15 Mart 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28942

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çanakkale İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden:

ÇANAKKALE KARASAL-SAYISAL YAYIN KULESİ ULUSLARARASI ÖN SEÇİMLİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLAN METNİ

Çanakkale Valiliği tarafından; Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesinin inşa edileceği alan ve içinde bulunduğu bağlam ile ilişkilendirilmiş, bir yandan bildik ve jenerekleşmiş anten kulesi tipolojilerinin sınırlarını zorlarken, diğer yandan konunun gerektirdiği teknik kısıtları gözetebilen bir yapının tasarımına dair fikirlerin Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması 22.10.2013 tarih ve 28799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Ön Seçim başvurusuna 144 adet müracaat yapılan yarışmada 130 başvuru değerlendirmeye alınmış olup, 14 başvuru geç geldiği için değerlendirmeye alınmamıştır. 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 8 ekibe davet gönderilerek projeler 22.02.2014 tarihinde teslim edilmiş ve 25.02.2014 tarihinde jüri heyetince eserler değerlendirmeye alınmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucunda;

1.ÖDÜL    Powerhouse Company&IND (Inter.National.Design)

2.ÖDÜL    Snohetta&Özer/Ürger Architects&Battle Mccarthy

3.ÖDÜL    AL_A (Amanda Levete&Maximiliano Arrocet)

 

1.MANSİYON         Teğet Mimarlık/Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar

2.MANSİYON         Ian Ritchie Architects,&Arup

3.MANSİYON         Erdem Tüzün& Fernando Romero,&Yelda Köm

4.MANSİYON         Sou Fujimoto Architects,&Aecom

5.MANSİYON         Olaf Gipser Architects,&Arup& DS Mimarlık

Olarak derecelendirilmiştir.

2064/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/77 Esas, 2012/580 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1988/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 11/2/2014 tarih ve 31775109/10.01/593182 sayılı yazısı gereğince 16 Eylül 2007 tarih ve 26645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tar-Med Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin yasaklama kararı iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2019/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4913-13                                                             Karar Tarihi : 13/13/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/13/2014 tarihli toplantısında; Bosphorus Gaz Corporation A.Ş.’nin Kazakistan’dan 750 milyon Cm³/yıl (9000 Kcal/Nm³ üst ısıl değere baz) doğal gaz ithal etmek üzere yapmış olduğu ithalat lisansı başvurusu hakkında 12/12/2013 tarihli ve 4753-1 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 22/11/2013 tarihli yazısı ile BOTAŞ’dan alınan 25/12/2013 tarihli ve 38790 sayılı yazıda belirtilen hususlar, 10/04/2013-4353-10 tarih sayılı 26/09/2013-4622-6 tarih sayılı Kurul Kararlarına esas red gerekçelerini ortadan kaldırdığından;

- Şirketin 12/11/2013 tarihli ve BGKA5D6V barkod numaralı yazısı ile yapılan başvurusunun kabul edilmesine ve 10/04/2013-4353-10 tarih sayılı ve 26/09/2013-4622-6 tarih sayılı Kurul Kararlarının geri alınmasına,

- Söz konusu lisans başvurusunun 13/4/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesi kapsamındaki inceleme ve değerlendirilmesinin tamamlanmış sayılarak bir sonraki aşama olan 4 üncü maddeye geçilmesine ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi ile 725 sayılı Kurul Kararı gereğince BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak ithalat müracaatlarına ilişkin olarak Ek’de yer alan metnin, Resmi Gazetede ve Kurum internet sayfasında duyurulmasına,

karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Duyuru

DUYURU

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi ve 29 Nisan 2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararı gereğince; Kazakistan’dan en fazla 30 yıl süreyle 737.302.021 m³/yıl (9155 kcal/ m³ üst ısıl değere baz) doğal gaz ithalatı için yapılacak ithalat lisans başvuruları bu duyurunun Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) inci günün mesai saati bitimine kadar Kuruma yapılır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. İthalat lisans başvurularında, 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-3’ün 10 uncu maddesinin (a) fıkrasının (iii) maddesi kapsamında Ek’de yer alan Taahhütname Kuruma sunulur.

EKLER: EK-1 Taahhütname

                                                                                                                                  EK-1

TAAHHÜTNAME

 

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 

BAŞKANLIĞINA

 

Her takvim yılı için ithal edeceğimiz doğal gaz miktarının yüzde onu (%10) kadar bir miktarın ithalat lisansımızda yer alan faaliyete başlama tarihinden itibaren beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolanması imkanına sahip olacağımıza dair depolama lisans sahibi tüzel kişilerle yapacağımız kira sözleşmelerini veya bu tüzel kişilerden alınmış taahhütnameleri sunacağımızı veya depolama yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla, beş yıl içerisinde depolama tesisi kurarak depolama lisansı almak kaydıyla depolama yükümlülüğünü yerine getireceğimizi; aksi takdirde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında lisansımızın iptal edileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

                                                                    Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

                                                                                               Adı-Soyadı

                                                                                                    İmza

                                                                                                    Kaşe

                                                                                                    Tarih

 

 

AÇIKLAMA: BU TAAHHÜTNAME İÇERİĞİNDE İTHALAT LİSANS BAŞVURUSU SAHİBİ TARAFINDAN HİÇ BİR SURETTE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

2081/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ

İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

             COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  06.12.2011

Başvuru No                         :  C2011/086

Başvuru Sahibi                    :  Merzifon Belediyesi

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163/A Merzifon AMASYA

Coğrafi İşaretin Adı            :  Merzifon Keşkeği

Ürünün Adı                         :  Keşkek

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                      :  Türkiye

Coğrafi İşaretinin

Kaynaklandığı Alan             :  Merzifon

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Merzifon Keşkeği genel olarak bayram sabahlarında, düğünlerde ve özel misafirlere ikram edilen besleyici ve doyurucu özelliği, hazmının kolaylığı ve uzun süre tadının damakta kalması özelliğiyle lezzetli bir yemektir.

Özellikle büyükbaş hayvan eti, nohut, aşurelik bütün buğday ile taş çömleklerde yaklaşık on iki saat odun ateşinde (taş fırınlarda) pişirilmesi ve çömlek içinde ahşap kaşık (çömçe) yardımıyla çarpılarak (dövülerek) bütün ürünlerin ezilerek lapa haline getirilmesi ve üzerine tereyağlı salça sos ilave edilerek sıcak ikram edilmesi ayırt edici özellikleridir.

Üretim Metodu:

Merzifon Keşkeğinin yapımında kullanılacak malzemeler; 1,800 gr. aşurelik bütün buğday,  0,20 gr. Nohut, 2,5 – 3 litre su, 500 gr. az yağlı -  iri kemikli (kaburga kemiği) dana veya kuzu eti, 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı salçadır.

Öncelikle keşkeğin pişirileceği taş çömlek yıkanıp temizlenir, içine konulacak malzemeler yapışmaması için hafif yağ sürülür, 1,800 gr. aşurelik bütün buğday dış kabuklarından ayrılarak iyice temizlenir. Temizlenen aşurelik bütün buğday bir defa bol su ile yıkanıp süzülür. Ardından 0,20 gr nohut yıkanır ve süzülmeye bırakılır. 500 gr. et yıkanır, damarları ve sinirleri ayıklanır. Malzemeler hazır hale getirilmiştir. Çömleğimizin içi belirtildiği gibi hafif yağlanır, tabanına önce 0,20 gr nohut üzerine de 1,800 gr aşurelik bütün buğday tamamen eklenir. Çömlek yarıya kadar dolmuştur. Çömleğin içindeki nohut ve aşurelik bütün buğdayın ortası açılır, sinirleri ve damarları alınmış etler yerleştirilip, etrafı çömleğin içinde bulunan aşurelik bütün buğday ve nohut ile kapatılır. Bu işlemden hemen sonra 2.5-3 litre su ilave edilerek en üstüne de 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı tereyağı konularak işlem tamamlanır. Çömleğin ağzı hava almayacak biçimde folyo ile sıkıca kapatılarak suyun çömleğin tamamına ulaşması için hafifçe sallanır. Suyun az gelmesi durumunda su ilave edilir.

Keşkek pişmeye hazır hale geldiğinde alevi sönmüş, köz halindeki taş fırının içine özellikle ekmek çıktıktan sonraki köz durumundaki ateşe akşamdan on iki saatte ağır ağır özlenerek pişmesi için yanlarına destek konularak düşmeyecek biçimde yerleştirilir. Közün sönmesi halinde odun ile ateş desteklenir. Bu zaman zarfında tüm malzemeler kaynar ve erir. On iki saatin sonun da Keşkek fırından çıkartılarak 10-15 dk dinlenmeye bırakılır. Daha sonra ağzı açılan keşkek soğumadan hemen içinden etin kemikleri çıkartılır. Ardından çömçe (ahşap kaşık) ile bilek gücü yardımıyla çömleğin kenarlarına vura vura iyice çarpılır (dövülür). Bütün malzemeler lapa halini alır. 5 – 10 dk yeniden dinlendirilir. Tuzsuz olması halinde bir miktar daha tuz ilave edilir. Bir tarafta tereyağı iyice eritilerek sıvı haline getirilir. Kızaran tereyağının içine salça ilave edilerek hafif ateşte çevrilir. Tereyağı ve salça sıvı halini aldığında ocaktan indirilir. Çarpılmış sıcak keşkek tabaklara alınır.  Üzerine salçalı tereyağı dökülerek servis yapılır.

Denetleme:

Üretimin ve yukarıda belirtilen özellikteki keşkeklerin üretime uygun şekilde yapılıp yapılmadığının denetimi, mevcut kanun ve yönetmeliklere göre Merzifon Belediyesi koordinasyonunda; Merzifon Ziraat Odası’ndan bir kişi ve Merzifon Tarım İlçe Müdürlüğü’nden bir kişi şeklinde oluşturulacak iki kişilik komisyonca gerçekleştirilecektir. Komisyon üretim metodunda belirtilen malzemelerin içeriğini, hazırlanmasını, pişirilmesini ve sunumunun tanıma uygunluğunu yılda bir defa veya gerekli görüldüğü sürece kontrol edecektir.

1989/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Antalya'da kurulmuş olan Turunçova Kalkındırma Vakfı, Finike Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.02.2014 tarihinde kesinleşen, 25.11.2013 tarihli ve E:2011/393, K:2013/306 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2008/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 15130 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2015/1-1

—————

Yenimahalle 62695 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2016/1-1

—————

Yenimahalle 60889/2 ve 60883/3 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2017/1-1

—————

Dodurga Mahallesi 44 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2018/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü, anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Selçuklu ve Memlûk tarihi üzerine çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Profesör

1

1

Asurca çivi yazılı tabletler üzerinde çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur’anın Türkçe mealleri ile ilgili çalışmaları olmak

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

-

Doçent

1

1

Kültür turizmi, alternatif turizm, otel işletmelerinde hizmet kalitesi ve akademik turizm eğitimi konularında çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

(Dinler Tarihi Bilim Dalı) Ermeni Kilisesi üzerine çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Din Kültürü öğretmen yetiştirme programlarında kalite standartları hakkında çalışma yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd.Doç.

3

1

İslam Hukuku sahasında görüş ayrılıklarıyla ilgili çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd.Doç.

4

1

Yeni Uygur Türkçesi üzerine doktora çalışması yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd.Doç.

3

1

Tatar Türkçesi üzerine doktora çalışması yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.Doç.

3

1

İstanbul'un işgali ve kurtuluşu üzerine çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.Doç.

3

1

Cumhuriyet döneminde Süryaniler üzerine çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

1

1

Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemlerde ada modlu çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

3

1

Havza karakteristikleri, taşkın risk faktörleri ve CBS veri tabanı konularında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

5

1

Fitopatoloji, Verticillium solgunluğu, antagonist bakteriler konularında çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Alman Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

-

Yrd.Doç.

3

1

Resim ve Müzik ilişkisi konularında çalışma yapmış olmak

2059/1-1


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

 

—————

—————


 

—————


 


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.02.2014-93                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.02.2014-3352                               ADANA

 

Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez Türkeli Mahallesi, Kötü köy küme evleri, Boyalı mevki, 4159-4161-4162-4163-4164-4165 ve 4166 parsellerde bulunan Boyalı höyüğünün tesciline ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.01.2014 gün ve 260 sayılı yazısı,  Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 16.01.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez Türkeli Mahallesi, Kötü köy küme evleri, Boyalı mevki, 4159-4161-4162-4163-4164-4165 ve 4166 parsellerde bulunan Boyalı höyüğünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

doc20140303105503_001

 

2022/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2014-92                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2014-3271                               ADANA

 

Mersin ili, Silifke İlçesi, Kabasakallı Mahallesi, 1031 ve 134 parsellerin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.05.2013 gün ve 2263 sayılı kararında Mersin Valilik Temsilcisi çağrılmasına rağmen söz konusu taşınmazların Silifke Belediyesi sınırlarında kaldığına ilişkin; Silifke Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.01.2014 gün ve 367 sayılı yazısı, Kurulumuzun 22.05.2013 gün ve 2263 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin ili, Silifke  İlçesi, Kabasakallı Mahallesi, 1031 ve 134 parsellerin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.05.2013 gün ve 2263 sayılı kararında Mersin Valilik Temsilcisi çağrılmasına karşın alanın Silifke Belediyesi Mücavir sahasında kaldığının anlaşıldığına, bu bağlamda 22.05.2013 gün ve 2263 sayılı kararımızda da belirttiğimiz üzere, Kabasakallı Mahallesi, 1031 ve 134 parseller üzerinde tespit edilen arkeolojik alanın  2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen kararımız eki haritada gösterilen 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

2023/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2014-92                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2014-3261                               ADANA

 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Çerçili Köyünde yer alan orman parselinde tespiti yapılan antik dönem taş alım yerinin tesciline ilişkin, Erdemli 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 06.12.2013 gün ve 2013\200 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 19.02.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Çerçili Köyünde yer alan orman parselinde tespiti yapılan antik dönem taş alım yerinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

2024/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.02.2014-94                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.02.2014-3377                               ADANA

 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Azizli Köyü, Davultepe Mevkii sınırları içerisinde yer alan Kurulumuzun 16.02.2011 gün ve 6815 sayılı kararıyla tescil edilen, 1. derece arkeolojik sit alanında yol açma talebi ve irtifak hakkı tesisi isteğine ilişkin; Kurulumuzun 26.07.2013   gün ve 2602 sayılı, 29.11.2013 gün ve 3031 sayılı, 31.01.2014 gün ve 3233 sayılı kararları, Adana Valiliği il Kültür Turizm Müdürlüğünün 20.02.2014 gün ve 846 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.02.2014 tarihli uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Azizli Köyü, Davultepe Mevkii sınırları içerisinde, 1. Derece arkeolojik sit alanı içinde yer alan ve yol açılmak istenen alanda, Kurulumuzun 31.01.2014 gün ve 3233 sayılı kararı uyarınca Müzesince yapılan sondajlarda 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığının Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.02.2014 tarihli uzman raporundan anlaşıldığına,  yol açılmak istenilen alana yönelik hazırlanan kararımız eki sit değişikliği haritasının uygun olduğuna,  haritada 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koordinatları belirtilen alandan, “1. derece arkeolojik sit alanı” şerhinin kaldırılarak “3. derece arkeolojik sit alanı” şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, yol açımına yönelik müzesi denetiminde uygulama yapılabileceğine, söz konusu yol güzergahı için irtifak hakkı tesisinin ilke olarak uygun olduğuna, ancak irtifak hakkına yönelik nihai görüş verme yetkisinin Bölge Kurulu Müdürlüğünde olduğuna karar verildi.

 

 

 

2025/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.11.2013-80                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.11.2013-2983                               ADANA

 

Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Köyü, Çatalhöyük Mahallesinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı Çatalhöyük'ün sit sınırlarının sayısallaştırılması ve 2012/502 Esasında devam eden tapu tescil davasına engel durumun bildirilmesi istemine ilişkin; Pazarcık Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.2013 gün ve 2012/502 Esas sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanmış 26.11.2013 günlü rapor, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.07.2003 gün ve 5224 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Köyü, Çatalhöyük Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.07.2003 gün ve 5224 sayılı kararı ile tescil edilerek aynı kararla 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlenen Çatalhöyük'e yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca ortaklaşa önerilen ve kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının revize edildiği haliyle uygun olduğuna (OLUMLU), tapu tescil davasına konu yerle ilgili olarak 2863 sayılı yasanın 11. maddesinde " birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki taşınmazlar zilyetlik yoluyla iktisap edilemez." hükmünün ilgililere bildirilmesine karar verildi.

 

2026/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.02.2014-94                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.02.2014-3379                               ADANA

 

Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait, 532 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın satışı ile bu parsel ve çevresinde tespit edilen arkeolojik alanın tescili istemine ilişkin; Karataş Kaymakamlığı Mal Müdürlüğün 19.09.2013 gün ve 973 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.02.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, 532 ada, 1-2-3 parseller ile 5071-5072-5073 parsellerde Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı kapsamında kaldığı anlaşıldığından 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 3. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, mülkiyeti Hazineye ait, 532 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın, Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması koşuluyla satışının ilke olarak uygun olduğuna, ancak satışa yönelik nihai görüş verme yetkisinin Bölge Kurulu Müdürlüğünde olduğuna karar verildi.

 

 

2027/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2014-92                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2014-3286                               ADANA

 

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kozoluk Köyü, özel mülkiyete ait, 112 ada, 67 ve 68  parsellerde bulunan arkeolojik yapı kalıntılarının bulunduğu alanın  1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve 67 parsel numaralı taşınmazda “Etlik Piliç Çiftliği” inşaatı yapılması istemine ilişkin, Tarsus Kaymakamlığı İlçe Müze Müdürlüğünün  27.01.2014 gün ve 165-90 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.01.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kozoluk Köyü, özel mülkiyete ait, 112 ada, 67 ve 68 parsellerde Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 67 parsel numaralı taşınmazda “Etlik Piliç Çiftliği” inşaatı yapılması isteminin sit alanı sınırları esas alınarak ifraz yapılmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

 

2028/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :29.01.2014-88                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.01.2014-3177                               ADANA

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Narince Köyü, Dikilitaş mevkii, mülkiyeti Milli Parklara ait olan Pullu II isimli kamp alanında Anamur Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, arkeolojik alanda tespit edilen mozaik döşemenin ortaya çıkarılmasına ve korunmasına yönelik Müzesince gerekli görülen çalışmaların yapılabileceğine karar verildi.

 

2029/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2014-83                            Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2014-1647

 

Sinop İli, Merkez, Yeni Mahalle 16 pafta, 186 ada, 45 parselde yapılan temel hafriyatı sırasında açığa çıkan, kayaya tonoz şeklinde oyulmuş olan su tünelinin tescil edilip koruma altına alınması, açığa çıkarılan mezarların kiremit malzemeden yapıldığı ve mimari bütünlükleri bozulduğundan mezara ait parçaların müzeye taşınması, 45 nolu parselin çevresinde oluşan yüksek kot farkından dolayı can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden istinat duvarı yapılması yönünde, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.02.2014 gün ve 452 sayılı yazısı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Yeni Mahalle 16 pafta, 186 ada, 45 parselde yapılan temel hafriyatı sırasında açığa çıkan kayaya tonoz şeklinde oyulmuş olan su tünelinin tesciline, açığa çıkarılan mezar parçalarının müzeye taşınmasına ve mezar çukurlarının müze denetiminde doldurulmasına, parselin bitişiğindeki yapıların çökme tehlikesine karşı, müze denetiminde istinat duvarı yapılmasına, su tüneli güzergahının vaziyet planı üzerine işlenmesine, parsel üzerindeki yapılaşmaya ilişkin kararın kurulumuzun yerinde inceleme yaptıktan sonra değerlendirileceğine karar verildi.

2030/1-1

—————

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.11.2013-72                           Toplantı Yeri : AMASYA

Karar Tarihi ve No        : 09.11.2013-1420

Amasya İli, Merkez, Karakese Köyü, Pınarbaşı Mevkiinde yapılan kaçak kazı ve tapuda 102 ada 69 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan kilise kalıntısının tescil talebine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.08.2013 gün ve 1993 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 02.10.2013 gün ve 007144 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 04.11.2013 gün ve 377 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Karakese Köyü, Pınarbaşı Mevkiinde yer alan, tapuda 102 ada 69 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan kilise kalıntısının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun -I- olarak belirlenmesine, koruma alanı sınırının 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 2863 sayılı yasanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğinin 8.Maddesi gereğince, 102 ada 69 nolu parsele "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" şerhi, koruma alanı sınırı içinde kalan 102 ada 70,73,74,62 nolu parsellere koruma alanı içinde kaldıklarına dair şerh konulmasına ve bu alanda kaçak kazı yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılması gerektiğine karar verildi.

 

2031/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2014-83                            Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2014-1627

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yakup Köyü, Taşhgeçit Mevkii'de yapılan kaçak kazı ve 647,648,649,650,651,652 parseller dahilinde kalan yerleşim alanının tesciline yönelik bilgi ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 18.12.2013 gün ve 2945 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 16.01.2014 gün ve 000458 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 11.02.2014 gün ve 33 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yakup Köyü, Taşhgeçit Mevkii'de yapılan kaçak kazı ve 647,648,649,650,651,652 parseller dahilinde kalan yerleşim alanının, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, belirlenen parsellere III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanında aşağıda belirlenen geçiş dönemi koruma-kullanma şartlarının geçerli olduğuna, kaçak kazıyı yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, karar verildi.

 

AMASYA İLİ, MERZİFON İLÇESİ YAKUP KÖYÜ III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA- KULLANMA ŞARTLARI

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesine göre: 1-III.derece arkeolojik sit alanları Koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanlardır.

Bu alanlarda,

1) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, bu şartlar belirlenirken,

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,

- Alana gelecek işlevlerin uyumuna,

- Gerekli alt yapı uygulamalarına,

- Öneri yapı gabarilerine,

- Yapı tekniğine ve malzemesine,

- Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,

2) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararlan ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

3) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna,

4) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul karan alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

5) III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj karan alabileceğine,

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

6) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

7) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yaran doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine,

8) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke kararının geçerli olduğuna,

 

2032/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-81                            Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1587

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, 309 ada, 248 parselde bulunan Hıdırlık Mescit Kalıntısı, Hıdırlık Tümülüsü ve Toplu Tepenin tescil talebine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.12.2013 gün ve 2934-20.01.2014 gün ve 174 sayılı yazıları, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 21.01.2014 gün ve 367 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 07.02.2014 gün ve 30 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, 309 ada, 248 parselde bulunan Hıdırlık Mescit Kalıntısı, Hıdırlık Tümülüsü ve Toplu Tepe, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle, Hıdırlık Mescit Kalıntısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı, Hıdırlık Tümülüsü ve Toplu Tepe'nin I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, belirlenen parsellere I.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanında aşağıda belirlenen geçiş dönemi koruma-kullanma şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

SİNOP İLİ, MERKEZ, ADA MAHALLESİ HIDIRLIK TÜMÜLÜSÜ VE

TOPLU TEPE I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ

DÖNEMİ KORUMA- KULLANMA ŞARTLARI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre:

1- I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen korunacak sıt alanı olarak belirlenmesi gerekir.

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü'nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir.

4 - Tarımsal alanlar açılamaz; toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir.

7 - Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının Belediyesince yaptırılması zorunludur.

2033/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2014-78                            Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2014-1529

Sinop İli, Demirciköy sınırları dahilinde, Sinop-Samsun karayolu üzerinde ve Organize Sanayi Bölgesi girişi karşısında Karayolları Genel Müdürlüğü adına yapımına devam edilen karayolu menfez çalışması sırasında açığa çıkan kemerli taş köprünün tescil değerlendirmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 74 sayılı yazısı ve ekleri, konuya ilişkin 17.01.2014 gün ve 104 sayılı yazımız ile kurum görüşlerinin alındığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü’nün 20.01.2014 gün ve 11383 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 21.01.2014 gün ve 24 sayılı dosya inceleme raporu okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Demirciköy sınırları dahilinde, Sinop-Samsun karayolu üzerinde ve Organize Sanayi Bölgesi girişi karşısında Karayolları Genel Müdürlüğü adına yapımına devam edilen, karayolu menfez çalışması sırasında açığa çıkan kemerli taş köprünün, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescilli köprü Samsun-Sinop karayolu güzergahının altında kaldığından yolun tamamlanmasına ilişkin kamu yararı göz önünde bulundurularak uygun bir yere nakledilebileceğine, taşınmazın naklinin yapılması için hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

2034/1-1

—————

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.01.2014-79                            Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 23.01.2014-1549

Amasya İli, Merkez Tuzluçal Köyü, Kulduran Mevkii 845,846 ve 847 nolu parselleri kapsayan Kulduran Höyük ve nekropolün tescil talebine ve höyük üzerinde yapılan kaçak kazıya ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 23.10.2013 gün ve 2425 sayılı ve 31.12.2013 gün ve 3105 sayılı yazıları, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Amasya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 11.12.2013 gün ve 10591 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 09.01.2014 gün ve 159 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 03.12.2013 gün ve 381 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez Tuzluçal Köyü, Kulduran Mevkii 845,846 ve 847 nolu parselleri kapsayan Kulduran Höyük ve nekropolün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, belirlenen parsellere I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanında aşağıda belirlenen geçiş dönemi koruma-kullanma şartlarının geçerli olduğuna, kaçak kazıyı yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, karar verildi.

AMASYA İLİ, MERKEZ TUZLUÇAL KÖYÜ, KULDURAN MEVKİİ KULDURAN

HÖYÜK VE NEKROPOLÜN I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİKORUMA - KULLANMA ŞARTLARI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre:

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlardır.

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir.

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü'nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir.

4 - Tarımsal alanlar açılamaz; toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir.

7 - Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının Valilikçe yaptırılması zorunludur.

 

2035/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AREL İNŞAAT ASANSÖR MAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTE. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3357

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ARSLANLAR ELEKT. İNŞ. TURZ. SAV. SİS. SAN. VE LTD. ŞTİ.

TS 10956

06-HYB-2022

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AYANCIK TURZ. NAK. KUY. EĞT. ÖĞR. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12257

06-HYB-860

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AZİZOĞLU MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-2412

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BAHADIR OTO YEDEK PAR. MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1514

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİLİŞİM İNOVASYON SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 13149

06-HYB-2060

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DELTA GRUP ÇEVRE MADENCİLİK ENERJİ MÜHENDİSLİK PROJE DAN. HİZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3363

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DORUKSU PETROL TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-2919

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GAMBROTURK TIBBİ ÜRÜN VE SAĞ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-2418

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÜRKÖK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13177

06-HYB-2062

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HASAD GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE

TS 8985

06-HYB-2039

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

Hİ-TECH YENİLEBİLİR ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM SİS. MAK. İNŞ. MAD. MÜH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13078

06-HYB-3361

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İKİLER OTO TAMİR BAKIM SERVİSİ-İSMAİL HASDEMİR ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1245

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İMAJ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ANKARA

TS 11894

06-HYB-1039

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İMGE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-2015

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KUZEY ONKOLOJİ GENETİK MEDİKAL BİOTEKNOLOJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-3235

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MAVİ SIRALI OTOGAZ SİS. OTOM. PET. ÜR. NAK. İNŞ. TURZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-3420

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MED PARK ORTOPEDİK ÜRÜNLER TIBBİ CİHAZLAR SAĞLIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12559

06-HYB-2031

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MEDES ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

TS 10956

06-HYB-746

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MEDİTEL MEDİKAL TEKNİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-244

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

METAŞ TRANS KİM. ELEK. PET. İNŞ. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12809

06-HYB-2884

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MGSE MÜŞAVİRLİK MÜH. EĞT. DAN. BEL. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

06-HYB-2889

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MU-PET AKARYAKIT NAK. TURZ. TAAH. İNŞ. GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12820

TS 11939

06-HYB-1750

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NEST MEDİKAL YEDEK PARÇA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12681

KRİTER 231

06-HYB-3404

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NUMUNE TEKNİK ORTOPEDİ MEDİKAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13181

06-HYB-2414

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OTM OTOMOTİV İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1240

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SARF BİLİŞİM BÜRO MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.-ÖVEÇLER ŞUBESİ ANKARA

TS 12498

06-HYB-2877

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SİSTEMTURK ULUSLARARASI BEL. EĞT. DAN. HİZ. REK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3415

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ŞENÇAM LOKANTACILIK TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 7036

06-HYB-1239

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TÜRKÇELİK ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

KRİTER 3

KRİTER 21

06-HYB-3392

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ ANKARA

TS 12488

06-HYB-2442

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

VİBROMAK YÜZEY İŞLEM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13419

06-HYB-1281

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ZÜBEYİR KOÇ-KUARK LABORATUVAR CİHAZLARI ANKARA

TS 12426

06-HYB-2898

10.03.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÖNPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12853

KRİTER 136

KRİTER 57

06-HYB-1700

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEYZA SAĞLIK ÜRÜNLERİ-KADİR AYGÖRDÜ ANKARA

TS 12426

06-HYB-3143

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASTAŞ END. TEK. MAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 10079

TS 12683

TS 13273

06-HYB-2271

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

GTECH AVRASYA TEKNİK HİZMETLER VE MÜŞAVİRLİK AŞ. ANKARA

TS 12498

06-HYB-1388

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

HASEL İSTİF MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12510

TS 12578

TS 12859

06-HYB-1280

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZCAN YÜCE-YAYCILAR BİSİKLET ANKARA

TS 11921

06-HYB-686

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş. ANKARA

TS 10079

TS 12355

TS 12676

TS 12850

06-HYB-216

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAŞKENT KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. TEK. SER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12870

06-HYB-1389

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASYA TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

TS 12134

06-HYB-151

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

İRKAY PETROL VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-1376

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARSU MEDİKAL OTOM. İML. MET. TURZ. GIDA ELEKT. KON. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13011

06-HYB-2214

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞERBETÇİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1880

10.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

GRUP OFİS MARKA PATENT AJANLIĞI MÜŞAVİRLİK VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13340

06-HYB-279

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÜSTÜN GRUP ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT DEKORASYON TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13177

06-HYB-3429

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

DURSUNLAR ORM. NAK. İNŞ. HAY. PET. ÜR. HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12868

TS 12867

TS 12866

TS 12706

06-HYB-3187

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

TRANS MEDİKAL ALETLER SAN. VE TİC. A.Ş.ANKARA

TS 13402

06-HYB-218

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

RAMAZAN GÜRBÜZ-STERİL ON TIBBİ CİHAZLAR ANKARA

TS 12426

06-HYB-3542

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİC. VE SAN. A.Ş.-GÖLBAŞI ŞUBESİ ANKARA

TS 12650

06-HYB-3149

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

TOLU TUZ NAK. PET. İNŞ. TURZ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

TS 12663

TS 12820

06-HYB-1153

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 7037

06-HYB-1902

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ENVER YILMAZ AKARYAKIT VE OTOGAZ SATIŞI ANKARA

TS 11939

06-HYB-538

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

EBRA SAC METAL İNŞ. TURZ. GIDA HAYV. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12558

06-HYB-3602

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ANKARA MEDİKAL-ABDÜLKADİR SOYCAN ANKARA

TS 12426

06-HYB-681

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÖZGENÇ SAĞLIK ARAÇ GEREÇ TEKS. İNŞ. TURZ. VE TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13005

06-HYB-1506

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

MUSTAFA KEMAL ERGÜN-RCL ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ ANKARA

TS 13242

TS 12540

TS 10956

TS 13229

TS 12849

06-HYB-2047

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÇEVİK GRUP OTOGAZ İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1609

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

ARON YAPI İNŞ. MAD. ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13230

KRİTER 200

06-HYB-922

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

İLHAN YAYLA-AÇI ASANSÖR ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3658

10.03.2014

FİRMA İSTEĞİ

1990/1-1