11 Nisan 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28969

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkanlığından:


İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİNDE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


PLAKET, PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DUVAR SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


630 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


30 ADET NDB CİHAZI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


100.000 METRE PRİMER PİST AYDINLATMA KABLOSU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından: Etiler-ANKARA


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME VE YEDEKLERİ SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


71 TON HİDROKLORİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEKNİK SODA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKÜL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkanlığından:

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü II Ünite kazan binasında meydana gelen yangın sonrası oluşan hasarlı kısımların demontajı ve yeniden imaline müteakip montajı, testleri ve devreye alınmasının anahtar teslimi yapılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/38434

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi KLMN Blok 4/3 06520 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  3122121423 - 3122125303

c) Elektronik posta adresi          :  oguzhan.yildiz@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 ünitenin bakımı onarımı, hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gündür

3 - Yeterlik

   değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Zemin Kat A Blok ÇANKAYA ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  29.05.2014 – 15.00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Adayın konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

25.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

a) Toplam ciro için en az 60.000.000 TRY (Türk Lirası)

b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise en az 40.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlik asgari şartı olarak sunulacaktır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 52.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer İşler

a. Büyük endüstriyel tesislerin anahtar teslimi imalatını yapmış olmak,

b. Büyük endüstriyel tesislerde rehabilatasyon yapmış olmak

- Konsorsiyum olarak ihaleye katılacak olan firmalar için uzmanlık gerektiren kısımları aşağıda belirtilen şekilde belirtilmiştir.

1-) İnşaat işleri:

a. Büyük endüstriyel tesis inşaatı yapmış olmak.

b. Büyük endüstriyel tesislerde inşaat rehabilatasyonu yapmış olmak.

2-) Mekanik İşler:

a. Büyük endüstriyel tesislerde mekanik işleri yapmış olmak.

b. Büyük endüstriyel tesislerde mekanik rehabilitasyon işleri yapmış olmak.

3-) Elektrik- Elektronik- Haberleşme ve Otomasyon işleri:

a. Büyük endüstriyel tesislerin Elektrik ve Otomasyon işleri yapmış olmak.

b. Büyük endüstriyel tesislerde Elektrik ve Otomasyon rehabilitasyon işleri yapmış olmak.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkalığı ve Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkanlığı/ Muhabaret Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulabilir.

11.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları İşin uzmanlık gerektiren kısımları (Konsorsiyum için): 1) İnşaat işleri, 2) Mekanik işler (elektrofiltre ve yardımcıları, boru hatları, izolasyon ve enstrümanlar), 3) Elektrik-Elektronik-Haberleşme ve Otomasyon işleri dir.

11.2. Bu işlere ait benzer işler

Benzer İşler

a. Büyük endüstriyel tesislerin anahtar teslimi imalatını yapmış olmak,

b. Büyük endüstriyel tesislerde rehabilatasyon yapmış olmak

- Konsorsiyum olarak ihaleye katılacak olan firmalar için uzmanlık gerektiren kısımları aşağıda belirtilen şekilde belirtilmiştir.

1-) İnşaat işleri:

a. Büyük endüstriyel tesis inşaatı yapmış olmak.

b. Büyük endüstriyel tesislerde inşaat rehabilatasyonu yapmış olmak.

2-) Mekanik İşler:

a. Büyük endüstriyel tesislerde mekanik işleri yapmış olmak.

b. Büyük endüstriyel tesislerde mekanik rehabilitasyon işleri yapmış olmak.

3-) Elektrik- Elektronik- Haberleşme ve Otomasyon işleri:

a. Büyük endüstriyel tesislerin Elektrik ve Otomasyon işleri yapmış olmak.

b. Büyük endüstriyel tesislerde Elektrik ve Otomasyon rehabilitasyon işleri yapmış olmaktır.

2851/1-1


İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİNDE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Maltepe İlçesi,  Maltepe Mah., 1172 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki  bina yıkılarak anahtar teslimi götürü bedel ile konut inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul”  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15 MAYIS 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16 MAYIS 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail  ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2909/1-1


PLAKET, PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Plaket, Plaket Kutusu ve Madalya Kutusu idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 28.04.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 28.04.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

2907/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında demiryolu hattında 239 adet 49 El ve 203 adet 60E1 raya uygun olmak üzere toplam 442 adet ray contasının elektriksel olarak izolasyonunun sağlanması hizmeti satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                           :  2014/39553

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

                                                     tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

7. Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya il sınırları içerisinde belirtilen istasyonlarda ve hemzemin geçitlerde 442 adet ray contasının elektriksel olarak izolasyonunun yapılması hizmeti satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 06/05/2014 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2857/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 1.378,00 TL ile en çok 41.511,00 TL arasında değişen; 17/04/2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 138,00 TL, en çok 4.152,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 45 adet binek otomobil, kamyonet, kapalı kasa kamyonet, minibüs, m.siklet, römork vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 18.04.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2895/1-1


DUVAR SAATİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 4.000 adet THK amblemli duvar saati ile 3.000 adet THK amblemli dijital duvar saati alımı 25 Nisan 2014 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  : THK Genel Başkanlığı    (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80

2925/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterine kayıtlı 1 adet 2002 model Ford minibüs araç 28 Nisan 2014 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilerek satılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3 - İstekliler araca ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - İstekliler satılık aracı THK Meydan İşletmeler Başkanlığında (Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/ANKARA) görebilirler.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı     (0 312) 303 73 78 – 303 73 79

THK Meydan İşletmeler Başkanlığı  (0 312) 245 24 56 / 234-243

2926/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 400,00 TL ile en çok 35.260,95 TL arasında değişen; 16/04/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 40,00 TL, en çok 3.526,09 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Minibüs, Kamyon, Kamyonet, Motorsiklet, cinsi 36 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 17/04/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3015/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

RF–Sputter İnce Film Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/41189

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 212 60 40-2205- 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı, RF-Sputter İnce Film Sistemi

b) Malın teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri              :  Ankara Üniversitesi Süper İletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) İşin süresi                                    :  210 (ikiyüzon) takvim günüdür

3-  Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  08.05.2014 saat: 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.1.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit amacıyla,

4.3.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde cevaplar verilecektir. (Teknik şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır.)

4.3.4. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (ElliTürk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 08.05.2014 saat 14.00’de kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - S öz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2916/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/39777

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1 - SİVAS

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Tecer istasyonu teslimi 20.000m³, Şahnalar istasyonu teslimi 20.000 m3 olmak üzere toplam 40.000m3 balast satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu ihale 2 (İki) kısımdan oluşmakta olup; Kısmı teklif verilebilir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 05/05/2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2818/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 112,50 TL, en fazla 95.403,00 TL; 21/04/2014 tarihine kadar yatırılması gereken güvence tutarıda en az 12,00 TL, en fazla 9.541,00 TL olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek Oto, Jeep, Minibüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa - Taşıt Taşıyıcı Platformlu - Açık Kasa - Frigorifik İzolasyonlu) cinsi 66 adet araç açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 22/04/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

2809/1-1


630 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 630 Adet Dizüstü Bilgisayar, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/04/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2918/1-1


30 ADET NDB CİHAZI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2014/10

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32    06330 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon                               :  + 90 (312) 204 23 40- 204 23 41- 204 23 48- 204 26 26- 204 28 78

c) Faks numarası                    :  + 90 (312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  30 Adet NDB Cihazı temini işidir.

b) Teslim yerleri                     :  Malların teslim yeri Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ ANKARA’dır.

c) Teslim tarihleri                    :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 180 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  21.05.2014 saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen cihaz miktarında (teslimat süresi içerisinde 30 adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

İsteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1.  İstekli imalatçı ise, imalatçılık belgesi,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2.’de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

4.2.5.1. Teklif edilen cihaza ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecek, dokümanlar model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen malzemelere ait olacaktır.

4.2.5.2. Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazların gerçek fotoğraflarının yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya Broşür, Operatör (Kullanıcı) ve Teknik Bakım kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri ile servise verme, bakım-onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

4.2.5.3. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar, orijinal CD ROM olarak teklif ekinde verilecektir. (Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan kopya CD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir.)

4.2.5.4. Teklifle sunulacak broşür veya bakım kitaplarında, teklif edilen cihazlarla aynı marka ve modelde NDB cihazının ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek fotoğrafla gösterilecek, her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında yapılmış cihaz çizimleri kabul edilmeyecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, ILS ve/veya VOR ve/veya DME cihazları kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzdeon) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 21.05.2014 günü saat 10:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

2917/1-1


100.000 METRE PRİMER PİST AYDINLATMA KABLOSU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından:

Etiler-ANKARA

İhale Dosya Numarası                     :  2014/41196

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mevlana Bulvarı No:32 06330-Etiler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 312 204 23 38, Faks: 0 312 212 81 58

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :-

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  100.000 metre primer pist aydınlatma kablosu alımı

b) Teslim yeri                                   :  Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı İkmal Şube Müdürlüğü deposuna,

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 90 gün içerisinde,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Mevlana Bulvarı No:32 06330 - Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Daire Başkanlığı toplantı Salonu,

b) Tarihi ve saati                              :  28.04.2014 günü saat 14:00’de,

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

ı) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin verilmesi zorunludur.

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İş Deneyim Belgesi: Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 35.maddesinde belirtilen; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; teklif bedelinin en az %25'i oranında iş deneyimi verilecektir.

2 - Kalite Güvence Belgesi: ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Güvencesi Belgesi teklifte sunulacaktır.

3 - İstekli; imalatçı ise imalatçılık belgesini, yetkili satıcı ise yetkili satıcılık belgesini verecektir.

4 - Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerinde malzemelere ait katalog ve broşürleri teklif ekinde verecektir.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak, Pist aydınlatma kablosu ve/veya YG-OG kablosu satmış ve/veya imalatçı olması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 28.04.2014 günü, saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı yer’e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

2880/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME VE YEDEKLERİ SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale dosya numarası: STŞ -2014 /01

2 - Teşekkülümüze ait 8 Grup ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedeklerinin “34 kalem, primer malzeme (ölçü trafosu, reaktör, kesici ve yedekleri, ayırıcı ve yedekleri, parafudur), 24 kalem sekonder malzeme (röle, ölçü aleti), 2 kalem hücre, 1.223,54 kg alüminyum bara, 18 kalem klemensler, 34.545 kg alüminyum klemens profilleri, 1 kalem asit, 11 kalem buşing izolatörü)”piyasaya satışı “TEİAŞ İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği” doğrultusunda kapalı zarf açık satış usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale 05.05.2014 Pazartesi günü saat 14.00’de TEİAŞ. Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad No: 2 Kat: 15 Oda No: 89 06520-Çankaya /ANKARA adresinde yapılacaktır. İhale hakkında 203 85 22, 203 88 18 ve 203 85 20 no’lu telefonlardan bilgi alınabilir.

4 - İhaleye katılmak için ihale dokümanlarını almak zorunludur. İhale dokümanları 100.- TL. karşılığında TEİAŞ. Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad No: 2 Kat: 15-84 no’lu odadan mesai saatleri içinde temin edilebilir.

5 - İstekliler; Teklif isteme şartnamesi ekinde yer alan fiyat teklif formuna uygun teklif mektubu ve teklif isteme şartnamesini aldığını gösterir belge ile birlikte;

a) Gerçek kişi ise; İkametgâh ilmühaberi, T.C.Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini,

b) Tüzel kişi ise; imza sirküleri, şirketi temsil bakımından teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası veya meslek odası belgesi. Vekâletle temsil edilmeleri halinde Noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesini,

c) İstekli bir Ortaklık ise ayrıca imza sirküleri veya Ortaklık namına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesini verecektir.

6 - İstekliler teklif isteme şartnamesi ekindeki geçici teminat formuna uygun teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda banka teminat mektubu, nakit veya devlet iç borçlanma senedini geçici teminat olarak verebileceklerdir.

7 - İstekliler tekliflerini en geç 05.05.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla TEİAŞ. Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad No: 2 Kat: 15 Oda No:53/B 06520-Çankaya /ANKARA adresimize gönderecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - Teklifler 90 (doksan) gün opsiyonlu olacaktır. Gerektiğinde opsiyon süresi 90 (doksan) gün daha uzatılacaktır.

9 - İstekliler satışı yapılacak malzemeleri TEİAŞ İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı Gölbaşı Transit Ambarı Eymir Mah. Gölbaşı / ANKARA adresindeki ambarlarda görebilirler.

10 - Teklifler 05.05.2014 Pazartesi günü saat 14.00’de TEİAŞ. Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad No: 2 Kat: 15 Oda No: 89 06520-Çankaya /ANKARA adresinde satış komisyonu huzurunda alenen açılacaktır.

2876/1-1


SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        :  2014/40879

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1.200 ton Sülfürik Asit

b) Teslim yeri                         :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  1.200 ton Sülfürik Asitin teslimatına; 1 Eylül 2014 tarihinde başlanacak olup, teslimat takvimi ilgili şeker fabrikalarının verecekleri termin programına göre olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  25.04.2014 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 25.04.2014 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2872/1-1


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/40684

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  Tel : 0 312 458 55 00 Faks : 0 312 458 58 00 – 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Formalin, 1.190 Ton

b) Teslim Yeri                        :  Muhtelif Şeker Fabrikaları

c) Teslim Tarihi                      :  İlk teslimata 1 Eylül 2014 tarihinde başlamak üzere fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  05.05.2014 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 05.05.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2873/1-1


71 TON HİDROKLORİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        :  2014/40893

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No:14 06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik posta adresi       : -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  71 Ton Hidroklorik Asit

b) Teslim yeri                         :  Yüklenici deposunda teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  Hidroklorik Asitin %50’si Ağustos 2014 ayı içerisinde, bakiyesi en geç Eylül 2014 ayı sonuna kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  25.04.2014 Cuma günü, saat 11.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları, KDV.dahil TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 25.04.2014 Cuma günü, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2874/1-1


TEKNİK SODA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/40917

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik posta adresi       -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  165 Ton Teknik Soda Alımı

b) Teslim yeri                         :  Yüklenici Deposu.

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2014/Ağustos sonuna kadar.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  02.05.2014 Cuma günü, saat 14:00

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No:14 06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV dahil TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 02.05.2014 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2875/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Kütahya PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Kütahya ili Tavşanlı ilçesi, Tunçbilek beldesinde bulunan, tapuda 13-12 pafta, bila ada 1451 parsel nolu 860,00 m2 mesahalı arsa ve üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifıye Mah. İki Eylül Cad. No:9    26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 2301363, Fax: 0(222) 2212207 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 7.500,00-TL (YediBinBeşYüz Türk Lirası)'lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 06.05.2014 saat 10.30'a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odaya (İki Eylül Cd. No:9 26102-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 06.05.2014 Salı günü saat 10.30'da Eskişehir PTT Başmüdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 125.000,00-TL (YüzYirmiBeşBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 7.500,00-TL (Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası ) dır.

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi değildir.

İlan olunur.

2820/1-1


GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Güvenlik Duvarı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2014/40564

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139     06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Güvenlik Duvarı Alımı,

b) Teslim yeri/yerleri                              :  MTA Genel Müdürlüğü Merkez Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

                                                                  Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü - SİVAS

                                                                  Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü - KONYA

                                                                  Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü - KIZILCAHAMAM

                                                                  Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü - MALATYA

                                                                  Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü - TRABZON

                                                                  Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü - ZONGULDAK

                                                                  Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR

                                                                  Ege Bölge Müdürlüğü - İZMİR

                                                                  Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü - ADANA

                                                                  Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR

                                                                  Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü - VAN

                                                                  Marmara Bölge Müdürlüğü - KOCAELİ

c) Teslim tarihi/tarihleri                          :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  30/04/2014 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

a) Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

b) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Garanti Belgesini teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mallara ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerinin yer aldığı, katalog (varsa), fotoğraf, bilgi, belge, resim ile açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır.

Ayrıca; Teknik Şartnamedeki tüm maddelere sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevap verilecek, hiçbir madde boş bırakılmayacaktır. Cevaplar açık, anlaşılır olacak ve teknik detay istenilen maddelere yeterli teknik düzeyde cevaplar verilecektir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede “karşılanmıyor” şeklinde yorumlanacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2860/1-1


GAYRİMENKÜL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıdları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satışları yapılacaktır.

2 - İhale 24/04/2014 Perşembe günü saat 15.00’ de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli:

- 42463 ada 1 parsel no lu gayrimenkul bedeli %50 'si 15 gün içerisinde peşin, geri kalan kısmı 5 eşit taksitte ödenecektir. (K.D.V. alınacaktır.)

- 42463 ada 2 parsel no lu gayrimenkul bedeli %50'si 15 gün içerisinde peşin, geri kalan kısmı 5 eşit taksitte ödenecektir.

(K.D.V. alınacaktır.)

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.

İhaleye Katılacak Olanlardan İstenen Belgeler

A) İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

B)Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 24/04/2014 günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Par

Sel

M2 Si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

İmar Durumu

Yoğunluk

Mevkii

1

Sille

26 L 2

42463

1

4654,64

45.000,00

1.500.000,00

Mesken

E=1.30

Hmax: 5 Kat

Max Taks:0.30

Elmalı Hamdi Caddesi

2

Sille

26 L 2

42463

2

4013,74

120.000,00

4.000.000,00

Bakım Akaryakıt İstasyonu ve Ticaret Alanı

E=0.60

Taks: 0.40

Hmax: 2 Kat

Elmalı Hamdi Caddesi

2743/1-1