13 Mart 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28940

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. ve 26. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Öğretmenliği

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti Anabilim Dalı

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Pedodonti Anabilim Dalı

Doçent

1

1944/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

Bakanlık Makamının 20.02.2014 tarih ve 28492 sayılı Oluru ile Karayel Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Hizmet Organizasyon Gıda Taşımacılık Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olarak 40639195692 T.C. kimlik numaralı Mustafa Bayram GÜL hakkında sehven verilen ve 11.03.2014 tarih ve 28938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile bu Kanun kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 60694478936 T.C kimlik numaralı Ceyhun KÖRÜKÇÜ olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

1958/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, 104J pafta, 1388 ada, 2 parsel üzerindeki 808825 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 2., 3., 4. fıkraları ve 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) sorumlu denetim elemanları Vahdet İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16956, Oda Sicil No:20059) ve Hamza DUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 27644) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1722 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/1/1-1

—————

Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Çukurova ilçesi, 20 İ III pafta 7808 ada ve 27 parsel üzerindeki 775843 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 29.01.2013 tarihli 595 sayılı ve 05.03.2014 tarihli 1722 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1723 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/2/1-1

—————

İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, L17b-18a-2d pafta, 181 ada, 1 parsel üzerindeki 703293 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Cevat ŞARBALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20291) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1724 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/3/1-1

—————

Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2831 Ada, 1 Parsel üzerindeki 684772 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmettin UZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda Sicil No:9446), Dilek ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda Sicil No:16071) sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3035, Oda Sicil No: 17308) ve Dilek TERCAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35201) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1725 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/4/1-1

—————

Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 313 Ada, 7 Parsel üzerindeki 628814 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmettin UZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda Sicil No:9446), Dilek ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda Sicil No:16071) sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3035, Oda Sicil No: 17308) ve Nurdoğan IŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61662) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.05.2013 tarihli 4260 sayılı ve 05.03.2014 tarihli 1725 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1726 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/5/1-1

—————

Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 32JIII pafta, 862 Ada, 7 parsel üzerindeki 273391 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9083 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 8339, Oda Sicil No: 6039), Nuray KIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5585, Oda Sicil No: 10895), Nazif KÖRHASAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1633, Oda Sicil No: 17928) ve Burak KÖRHASAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:62340) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1727 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/6/1-1

—————

Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B20B1C pafta, 705 Ada, 29 parsel üzerindeki 262221 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522336 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Emirhan ÖZKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13172, Oda Sicil No: 13472), Hasan İlhan DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13671, Oda Sicil No: 24767) ve Tuncay COŞKUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66365) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1728 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/7/1-1

—————

Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 Ada, 26 parsel üzerindeki 746701 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8199, Oda Sicil No: 16677), Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi , Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 534, Oda Sicil No:26463) ve Salih Levent KAÇAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 53267) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1729 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/8/1-1

—————

Tekniker Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1D pafta, 687 ada, 6 parsel üzerindeki 736780 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8836, Oda Sicil No:7514), Mustafa Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1038, Oda Sicil No:26055), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:84, Oda Sicil No:23579), Nurettin KAMARLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15568, Oda Sicil No:74155), Tayfun KUŞLUOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11453, Oda Sicil No:5264), Nihat ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15528, Oda Sicil No:15009), Kenan ÇANKAYA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60250), Gülşah BASKIN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23715) ve Kenan ACAR’ın (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Konrol Elemanı, T.C. Kimlik No:38116762116) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1730 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/9/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 11B3A pafta, 2559 ada, 2 parsel üzerindeki 754758 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), İbrahim Özgür TUFAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No: 34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Selim ZAİMOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69434), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) ve Engin KOCAMAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67314) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1731 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/10/1-1

—————

Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4852 ada, 32 parsel üzerindeki 888952 ve 888976 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mahmut KILIÇ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67669) sorumlu denetim elemanları Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19205, Oda Sicil No:31989), Nurcan DALGIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11508, Oda Sicil No:39074) ve Adnan DEVEDURĞA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93922) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1732 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/11/1-1

—————

Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Hakkı AKBIYIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11523, Oda Sicil No: 33472), Yavuz ÇÖĞÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12886, Oda Sicil No:31945), Mustafa Kemal HIZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109), Ali KARALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977), Tevfik DURU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8717, Oda Sicil No: 705) ve Ümit İRİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66479) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1733 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/12/1-1

—————

Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, 29L1A pafta, 616 ada, 17 parsel üzerindeki 800399 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şaban Haluk UZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), Halil GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil No:23370), Kazım DUMAN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3681, Oda Sicil No:253314), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4514 Oda Sicil No:23188) ve Hilal AYDAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:39224066776 ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1734 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/13/1-1

—————

Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855439 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79640), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21803, Oda Sicil No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1735 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/14/1-1

—————

Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855447 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79640), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21803, Oda Sicil No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1736 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/15/1-1

—————

Günay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum ili, Merkez ilçesi, 19K3B pafta, 3704 ada 122 parsel üzerindeki 872408 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (f) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11888 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1250 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Günay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Günay ÇİMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17352, Oda Sicil No:41781), Veli UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19702, Oda Sicil No:50852) sorumlu denetim elemanları Oya ERGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13592, Oda Sicil No:16478) ve Erdoğan KOÇDAR’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12286, Oda Sicil No:9301) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1737 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/16/1-1

—————

Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ankara Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111499 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e) ve (g) fıkrası ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit Şemsettin ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda Sicil No: 31230), Nihat SERTTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 333, Oda Sicil No: 2263), Meral GÖKSU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2268, Oda Sicil No: 21557), Selçuk TEKİNDAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4611, Oda Sicil No: 3395) ve Vural AKTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60452) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) ve (h) fıkralarında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 237658 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 698 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ankara Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet ÇALIŞ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66319) sorumlu denetim elemanları Uğur GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8815, Oda Sicil No: 28127), Osman KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7319, Oda Sicil No: 45316), Dursun ERDOĞAN ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2031, Oda Sicil No: 14572), Ruhi KÖKSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9477, Oda Sicil No: 12702), İbrahim GÜVEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7747, Oda Sicil No: 5982) ve Mustafa ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67418) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1738 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/17/1-1

—————

Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111534 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e), ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit Şemsettin ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda Sicil No: 31230) ve Vural AKTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60452) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.04.2007 tarihli 993 sayılı ve 05.03.2014 tarihli 1738 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1739 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/18/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 517828 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No:6875) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 05.03.2014 tarihli ve 1740 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1924/19/1-1

—————

27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin çıkarılarak, “Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin eklenmesi, 04.03.2014 tarihli ve 1694 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1923/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/345 Esas, 2012/50 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1926/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

 Lisans Belgesi

 Yüksek Lisans Belgesi

 Doktora veya Uzmanlık Belgesi        1 (Bir) Takım

 Doçentlik Belgesi

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

İzomorfizm Kavramının Öğretimi Konusunda Çalışmış Olmak.

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Geometri Eğitimi Konusunda Çalışmış Olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İslam Tarihi

Doçent

1

1

Endülüs Tarihi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Bölümü

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hemşirelik

Doçent

1

1

Hemşirelik Alanında Doçentlik Unvanına Sahip Olmak.

1921/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-81                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1581

  

 

  

Sinop İli, Gerze İlçesi, Belören Köyü, Kilise Yanı Mevkii, 2056, 2057, 2058, 2059, parseller de yer alan ve Köy tüzel kişiliğine ait Mezarlık alanın I.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.12.2013 gün ve 2935 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 25.12.2013 gün ve 209960 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresinin 09.01.2014 tarih ve 279 sayılı, Sinop Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 156 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 14.01.2014 tarih ve 44 sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Gerze İlçesi, Belören Köyü, Kilise Yanı Mevkii, 2056, 2057, 2058, 2059, parseller de yer alan ve Köy tüzel kişiliğine ait sınırları belirlenen 1/2500 ölçekli kadastral haritada işaretli mezarlık alanın 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit alanları bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olduğundan bu sit alanında kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. herhangi bir ocak açılamayacağına; taş, toprak, kum vb. alınamayacağına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. dökülemeyeceğine, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

1934/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2014-83                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2014-1632                                                                

 

 

Amasya İli, Göynücek İlçesi, İkizkaya Köyü, 7 parsele yönelik tescil değerlendirmesine ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.12.2013 tarih ve 390 sayılı raporu, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.02.2014 tarih ve 58 sayılı İnceleme değerlendirme raporu, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.01.2014 gün ve 000138 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve 2586 sayılı, Amasya Valiliği İl Özel İdaresinin 04.02.2013 tarih ve 1079 sayılı yazısı ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Göynücek İlçesi, İkizkaya Köyü, 7 parselde kalan yerleşim alanının, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle III.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, belirlenen parsele III.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanında aşağıda belirlenen geçiş dönemi koruma-kullanma şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

AMASYA İLİ,GÖYNÜCEK İLÇESİ İKİZYAKA KÖYÜ

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA- KULLANMA ŞARTLARI

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesine göre: 1-III. derece arkeolojik sit alanları Koruma- kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanlardır.

Bu alanlarda,

1) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, bu şartlar belirlenirken,

-Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,

-Alana gelecek işlevlerin uyumuna,

-Gerekli alt yapı uygulamalarına,

-Öneri yapı gabarilerine,

-Yapı tekniğine ve malzemesine,

  -Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,

2) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

3) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna,

4) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

5) III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

6) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer , kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

7) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine,

8) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke kararının geçerli olduğuna,

 

 

 

 

 

 

1935/1-1


 

1957/1-1