15 Nisan 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28973

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-DENİZLİ HAT KESİMİNDEKİ GAR VE İSTASYONLARDA BULUNAN UIC 60 RAYLI BETON TRAVERSLİ 1/12 R:500 VAE MARKA MAKASLARA MONTE EDİLECEK MAKAS MOTORLARI VE SON KONUM DEDEKTÖRLERİ İLE UIC 49 RAYLI AHŞAP TRAVERSLİ 1/9 R:300 MAKASLARA MONTE EDİLECEK MAKAS MOTORLARININ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPILACAK

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLAR

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1.205.000.-KG PATİNAJ KUMU ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


3.800 ADET PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden: İSTANBUL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Laboratuvar Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f)  bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/39148

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No: 10 ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  (364)2192056 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi       :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)                          :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2 Adet Cihaz (1 - Saha Tipi Oksijen ve Karbondioksit Analizörü. 2 - Ergospırometrik Koşubandı) Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey kampüsü Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No:10 ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  06.05.2014 - Saat:14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler

4.3.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 (Yetmiş Beş TL) Türk Lirası karşılığı Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/ Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No:10 ÇORUM adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 (Doksan TL) Türk Lirası doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (06.05.2014 Salı Saat: 14:00) kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/ Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No: 10 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Üçtutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No: 10 ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2940/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-DENİZLİ HAT KESİMİNDEKİ GAR VE İSTASYONLARDA BULUNAN UIC 60 RAYLI BETON TRAVERSLİ 1/12 R:500 VAE MARKA MAKASLARA MONTE EDİLECEK MAKAS MOTORLARI VE SON KONUM DEDEKTÖRLERİ İLE UIC 49 RAYLI AHŞAP TRAVERSLİ 1/9 R:300 MAKASLARA MONTE EDİLECEK MAKAS MOTORLARININ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPILACAK

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/39773

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Denizli Hat Kesimindeki Gar Ve İstasyonlarda Bulunan Uıc 60 Raylı Beton Traversli 1/12 R:500 Vae Marka Makaslara Monte Edilecek Makas Motorları ve Son Konum Dedektörleri İle Uıc 49 Raylı Ahşap Traversli 1/9 R: 300 Makaslara Monte Edilecek Makas Motorlarının Temini ve Montajı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29.04.2014 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2827/1-1


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLAR

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 4. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 30/04/2014 tarihinde BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 09/05/2014 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 11:00'de satışa sunulacaktır.

b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Tellaliye ücreti ile Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Karar pulu bedeli, Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.

d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.

f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

2 - Araçlara ait KDV, Ardiye ücreti, İlan Bedeli ve Çekici Ücreti gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

3 - Listede kayıtlı araçların hiçbiri ÖTV'ye tabi değildir.

4 - Mahcuz mala ait bilgiler.

 

SIRA NO

MENKUL MALIN CİNSİ

MARKASI VE MODELİ

DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ (Şase No)

MİKTARI

SATIŞA ESAS BEDELİ

BULUNDUĞU YER

1

B.OTO

2004 HYUNDAI ACCENT ADMİRE 1.6

NLHC41CP4Z042982

1

14.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

2

B.OTO

1997 TOYOTA COROLLA

NMT53AEA10R027893

1

12.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

3

YAKIT TANKERİ

2004 MERCEDES AXOR 3228

NMB37538112032184

1

70.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

4

YAKIT TANKERİ

2005 FORD CARGO 2524

NM0B18TEDF5P45793

1

60.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

5

B.OTO

1990 VOLVO 740 GL

YV174488611496763

1

7.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

6

ARAZİ TAŞITI

2008 LAND ROVER SPORT

SALLSAA148A156142

1

148.500,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

7

ARAZİ TAŞITI

2011 PORSCHE CAYENNE

WP1ZZZ92ZBLA22451

1

288.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

İlan olunur.

3084/1-1


SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1.205.000.-KG PATİNAJ KUMU ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2014/43018

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2- İhale konusu hizmetin

    adı ve süresi                           :  SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1.205.000.-KG PATİNAJ KUMU ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29/04/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3082/1-1


3.800 ADET PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden: İSTANBUL

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı, 3.800 Adet Plastik Palet Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin  9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname, Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Satın Alma Servisi İstanbul adresinden 30,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.04.2014 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, Personel Servisi Kayıt Bürosu İstanbul adresinde olacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3192/1-1