9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28967

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERE AİT CURÜF ÇIKARICI REDÜKTÖR ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


45 TON (± %20 TOLERANSLI) FÜMİGANT İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERİN DEĞİRMENLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ROTOR İMALATI VE ROTOR MİLİNİN ONARIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5 ADET SÜRÜCÜ KABİNLİ KENDİ YÜRÜR TİP YEMLEME VAGONU İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


1 ADET KENDİ YÜRÜR SİLAJ MAKİNASI İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


3 ADET PRİZMATİK BALYA MAKİNASI İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MİKROELİSA ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


BÜYÜKÇOBANLAR, ÇAY, ARGITHAN İSTASYONLARINDA FİGÜRE HALDE BULUNAN 165.000 M3 BALASTIN BALAST (FB.) VAGONLARINA YÜKLENMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


3 KALEM (24 ADET) MAYDÜ ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2014/40408

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri

1 Adet Tam Otomatik Digital Parlama Noktası

1 Adet Kalorimetre

3 Adet Refraktometre

4 Adet Sakarimetre

6 Adet Spektrofotometre (çift ışık yollu)

1 Adet Viskozimetre (Saybolt)

b) Teslim yeri                         :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  24.04.2014 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 75.00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 24.04.2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2846/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERE AİT CURÜF ÇIKARICI REDÜKTÖR ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-4 Ünitelere Ait Curüf Çıkarıcı Redüktör Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-614 04 10

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  1-4 Ünitelere Ait Curüf Çıkarıcı Redüktör   4 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) Takvim Günüdür.

d) Dos. No                                :  2E SEAS 14/37 2014/40232

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  16.04.2014 Çarşamba saat 15.00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨ 50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 01.04.2014 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2862/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3,00 TL. ile en çok 696.429 TL. arasında değişen; 16/04/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL. en çok 69.643 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen şeker, çay, makaron ve oyuncak v.b. cinsi 90 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe Mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 17/04/2014 tarihinde saat: 09.30 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2810/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 720,00 TL. ile en çok 2.488.554,89 TL. arasında değişen; 15/04/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 72,00 TL, en çok 248.856,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Motosiklet yedek parçası, Mobilya Menteşesi, Tarak Gemisi ve aksesuarları, Vida, Ribbon, Plastik Kap, Orta yağ, Perdelik Tül, Rulman, Boş Konteyner, Kumaş ve Dikiş ipliği cinsi eşyadan oluşan 50 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 16/04/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2867/1-1


45 TON (± %20 TOLERANSLI) FÜMİGANT İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 08.05.2014 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No. 18 Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından 50 .-TL (KDV dahil) bedelle temin edilebilinir.

3 - İhaleye, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ruhsatlı firmalar Teklif verebilecektir.

4 - Teklifler 08.05.2014 günü saat 14.00’e kadar Müdafaa Caddesi No. 18   06100 Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır.

6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.

2793/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

İhale Tarihi: 21.04.2014 saat:14:00

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.100.000. Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 21/04/2014 günü saat 14.00'e kadar Işıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - istekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Ardeşen/RİZE'de yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2772/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                      Dosya No : 2007/3

04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de satış ilanı yayımlanan BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimi Fon Kurulunun 04.04.2014 tarih ve 2014/93 sayılı kararıyla uzatılmıştır. Buna göre;

Bilgi Odası Kapanış Tarihi 04.04.2014’ten 25.04.2014’e,

Son Başvuru Tarihi 09.04.2014 saat 17:00’den, 29.04.2014 saat 17:00’ye,

İhale Tarihi 10.04.2014 saat 11:00’den, 30.04.2014 saat 11:00’e,

Yapılması halinde Pazarlık Tarihi 11.04.2014 saat 11:00’den, 02.05.2014 saat 11:00’e, uzatılmıştır.

İlanen duyurulur.

2854/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.778,26 TL ile en çok 298.471,24 TL arasında değişen ; 14.04.2014 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 177,83 TL, en çok 29.847,12 TL arasında olan, cinsi, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 52 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Römork, Tır Çekicisi, Tanker Kamyon, Kamyon, Motorsiklet, Kapalı Kasa Kamyonet, Minibüs, Yandan Camlı Kapalı Kasa Kamyonet, Kapalı Kasa Kamyon, Tanker, Lpg Tankeri, Yarı Römork Tanker Kasa, Açık Kasa Yarı Römork, Yarı Römork,Dorse); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No:7 Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 15.04.2014 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04) dahili 116-131 -153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası ve yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2845/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERİN DEĞİRMENLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ROTOR İMALATI VE ROTOR MİLİNİN ONARIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-4 Ünitelerinin Değirmenlerinde Kullanılmak Üzere Rotor İmalatı ve Rotor Milinin Onarımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  1-4 Ünitelerinin Değirmenlerinde Kullanılmak Üzere Rotor İmalatı ve Rotor Milinin Onarımı 1011 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  21 SEAS 14/28 2014/37559

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  25.04.2014 Cuma saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨ 100,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 100,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 25.04.2014 Cuma saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2739/1-1


5 ADET SÜRÜCÜ KABİNLİ KENDİ YÜRÜR TİP YEMLEME VAGONU İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 5 adet sürücü kabinli kendi yürür tip yemleme vagonu ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3’ü kadar geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 14.05.2014 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

 

A D R E S                                     :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

 

Tel : 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 425 59 55

2839/1-1


1 ADET KENDİ YÜRÜR SİLAJ MAKİNASI İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 1 adet kendi yürür silaj makinası ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3’ü kadar geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 15.05.2014 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

 

A D R E S                                     :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

 

Tel : 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 425 59 55

2840/1-1


3 ADET PRİZMATİK BALYA MAKİNASI İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 3 adet prizmatik balya makinası ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3 ü kadar geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 13.05.2014 Salı günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

 

A D R E S                                     :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

 

Tel :90 (312) 417 00 47

Fax:90 (312) 425 59 55

2841/1-1


DÜZELTME İLANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimizin ihtiyacı ahşap palet alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen hususların esas alınması gerekmektedir.

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar-ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312 417 84 70 – 312 425 59 55

c) Elektronik posta adresi             :  satinalma@tigem.gov.tr

2 - Düzeltmeye Konu İlanın

 Yayımlandığı Gazetenin

 Adı, Tarih, Sayısı

a) T.C. Resmi Gazete                    :  07.04.2014 - 28965

3 - Düzeltilen Hususlar

İlan Metninde yer alan ahşap palet miktarı, teslim yeri, teslim tarihi belirtilen tablo;

 

Termin Programı

Teslim Yeri: Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü/ANKARA

Teslim Tarihi

1 ay

3.000

01-30 Haziran 2014

2 ay

3.000

01-30 Temmuz 2014

TOPLAM

6.000

 

 

Termin Programı

Teslim Yeri: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü/Şanlıurfa

Teslim Tarihi

1 ay

12.500

20 Mayıs – 20 Haziran 2014

2 ay

12.500

20 Haziran – 20 Temmuz 2014

3 ay

12.500

20 Temmuz – 20 Ağustos 2014

4 ay

12.500

20 Ağustos – 20 Eylül 2014

TOPLAM

50.000

 

2838/1-1


MİKROELİSA ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda miktarı belirtilen Mikroelisa Enfeksiyöz Tarama Testleri idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

MALZEME CİNSİ

MİKTARI (ADET)

HBsAG

7.250.000

Anti – HCV ya da HCV Ag+Ab

7.250.000

HIV ½ Ag+Ab

7.250.000

Treponema Pallidum Total Ab

7.250.000

HBsAG Nötralizasyon - Konfirmasyon

15.000

Anti – HBc Total

80.000

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/ İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 28.04.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2852/1-1


BÜYÜKÇOBANLAR, ÇAY, ARGITHAN İSTASYONLARINDA FİGÜRE HALDE BULUNAN 165.000 M3 BALASTIN BALAST (FB.) VAGONLARINA YÜKLENMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/37778

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Büyükçobanlar, Çay, Argıthan İstasyonlarında Figüre halde bulunan 165.000 m3 balastın balast (Fb.) vagonlarına yüklenmesi (Teknik Şartnameye göre) hizmeti satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 24/04/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2737/1-1


3 KALEM (24 ADET) MAYDÜ ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 24.04.2014 günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili ilan, TMO Web sitesi (www.tmo.gov.tr) adresinde yayınlanmakta olup Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığında görülebileceği gibi bedeli karşılığı (50.00 TL /KDV Dahil) temin edilebilir.

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.

4 - Teklifler 24.04.2014 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No:18  06100 Bakanlıklar / Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

2801/1-1