21 Mart 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28948

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATINALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TLM 16 V 185 TİPİ MOTORLARIN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 320 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF KARTUŞ VE TONER SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GP-BMA FİLTRE TORBALARI İLE DÖNER FİLTRE, ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE TORBA BEZLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI OKSİJEN, ASETİLEN, KARBONDİOKSİT, ARGON VE AZOT GAZLARININ DOLUMU VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GP VE ÇAMUR KOYULAŞTIRMA FİLTRELERİ İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT FİLTRE TORBASI, PRES FİLTRELER İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT  FİLTRE BEZİ VE MULTİFLAMENT DESTEK BEZİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


2000 ADET MAKİNALI RAY ALIN KAYNAK YAPILMASI HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATINALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız I. ve II. Ünitelerdeki kömür değirmenlerinin genel revizyon, ara bakım ve arızi bakım işleri ile kül-cüruf atma ve kömür alma tesislerinin sistem kontrolü ve temizlik işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2014/30054

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Milas Ören Karayolu 22 Km. PK.25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  252 558 02 90- 252 558 02 91

c) Elektronik posta adresi                    :  info@yeas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  ---

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  3 kişi Mühendis, 6 kişi Vardiya sorumlusu, 12 kişi Gözlemci, 15 kişi Usta, 9 kişi Kaynakçı, 2 kişi Forklift ve Vinç Operatörü, 2 kişi Tornacı ve 62 kişi Yardımcı işçi olmak üzere toplam 111 kişi ile hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 1 yıl dır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                 :  09.04.2014 - 14.00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 09.04.2014 tarihinde saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25    48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2061/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 502,37 TL. ile en çok 60.001,35 TL. arasında değişen; 27/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 51,00 TL., en çok 6.001,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, Elektrikli scooter, atv ve motorsikletten oluşan 18 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 28/03/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2259/1-1


DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TLM 16 V 185 TİPİ MOTORLARIN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 320 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2014/33046

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00   (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  320 ADET PİSTON

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 18.04.2014 günü ve 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2267/1-1


MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 250 adet masaüstü bilgisayar ve monitör, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/03/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2225/1-1


MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 66 kalem muhtelif temizlik malzemesi alımı 14 Nisan 2014 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80

2226/1-1


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 55 kalem muhtelif kırtasiye malzemesi alımı 09 Nisan 2014 Çarşamba günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80

2227/1-1


MUHTELİF KARTUŞ VE TONER SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 22 kalem muhtelif kartuş ve toner alımı 15 Nisan 2014 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80

2228/1-1


MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 4 kalem muhtelif ebat ve gramajlarda matbaa kağıdı alımı 08 Nisan 2014 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80

2229/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                      :  0274 614 10 07

c) Faks No                          : 0274 614 59 94 – 95

d) Elektronik Posta Adresi  :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 - BANT EKLEME MALZEMESİ

İKN: 2014/28273

D.NO: 101-GLİ/2014-239

4 KALEMDE 110 KUTU, 40 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

45 TAKVİM GÜNÜ

 

2 - EMNİYETLİ TİP BOT

İKN: 2014/28518

D.NO: 62-GLİ/2014-240

1 KALEMDE 886 ÇİFT

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM GÜNÜ

3- AÇIK DİŞLİ YAĞI

İKN: 2014/29672

D.NO: 24-GLİ/2014-253

1 KALEMDE 3780 KG.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM GÜNÜ

4 – KOMATSU, WABCO VE EUCLID KAMYON YEDEKLERİ

İKN: 2014/28846

D.NO: 246-GLİ/2014-241

28 KALEMDE 1486 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

150 TAKVİM GÜNÜ

 

5- İNGERSOLL RAND DELİK MAKİNASI YEDEKLERİ

İKN: 2014/29023

D.NO: 241-GLİ/2014-244

8 KALEMDE 20 ADET

60 TAKIM

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM GÜNÜ

 

 

3 - İhalenin

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - BANT EKLEME MALZEMESİ

03.04.2014 PERŞEMBE

14.00

14.00

50,00 TL

2 - EMNİYETLİ TİP BOT

03.04.2014 PERŞEMBE

15.00

15.00

50,00 TL

3 - AÇIK DİŞLİ YAĞI

03.04.2014 PERŞEMBE

16.00

16.00

50,00 TL

4 - KOMATSU, WABCO VE EUCLID KAMYON YEDEKLERİ

04.04.2014 CUMA

14.00

14.00

50,00 TL

5 – İNGERSOLL RAND DELİK MAKİNASI YEDEKLERİ

04.04.2014 CUMA

15.00

15.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                 :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                      :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Emniyetli tip bot ve açık dişli yağı ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

2264/1-1


GP-BMA FİLTRE TORBALARI İLE DÖNER FİLTRE, ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE TORBA BEZLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/33093

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

GP Filtre Torbası

25.100 Adet

BMA Filtre Torbası

19.100 Adet

Döner Filtre Torba Bezi (En 150 cm)

     600 Metre

Şlam Pres Filtre Torba Bezi (En 93 cm)

  7.500 Metre

Mekanik Filtre Torba Bezi (En 81 cm.)

  1.700 Metre

Mekanik Filtre Torba Bezi (En 91 cm.)

     400 Metre

 

b) Teslim Yeri                        :  GP ve BMA Filtre Torbaları Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecek.

-Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri ise ilgili şeker fabrikalarımıza teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :  GP ve BMA Filtre Torbalarının %50'si en geç 31.07.2014, bakiye %50'si ise en geç 29.08.2014 tarihine kadar iki eşit partide Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecektir

-Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri ise en geç 31.07.2014 tarihine kadar ilgili şeker fabrikalarımıza tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarih ve saati                      :  09.04.2014 Çarşamba günü, saat 11:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve dokümanlar (KDV Dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 09.04.2014 Çarşamba günü, saat 11.00'e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2186/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI OKSİJEN, ASETİLEN, KARBONDİOKSİT, ARGON VE AZOT GAZLARININ DOLUMU VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Oksijen, Asetilen, Karbondioksit, Argon ve Azot Gazlarının Dolumu ve Teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 5 Kalemde 24730 m3

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihi itibariyle 365 takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  28 SEAS 14/16        2014/29538

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  10.04.2014 Perşembe günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Bakım veya işletme servislerinin atölye ve koltuk ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve ¨50,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 10.04.2014 Perşembe günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./m3). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

2210/1-1


GP VE ÇAMUR KOYULAŞTIRMA FİLTRELERİ İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT FİLTRE TORBASI, PRES FİLTRELER İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT  FİLTRE BEZİ VE MULTİFLAMENT DESTEK BEZİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/33140

1 - İdarenin

a) Adı, adresi                          :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312-458 55 00  Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :

1. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre Torbası (Monoflament) Putsch

(PKF 100-86)

1400 Adet

2. Membran Plaka Bezi (7D 52/66 Q 10)

1900 Adet

3. Basınç Plaka Bezi (7D 52 Q 10)

1800 Adet

4. Membran ve Basınç Plaka Destek

Bezi (7 UQ 15)

2000 Adet

5. Baş Plaka Bezi (Destek Bezi İle Birlikte)

(7 K Q 15 Q 10)

65 Adet

6. Son Plaka Bezi (Destek Bezi İle Birlikte)

(7 E Q 15 Q 10) Choquenet (FP 1000x1000)

65 Adet

7. Membran ve Basınç Plaka Destek Bezi

(3 U 001066.0)  AES (FP1200)

500 Adet

8. Membran Plaka Bezi (AMB 1200)

50 Adet

9. Chamber (Ara) Plaka Bezi (ACB 1200)

20 Adet

10. Plaka Destek Bezi

50 Adet

11. Baş Plaka Bezi (ABB 1200)

2 Adet

12. Son Plaka Bezi (ASB 1200)

2 Adet

b) Teslim yeri                         :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ANKARA

c) Teslim tarihi                        :  Malzemelerin tamamı, 15.08.2014 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  09.04.2014 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil TL. 75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 09.04.2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2185/1-1


2000 ADET MAKİNALI RAY ALIN KAYNAK YAPILMASI HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                             : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı; Van- Kapıköy istasyonları arasında Yol Yenilemesi yapılacak bölgede 2000 Adet makinalı Ray alın Kaynağı hizmet alımı işi,

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 02.04.2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2041/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

Satışa esas bedeli en az 58,17 TL ile en çok 30.000,00 TL arasında değişen; 31/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,82 TL ile en çok 3.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kamyonet (Açık Kasa), Minibüs, Dorse

1 - (Frigorofık), Kamyonet (Kapalı Kasa), Motorsiklet, Kamyonet ve Jeep cinsi 25 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 01/04/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2. Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3. Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

1896/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2014/31947

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                               Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

                         9.000 m Muş - Merkez - Ziyaret - Eralan’da Karotlu Linyit Sondajı,

                         6.000 m Muş - Merkez - Ziyaret - Eralan’da Kırıntılı Linyit Sondajı,

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 15.000 Metre.

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, en az 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. (işe başlama tarihinde üç adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 270 (ikiyüzyetmiş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  03/04/2014 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2083/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:

 

Satılacak Olan Taşınmaz

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle

Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine

His. m²

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı (TL)

İhale

Saati

1

06080105450

Yenimahalle

İvedik

44679

15

5.046,00

5.046,00

Kentsel Çalışma Alanı

4.542.000,00

908.400,00

09:00

2

06030103246

Etimesgut

Bağlıca

46844

  1

5.677,00

5.677,00

Teknik Altyapı Alanı

1.987.000,00

397.400,00

09:05

3

06080103088

Yenimahalle

Alacaatlı

60954

  2

2.924,00

2.924,00

Konut Alanı

1.754.500,00

350.900,00

09:10

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz; 08/04/2014 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde,

2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Anıt Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3 - Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - Taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü İhale Servisinde görülebilinir.

5 - Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." (TEL: 0312-432 23 00 Dahili : 1290)

İlan olunur.

1898/1-1