11 Nisan 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28969

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Bank Melat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri

Takas Bank Anonim Şirketinden:

Deniz Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Din Felsefesi

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1*

1

 

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

3

1

 

 

* İlgili kadro derecesine atanabilecek hizmet süresine sahip olmak.

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2825/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Siirt Üniversitesi Eğitim Kültür ve Geliştirme Vakfı

VAKFEDENLER: Ethem SANCAK, Murat ERMAN, Nihat ÖZDEMİR, Güven KUZU, Cemalettin ERDEMCİ, Cahit PESEN, Cahit EPÇAÇAN, Mustafa ÇELİK, Mucir ALTUNCU, İsmail DEMİR.

VAKFIN İKAMETGAHI: SİİRT

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.02.2014 tarih ve E:2013/1218, K:2014/41 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Siirt Üniversitesi’ne, Siirt Üniversitesi öğrencilerine, Siirt ilindeki kurumlara yardımda bulunmak, çalışmalar yapmak ve her derece ve nitelikte eğitim ve kültür kurumları kurmak, kurdurmak, işletmek, ülke içindeki ve dışındaki diğer eğitim amaçlı kurumlarla ortak projeler yapmak, sosyal ve kültürel, sportif ve sağlık yönünden gelişmiş bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.-(EllibinTürklirası)dır.

YÖNETİM KURULU : Ethem SANCAK, Murat ERMAN, Nihat ÖZDEMİR, Güven KUZU, Cemalettin ERDEMCİ, Cahit PESEN, Cahit EPÇAÇAN, Mucir ALTUNCU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Siirt Üniversitesi’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2910/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

13399 ada 25 ve 26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2911/1-1

—————

Yakacık Mahallesi 43980 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2912/1-1

—————

60521 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2913/1-1

—————

İvedik Mahallesi 44710 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2914/1-1


 

 

 

 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/02/2014 tarih ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/03/2014 tarih ve 514 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46784 ada 1 ve 46972 ada 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 11/04/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2859/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

İLAN TARİHİ                    : 11.04.2014

SON BAŞVURU TARİHİ      : 25.04.2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Tam Zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı Doçentlik belgesi

7- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

İş Sağlğı ve

Güvenliği

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ürolojide Laparoskopik ve Robotik cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak, belirtilen alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlğı ve

Güvenliği

Profesör

1

Spor Akademisi mezunu olmak, Spor Tıbbı, Biomekanik, Antrenman Bilimi, Spor Bilimi

ve Toplum Sağlığı konularında uzmanlaşmış olmak, spor alanında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlğı ve Güvenliği

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Tarım Ekonomisi alanında yapmış olmak, Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı, AB Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Fonlarının Kullanımı konularında uzmanlık eğitimi ve sertifikaları olmak.

 

NOTLAR

1- Adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.yiu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü

Bağlum Bulvarı, No.2, Keçiören-ANKARA

Tel: (312) 3291010, Faks: (312) 3291015

3054/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Açıklama

Ankara Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

Doçent

1

Sosyal Hizmet Bilim Alanı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanından Doçentlik unvanı almış olmak ve Gerontolojik ve Geriatrik Sosyal Hizmet alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Etlik  Keçiören/ANKARA

2889/1-1


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

İLAN KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1000

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Tıbbi Patoloji Uzmanı Olmak.

1001

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Profesör

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Bizans Sanatı Ana Bilim Dalında Yapmış Olmak.

1002

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Doçentliğini Felsefe Alanında Almış Olmak. Zaman Felsefesi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

1003

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Profesör

1

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1004

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

1005

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doçent

1

1

Anatomi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1006

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak.

1007

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Hematoloji Deneyimli Olmak.

1008

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Yoğun Bakım Deneyimli Olmak.

1009

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Tıbbi Onkoloji Deneyimli Olmak.

1010

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Göç ve Sanal Topluluklar Konusunda Çalışmaları Olmak.

1011

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Alanında Doçent Unvanını Almış Olmak.

1012

Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

1013

Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

1014

Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 

Doçent

1

1

-Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Alanında Doktorasını ve Doçentliğini Almış Olmak

1015

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

1

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1016

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik Toksikoloji

Doçent

1

1

-Farmasotik Toksikoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1017

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Doçent

1

1

Halkla İlişkiler Alanında Çalışmış Olmak.

2897/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Hemapatoloji ve üropatoloji konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Torasik ve abdominal aorta endovasküler girişimleri konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Oftalmoloji nanoteknoloji uygulamaları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, tiroid nodüllerinde elastosonografi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

3

1

Pulmoner emboli ve tütün kontrolü konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk acil uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk acil uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

2

1

Toksikoloji ve ortopedik aciller ile pediatrik ileri yaşam konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Klinik anatomi alanında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Doçent

1

1

Balkan Tarihi ve Balkan Vakıfları üzerine araştırma ve yayınları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

 

Doçent

1

1

Bölgesel kalkınma ve göç alanında sosyolojik araştırma ve yayınları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

 

Yardımcı Doçent

1

1

Türkiye siyasal tarihi ve siyaset sosyolojisi alanında deneyimli olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Süperiletken malzemelerin mikroyapı karakterizasyonu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi ,ilişkilendirilerek iyileştirilmesi ve uygulamaları alanlarında deneyimli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Profesör

1

1

Okul sosyal hizmeti ve madde bağımlılığını önleme çalışmaları konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

 

Yardımcı Doçent

5

1

Performans ölçümleri ve egzersize bağlı kas hasarı konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Doçent

2

1

Yerel yönetimlerin mali sorunları ve borçlanmaları konusunda doktora yapmış olmak. Sosyal güvenlik sistemleri ve yerel yönetimler maliyesi alanında çalışmaları olmak.

2928/1-1


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 11.04.2014

Son Başvuru Tarihi          : 28.04.2014ÜY

ESİ ALINACAKTIR

FAKÜLTE/
ENSTİTÜ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Pedodonti

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Protetik Diş Tedavisi

 

1

Doç.Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

Beslenme ve Diyetetik uzmanı olmak.

1

Doç.Dr.

 

Beslenme ve Diyetetik uzmanı olmak.

2

Yrd.Doç.Dr.

Hemşirelik

 

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

 

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Odyoloji

 

 

1

Prof.Dr.

 

 

1

Doç.Dr.

 

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Göz Hastalıkları

Şaşılık konusunda deneyimli olmak.

1

Doç.Dr.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

1

Prof.Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Yoğun Bakım Bilim Dalı

 

1

Doç.Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

 

1

Doç.Dr.

Deri ve Zührevi Hastalıkları

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Halk Sağlığı

 

1

Doç.Dr.

İç Hastalıkları/Nefroloji Bilim Dalı

 

1

Doç.Dr.

İç Hastalıkları/Nefroloji Bilim Dalı

 

1

Yrd.Doç.Dr.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Nöro-psikiyatri alanında deneyimli olmak.

1

Yrd.Doç.Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi

 

1

Prof.Dr.

Histoloji ve Embriyoloji

 

1

Yrd.Doç.Dr.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİLER

- Başvuru formu ve dilekçesi.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

www.bezmialem.edu.tr

3047/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

                                                        SAYIŞTAY İLAMLARINA AİT İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ

İlam

Tarihi

İlam No

Saymanlık

Sorumlu

1994

1590-2406 ek

Kuşadası Devlet Hst. DSS

Hüseyin BAYDUR, Emin DEMİR

1999

650-1801 ek

Yıldız Teknik Üniversitesi Büt. Dai. Bşk.

Nejat YALÇINLAR, Banu DOĞRUSÖZ

2000

422-1754 ek

Yıldız Teknik Üniversitesi Büt. Dai. Bşk.

Erdoğan İNCİROĞLU, Nejat YALÇINLAR

M.Taner ÖZMEN (Mirasını Reddetmemiş Kanuni Varisleri)

2001

281-1229 ek

Yıldız Teknik Üniversitesi Büt. Dai. Bşk.

Nejat YALÇINLAR

2002

511-1210 ek

Yıldız Teknik Üniversitesi Büt. Dai. Bşk.

Nejat YALÇINLAR, Erdoğan İNCİROĞLU

M. Taner ÖZMEN (Mirasını Reddetmemiş Kanuni Varisleri)

2003

786-1142 ek

Antalya İl Özel İdaresi Say.

M. Süleyman AKYÜZ

2003

602-1147 ek

Yıldız Teknik Üniversitesi Büt. Dai. Bşk.

Nejat YALÇINLAR

2003

1152

İzmir Foça Malmüdürlüğü

Abdullah TORUN

2007

1026-1517 ek

Kastamonu Defterdarlık Muh. Bir.

M. Zeki MERVELİOĞLU

2007

1340-1521 ek

Van Belediyesi Muh. Bir.

Bekir KAYA

2007

1270-1523 ek

Bolu İl Özel İdare Gn. Sek. Muh. Bir.

Tahsin AKDUMAN

2007

1565

(İETT) Gn. Müd. İdari ve Mali İşle. Dai. Bşk.

Ali ÇAK

2007

1026-1567 ek

Kastamonu Defterdarlık Muh. Bir.

M. Zeki MERVELİOĞLU, O.Nihat ERDOĞAN, Kenan UĞURLU

2007

819-1571 ek

Edirne Defterdarlık Muh. Müd.

Erol GOCAL, Uğur AKYOL

2007

820-1582 ek

Diyarbakır-Yenişehir Bel. Muh. Bir.

Mustafa UYGUNER, Hatice Öztürk TÜRKER

2007

1099-1592 ek

İstanbul Üniversitesi DSS

Mesut PARLAK

2007

1214-1597 ek

Hakkâri İl Özel İdare Muh. Bir.

Şevki AYDIN

2008

1420

Adıyaman İl Özel İdare Muh. Bir.

Abdurrahman ARSLAN

2008

920-1426 ek

Kocaeli Büyükşehir Bel. Muh. Bir.

Hüsnü KILIÇ

2008

1431

Mardin İl Özel İd. Gn. Sek. Muh. Bir.

Nevzat MUNGAN, Cüneyt DEMİREL

2008

1435

Mersin-Erdemli Bel. Hes. İşle. Müd.

Seçkin DİKER

2008

851-1439 ek

Manisa Celal Bayar Üniv. Büt. Dai. Bşk.

Ekrem ÇOŞKUN

2008

1449

Giresun belediyesi

Sami TEKBAŞ

2008

1460

İskenderun-Karaağaç Belediyesi

Şemsettin UÇMAZ

2008

1468

İstanbul-Bağcılar Belediyesi Muh. Bir.

Mahmut KAÇMAZ

2008

1472

Düzce İl Özel İdare Muh. Bir.

A.Hayri TEKİN, Mahmuthan ARSLAN

2008

1482

İstanbul İl Özel İdare Say.

Akif BAŞARAN, Resul SEDAY, M. Hanifi KALIN, Yılmaz GEYİK, Turhan ŞENTÜRK, Esin GÖNÜL.

2008

1493

Kars İl Özel İdare Muh. Bir.

Hakan EZGİ, Kurban EMİR, Yunus KALAYCI, Çetin ÇELİK, Serkan ŞEKER

2008

1494

Diyarbakır-Dicle Üniversitesi DSS

Recep ÖZAKBULAK, Şebnem ESKİMEZ, Güngör ATEŞ, A.Hamit SÜER

2008

1502

İstanbul Su ve Kan. İd. Gn. Müd. (İSKİ)

Mustafa Lütfi YILMAZ, Varol YÜKSEL

2008

1506

Diyarbakır İl Özel İdare Gn. Sek. Muh. Bir.

Sezer IŞIKTAŞ, Ali ÇELİK, Şefik AYTEKİN, Örfi KILIÇ, Memduh TURA, Abdulhalim CAN

2008

1509

Zonguldak İl Özel İdare Muh. Bir.

Burhan GEBEDEK

2008

1517

İstanbul Büyükçekmece-Kıraç Bel. Muh. Bir.

S.Yalçın ALTUĞ

2008

1518

Nevşehir Defterdarlık Muh. Bir.

İbrahim ÜNVER, M. Hüseyin ACAR, Saniye KARAKAN, Zeynelabidin ZEYFEOĞLU, Sami BİLİCİ, Ertuğrul ÖZKUL, Çetin ÖZLÜ, Hüseyin VARIR, Osman SÜMENOĞLU, İsmail ÜNSAL

2008

1520

Kars Belediyesi Muh. Bir.

Akan DEMİR

2008

1521

Mardin Belediyesi Muh. Bir.

Zeynep Selda ÖZGÜN

2008

1525

Gaziantep-Oğuzeli Belediyesi Muh. Bir.

Mehmet BAŞKIR, Mehmet BAYSEÇKİN, İlyas ALTINDEĞER, Oğuzeli Belediye Başkanlığı

2008

1529

İstanbul-Kartal Belediyesi Muh. Bir.

Hikmet İŞÇİ, Zekai ENGİN, Hakan BAŞLIK

2008

1535

İst.-Büyükçekmece (Yakuplu) Bel. Muh. Bir.

Elif DAL

2008

1542

Tunceli İl Özel İdare Saymanlığı

Ruhi Gürbüz İPEK, Deniz PİŞKİN, İdil KORKUT

2008

1550

İstanbul-Üsküdar Bel. Muh. Bir.

Behçet BEKTAŞ

2008

1556

Şanlıurfa İl Özel İdaresi

Yıldıray MALGAÇ, Remzi AKPİRİNÇ, Salih GEÇGEL, Abdulmuttalip AKDEMİR

2008

1560

Giresun-Eynesil (Ören) Bel. Hes. İşle. Müd.

İsmet KART, Aydın ÇALIŞKAN

2008

1575

İETT Gn. Müdürlüğü İdari ve Mali İşle. Dai. Bşk.

Hikmet ÖZTÜRK, Yasin ÇAPAN

2008

1576

Ankara-Kalecik Belediyesi Muh. Bir.

Kamil BENLİ, Fatih SAĞKOL

2008

1580

Tokat-Gaziosmanpaşa Üniv. Str. Gel. Dai. Bşk.

Işıl KARSLI, Kadir YANAR

2008

1581

Mersin-Mut Belediyesi Muh. Bir.

Selçuk MELLEÇ

2008

1583

Siirt-Baykan Belediyesi Muh. Bir.

Mehmet Ali EROL, Hikmet AĞIRMAN, Muhlis EVREN

2008

1587

İstanbul-Pendik Belediyesi Muh. Bir.

Vahap DOĞAN, Nuri SEZGİN

2008

1589

Tekirdağ-Çorlu Belediyesi Muh. Bir.

İsmet ÇANAKÇILI, Tutku Zeynep ÇELENK

2008

1598

İstanbul-Tuzla (Orhanlı) Bel. Muh. Bir.

Gülbeyaz KARSU, Engin METİN, Ayfer UZUN, Mustafa KÖKLÜ, Leyla YAVUZ,

Vatan TEKTAŞ, Nurcan Ekşi UZUN, Şahin TÜKEZ, Dilek BACIK, Ali SEVİM

Hülya KONAR, Hüseyin SARI, İsmail ÖKTEN, Kamil İNCESU, Dilek BAYKA, Belediye Başkanlığı

2008

1599

Kırşehir Belediyesi Muh. Bir.

Oktay Musa SAYLAM, Doğan KARAOLUK

2008

1386-1615 ek

Burdur Defterdarlık Muh. Müd.

Mehmet BEDEL

2008

1635

Afyonkarahisar-İscehisar Bel. Muh. Bir.

Ali KILINÇARSLAN

2008

1643

Balıkesir-Erdek-Karşıyaka Belediyesi

Kadir GEDİK, Oktay İKİZOĞLU, Belediye Başkanlığı

2008

1644

İst.-Çatalca (Hadımköy) Bel. Hes. İşle. Müd.

Sezgin ŞAHİN, Rıdvan GAKCIOĞLU, Hadımköy Belediyesi

2008

1647

Marmaris Çev. Ko. Alt Yapı Tes. Yap. Ve İşlt. Bir.

Tuncer ÖZPINAR

2008

1662

Zonguldak Belediyesi

A.Baki AYDINALA, Yusuf KARA, H.Bayram PEHLİVAN

2008

1666

Bursa-Mudanya Belediyesi Muh. Bir.

Neşe EMİNAĞAOĞLU, Mudanya Belediyesi

2008

1424-1667 ek

Burdur İl Özel İdare Muh. Bir.

İsmail BAŞ, Ramazan TEKİN, Cemal DEMİR, Tunahan EFENDİOĞLU, Levent YETKİN,

Osman KARAMUSAOĞLU

2008

1437-1671 ek

Muğla Sağlık Kurumları 2 No.lu DSS

Atilla YÜCEL, Şener OKTİK, Ergün DAYAN, Zeynep FİDAN, Ayhan ÇIKIN, Ömer GÜRKAN,

Ahmet Nuri TARKAN, Mustafa DİLEK, Betül ÜRÜN

2008

1676

İst.-Küçükçekmece Belediyesi Muh. Bir.

Ayhan DEMİR

2008

1178-1718 ek

Ankara-Kıbrıs Türk Birl. Askeri Say. Muh. Bir.

Bahattin ÇELİK, Bahtiyar YILMAZ, Hakan NART, Hakan TAŞ

2008

328-1723 ek

Ankara 2 No’lu Kurumlar Say. Müd. (TCK)

Kurtuluş ŞAMLIOĞLU

2008

1178-1748 ek

Ankara-Kıbrıs Türk Birl. Askeri Say. Muh. Bir.

Zafer YÜCEL

2008

1178-1756 ek

Ankara-Kıbrıs Türk Birl. Askeri Say. Muh. Bir.

Bilgin ÇINAR, Abdullah BALKAN, Ayhan ÇETİNKAYA, Cengiz ASLAN, A. Rahmi KAVURMACI

2008

1764

Ankara Etimesgut Belediyesi

Selçuk SÜTÇÜ

Mehmet Mustafa DEMİREL

2008

1058-1769 ek

Malatya Sağlık Kurumları 1 nolu DSS.

Dr. Sedat GÜRASLAN

2008

877-1783

Osmaniye – Düziçi Belediyesi

Mustafa ESİN, Mehmet DEMİRCİ, Muhittin KURMAN, Nayım OKKAY (Mirasını reddetmemiş varisleri)

2009

1266

Manisa - Ege Belediyeler Birliği Muh. Bir.

Z.Mehtap TUNA

2009

1267

Diyarbakır-Dicle Üniversitesi DSS

Recep OZAKBULUT

2009

1270

Ankara-Polatlı Belediyesi Hes. İşle. Müd.

Yavuz DİNGEÇ

2009

1271

Edirne İl Özel İdare Muh. Bir.

Sinan ASLAN, Metin BORAZAN, Mustafa SARIKAYA

2009

1273

Çorum-Osmancık Belediyesi Hes. İşle. Müd.

Mustafa IŞIK

2009

1283

Adana-Yüreğir Belediyesi Muh. Bir.

Eyüp SİSLİ- Kurtar YÜCEAKIN  ( Miraslarını reddetmemiş varisleri)

2009

1285

Ankara-Kızılcahamam Belediyesi Muh. Bir.

Âdem ÖZBEKLER, Ayhan ARSLAN, Coşkun ÜNAL

2009

1291

Bitlis İl Özel İdare Saymanlığı

Mehmet ÖZTEPE, Mustafa ÇİFTÇİ, Hacı UZKUÇ, Rıfat ALTAN

2009

1298

Manisa Celal Bayar Üniv. Str. Gel. Daire Bşk.

Savaş YAZAN

2009

1302

Karaman İl Özel İdare Muh. Bir.

Adnan AKGÜL

2009

1305

Kocaeli-İzmit Belediyesi Muh. Bir.

Fatma ERCİYES, İzmit Belediye Başkanlığı

2009

1308

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muh. Bir.

F.Dilek AYDIN, Sefer EFETÜRK, Ali ÇELİK, Yasin TİKDAĞ,

2009

1309

Diyarbakır İl Özel İdare Muh. Bir.

Memduh TURA, Kemal ATASOY, Ali ÇELİK, Ertuğrul ATASOY, Abdulhalim CAN, Fuat KARAKULAK,

Seyfettin KARAY, Fikriye ERGİN, Kadir PERÇİ, Murat ERKAN, Veysel BERU, Doğan DEMİRTAŞ

M. Cengiz YÜCEDAL, Cuma SANMAZ, Ramazan YILDIRIM, Mustafa KARAASLAN, Enver ÜNLÜ,

Suphi ZAMAN, Hasan TANRISEVER, Muhammet GÜRBÜZ, Ahmet GÜNAYDIN, Feredun GÜNEŞ,

Mehmet YEŞİLBAŞ, Mehmet KURT,  Cemal Hüsnü KANSIZ.

2009

1317

Van Kurumlar Saymanlık Müd. (TCK-DSİ)

M. Sabri BARAN

2009

831-1328 ek

Ankara Üniversitesi DS İşle. Müd. Muh. Bir.

Meliha SAVLUK, Hakan BÜYÜKÇAYLI, Raife DEMİRCİ

2009

1329

Tekirdağ-Çerkezköy Belediyesi

Esengül GÜVEN

2009

1330

Giresun Sağlık kurumları 2 No’lu DSS

Taliha TURAN

2009

1331

Ulaştırma Bakanlığı

Y. Metin TAHAN, N.Ahmet KUŞHANOĞLU, Semih AKDOĞAN, Musa TUNCAY,

Cengiz ERTUĞRUL, Oktay BAŞTÜRK

2009

1334

Isparta Belediyesi Muh. Bir.

Hasan GÜLEŞ

2009

1335

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Muh. Bir.

Esmihal ÖZBAL, Ahmet Murat ALTUĞ

2009

1338

İzmir Kurumlar (DSİ-TCK) Say. Müd.

Eray ERİŞ, Mustafa ALTINDAL

2009

1049-1347 ek

Giresun Belediyesi Hes. İşle. Müd.

Karabey KARAMAN

2009

1356

Yozgat-Şefaatli (Sarıkent) Belediyesi

Seyit KAYA, Reşat ÖZDEMİR, Bayram YÜKSEL, Davut KAYA

2009

1358

İzmir İç Tedarik Bölge Bşk.

İbrahim AKSOY

2009

1360

Antalya-Manavgat (Side Belediyesi)

Erol BİRDOĞAN

2009

1393

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Hüseyin KONGAR, Hikmet ŞAHİN

2009

1444

Şırnak-Cizre Belediyesi Muh. Bir.

Ahmet DALMIŞ

2010

13

Hacettepe Üniversitesi Str. Gel. Dai. Bşk.

M. Nejat ÖZTÜRK

2010

27

Milli Prodüktivite Muh. Bir.

Mustafa Mahir KUTAY, Belma İNCE, Necdet ERGİN, Mustafa DERYAL

2010

42

İçişler Bakanlığı Merkez Say. Müd.

Fikret TÜRKER, Uğur KANDEMİR, Hakan ÇELİKCAN

2010

43

Ankara İl Özel İdaresi Muh. Bir.

Eyüp POLAT, Hakkı ÇAKIR

2010

74

(ASKİ) Genel Müdürlüğü

Salih ASLAN (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2010

74

(ASKİ) Genel Müdürlüğü

Yasin TEMUR

2010

108

Türkiye İş Kurumu Gn. Md. Muh. Bir.

Haydar ÖZKAN

2010

118

Eskişehir Anadolu üniv. Str. Gel. Da. Bş.

Erman ÖZKAPLAN

2010

125

ADANA İL ÖZEL İDARESİ

İsmail Hakkı DEVELİ (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2010

136

ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ

Dursun ARSLAN

2010

137

Antalya İl Özel İdaresi

Nadir YAPSAKALOĞLU (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2011

26

Hatay Mustafa Kemal Üniv. Str. Gel.  Da.  Bş.

Prof. Dr. Şaziye GAZİOĞLU (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2011

77

Trabzon İl Özel İdaresi

Alaettin SAYLAM

2011

81

Adana İl Özel İdaresi

İsmail Hakkı DEVELİ (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2011

82

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)

Salih ASLAN (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2011

90

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi

Engin ÇOLAKOĞLU, Medeni BAKIR

2011

106

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Hasan CAN

2011

110

Malatya Belediyesi

Cemal ASLAN

2012

12

Samsun - İlkadım Belediyesi

Metin YETKİN

 

İlam Yılı

ve No

Temyiz İlam

Numarası

Muhasebe Biriminin Adı

Sorumlular

2005    (813)

18864

Antalya Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı

Osman İÇLİ

2006    (533)

19360

Bursa Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kan. İd. Gn. Müd.

Şükran DAŞOĞLU

2006    (640)

21349

Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Hatip KARAMAN (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2006    (640)

21355

Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Hatip KARAMAN (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2006    (640)

21361

Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Hatip KARAMAN (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2006    (640)

21363

Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Hatip KARAMAN (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2006    (640)

21364

Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü

N. Sabri YILDIZ

2006    (840)

19396

İETT İdari ve Mali İşler Daire Bşk.

Mehmet ÖZTÜRK

2006    (768)

20213

İstanbul Silivri Belediyesi

İ. İlker ATEŞ, Engin TUNALI (Miralarını Reddetmemiş Varisleri)

2006  (1104)

20488

Bağ-kur Genel Müd. Muh ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Hacettin ÇAYIR

2006  (1104)

20490

Bağ-kur Genel Müd. Muh ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Nizamettin VURGUN

2007    (604)

20367

Tekirdağ Belediyesi Muh. Bir.

Nevzat İŞCAN (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2007    (792)

19355

Samsun Gazi Belediyesi

Mehmet ÖZCAN

2007    (792)

19357

Samsun Gazi Belediyesi

Maksut KURT

2007    (792)

19358

Samsun Gazi Belediyesi

Ragip ÇAKIR

2007    (897)

20381

İstanbul Maltepe Belediyesi

Emine BIYIKLI

2007  (1209)

19038

Siirt İl Özel İdaresi Muhasebe Birimi

Şekip ALTINOK

2007  (1336)

19051

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Muhasebe Birimi

Burhan KARAMAN

2007  (1095)

20062

Diyarbakır Sur Belediyesi

Nedim ÇELEBİ, Mahmut KILIÇ

2007  (1231)

19424

İETT Genel Müdürlüğü

Mahmut TUNCAY

2007  (1258)

19951

Ankara Etimesgut Belediyesi

Selçuk SÜTÇÜ

2007  (1258)

19958

Mehmet Mustafa DEMİREL

2007  (1363)

20413

Balıkesir Edremit Zeytinli Belediyesi

Şadan AYTAÇ

2008    (525)

19110

Balıkesir Sındırgı Belediyesi

Ayhan KARACA

2008    (525)

19110

Balıkesir Sındırgı Belediyesi

Belediye BAŞKANLIĞI

2008    (536)

20823

İstanbul Tuzla Belediyesi Hes. İşle. Müd.

Münir TURAN, Fikret SÖNMEZ

2008    (584)

21014

Eskişehir B. Şehir Bel. Bşk. ESKİ Genel Müd. Muh. Bir.

Sedef KAHRAMAN

2008    (605)

20512

Balıkesir Edremit Zeytinli Belediyesi

Şadan AYTAÇ

2008  (1405)

21621

Erzurum İl Özel İdaresi Muh. Bir.

Özgür KUDUBAN

2008    (316)

21423

Tekirdağ Belediyesi Muhasebe Birimi

Cavit DEMİR (Mirasını Reddetmemiş Varisleri)

2008  (1208)

20451

Manisa Mesir Vergi Dairesi

Zihni DOĞANYILDIZ

2008  (1326)

21090

İstanbul Fatih Belediyesi Muhasebe Birimi

Gülseren DULKARA

2008  (1405)

21620

Balıkesir Edremit Zeytinli Belediyesi

Birsen Kaplan GÜLDEMİR

2008  (1629)

21487

Aydın Kuyucak Horsunlu Belediyesi

Mehmet Efe YILMAZ

2009    (571)

21538

ODTÜ Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.

Necmettin SARAL

2886/1-1


KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


BANK MELAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


TAKAS BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


DENİZ  BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız