22 Mart 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28949

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığından:


HASSAS YÜZEYLER İÇİN 30.000 KG. ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


480 TON PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Grup No.

Santral Adı

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Esendal, Işıklar (Visera)

3.000.-

(Üçbin)

250.000.-

(İkiyüzellibin)

09/05/2014

2

Kayaköy

3.000.-

(Üçbin)

500.000.-

(Beşyüzbin)

09/05/2014

3

Dere, İvriz

3.000.-

(Üçbin)

250.000.-

(İkiyüzellibin)

09/05/2014

 

1- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ”)’ye ait 3 Gruba ayrılan 5 adet Akarsu Santrali “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu (“Komisyon”)’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

İhalelere gerçek kişiler, tüzel kişiler ve Ortak Girişim Grupları katılabilir. İhalelere katılabilmek için teklif verilecek Grup hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

3 - İhalelere konu Gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla Grup için de teklif verilebilir. Grup içinde yer alan santraller için ayrı ayrı teklif verilemez. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4 - İhale konusu Gruplar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;

- T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

- T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

- T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: TR 22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “EÜAŞ’A AİT GRUP [....] SANTRALİ/SANTRALLERİ İÇİN İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, Ortak Girişim Grubu ve/veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 24/03/2014 tarihinden itibaren “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcıların, ihale konusu Gruba/Gruplara teklif verebilmeleri için teklif verecekleri her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda belirtilen ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

6 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 09/05/2014 günü saat 17:00’ye kadar üzerinde; Grup-1 için “EÜAŞ’A AİT GRUP [1] ESENDAL VE IŞIKLAR (VİSERA) SANTRALLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ”, Grup-2 için “EÜAŞ’A AİT GRUP [2] KAYAKÖY SANTRALİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ”, Grup-3 için “EÜAŞ’A AİT GRUP [3] DERE VE İVRİZ SANTRALLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarflar içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Santrallerin işletme hakkının yurtdışında yerleşik taraflara verilmesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve yabancı sermaye mevzuatına tabidir.

8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar Gruplara ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 82 90 Faks: 312 / 585 83 07

www.oib.gov.tr

2303/1-1


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka modeline, özelliklerine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

KIRTASİYE MALZEMESİ

 

 

Roller Kalem

(dokümantasyon kullanım için kalıcı siyah renk mürekkepli, değiştirilebilir refilli)

50.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-3)

02.04.2014

Roller Kalem

(dokümantasyon kullanım için kalıcı mavi renk mürekkepli, değiştirilebilir refilli)

200.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-3)

02.04.2014

Roller Kalem

(genel kullanım için mavi renk mürekkepli, konik uçlu atılır tür)

500.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-4)

02.04.2014

Roller Kalem

(genel kullanım için kırmızı renk mürekkepli, konik uçlu atılır tür)

150.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-4)

02.04.2014

Roller Kalem

(genel kullanım için yeşil renk mürekkepli, konik uçlu atılır tür)

10.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-4)

 

02.04.2014

Roller Kalem

(genel kullanım için siyah renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

100.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-5)

02.04.2014

Roller Kalem

(genel kullanım için mavi renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

150.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-5)

02.04.2014

Roller Kalem

(genel kullanım için kırmızı renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

100.000

Adet

Marka Model esasına göre(EK-5)

02.04.2014

Roller Kalem

(genel kullanım için yeşil renk mürekkepli, iğne uçlu atılır tür)

10.000

Adet

Marka Model esasına göre (EK-5)

02.04.2014

Kurşun kalem siyah

60.000

Düzine

G-09..C/20.12.1992

03.04.2014

Kopya kalemi (kırmızı)

40.000

Düzine

G-07.b/03.01.2005

03.04.2014

Kopya kalemi (mavi)

10.000

Düzine

G-07.b/03.01.2005

03.04.2014

Kopya kalemi (yeşil)

12.000

Düzine

G-07.b/03.01.2005

03.04.2014

Asetat kalemi (su bazlı siyah)

60.000

Adet

Firma numunesine göre

03.04.2014

Asetat kalemi (su bazlı kırmızı)

40.000

Adet

Firma numunesine göre

03.04.2014

Asetat kalemi (su bazlı mavi)

50.000

Adet

Firma numunesine göre

03.04.2014

Asetat kalemi ( siyah)

10.000

Adet

G-05/24.12.1992

03.04.2014

Asetat kalemi (kırmızı)

10.000

Adet

G-05/24.12.1992

03.04.2014

Asetat kalemi ( mavi)

8.000

Adet

G-05/24.12.1992

03.04.2014

Tükenmez kalem (cep tipi, plastik)

20.000

Adet

G-01.e/14.02.2006

03.04.2014

Tükenmez kalem sabit refilli (mavi)

1.000.000

Adet

Marka Model esasına göre

03.04.2014

Tükenmez kalem sabit refilli (kırmızı)

200.000

Adet

Marka Model esasına göre

03.04.2014

Beyaz yazı tahtası kalemi (siyah)

30.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

03.04.2014

Beyaz yazı tahtası kalemi (mavi)

30.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

03.04.2014

Beyaz yazı tahtası kalemi (kırmızı)

30.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

03.04.2014

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

   2278/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/33033

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Çaltı-Kemah istasyonları arasında, gerilim almalı 1200 adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 15/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2248/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Tarım Bilgi Sistemi (TBS) Süreç İzleme ve Yönetim Sistemi Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2014/34491

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası             :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                 :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve konusu               :  Tarım Bilgi Sistemi’nde (TBS) iş sürçlerinin izlenmesi, iş sürekliliğine dayalı hizmet kalite seviyesinin yönetilebilmesi ve TBS kapsamındaki coğrafi bilgi sistemine dayalı uygulamalarda mekânsal verilere ilişkin sorunların hızlı teşhis, çözüm ve otomasyonu için “TBS Süreç İzleme ve Yönetim Sistemi” satın alınacaktır. Sistem komuta kontrol merkez altyapısı, yazılımları, kurulum, test ve sistem entegrasyonu dahil olmak üzere anahtar teslimi olarak tedarik edilecektir.

b) Miktarı                                         :  1 Kalem

c) Yapılacağı yer                              :  TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara – İstanbul Teknik Üniversitesi, TARBİL UYG-AR Merkezi, Maslak-İstanbul

d) Süresi                                          :  240 gün

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  07.04.2014 Pazartesi, 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

5 - İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ve ilgili alt yüklenicilere ait listeyi sözleşme öncesinde idarenin onayına sunacaklardır. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgi sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenici kullanılması halinde teknik ve idari şartname yükümlülükleri açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenici olacaktır.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

2271/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

 “TAR-GEL Personeli Tablet İşletim Hizmet Sistemi Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2014/34499

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası             :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                 :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve konusu               :  Kırsal alanda çalışan personele verilen görevlerin tablet bilgisayarlar aracılığı ile TARBİL projesi kapsamında Tarım Bilgi Sistemi ile bağlantılı yürütülmesi, yapılan görev ve iş süreç atamalarının gerçek zamanlı yönetilmesi amacıyla “TAR-GEL Personeli Tablet İşletim Hizmet Sistemi Alımı (2014)” yapılacaktır. Bu amaçla hizmet sistemi alt yapısı kurulması, Türkiye genelinde işletimi, servisi, bakımı, iletişimi, onarımı, güncelleme ve entegrasyon hizmetleri, hizmet alımı ile tedarik edilecektir.

b) Miktarı                                         :  2 Kalem

c) İşin yapılacağı yer                        :  TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Merkez birimi ve tüm il ve ilçe müdürlükleri, – İstanbul Teknik Üniversitesi, TARBİL, UYG-AR Merkezi, Maslak/İstanbul

d) İşin süresi                                    :  a) Kurulum ve Entegrasyon Hizmeti, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 45 gün

                                                            b) İşletme ve İletişim Hizmeti, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 12 ay

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  07.04.2014 Pazartesi, 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

5 - İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ve ilgili alt yüklenicilere ait listeyi sözleşme öncesinde idarenin onayına sunacaklardır. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgi sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenici kullanılması halinde teknik ve idari şartname yükümlülükleri açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenici olacaktır.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.-TL bedelle satın alınabilir.

7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

2272/1-1


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığından:

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarının teknik bakımdan teçhizi için 2009K121090 nolu proje kapsamında 4 (dört) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  1) 2014/28739    2) 2014/28742

                                                  3) 2014/28744    4) 2014/28745

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No: 36/57000 SİNOP

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel:0 (368) 271 57 57 (1554-1555) Faks:0( 368) 271 57 18

c) Elektronik posta adresi       :  pyosatinalma57@sinop.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1) Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Sistemi,

                                                  1 Adet (Komple)

                                                  2) Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi (HPLC) Sistemi,

                                                  1 Adet (Komple)

                                                  3) ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi) Cihazı,

                                                  1Adet (Komple)

                                                  4) LC-MS/MS cihazı, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri                         : Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                        :  1) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim günü

                                                  2) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim günü

                                                  3) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim günü

                                                  4) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No: 36/57000 SİNOP

b) Tarihi ve saati                     :  1) 16/04/2014 Çarşamba günü, saat: 14:00

                                                  2) 16/04/2014 Çarşamba günü, saat: 15:00

                                                  3) 17/04/2014 Perşembe günü, saat: 14:00

                                                  4) 17/04/2014 Perşembe günü, saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler,

İstekli, alım konusu malları teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

1) Teklif etmiş oldukları ürünlerin bakım ve onarımları ile ilgili teknik servis hizmetlerini sağlayacak teknik kadro ve teşkilatları hakkında ayrıntılı bilgileri tekliflerine ekleyeceklerdir. (İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.)

2) Teklif ettikleri ürünlerin en az 2 (iki) yıllık yerinde bakım ve onarım yapılacağına dair garantilerine ait taahhütname vereceklerdir. Garanti süresinden sonra yıllık bakım ve onarım sözleşme bedelleri ve sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve malzemeleri kalem kalem katalog numaraları ile birlikte fiyatlandırılmış olarak gösterecekler ve bu fiyatlar ürünlerin garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacak ve bu fiyatlar ürünlerin fiyatlarına dahil edilmeyerek ayrı liste halinde gösterilecektir. Teklif edilen ürünlerin garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve malzemelerin temini ve teknik servis hizmetlerinin yerine getirileceği garantisine ait taahhütnamelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.

4.2.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.4. Teklif edilen malların marka ve modeli ile menşeini belirten yazılı beyan verilecektir. Varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

4.2.5. İstekliler; teklif ettikleri malların özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.6.1. istekli kendi adına veya anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini ve TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 Belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. İstekliler teklif ettiği malın ulusal veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL ve bunun gibi belgelerden en az birisini sunmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36/ 57000 SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Sinop Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi neznindeki TR 9600 0100 0226 4868 2994 5012 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2 - İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge)

8 - Teklifler ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Satınalma Servisi Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36/ 57000 SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2243/1-1


HASSAS YÜZEYLER İÇİN 30.000 KG. ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014 / 32535

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.  GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

30.000 Kg. Otomatik tren yıkama sisteminde kullanılmak üzere, hassas yüzeyler için alkali deterjan (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihinden itibaren azami (60) gün içinde ve tek parti halinde Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 10/04/2014 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2245/1-1


480 TON PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/32531

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 480 Ton patinaj kumu (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

1) TCDD. Loko Bakım Atölye Müd. AFYONKARAHİSAR - 300 Ton,

2) TCDD Depo Müd. TAVŞANLI/KÜTAHYA - 160 Ton,

3) TCDD Depo Şefliği BURDUR - 20 Ton,

Yukarıda belirtilen yerlerde teslim alınmak üzere satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 10/04/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2247/1-1


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/32230

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Afyon-Akşehir ve Argıthan-llgın arası demiryolu hattında beton traversler üzerinde bağlı toplam 775.000 adet (K) tipi komple küçük malzemenin sökülerek ferş edilecek aynı hat kesimindeki HM tip traverslerin bağlantılarının yapılması, travers ekerlerinin alınması, HM tipi bağlantı sisteminde bulunan tirfonların tirfonöz makinesi ile sıkılması ve çıkan komple küçük malzemenin vagonlara yüklenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 08/04/2014 günü saat 15.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2246/1-1