9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28967

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TEB Holding Anonim Şirketinden:

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Koç Finansal Hizmetler Anonim Şirketinden:

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

Adabank Anonim Şirketinden:

Tekstil Bankası Anonim Şirketinden:

Odea Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4’er takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Biyolojik İşaretlerin İmza ve Zarf Fonksiyonları Kullanılarak Modellenmesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak No:2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

2848/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 26/12/2013 tarihli ve 4801-42 sayılı Karar’ı İstiklal Mah. 21. Sok. No:13/A Ulucak Mevkii Kemalpaşa/İZMİR adresinde faaliyet gösteren 21.12.2010 tarihli ve MYĞ/2940-5/28728 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kurumdan almış olduğu madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu ettiği tespit edildiğinden, Kurul’un 11/07/2013 tarih ve 4498/15 sayılı kararı gereği yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. Yapılan denetim sonucu tespit edilen hususları değerlendiren Kurul hakkınızda; lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 308.194,-TL. ceza tutarının 24.05.2011, 29.06.2011 ile 29.06.2011 tarihlerinde her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 924.582,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 924.582,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32  numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/1/1-1

—————

Kayseri Sivas Karayolu 28.Km, Çavuşağa Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 14/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29139 numaralı (12/02/2013 tarihli ve 5481 sayılı Karar ile sona erdirilmiş olan)  istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ali Burak SABAN’ın; 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 16/01/2014 tarihli ve 4834-101 sayılı Kararı ile Ali Burak SABAN hakkında,

- Akaryakıt istasyonundan 30/03/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2012-0799 nolu analiz raporuna göre akaryakıtı tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında, ayrıca İnönü PAL’in 2012-0800 nolu analiz raporuna göre akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında, diğer taraftan vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmek ve akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL tutarında olmak üzere toplam 407.776.-TL tutarında,

- Akaryakıt istasyonundan 06/09/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in PAL-12-658-1356 ve PAL-12-658-1357 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında, ayrıca vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL tutarında olmak üzere toplam 176.703.-TL tutarında,

- Akaryakıt istasyonundan 10/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-744-1545 ve PAL-12-744-1546 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında, ayrıca akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL tutarında olmak üzere toplam 176.703.-TL tutarında,

- Akaryakıt istasyonundan 15/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-761-1577 ve PAL-12-761-1578 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında,

- Akaryakıt istasyonundan 16/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-761-1579, PAL-12-761-1582 ve PAL-12-761-1583 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında,

- Akaryakıt istasyonundan 19/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-761-1576 nolu analiz raporuna göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında,

- Akaryakıt istasyonundan 05/11/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-808-1719 ve PAL-12-808-1720 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurmak ve araçlara jet yakıtı ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında, ayrıca dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında olmak üzere toplam 231.073.-TL tutarında, olmak üzere toplam 1.481.588-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.481.588-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/2/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarih ve 4834-80 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk Otomotiv İhtiyaç Maddeleri İnşaat Hayvancılık Tarım ve Orm. Ür. San. ve Tic.Ltd.Şti.’ne ait istasyonda 19/06/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyon otomasyon sisteminin arızalı olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine; yanı sıra, aynı tarihli denetimde Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen tespite göre mezkur bayinin dağıtıcı dışı akaryakıt ikmalinde bulunmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine maykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/3/1-1

—————

Konya İl Jandarma ekipleri tarafından 07/12/2012 tarihinde yapılan denetimlerde; “Ereğli-Adana Karayolu 40. Km. Karatay/KONYA” adresinde kurulu 02.03.2012 tarih ve LPG-BAY/941-54/12576 lisans numaralı ATS Tütün Gıda Tur. Tar. İnş. Akaryakıt Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne ait otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel (Zeynel KASAP) çalıştırdığının tespit edildiği ve bu durumun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, 15 inci maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve ikinci fıkrasına aykırı olması nedeniyle, 26/12/2013 tarihli ve 4801/97 sayılı Kurul Kararı ile ATS Tütün Gıda Tur. Tar. İnş. Akaryakıt Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 67.962.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/4/1-1

—————

Kurulun 30.01.2014 tarihli ve 4861-63 sayılı Kararı ile; “Bostancı Köyü, Koşukaya Mevkii (Pafta:5, Parsel:1788) Kırkağaç/Manisa” adresinde faaliyette bulunan 25.12.2008 tarihli ve BAY/939-82/25387 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Erkur Petrol Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 21.09.2012 tarihinde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün (baz yağ) bulunduğunun TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 23.10.2012 tarih ve 2881/16904 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olmasının, Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Erkur Petrol Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı  Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının; 06.10.2011 tarih ve 3451-39 sayılı Kurul kararı ile söz konusu tüzel kişiye tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğu gerekçesi ile idari para cezası uygulandığı ve bu cezanın 29.11.2011 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği anlaşıldığından, aynı fiilin söz konusu kişi tarafından tekerrüren işlenmesi nedeniyle Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca iki kat uygulanması sonucu 326.222,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 326.222,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/5/1-1

—————

Kurul’un 06/02/2014 tarihli ve 4871/38 sayılı kararı ile 20.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29756 sayılı bayilik lisansı sahibi Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 25.03.2013 tarihli ve 1320P00230001, 1320P00230002 sayılı analiz raporlarından numunelerin solvent ve/veya yağ özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 13.01.2013 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/6/1-1

—————

Kurul’un 06/02/2014 tarihli ve 4871/37 sayılı kararı ile 26.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29795 sayılı bayilik lisansı sahibi Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 24/01/2013 tarihli ve 1320P00033001 sayılı analiz raporundan numunelerin yağ ve solvent olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 10.01.2013 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/7/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749-41 sayılı Kararı ile;

Mansuroğlu Mahallesi 263. Sokak No:2 K:1 D:4/İZMİR adresinde faaliyet gösteren 19.03.2009 tarih ve DAĞ/2023-1/25758 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 1240 sayılı Kurul Karar ekinde yer alan İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1)’na ilişkin verileri Kuruma bildirmemesi nedeniyle 17.04.2013 tarih ve 4370-42 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- TABLO 1’e ilişkin verileri Kuruma bildirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının   (c ) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/8/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749-40 sayılı Kararı ile;

Şerifali Mah. Çetin Cad. Büyük Yavuz Sok. No:16 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Mmg Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin, 1240 sayılı Kurul Karar ekinde yer alan İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1)’na ilişkin verileri Kuruma bildirmemesi nedeniyle 17.04.2013 tarih ve 4370-44 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- TABLO 1’e ilişkin verileri Kuruma bildirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasında ileri sürülen hususların kendisini haklı çıkaracak hukuki gerekçeler olamayacağı, anlaşıldığından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının   (c ) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/9/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/86 sayılı Kararı ile; ABC Grup Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince uyarınca toplamda 1.046.628,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.046.628,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/10/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/89 sayılı Kararı ile; Büyük Çamlıca Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı  Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca toplamda 978.666,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 978.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/11/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/94 sayılı Kararı ile; Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/12/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/88 sayılı Kararı ile; Kırmızı Beyaz Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı  Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca toplamda 978.666,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 978.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/13/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/92 sayılı Kararı ile; Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/14/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/91 sayılı Kararı ile; Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/15/1-1

—————

Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826-17 sayılı Kararı ile;

04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No:334 (Pafta: Ada: Parsel:520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonda, 29/04/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) İstasyonda otomasyon sistemininin usulüne uygun çalışmamasına rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapılmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) “Tarsus- Mersin Karayolu 4. Km Bağlarbaşı Mavkii Huzurkent Beldesi Tarsus / MERSİN” adresinde 21/03/2005 tarih ve BAY/463-685/09320 numaralı istasyonlu bayilik lisansı ile piyasa faaliyetinde bulunan Duman Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde 17/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29641 numaralı istasyonlu bayilik lisansı ile piyasa faaliyetinde bulunan Alko Petrol Ürünleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nden akaryakıt temin etmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

Ayrıca, aynı akaryakıt istasyonunda 23/08/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde tespit edildiği üzere; otomasyon sistemininin usulüne uygun çalışmamasına rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapılmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/16/1-1

—————

Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826-17 sayılı Kararı ile;

04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30215 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Samsun Devlet Yolu No:127 (Pafta: Ada: Parsel:1431-1495), Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 30/04/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde tespit edildiği üzere; Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin istasyonda otomasyon sistemininin usulüne uygun çalışmamasına rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapılmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

Ayrıca, aynı akaryakıt istasyonunda 23/08/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde tespit edildiği üzere; 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30215 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Samsun Devlet Yolu No:127 (Pafta: Ada: Parsel:1431-1495), Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonda otomasyon sistemininin usulüne uygun çalışmamasına rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapılmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/17/1-1

—————

Kurul’un 26/12/2013 tarihli ve 4801-1 sayılı kararı ile;

“Ballıkuyumcu Köyü, Eskişehir Devlet Yolu Serpmeler No:141 (Pafta: Ada: Parsel: 1340), Yenimahalle/ANKARA” adresinde, 08/12/2011 tarih ve BAY/939-82/30332 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankoil Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 30/05/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Ankoil Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti’nin:

a) Mevzuatta belirtilen bir aylık süre zarfında eski dağıtıcısı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırmamasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,

b) Otomasyon sistemininin usulüne uygun çalışmamasına rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapılmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/18/1-1

—————

Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826-20 sayılı Kararı ile;

a) 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No:334 (Pafta: Ada: Parsel:520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 29/04/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde tespit edildiği üzere; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye / İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2012 tarih ve " DAĞ/3715-1/30655” numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No:334 (Pafta: Ada: Parsel:520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonun otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30215 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Samsun Devlet Yolu No:127 (Pafta: Ada: Parsel:1431-1495), Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 30/04/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde tespit edildiği üzere; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye / İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2012 tarih ve " DAĞ/3715-1/30655” numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30215 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Samsun Devlet Yolu No:127 (Pafta: Ada: Parsel:1431-1495), Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonun otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/19/1-1

—————

Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826/12 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30321 numaralı bayilik lisansı sahibi Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2821/20/1-1

—————

24.07.2006 tarihli ve İHR/843-8/18735 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’nin Aliağa ve Kırıkkale Rafinerilerinden temin ettiği Jet A-1 nevindeki akaryakıtı Ayça Akaryakıt Ürünleri Temizlik İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Yalvaçlar Akaryakıt Petro Kimya Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanlı bayilere satmak suretiyle lisansın vermiş olduğu haklar dışında faaliyette bulunulduğu anlaşılmış olup;

İlgili mevzuat ve yazılı savunma gönderilmemiş olması kapsamında konuyu değerlendiren Kurul, 09.02.2011 tarih ve 3074-25 sayılı Kararı ile; 2007 yılına ait tespitlere göre bayilere akaryakıt temin etmenizin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesine aykırı olduğu ve savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına rağmen tarafınızdan Kuruma herhangi bir yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü gereğince 250.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/21/1-1

—————

30/01/2014 tarihli ve 4861-56 sayılı Kurul Kararı ile “Akdeniz Mahallesi Akdeniz Caddesi No:201/A (Pafta: 21.ZA.II Ada: 154 Parsel:6) Akdeniz/MERSİN” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 05/10/2012 tarihli ve BAY/939-82/31616 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan İzonem Yalıtım Pazarlama İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

- “Karaağaç Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No: 60/A (Pafta: 3 Ada: Parsel: 500/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 21/01/2011 tarihli ve BAY/939-82/28909 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmali yaparak yeniden satış amaçlı satış yapmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir” ve “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır”  hükümleri; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g)  bendinde “Bayilik lisansı sahipleri; …(g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması… ile yükümlüdür.” hükmüne,

- Söz konusu lisansının 22/04/2013 tarihinde sona ermesine rağmen, bu tarihten sonra “Karaağaç Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No: 60/A (Pafta: 3 Ada: Parsel: 500/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 21/01/2011 tarihli ve BAY/939-82/28909 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmali yapmasının; 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükmüne,

aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın İzonem Yalıtım Pazarlama İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/22/1-1

—————

Kurul’ un 16.01.2014 tarih ve 4834-77 sayılı Kararı ile; “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No:1/A Varyap Merdiven Sitesi E Blok Kat:14 Daire:102 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde, 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 sayılı İhrakiye Teslimi Lisansı kapsamında faaliyet gösteren MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ nin, 2013 yılı Nisan (dahil)-Eylül (dahil) döneminde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ den aldığı Jet A-l yakıtını ihrakiye teslimi lisansı kapsamında ikmalini gerçekleştirmeyip motorin olarak bayilere satarak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

2821/23/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/12184 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında Tanır Kasabası Afşin Yolu Üzeri Yeşiloba Mah. AFŞİN KAHRAMANMARAŞ adresinde faaliyette bulunan Necati İLGİN’e ait LPG otogaz istasyonunda 14/09/2012 tarihinde yapılan denetimde LPG tüpü dolumu yapıldığı suçüstü tespit edilmiş ve istasyonda bir adet LPG tüpü dolumuna yarayan aparat ele geçirilmiştir.

Kurul’un 28.08.2013 tarihli ve 4572-78 sayılı kararı ile; LPG otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu yapılması ve LPG tüpü dolumuna yarayan aparat bulundurulmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık tekil etmesi nedeniyle, Necati İLGİN’in yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/24/1-1

—————

Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826-9 sayılı Karar’ı ile Organize Sanayi Bölgesi Osb Aşıkpaşa Caddesi No.18 2870 Ada 3 Parsel Kırşehir adresinde faaliyet gösteren 23.10.2008 tarihli ve MYG/1815-5/25157 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 15.12.2010 tarihinde kendisine ait 23.780 kg Base Oil Sn 100 cinsi madeni yağı taşıyan 06AD4825/06KIG15 plakalı aracın Organize Sanayi Bölgesi Osb Aşıkpaşa Caddesi No.18 2870 Ada 3 Parsel Kırşehir adresine gitmesi gerekirken Gencer Sabun ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.’nin İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi R-8 Parsel Tuzla/İSTANBUL adresine boşalttığı tespit edildiğinden, bahsi geçen tüzel kişinin Kurumdan almış olduğu madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/25/1-1

—————

13/08/2013 tarih ve 4552/52 sayılı Kurul Kararı ile 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin lisanslı bayisi olan 07.03.2011 tarih ve BAY/939-82/29115 sayılı bayilik lisansı ile Gevaş - Tatvan Karayolu Üzeri Yoldöndü Köyü Mevkii (Ada:106, Pafta: L50B11D, Parsel: 22) Gevaş VAN adresinde faaliyet gösteren Mehmet Tayfan’ın lisanslı istasyonunda 27/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde istasyon dahilinde dağıtıcı işaretleri ve fiyat panolarının bulunmadığının tespit edilmesi ve dolayısıyla söz konusu dağıtıcı lisans sahibinin 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/26/1-1

—————

16/01/2014 tarihli ve 4834-100 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Karayolu 115. Km. Koltan Köyü Akpınar Mevkii (Pafta:26 Ada: - Parsel:1133) Sivrihisar/Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 19.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28890 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 28/02/2013 tarihinde alınan motorin numunelerinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin TÜBİTAK’ta yapılan analiz sonucunda düzenlenen 2879-001 ve 2879-002 nolu analiz raporlarından tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 879.168-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 175.833-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2821/27/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 31.03.2014 tarih ve 2701 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Hudolph İnşaat Oto. ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Fevzi Çakmak Mah. 10561 Sok. No:26 Karatay/KONYA  adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Konya İl Yapı Denetim Komisyonunun(İYDK) 07.03.2014 tarih ve 42-2014-008 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre  180 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2815/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Zeynel ERDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5399, Oda Sicil No:12578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.03.2014 tarihli ve 2733 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2816/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014 - 89                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014 - 984                                                ŞANLIURFA

 

Adıyaman ili, Merkez, Büyükkavaklı Köyü, Altıntop Mezrası sınırları dahilinde arkeolojik unsurların bulunduğuna ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.12.2013/2186 sayılı yazısı ve ekleri ile alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi gerektiğine ilişkin Kurulumuz uzmanlarının 14.02.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Adıyaman ili, Merkez, Büyükkavaklı Köyü, Altıntop Mezrası sınırları dahilinde bulunan Altıntop Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekli ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

Altıntop Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

2824/1/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.03.2014 - 92                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.03.2014 - 1010                                              ŞANLIURFA

 

Şanlıurfa ili, Merkez, İpekyolu mahallesi, Külaflı Tepe Mevkii’nde bulunan ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2010/1047 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Külaflı Tepe’ye ilişkin Kurulumuzun almış olduğu 28.01.2014/959 sayılı kararın eki olan haritada II. Derece Arkeolojik Sit Alanı yerine sehven yazılan “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ibaresinin düzeltilmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.02.2014 tarihli raporu ve Kurulumuzun 28.01.2014/959 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Merkez, İpekyolu mahallesi, Külaflı Tepe Mevkii’nde bulunan Külaflı Tepe’ye ilişkin Kurulumuzun almış olduğu 28.01.2014/959 sayılı kararda, söz konusu alan II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karşın karar eki haritada sehven yazılan “I._Derece Arkeolojik Sit Alanı” ibaresinin “II. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak düzenlenmesine, ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekli ile Külaflı Tepe II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilerek tescilinin devamına karar verildi.

 

2824/2/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.03.2014 - 93                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.03.2014 - 1016                                              ŞANLIURFA

 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Tepeönü Köyü, Gavur Harabeleri Mevkii’nde bulunan alanda kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan kaya mezarları ve yapı kalıntısının tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.12.2013/2166 sayılı yazısı ve ekleri ile alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi gerektiğine ilişkin Kurulumuz uzmanlarının 12.03.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Tepeönü Köyü, Gavur Harabeleri Mevkii’nde bulunan ve ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada (A) olarak gösterilen Gavur Harabeleri Antik Yerleşimi ile (B) olarak gösterilen Gavur Harabeleri Nekropol Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekli ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

Gavur Harabeleri Antik Yerleşimi ve Gavur Harabeleri Nekropol Alanı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

2824/3/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 28.01.2014 - 87                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.01.2014 - 964                                                ŞANLIURFA

 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Topçular Köyü sınırları dâhilinde bulunan Beyaz Höyük’ün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi gerektiğine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 08.01.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Topçular Köyü sınırları dâhilinde bulunan Beyaz Höyük’ün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/5000 ölçekli koordinatlı haritasında sınırları gösterildiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

Beyaz Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

2824/4/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 28.01.2014 - 87                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.01.2014 - 965                                                ŞANLIURFA

 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut Köyü, İmece Mezrası sınırları dâhilinde bulunan İmece (Sumak) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi gerektiğine ilişkin Kurulumuz uzmanlarının 08.01.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut Köyü, İmece Mezrası sınırları dâhilinde bulunan İmece (Sumak) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekli ile (üzerinde günümüz yerleşimi olduğu ve yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak) II. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

İmece (Sumak) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

2824/5/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.03.2014-96                                    TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.03.2014-3499                                       ADANA

 

Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesi sınırları içinde yapılması planlanan “Umutlu Barajı, HES, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi ve Beton Santrali Projesi”ne ve proje sahası içerinde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.12.2013 gün ve 3548 sayılı yazısı ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 09.12.2013 günlü rapor, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.03.2014 gün ve 960 sayılı yazısı ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 03.03.2014 günlü rapor , Kurulumuzun 30.01.2014 gün ve 3222 sayılı kararı okundu ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesinde yapılması planlanan “Umutlu Barajı, HES, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi ve Beton Santrali”nin proje sahası içerisinde tespiti yapılan alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, yapılması planlanan “Umutlu Barajı, HES, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi ve Beton Santrali” proje sahasının ilgili idarece kararımız eki haritada belirtilen sit sınırlarına göre revize edilmesinden sonra konunun yeniden görüşülmesine karar verildi.

 

                                                                                                                                                

2822/1-1


TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


BİRLEŞİK FON BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


KOÇ FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


ADABANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız


ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız