16 Nisan 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28974

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesinden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

JPMorgan Chase Bank N.A Merkezi Columbus Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi

Anadolubank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ahmet Yıldız Öğrenci Destekleme Vakfı (AYVAK)

VAKFEDENLER: Ahmet YILDIZ

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İzmir 13.Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/01/2014 tarih ve E.2013/120, K.2014/20 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Sivas Koyulhisar İlçesi Akseki Köyü yerleşim yeri ahalisinin başarılı ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan özellikle üniversite öğrencilerine ve lise öğrencilerine parasal destek sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 61 pafta, 473 ada, 197 parsel sayılı, 45/4830 arsa paylı, zemin kat, 14 nolu dükkan, İzmir İli, Bornova İlçesi, 2.Bölge Işıklar Köyü, 6 pafta, 8861 ada, 2 parsel sayılı, 9/57 arsa paylı (zemin+batar kat) 7 nolu batarlı atölye, İzmir İli, Konak/3 İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 22L.4C pafta , 31447 ada, 15 parsel sayılı, 200/860 arsa paylı zemin kat (1) nolu mesken, İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi 19M.2a pafta, 1784 ada, 2 parsel sayılı, bir katlı kargir dükkan ve bahçesi, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Donanmacı Mahallesi, 1721 Sokak, 19 pafta, 9317 ada, 4 parsel sayılı, 19/3448 arsa paylı 3 kat 41 nolu büro, İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi 291 pafta, 3595 ada 298 parsel sayılı 10/1670 arsa paylı 2.kat 36 nolu büro, İzmir İli, Mersinli Mahallesi, 3324 ada, 96 parsel nolu, 56/17418 arsa paylı D Blok, Zemin kat 2 nolu dükkan,1.000.-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Ahmet Yıldız, Mustafa Yıldız, Belgin Yalçın

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Türk Eğitim Vakfına devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3201/1-1

—————

VAKFIN ADI: Antakya İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Eflatun Can TORTOP, Erdal UĞURLU, İsmail OKAY, Abdurrahman PARLAK, Kerim LİMAN, Öner GÜNDÜZ, Mustafa YİĞİTBAŞI, Cafer EROL, Mehmet Ali DİK, Haşim BAYRAKDAR, Ömer YILMAZ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: HATAY.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/04/2014 tarih, E:2014/384, K:2014/207 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer Kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonucu artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3202/1-1

—————

VAKFIN ADI: Oltan Vakfı

VAKFEDENLER: Emel OLTAN, Güler KÖLEOĞLU, Orhan Veli OLTAN, Şükrü Güngör KÖLEOĞLU

VAKFIN İKAMETGAHI: TRABZON

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/03/2014 tarih ve E.2013/314, K.2014/71 sayılı kararı

VAKFIN AMACI:

Sağlık tesisleri, güçsüzler, kimsesizler, yaşlılar için bakım yurtları kurmak, donatmak, uygun görülecek yer ve şekillerde okul, kitaplık, işlik, laboratuar, müze, tiyatro, öğrenci yurdu yaptırmak, donatmak; tüm bunlardan devlet kurum ve kuruluşlarınca, yerel ve özel idarelerce kurulmuş veya kurulacak olanlardan uygun görüleceklere kuruluş aşamasında veya kurulduktan sonra ayni ve nakdi katkıda bulunmak; Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak; yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi yardımlarda bulunmak; yüksek ve mesleki tahsil yapmış kişilere yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini arttırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak. Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan eğitim, sağlık kültür ve sanat hizmetlerine ayni ve nakdi katkıda bulunmak; Ülkenin eğitim, kültür, sanat ve sağlık düzeyini yükseltmek, amacı ile çalışmalar yapmak; engelli şahısların yaşamlarını kolaylaştırıcı projeler, kampanyalar ve ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştirmek; aynı amaçla kurulmuş resmi ve kâr amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmak ve katkıda bulunmak; Doğanın, çevrenin ve tarihin araştırılması ve korunmasına, tarihi eserlerin korunması ve topluma kazandırılmasına, toplumda bu konularda bilincin artırılmasına katkı vermek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 (Ellibin) TL. nakit

YÖNETİM KURULU: Cenk Osman OLTAN, Emel OLTAN, Güler KÖLEOĞLU, Güneş Köleoğlu DOĞAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kamu kurumuna devredilir

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3203/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı :

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

07.05.2014

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Yönetim Bilimleri A.B.D

1

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

Dölerme ve Suni Tohumlama A.B.D

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Zooloji A.B.D

1

 

 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

 

1

 

3089/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

NİTELİK KODU

DESTEK

PERSONELİ

1

*Herhangi bir ortaöğretim kurumlarından mezun olmak

*En az 20 yıllık E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

*En az 5 yıllık SRC-2 belgesi bulunmak.

*VIP Makam Şoförlüğü Eğitimi, SKİD-CAR Güvenli DEFANSIF, PSİKO-TEKNİK İleri Sürücü Eğitimleri sertifikalarına sahip olmak.

*İlkyardım, Protokol ve Beden Dili Eğitimlerini gördüğünü belgelemek.

D01

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5.Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2012 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) http://pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Fotoğraflı başvuru formu

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti

e) Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar http://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3222/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük : 0-326- 221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AD.

NİTELİKLERİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Koklear implantta tecrübeli olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Uykuda solunum bozuklukları konusunda deneyimli olmak

3064/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Aysun ÖLÇMEN, Uz. Dr. Funda SEÇİK, As. Dr. Nihal GENİŞ, As. Dr. Soukri KATSAKOGLOU, As. Dr. Fatih ÇAKMAK, Hemşireler Nesrin ORHAN, Songül AKBAŞ GÖKDUMAN, Semra AYTEKİN ve Hasta bakıcı Mustafa KAYAŞ hakkında İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 22/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar, müşteki Seniha KARATORĞUT'a tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3101/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

01.04.2014 gün ve 1327878 tarihli savunma istem yazısı

Sevda YALÇINTEPE- Özel Evrensel İlkokulu Eski Öğretmeni

"5. Sınıf öğrencisine sınava giremeyeceğini söyleyerek, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattığınız" iddiaları ile ilgili olarak, 657 Sayılı Kanunun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

3100/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Taıbau Plastik ve Ayakkabı İth. İhr. ve Tic. Ltd. Sti. adına tescilli aşağıda sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ceza Kararlarına ilişkin, yükümlüsünce muhtelif Vergi Mahkemeleri Başkanlığı nezdinde dava konusu edilmiş olup, davaların reddine ilişkin aşağıda sayı ve tarihli Kararlar yükümlünün Ziya Gökalp Mah. Aymakop San. Sit. B.6 Bl. No. 103 K.Çekmece/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ceza kararları tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içersinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY.NO.TA.

CEZA KARARI NO/TARİHİ

TUTARI

VERGİ MAH.

KARARI

00511/17.01.2006

1324/12.07.2006

344.-TL

E.2007/649

K.2008/942

12695/24.05.2004

1329/12.07.2006

344.-TL

E.2007/621

K.2008/1048

25399/22.09.2004

1328/12.07.2006

344.-TL

E.2007/651

K.2008/944

12379/20.05.2004

1379/20.05.2006

344.-TL

E.2007/650

K. 2008/943

07272/29.03.2005

1322/12.07.2006

344.-TL

E.2007/623

K.2008/2252

00315/07.01.2005

1320/12.07.2006

344.-TL

E.2007/648

K.2008/941

01923/02.02.2005

1321/12.07.2006

344.-TL

E.2007/1366

K.2009/210

09980/28.04.2004

1331/12.07.2006

344.-TL

E.2007/1364

K.2009/208

08330/13.04.2004

1326/12.07.2006

344.-TL

E.20071365

K.2009/209

27552/13.10.2004

1327/12.07.2006

344.-TL

E.2007/1367

K.2009/211

00513/17.01.2006

1325/12.07.2006

344.-TL

E.2007/647

K.2008/940

31413/02.02.2004

1333/12.07.2006

344.-TL

E.2007/622

K.2008/1049

09222/15.04.2005

1323/12.07.2006

344.-TL

E.2007/655

K.2008/428

3097/1-1

—————

Gümrüğümüzce Alkar Beton ve Asfalt San. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli IM008021/03.04.2006 ve IM008815/10.04.2006 sayılı tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 13.870.97.-TL ve 20.911,03.-TL Katma Değer Vergisi tahsil tarihinde hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ve 2.229,31.-TL VE 3.335.-TL KKDF ile tahsil tarihinde hesaplanacak cezai faizi ile tahsiline ilişkin düzenlenen 5183/17.03.2011 sayılı tarihli Ödeme Emri yükümlü firmanın Şehit Adem Yavuz Sk. D.No.26/18 Kızılay/ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş ancak, yükümlü firmanın adreste bulunamadığından PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Söz konusu Ödeme Emri tutarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, itirazda bulunulması halinde aynı süre içersinde İdari Yargıda dava konusu edilmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

3098/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3505 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına kayıtlı 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17823, Oda Sicil No:12516), Kamil BENLİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84002) sorumlu denetim elemanları Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17823, Oda Sicil No:12516), Ali KOÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17743, Oda Sicil No:11624), Binnur YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16875, Oda Sicil No:30527), Kamil BENLİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84002) ve Ufuk UZUNKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34816) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2911 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/1/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (ı) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin (h) fıkrası, 5. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Gülbin TORUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) ve Hüseyin Emre POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79640) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2912 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/2/1-1

—————

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli,  Çorlu İlçesi,  30LIII pafta,  48 Ada, 16 parsel üzerindeki 104218 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Salih BERBER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4457, Oda Sicil No: 32920) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2913 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/3/1-1

—————

ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli,  Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi , F19C04A3A  pafta,  330 Ada, 9 parsel üzerindeki 157731 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa BAŞKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11322, Oda Sicil No: 7921), Ahmet Atay KARATAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6672, Oda Sicil No: 5838) ve  Mehmet EKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43451) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

ABS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2014 tarihli ve 2620 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2914 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/4/1-1

—————

ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi,  29L1B pafta, 521 ada, 8 parsel üzerindeki 220165 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Atay KARATAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6672, Oda Sicil No: 5838)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

ABS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2014 tarihli ve 2620 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2921 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/5/1-1

—————

Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 25L-IB pafta, 32375 Ada, 47 Parsel üzerindeki 576147 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)  fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97621 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Organize Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali BENLİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:1043, Oda Sicil No:5200) sorumlu denetim elemanları Sefer YILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3054, Oda Sicil No:10505), Nihal ÇOBANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1251, Oda Sicil No:13732), Halil GÜLDEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1009, Oda Sicil No:30376), Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3990, Oda Sicil No:22623) ve Sunay GÜLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51798) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2915 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/6/1-1

—————

Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 21M-4d Pafta, 34043 Ada, 9 Parsel üzerindeki 527303 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 132809 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Egemen HAZAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Odası Sicil No:53856) sorumlu denetim elemanları Necip ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:958, Oda Sicil No:7505), Mustafa Yılmaz İZMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:960, Oda Sicil No:3962), Sait BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12329, Oda Sicil No:5253), Erbil SİREL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11700, Oda Sicil No:1887), Mehmet GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3569, Oda Sicil No:21880) ve Hakkı ÇEVİREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57674)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2916 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/7/1-1

—————

Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 21M-4d Pafta, 34043 Ada, 10 Parsel üzerindeki 527313 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 132809 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Egemen HAZAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Odası Sicil No:53856) sorumlu denetim elemanları Necip ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:958, Oda Sicil No:7505), Mustafa Yılmaz İZMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:960, Oda Sicil No:3962), Sait BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12329, Oda Sicil No:5253), Erbil SİREL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11700, Oda Sicil No:1887), Mehmet GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3569, Oda Sicil No:21880) ve Hakkı ÇEVİREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57674)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.04.2013 tarihli 3865 sayılı ve 04.04.2014 tarihli 2916 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egemen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2917 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/8/1-1

—————

Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231-J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF  nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109446-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 365 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İhsan TAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4817, Oda Sicil No:14861), İbrahim Civan Metin ALTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5604, Oda Sicil No:23775), Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007,  Oda Sicil No:5798), Mustafa GÜNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1414, Oda Sicil No:6814), Nuri ÖCAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6669, Oda Sicil No:16795), Halilullah Ertuğrul ELÇİOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6639, Oda Sicil No:8547), Gülgün ÖNDEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51898), Uğur GÜNDOĞDU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52871) ve Sercan SÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69171) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 10.07.2008 tarihli 26932 sayılı ve 17.06.2011 tarihli 27967 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 365 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 365 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2918 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/9/1-1

—————

Ferzan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, 4146 ada, 16 parsel üzerindeki 905189 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11009 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1742 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ferzan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdulhekim ŞAHİN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24604, Oda Sicil No: 66176) sorumlu denetim elemanları Abdulhekim ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24604, Oda Sicil No: 66176) ve Fatma ŞAHİN’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:71221054080)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2919 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/10/1-1

—————

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29L-IVb pafta, 278 ada, 8 parsel üzerindeki 154372 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve  (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.  ile sorumlu denetim elemanları Mustafa SAFRANCILAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1253, Oda Sicil No:30545), Mustafa Kemal EMÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil No:29571), Devrim Rıfat KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64209) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Süleyman AYGEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12947, Oda Sicil No:10637), Emrah AYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70714), Muzaffer KANDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73503) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2920 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3127/11/1-1


 

—————


 


 

—————


 

—————

—————

—————


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, teslim edeceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur. 

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROĞRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Tohumsuz bitki sistematiği, fen eğitiminde öz-yeterlik ve doğa eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Eğitim Psikolojisi Alanında Doçentliğini almış olmak, ergenlerde benlik kurgusu gelimi, özerklik gelişimi, çocuk yetiştirme stilleri, ergen ruh sağlığı ve iyi oluş, saldırganlık ve internet bağımlılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Bitkisel Doğal Bileşiklerinin ve sentetik türevlerinin kanserlerdeki etkinlikleri konularında çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti

Doçent

1

1

Osmanlı Haberleşme Kurumu konusunda çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Ermeni isyanları konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

İzmir şairleri ve Hisar grubu şairleri üzerine çalışmış olmak.

Nazilli İİBF

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

1

Simulasyon konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Nazilli İİBF

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında doçent ünvanına sahip olmak, sosyal güvenlik, sağlık harcamaları ve sosyal yardımlar konularında çalışmaları bulunmak.

Söke İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Doçent

3

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak, Maliyet
Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

3206/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 -72      Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

HAKAN AYDOĞAN-AYMED

TS 12426

33-HYB-366

05.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞAKİROĞLU ASANSÖR DAY. TÜK. MALLARI İNŞ. NAK. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS EN 13015+A1

33-HYB-615

05.03.2014

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz

NESLİ YEMEKÇİLİK GIDA TEMİZLİK TURİZM İNŞAAT TİCARET

TS 8985

33-HYB-529

05.03.2014

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

AK DİCLE REKLAM OTOMOTİV PETROL ÜRÜN. İNŞ. NAK. TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.

130 “Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri, Reklam Hizmeti Veren İşyerlerinin Tamir Bakım ve Montaj Servislerine Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler”

33-HYB-354

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÖZENLER LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC.A. Ş.

TS 11939

33-HYB-537

20.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÖZKARPET İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939

33-HYB-645

24.03.2014

TALİMATA AYKIRILIK

AKINCI TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ- NURİ ÖZKANER

TS 12865

TS 12355

TS 10079

TS 12850

33-HYB-386

24.03.2014

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

3102/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Omurilik yaralanmalı hastalar ile ilgili çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, astımlı çocuklarla ilgili çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup,  retinal gevşetici faktör üzerine çalışmaları olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Donör-akseptör sistemlerin sentezi, enerji ve elektron transferi özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

5

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Pedagojik alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak.

6

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

 

7

Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Klasik gitar eğitimi alanında doktora yapmış olup, bu alanda uygulamalı çalışmaları olmak.

8

Rektörlük

Türk Dili Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, aşıklık geleneği üzerine çalışmaları olmak.

9

Espiye MYO

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Morus nigranın antioksidan aktivitesi ile ilgili çalışmaları olmak.

10

Espiye MYO

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Eser element tayini konusunda çalışmaları olmak.

11

Espiye MYO

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Gıda güvenliği ve biyoaktivite alanında çalışmaları olmak.

12

Sağlık Hizmetleri MYO

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı işbirlikçi öğrenmenin öğrencilerin  anlamasına etkisi konusunda çalışmaları olmak.

13

Sağlık Hizmetleri MYO

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Dizgeli eğitim ve yaratıcı düşünce alanında çalışmaları olmak.

3205/1-1


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR VE DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO İLANI

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

AÇIKLAMA

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HABER. MÜH.

ELEKTRONİK

Profesör

1

1

İyon elektron teknolojisi, nanomalzemeler ve matematik modelleme üzerine çalışma yapmış olmak.

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

Profesör

1

1

Hava kirliliği modellenmesi, kaynaklarının belirlenmesi ve insan sağlına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Profesör

1

1

Polisiye edebiyat alanında çalışma yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

Profesör

1

1

Relativistik nükleer transport modelleri ve nükleer kompressibiliti üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

BİYOKİMYA

Profesör

1

1

Biyosensörler konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİK.

Profesör

1

1

Tıp fakültesi mezunu ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak; bakteriyoloji konusunda klinik ve epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Profesör

1

1

Kemik travmaları, kemik deformiteleri, kemik tümörleri ve spor yaralanmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖL.

PARAZİTOLOJİ

Profesör

1

1

Taenidae ailesi parazitleri konusunda rekombinant DNA aşı çalışmaları yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

CERRAHİ

Profesör

1

1

İnek, koyun ve keçilerde göz hastalıklarının tedavisi ve atlarda diş bozuklukları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA

Profesör

1

1

Ratlar’da radyasyondan kaynaklanan spermatozoa hasarı üzerine likopen’in koruyucu etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

FİTOPATOLOJİ

Profesör

1

1

Bitki virolojisi ve tahıl virüs hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM

TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ

Profesör

1

1

Kurutma teknolojileri, termokimyasal enerji çevrimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

Profesör

1

1

Süt mikrobiyolojisi ve teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HAST. VE DOĞUM

Doçent

3

1

Polikistik over sendromunda bozulmuş glikoz toleransıyla diyabet alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Doçent

3

1

Lidokain hidroklorür'ün koroner arter bypass greftleri üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla in vitro organ banyosu düzeneğinde çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

Doçent

3

1

 Psödoeksfolyasyon sendromunun renovasküler yapılar ve renal fonksiyon üzerine etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

Doçent

3

1

Deneysel Acinetobacter baumannii endophthalmisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOKİMYA

Doçent

1

1

Adipositokinlerin kolon kanserindeki rolü üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CEERAHİİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Doçent

2

1

 Endoskobik cerrahi ve diagnostik endoskopi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

Doçent

3

1

Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak; fark ve diferansiyel denklemlerin salınımlılığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

Doçent

3

1

Analitik kimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve metal genişletilmiş floresans ile etiketsiz nükleik asit tayini üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONK.TEO.

Doçent

3

1

Matematik alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve integral ayrılış ve sobolev uzaylarında gömülme teoremleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Doçent

3

1

Tıbbi biyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak; gen taşıyıcı sistemler ve mitokondriyal DNA mutasyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

Doçent

2

1

Muhasebe ve finansman alanında doçentlik unvanına sahip olmak; muhasebe tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

MALİYE

MALİYE

Doçent

2

1

Maliye alanında doçentlik unvanına sahip olmak; OECD ülkelerinde kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANAT. TAS. VE MİM. FAK.

MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARLIK ANABİLİM DALI

Doçent

2

1

 Mimarlık lisans mezunu olmak; yapı bilgisi, mimari tasarım, restorasyon yada şehircilik alanlarının herhangi birinde doktora yapmış olmak.

3091/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :  24.10.2013 –53                                   09.09.312

KARAR TARİHİ VE NO        :  24.10.2013 – 2030                           Toplantı Yeri

                                                                                                                 AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Kaygıllı Köyü, İncirlik Mevkiinde bulunan Malkaya Mağarasında Hazine tarafından eski Kaygıllı Köyü muhtarı Hüseyin AKCEYLAN adına yarasa gübresi toplanması ve bu gübrenin toplanması için müracaatta bulunulduğu, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yarasa gübresi toplanmasına şartlı izin vermesine rağmen mağarada bir çok kez kazı ve çalışma yapılarak kültür varlığı çıkarıldığı ve bunların yetkili makamlara bildirilmediğine ilişkin 27.3.2013 tarih ve 310461 ve 310963 sayılı BİMER başvurusu, söz konusu mağaranın I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi gerektiğine ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 09/04/2013 tarihli raporları, Kurum Görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.06.2013 tarih ve 1554 sayılı yazısı, Kurumlar tarafından gönderilen yazılar ve ekleri incendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Kaygıllı Köyü, İncirlik Mevkiinde bulunan ve tapunun 103 adasında kalan Malkaya Mağarası ve çevresinin, 648 sayılı Kanun Hükmende Kararname, 3386 ve 5226 sayılı kanunlar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları belirlendiği şekliyle I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin ve düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.


3215/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 10.02.2014- 66                              Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No           : 10.02.2014- 767

Ankara ili, Bala İlçesi, Gülbağı Köyü, Kaletepe Mevkiindeki Kale alanının izinsiz kazılarla tahrip edildiğine dair dilekçe gereği Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelenmeye ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.11.2013 tarih ve 10651 sayılı yazısı ile eki söz konusu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil önerisine ait Müze Müdürlüğü uzman raporu okundu, ekleri incelendi. 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Ankara ili, Bala İlçesi, Gülbağı Köyü, Kaletepe Mevkiindeki,

- karar eki 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli haritalarda işaretli, koordinatları verilen Kale alanının 2863 sayılı kanun kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna,

- Bu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarına ilişkin hükümlerinin geçerli olduğuna,

- 2863 sayılı kanunun 17. Maddesi gereği, kararımızla tescillenen I.Derece Arkeolojik Sit Alanına ait Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanarak kurulumuza iletilmesine,

- I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alandaki tahribat ve izinsiz kazıları önleyici tedbirlerin ilgili güvenlik güçlerince alınması gerektiğinin bildirilmesine karar verildi.

 

10.02.2014-767 hrt 1

10.02.2014-767 hrt 2

3196/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 70 - 23.01.2014                                                      Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 910 -23.01.2014                                                      KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi, Kazlar Mevkiinde, Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yerinde inceleme sonucu tespit edilen Subaşı Yeraltışehri’nin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.09.2012 gün ve 2920 sayılı yazısı konuya ilişkin; Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.10.2012 gün ve 3269 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.11.2012 gün ve 9990 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2012 gün ve 5236 sayılı , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 20.11.2012 gün ve 73904 sayılı görüş yazıları okundu, Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarının 10.09.2012 günlü raporu ile Kayseri Kurul Müdürlüğü Uzmanının 16.01.2014 gün ve 52 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun 151 ada 10 ve 18 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda bulunan ve kararımız eki sit fişi üzerindeki harita örneği üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Subaşı Yeraltışehrinin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, SUBAŞI MAHALLESİ, SUBAŞI YERALTI ŞEHRİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine;

• Yeni Tarımsal Alanların açılmaması, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceği;

• Ağaçlandırmaya gidilmemesi, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceği;

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

3183/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 73 - 07.02.2014                                                      Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 955 -07.02.2014                                                      KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Ozan Köyü sınırları içerisinde yer alan Alıçlıseki Tümülüsünün Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.12.2013 gün ve 2039 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248805 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 30870 sayılı, Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 533 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 277 sayılı görüş yazıları ile Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.12.2013 gün ve 2224 sayılı yazısı eki Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 3080 sayılı raporu ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 29.01.2014 gün ve 101 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Ozan Köyünde bulunan, tapunun 111 ada, 123 numaralı parseli üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Alıçlıseki Tümülüsünün; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, SARAYKENT İLÇESİ, OZAN KÖYÜ; ALIÇLISEKİ TÜMÜLÜSÜ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine;

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

3184/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 77 - 25.03.2014                                                   Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1005- 25.03.2014                                                 KAYSERİ

Prof.Dr. Fikri KULAKOGLU başkanlığındaki bir ekip tarafından Kayseri ili'ndeki "Eski Ticaret Yollan ve Yerleşim Yerlerinin Tespiti" konusunda 27.08.2012-30.09.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması kapsamında tespit edilen alanlardan Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Köyü, Eskidüğerbaşı Mevkii'nde bulunan höyüğün tescilinin değerlendirilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2012 tarih, 267080 sayılı yazısı ile söz konusu höyüğün tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 13.01.2014 tarih ve 2769 sayılı, Kayseri İl Özel İdaresi İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı'nın 03.09.2013 tarih ve 170 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 21.01.2014 tarih ve 31989 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2014 tarih ve 14998 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 03.02.2014 tarih ve 1126 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.01.2014 tarih ve 4 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Köyü, Eskidüğerbaşı Mevkii'nde bulunan ve kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalar üzerinde sınırları belirlenen Eskidüğerbaşı Höyüğü'nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

3186/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.01.2014 95                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.01.2014 1392                                              SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Kuzyaka Köseler Köyü, 193 ada, 1 parselde kayıtlı 1.derece arkeolojik sit alanında kalan tümülüsün Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında irdelenmesini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 14.11.2013 gün ve 1155 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.02. 2009 gün ve 1188 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen tümülüsün, Kuzyaka Köseler Köyü, 193 ada, 1 parselde kaldığının anlaşıldığına, söz konusu sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, söz konusu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "1.derece arkeolojik sit alanı" olduğuna dair kayıt konulmasına, ayrıca 1.derece arkeolojik sit alanında görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3187/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.02.2014 97                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.02.2014 1446                                              SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Hasanlı Köyü, 175 ada, 3 ve 5 parsellerde kayıtlı 1.derece arkeolojik sit alanında kalan kilise kalıntısının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında irdelenmesini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.10.2013 gün ve 1033 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 'nun 18.08.2005 gün ve 786 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilen Bizans Dönemine ait kilise kalıntısının, Hasanlı Köyü, 175 ada, 3 ve 5 parsellerde kaldığının ancak kültür varlığının sit sınırlarının karar eki tescil fişinde ve dosyasında yer alan 1/25000 ölçekli haritalarda yanlış işaretlendiğinin anlaşıldığına, söz konusu hatanın düzeltilmesi için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 'nun 18.08.2005 gün ve 786 sayılı kararı eki tescil fişinde yer alan 1/25000 ölçekli haritada işaretli sınırlara göre, sit alanı sınırları içinde yer almakta olan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinden varsa kültür varlığı şerhlerinin kaldırılması gerektiğine, söz konusu alanın 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, sit alanında kalan Hasanlı Köyü, 175 ada, 3 ve 5 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir bölümü 1.derece arkeolojik sit alanı" olduğuna dair kayıt konulmasına, ayrıca 1.derece arkeolojik sit alanında görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3188/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.02.2014 97                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.02.2014 1439                                              SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı sınırları içinde yer alan, tapuda 42 ada, 20 parselde E.862 no ile tescilli taşınmazın bahçesinde yer alan müştemilata ilişkin Kurulu'muzun 27.09.2013 tarih ve 1158 sayılı kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.02.2014 tarih ve 142 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı sınırları içinde yer alan, tapuda 42 ada, 20 parselde E.862 no ile tescilli taşınmazın bahçesinde yer alan müştemilatın, Safranbolu kent dokusunu oluşturan özgün yapı örneklerden biri olmasından dolayı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu taşınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

3189/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 01.03.2014 99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 01.03.2014 1476                                               AFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Sırçalı Köyü, Sağırtepe Mevkii, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.07.1999 gün ve 6340 sayılı kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli tümülüsü konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 14.11.2013 gün ve 1153 sayılı raporu ile 27.02.2014 gün ve 196 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Sırçalı Köyü, Sağırtepe Mevkii, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.07.1999 gün ve 6340 sayılı kararıyla tescilli Sağırtepe tümülüsünün 101 ada, 1 parselde kaldığının anlaşıldığına, kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

3190/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.02.2014 97                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.02.2014 1447                                              SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.07.1995 gün ve 4223 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde belirlenen; Hacılar Köyü, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan Türbetepe ve Putunburnu Höyükleri'nin güncel kadastro haritalarına aktarılmasını konu alan, Zonguldak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 18.09.2012 gün ve M.67.0.İÖİ.0.13.00.00-310.99-8286 sayılı yazısı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan arkeolojik sit irdelemesini konu alan 21.11.2013 gün ve 1230 sayılı raporu ile 04.02.2014 gün ve 94 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Hacılar Köyü, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.07.1995 gün ve 4223 sayılı kararı ile 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş Türbetepe Höyüğü ile Putunburnu Höyüğü'nün kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Putunburnu Höyüğü'nün, 766 Sayılı Tapulama Kanunu'na göre kadastrosu yapılıp tescil harici alan olarak bırakılmış olduğunun anlaşıldığına, söz konusu höyükte yapılacak kadastro yenileme çalışması esnasında ve sonrasında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gerekli bilgi ve belgelerin iletilmesine, Putunburnu Höyüğü'nde yeni tarımsal alanlar oluşturulduğunun anlaşıldığına, söz konusu höyükte bulunan ve yeni dikildiği anlaşılan fındık ocaklarının Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak Koruma Uygulama Denetim Bürosu personellerinin katılımı ve koordinasyonu ile sökülmesi ve sonucundan koruma bölge kurulu müdürlüğüne bilgi verilmesine;

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 Sayılı ilke kararı gereği söz konusu höyüklerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesi ve yeni tarımsal alanların açılmamasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

3191/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28/03/2014 101                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28/03/2014 1520                                              SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çağlar Köyü, Mezarlıkbaşı Mevkiinde yer alan nekropol alanının 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesini konu alan Zonguldak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 23.07.2013 gün ve 1447 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.03.2014 gün ve 220 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çağlar Köyü, Mezarlıkbaşı Mevkiinde, günümüzde halen defin işlemi yapılan köy mezarlığının hemen üst kısmında, Roma Dönemine tarihlenen 3 adet oda mezar ve 1 adet lahit mezar tespit edildiğinin, bu nedenle alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında nekropol alanı olduğunun anlaşıldığına, neropol alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, sit alanında kalan 101 ada 644, 645, 646, 647,648, 649, 651, 652, 653, 654 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Tamamı 1.derece arkeolojik sit alanıdır" olarak kayıt konulmasına, ayrıca bu alanın sürekli olarak kaçak kazılara maruz kaldığı anlaşıldığından gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3133/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.03.2014-84                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.03.2014-1674                                                  SAMSUN

Amasya İli, Suluova İlçesi, Eraslan Beldesi, Kayacak Mevkii, özel mülkiyete ait Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 145 ada,7,8 parseller ile 147 ada,79 parselde yer alan Ciheles Tümülüsü, İshaktepe Tümülüsü, İshaktepe Yerleşimine yönelik tescil değerlendirmesine ilişkin Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.12.2013 tarih ve 2921 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 17.02.2014 tarih ve 28628 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.02.2014 gün ve 001444 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.03.2014 tarih ve 104 sayılı İnceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Suluova İlçesi, Eraslan Beldesi, Kayacak Mevkii, özel mülkiyete ait Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 145 ada, 7, 8 parseller ile 147 ada, 79 parselde yer alan Ciheles Tümülüsü, İshaktepe Tümülüsü, İshaktepe Yerleşiminin ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, belirlenen parsellere I.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, I. derece arkeolojik sit alanları bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olduğundan bu sit alanında kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. herhangi bir ocak açılamayacağına; taş, toprak, kum vb. alınamayacağına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. dökülemeyeceğine karar verildi.

 

3134/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.03.2014-95                                   TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.03.2014-3430                                       ADANA

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kozoluk Köyü, 112 ada, 68-98 ve 99 parseller üzerinde tespit edilen arkeolojik alanın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.02.2014 gün ve 1243 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 17.02.2014 günlü rapor, Kurulumuzun 26.02.2014 gün ve 3286 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kozoluk Köyü, 112 ada, 68-98 ve 99 parsellerde bulunan antik yerleşim yerinin  2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve Kurulumuzun 26.02.2014 gün ve 3286 sayılı kararı ile belirlenen arkeolojik alana da yönelik olarak hazırlanan kararımız eki  Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

3135/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.03.2014-95                                   TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.03.2014-3419                                       ADANA

Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Köyü, 218 ada,  29  parselde bulunan antik yerleşim yerinin  1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.03.2014 gün ve 1557 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 26.02.2014 gün ve 555 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Köyü, 218 ada,  29  parselde bulunan antik yerleşim yerinin  2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve kararımız eki  Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

3136/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2014-92                                   TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2014-3287                                       ADANA

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Çubukkoyağı Köyü sınırları içinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 09.09.1978 gün ve 1306 sayılı kararıyla tescil edilen ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.01.1994 gün ve 1706 sayılı kararıyla belirlenen Arsinoe Antik Kenti 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.11.1994 gün ve 1939 sayılı kararıyla belirlenen Arsinoe Antik Kenti 1. derece doğal-arkeolojik sit alanı ile 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının güncel kadastral haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.02.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Çubukkoyağı Köyü sınırları içinde bulunan Arsinoe Antik Kentinin kadastro yenileme çalışmaları sonrasında günümüzde Kaledibi Mahallesi sınırları içinde kaldığının ve sit alanı sınırları içinde bulunan 116 ada 13(eski:963) parsel yargı kararları doğrultusunda 2.derece doğal ve 3.derece arkeolojik sit alanı;116 ada 11(eski:964),116 ada 16(eski:961),116 ada 29(eski:957) nolu parseller ise yargı kararları doğrultusunda 1.derece doğal ve 3.derece arkeolojik sit alanı kapsamına alındığının anlaşıldığına; Bu bağlamda sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli güncel kadastral haritaya yapılan aplikasyonunun uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında kalan parsellere sit alanı şerhi verilmemişse sit alanı şerhlerinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereği Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının tespit edilerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

3137/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.03.2014-67                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.03.2014-1087                                                 ERZURUM

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Beldesi, Dikmen Köyü, 123  ada, 129 parselde özel mülkiyetteki arazide yapılan kaçak kazı olayına ilişkin, söz konusu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli yerlerden olup olmadığının bildirilmesine ilişkin İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazırlık Bürosu'nun 27.01.2014 gün ve 2013/273 sayılı yazısı, 2014/ 68 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Beldesi, Dikmen Köyü, 123  ada, 129 ve 131 parsellerde yer alan yapı kalıntılarının korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II, koruma alanının ise ek haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, yapı ve çevresinin niteliğinin belirlenmesine yönelik sondaj çalışmalarının ilgili müze müdürlüğünce yapılarak sonuçlarının kurulumuza iletilmesine, gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına karar verildi.

3138/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.03.2014 – 68                                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.03.2014 -1109                                                ERZURUM

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dervişağa Mahallesi, 532 ada, 4 parselde bulunan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Kentsel Sit alanında bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan yapının, 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup bulunmadığının, bu doğrultuda tescil kaydının olup olmadığının bildirilmesi istemini içeren Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2013 gün ve 949 sayılı yazısı, yine aynı Belediyenin, taşınmazın yıkılmaya yüz tutmuş olduğu, yaya ve taşıt trafiği için tehlike oluşturduğu için sökülmesi gerektiğini ve sökümü düşünülen yapıyla ilgili kurul kararı alınmasını ifade eden 26.03.2014 gün ve 261 sayılı yazısı, 2014/95 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dervişağa Mahallesi, 532 ada, 4 parselde bulunan taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, taşınmaza yönelik söküm talebinin uygun olmadığına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereğince taşınmaza ilişkin gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin Belediyesince alınması gerektiğine karar verildi.

3139/1-1


JPMorgan Chase Bank N.A Merkezi Columbus Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Anadolubank Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ