11 Mart 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


7 ADET BRAN-LUEBBE DOZAJ POMPASI VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


İKİ YIL BAKIM ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


REVİZYON, BAKIM-ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 226,07 TL. ile en çok 140.057,29 TL. arasında değişen;18/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL., en çok 14.006,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kamyon, atv ve motorsikletten oluşan 20 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 19/03/2014 tarihinde saat 13.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1825/1-1


7 ADET BRAN-LUEBBE DOZAJ POMPASI VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 7 adet Bran-Luebbe marka dozaj pompası ve yedekleri kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 100,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 25 Mart 2014 Salı günü saat 14.00 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1752/1-1


İKİ YIL BAKIM ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü çevresinde kurulu 2 adet sabit tip hava kalitesi izleme istasyonunun aylık periyotlarla bakım, onarım, temizlik, kontrol ve ayarlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/27975

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  mehmet.ornek@euas.gov.tr; ttermiks@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Bakım Onarım – 2 Yıl – Hizmet Alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  2 Yıl içerisinde aylık periyotlarla istasyon bakımı ve arızaların giderilmesi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  25.03.2014, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman bedeli 30,00-TL’dir.

6 - Teklifler 25.03.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

1840/1-1


REVİZYON, BAKIM-ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sabit otomatik pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması kanallarda yüzdürülerek sevkinin yapılması ve pancar kanallarının temizliği ile Sabit Otomatik Boşaltma Tesislerinin Revizyon, Bakım-Onarımı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2014/23731

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası   :  0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2014-2015 kampanya döneminde tahmini 450.000 ton pancarın sabit otomatik pancar boşaltma makinelerinde boşaltılması (3’lü vardiya sisteminde en az 9 operatör ve 15 temizlik görevlisi olmak üzere en az 24 kişi çalışacaktır); tahmini kampanya süresi olan 115 günde (± % 20 toleranslı) 810.000 ton pancarın en az 30 kişiyle kanallardan yüzdürülerek sevki ve 10 kişiyle pancar kanallarının temizliğinin yapılması işi ile Sabit Otomatik Boşaltma Tesislerinin Revizyon, Bakım-Onarım işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Afyon Şeker Fabrikası 2014/2015 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25/03/2014 Salı günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1619/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mevkii

Ada / Parsel

Sıra No

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm No

Nitelik

Brüt Alan (m²)

(Belediye/Yüklenici)

Muhammen Bedel

(TL.)

Geçici Teminat %3 (TL.)

İhale Saati

Yenimahalle

Çayyolu

43587/11

1

Zemin Kat

_

Hisseli Ticaret

1.959,40 M²’Nin

(1.182,58 M²’Si Belediye / 776,82 M²’Si Yüklenici)

3.843.385,00

115.302,00

14.15

Toplam

1

 3.843.385,00

115.302,00

14.15

 

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ihale edilerek, İdari şartnamenin ‘‘Taşınmaz Satışı İlan Listesinde ’’ belirlenen bedel üzerinden peşin; perakende mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘ Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 200,00.-¨ ( İkiyüzTürklirası ) ücret karşılığında en geç 26/03/2014 Çarşamba günü, saat 16:00 ’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 27/03/2014 Perşembe günü, Saat 14.15’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 27/03/2014 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, (KDV dahil ), şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatı iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI   :  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                 :  EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES               :  EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON           :  0 312 507 25 60

FAX                    :  0 312 507 26 11

İlan olunur.

1774/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mevkii

Ada/

Parsel

Blok

No

Sıra

No

Bulunduğu

Kat

Bağımsız

Bölüm No

Nitelik

Arsa Payı

Daire

Tipi

Net

Alan (M²)

Muhammen

Bedel

(TL.)

Geçici

Teminat

%3 (TL.)

İhale

Saati

YENİMAHALLE

ÇAYYOLU

43587/12

B

1

1. Kat

4

Mesken

362/27333

4 + 1

200,61

362.000,00

10.860,00

14.30

2

5

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

446.000,00

13.380,00

14.30

3

6

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

430.000,00

12.900,00

14.30

4

2. Kat

7

Mesken

362/27333

4 + 1

200,61

370.000,00

11.100,00

14.30

5

8

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

458.000,00

13.740,00

14.30

6

9

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

442.000,00

13.260,00

14.30

7

3. Kat

10

Mesken

362/27333

4 + 1

200,61

378.000,00

11.340,00

14.30

8

11

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

466.000,00

13.980,00

14.30

9

12

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

450.000,00

13.500,00

14.30

10

4. Kat

13

Mesken

362/27333

4 + 1

200,61

386.000,00

11.580,00

14.30

11

14

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

474.000,00

14.220,00

14.30

12

15

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

458.000,00

13.740,00

14.30

13

5. Kat

16

Mesken

362/27333

4 + 1

200,61

394.000,00

11.820,00

14.30

14

17

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

482.000,00

14.460,00

14.30

15

18

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

466.000,00

13.980,00

14.30

16

6. Kat

19

Mesken

362/27333

4 + 1

200,61

402.000,00

12.060,00

14.30

17

20

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

490.000,00

14.700,00

14.30

18

21

Mesken

362/27333

4 + 1

219,73

474.000,00

14.220,00

14.30

19

7. Kat

22

Çatı Aralı Mesken

490/27333

Dubleks

343,48

530.000,00

15.900,00

14.30

TOPLAM

 

 

19

 

 

 

 

8.358.000,00

250.740,00

14.30

 

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre ‘‘Taşınmaz Satışı İlan Listesinde’’ belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan satışının yapılmasına, toptan satışa talep olmaması halinde perakende olarak satışı yapılacaktır.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 200,00.-¨. (İkiyüzTürklirası) ücret karşılığında en geç 26/03/2014 Çarşamba günü, saat 16:00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 27/03/2014 Perşembe günü, Saat 14.30’da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 27/03/2014 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi/artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, ( KDV dahil ), şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI   :  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                    :  EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  :  EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON              :  0 312 507 25 60

FAX                       :  0 312 507 26 11

İlan olunur.

1775/1-1