak ve yeni boruların ağızlarının açılıp aynaya montajı yapılarak alt ve üst aynaya makinatosu yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  16/05/2014 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3636/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 226,07 TL. ile en çok 140.074,23 TL. arasında değişen; 08/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23.00TL., en çok 14.008,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen tekne, binek oto, tır çekici, dorse, kapalı kasa kamyonet, kamyon, kamyonet ve motorsikletten oluşan 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 09/05/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3690/1-1


ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINA ALINMASI İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/46671

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 2942286 - 312 2942036

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Gölet Çevre ve Çeşitli Mekanların Aydınlatılması İşi - 1 set (şartnamede belirtilen işlerin tümü 1 settir)

3 - İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  20.05.2014 - Saat 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Her türlü A.G. ve aydınlatma işleri yapmış olmak

4.1.12. Teklif sahibine ait ISO 9001 sertifikası

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer:

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 100,00 TL (ikiyüz TL)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6 - Teklifler 20.05.2014 Salı günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

3653/1-1


41 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARDAKİ BÜRO MEFRUŞATI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gebze İdari İşler Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla;

- 41 kalem muhtelif cins ve miktardaki büro mefruşatı, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.05.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

3682/1-1


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 6 KALEM HİDROMETİK EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 6 Kalem Hidrometik Ekipman teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.05.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3683/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Treyler Araç Kiralama İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/45972

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.: 9 No: 256   02040-ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (416) 227 28 11 (3 Hat)

                                                  Faks: 0 (416) 227 28 07–18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Arama, Üretim, Sondaj ve K.T.H. faaliyetleri için, her türlü kule ve malzeme taşımak üzere; TL/AY birim esasına göre sürücülü ve sürücü yardımcılı 6 (Altı) adet treyler, TL/Km (kullan-öde yöntemiyle) birim esasına göre 18 (On sekiz) adet treyler olmak üzere toplam sürücülü 24 (Yirmi dört) adet treyler araç kiralama hizmet alma işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                           :  730 Gün (24 AY)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  27/05/2014 Salı Günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhale dokümanını satın aldığına dair belge

f) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3 Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi

4.4. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.4.1. İş deneyim belgeleri;

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri

Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 (İki yüz elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 27/05/2014 tarihinde saat 14:00’e kadar TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10.1. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar;

10.1.1. Kısmi teklif, Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki her bir iş kaleminin tamamını kapsamak zorundadır. Her bir iş kalemindeki istenilen miktardan daha az teklif edilen teklifler kabul edilmeyecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Ortaklığımız Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3635/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No:24383

 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(EIB-WB3-GUCL-ONAR-13-14-15)

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-13

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-13

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Arnavutköy

Deliklikaya İ.Ö.O.

2

İstanbul

Arnavutköy

Tayakadın İ.Ö.O. - Yeni Bina

3

İstanbul

Başakşehir

Hikmet Uluğbay İ.Ö.O. - Ana Bina

4

İstanbul

Çatalca

Örencik İ.Ö.O.

5

İstanbul

Çatalca

Subaşı İ.Ö.O. - Ana Bina

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-14

İstanbul İlinde 7 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-14

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Eyüp

Yeşilpınar İ.Ö.O.

2

İstanbul

Fatih

Atikali İ.Ö.O. - Eski Bina

3

İstanbul

Fatih

Atikali İ.Ö.O. - Yeni Bina

4

İstanbul

Sarıyer

Kocataş Barbaros İ.Ö.O. - Ana Bina

5

İstanbul

Sarıyer

Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İ.Ö.O. - Ana Bina

6

İstanbul

Sarıyer

Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İ.Ö.O. - Anaokulu

7

İstanbul

Şişli

Süleyman Şah İ.Ö.O.

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-15

İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-15

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Kadıköy

50.Yıl Tahran Lisesi - A Blok

2

İstanbul

Kadıköy

50.Yıl Tahran Lisesi - B Blok

3

İstanbul

Kadıköy

M.Mihriban Boysan İ.Ö.O. - Ana Bina

4

İstanbul

Kadıköy

Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi

5

İstanbul

Ümraniye

Davut Akidil İlköğretim Okulu

6

İstanbul

Ümraniye

Y.Dudullu 75. Yıl İ.Ö.O.

 

3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2011-2012-2013), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 10.000.000-TL olması gerekmektedir.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 3.800.000.– TL olması.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (EIB-WB3-Gucl-Onar-13, EIB-WB3-Gucl-Onar-14 ve EIB-WB3-Gucl-Onar-15) açacak ve değerlendirmeye alacaktır.

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını (ciro:20.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 7.600.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç katını (ciro:30.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 60.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 40.000 m2 diğeri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 30.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 11.400.000 TL) sağlamak zorundadır.)

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB3-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden her bir ihale paketi için 160.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 06 Haziran 2014 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde EIB-WB3-Gucl-Onar-13’ten başlamak üzere sırasıyla aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : + (90) (212) 518 55 00

Fax       : + (90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     :www.ipkb.gov.tr

3637/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No: 8033-TU

 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(AF-WB3-GUCL-ONAR-03-04-05)

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB3-GUCL-ONAR-03

İstanbul İlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-WB3-Güçl-Onar-03

1

Beylikdüzü

Gürpınar 75.Yıl Cumhuriyet İ.Ö.O.

2

Beylikdüzü

Koç İ.Ö.O.

3

Büyükçekmece

19 Mayıs İ.Ö.O. – Ana Bina

4

Büyükçekmece

Türkoba İ.Ö.O.

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB3-GUCL-ONAR-04

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-WB3-Güçl-Onar-04

1

Avcılar

İnönü İ.Ö.O.

2

Avcılar

Vali Rıdvan Yenişen İ.Ö.O.

3

Beylikdüzü

Kavaklı İ.Ö.O. – Ana Bina

4

Küçükçekmece

Mustafa Kemal Paşa İ.Ö.O. - Eski Bina

5

Küçükçekmece

Türkiye Gazeteciler İ.Ö.O.

 

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB3-GUCL-ONAR-05

İstanbul İlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-WB3-Güçl-Onar-05

1

Zeytinburnu

75.Yıl İ.Ö.O.

2

Zeytinburnu

Atatürk İ.Ö.O.

3

Zeytinburnu

Dr. Reşit Galip İ.Ö.O.

4

Zeytinburnu

Haluk Ündeğer İ.Ö.O.

 

3 - Herbir inşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2011-2012-2013), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 12.500.000,00 TL olması gerekmektedir.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 5.500.000.– TL olması.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (AF-WB3-Gucl-Onar-03, AF-WB3-Gucl-Onar-04 ve AF-WB3-Gucl-Onar-05) açacak ve değerlendirmeye alacaktır.

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını (ciro:25.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 11.000.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç katını (ciro:37.500.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 60.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 40.000 m2 diğeri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 30.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 16.500.000 TL) sağlamak zorundadır.)

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-WB3-GUCL-ONAR-....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 225.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 10 Haziran 2014 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde AF-WB3-Gucl-Onar-03’ten başlamak üzere sırasıyla aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : + (90) (212) 518 55 00

Fax       : + (90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

3638/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No:24383

 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

SÖZLEŞME PAKETİ”

(EIB-WB3-GUCL-ONAR-16-17-18)

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-16

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-16

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Başakşehir

Nurettin Topçu İ.Ö.O.

2

İstanbul

Küçükçekmece

75. yıl Sefaköy İ.Ö.O. - Derslik

3

İstanbul

Küçükçekmece

Hayriye Gök İ.Ö.O. - Eski Bina

4

İstanbul

Küçükçekmece

İnönü İ.Ö.O.

5

İstanbul

Küçükçekmece

Öğretmen Yusuf Kardeş İ.Ö.O.

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-17

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-17

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Esenler

Aksoy İ.Ö.O.

2

İstanbul

Esenler

Fidan Demircioğlu İ.Ö.O.

3

İstanbul

Esenler

Kazım Karabekir İ.Ö.O. - Eski Bina

4

İstanbul

Gaziosmanpaşa

Sakarya İ.Ö.O.

5

İstanbul

Sultangazi

İsmet Paşa İ.Ö.O.

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-18

İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-18

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Beykoz

Anadoluhisarı İ.Ö.O.

2

İstanbul

Beykoz

Şehit Er Ersin Güner İ.Ö.O.

3

İstanbul

Ümraniye

Hekimbaşı İlköğretim Okulu

4

İstanbul

Üsküdar

Çağrıbey Ana. Lisesi

5

İstanbul

Üsküdar

Kirazlı Orhan Seyfi Orhon İ.Ö.O. - B Blok

6

İstanbul

Üsküdar

Yılmaz Soyak İ.Ö.O. - Ana Bina

 

3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2011-2012-2013), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 10.000.000-TL olması gerekmektedir.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 3.800.000.– TL olması.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (EIB-WB3-Gucl-Onar-16, EIB-WB3-Gucl-Onar-17 ve EIB-WB3-Gucl-Onar-18) açacak ve değerlendirmeye alacaktır.

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını (ciro:20.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 7.600.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç katını (ciro:30.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 60.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 40.000 m2 diğeri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 30.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 11.400.000 TL) sağlamak zorundadır.)

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB3-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden her bir ihale paketi için 160.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16 Haziran 2014 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde EIB-WB3-Gucl-Onar-16’dan başlamak üzere sırasıyla aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : + (90) (212) 518 55 00

Fax       : + (90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     :www.ipkb.gov.tr

3639/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 124.320 KG SİTRİK ASİT ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 124.320 Kg. Sitrik Asit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 MAYIS 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 27 MAYIS 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3705/1-1