7 Mart 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28934

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA 93 KALEM KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


112 KALEM ATÖLYE VE LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI STOK MAKİNE OPERATÖR PERSONEL HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BÖLGEMİZE BAĞLI GAR YATAKHANELERDE KULLANILAN, KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN YIKATILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DE 24000 TİPİ DİZEL ANA HAT LOKOMOTİFLERİNE AİT PA4 V 185 TİPİ DİZEL MOTOR ÜZERİNDE BULUNAN SİLİNDİR BAŞLIKLARININ BAKIM VE ONARIM (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CER MOTOR KÖMÜRÜ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 5700 RAY OTOBÜSLERİ HİDRO STATİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İLE DM 15000/30000 VE MT 55000 ÜNİTELERİN DİZEL ANA MOTOR SOĞUTMA SUYU RADYATÖRLERİNİN TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


DEKLASE NİTELİĞİNDEKİ MAKİNE, EKİPMAN, TEÇHİZAT İLE AMBAR YEDEKLERİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT İŞİ YAPTIRILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kuşadası Belediye Başkanlığından:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA 93 KALEM KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        : 2014/27030

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No:14  06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif  cins ve miktarda, toplam 93 kalem Kimyasal Madde

b) Teslim yeri                         :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/Ankara

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  21.03.2014 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14  06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV. dahil TL.50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 21.03.2014 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1741/1-1


112 KALEM ATÖLYE VE LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kastamonu Valiliği, Özlem Burma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü  ihtiyacı 112 kalem atölye ve laboratuvar malzemesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 100.-TL şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/03/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1772/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI STOK MAKİNE OPERATÖR PERSONEL HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Stok Makine Operatör Personel Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin                 :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  3 yıl süreyle 29 adet Stok Makine Operatör Personel Hizmet Alımı işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeş) Takvim Günüdür.

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 14/9    2014/24654

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  18.03.2014 Salı saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨ 100,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 100,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 18.03.2014 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - İhaleye katılacak firmaların tek sözleşme kapsamında ihaleye verecekleri teklifin fiyatının en az %25’i oranında iş deneyimi belgesi sunmaları gerekmektedir.

9.1. İhaleye iştirak edecek firmalar; kömür stoklama makineleri ile kömür stoklama, kömür hazırlama tesislerinin işletilmesi veya bakımı konularını kapsayan işler ile ilgili olarak İş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1767/1-1


KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/25761

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  6 kalem (muhtelif ölçülerde 157.000 metre) lokomotif muhtelif kabloları, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/03/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 27/03/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1661/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/24992

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  8 kalem lokomotif muhtelif malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  26/03/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 26/03/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1662/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.000,00 TL ile en çok 83.373,32 TL arasında değişen; 13/03/2014 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 300,00 TL, en çok 8.337,33 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet vb cinsi 17 (onyedi) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 14/03/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

1703/1-1


BÖLGEMİZE BAĞLI GAR YATAKHANELERDE KULLANILAN, KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN YIKATILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/25847

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: H.Paşa, Sirkeci, Halkalı, Edirne, Kapıkule, Alpulu ve Adapazarı Gar yatakhanelerinde, kullanılan, muhtelif 8 Kalem kirli çamaşır yıkatılması, hizmetlerinin 01/04/2014 T.den 31/12/2014 Tarihine kadar yürütülmesi işi.:

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 18/03/2014 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 18/03/2014 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1660/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2014/26820

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon No                         :  0 312 244 90 55

d) Faks No                             :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (± % 20 toleranslı) tahmini 65.000 Ton kristal şekerlerin istife alınması, Ambardaki mevcut 65.000 Ton şekerlerin vasıtalara yüklenmesi işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı

c) İşin Süresi                          :  01.04.2014 ile 31.03.2015 tarihleri arası olup (365 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  17.03.2014 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1728/1-1


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Pektin ve 2.000 Kg. Ksantan Gam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 18.03.2014 Salı günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 18.03.2014 Salı günü saat 14.00 ’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

1716/1-1


MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 25.200 Lt. motorin ve 6.750 Lt. kurşunsuz benzin %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.03.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, evrak kayıt bürosu-Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, her hangi bir ünitenin tamamına teklif vermek koşulu ile ünite bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1753/1-1


DE 24000 TİPİ DİZEL ANA HAT LOKOMOTİFLERİNE AİT PA4 V 185 TİPİ DİZEL MOTOR ÜZERİNDE BULUNAN SİLİNDİR BAŞLIKLARININ BAKIM VE ONARIM (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/25498

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 160 Adet silindir başlığı (teknik şartnameye)  göre tamir yapılacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 27/03/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1754/1-1


MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/24998

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 50 Kalem muhtelif motor malzemesi teknik şartname ve katalog numaralarına göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/03/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24/03/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1612/1-1


MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/24993

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 85 Kalem muhtelif motor malzemesi teknik şartname ve katalog numaralarına göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/03/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/03/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1613/1-1


MUHTELİF CER MOTOR KÖMÜRÜ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/24985

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 61 Kalem muhtelif cer motor kömürü, elektrik ve elektronik malzeme teknik şartname ve teknik bilgilere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21/03/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21/03/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1620/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 5700 RAY OTOBÜSLERİ HİDRO STATİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İLE DM 15000/30000 VE MT 55000 ÜNİTELERİN DİZEL ANA MOTOR SOĞUTMA SUYU RADYATÖRLERİNİN TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/24944

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220  ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108,   0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT 5700 Ray Otobüsleri Hidro Statik Sistemlerinin Bakım ve Onarımı İle DM 15000/30000 ve MT 55000 Ünitelerin Dizel Ana Motor Soğutma Suyu Radyatörlerinin Temizliği Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.03.2014 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,-TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1614/1-1


YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2014/27042

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.  : (0312) 458 55 00 – 458 57 73

Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Detayları Teknik Şartnamede belirtilen toplam 420 adet Yuvarlak Gözetleme Camı.

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme

(ihale) tarihi ve saati                   :  24 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL.25,00 (Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 24.03.2014 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1742/1-1


KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2014 / 27235

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14  06100  Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.  : (0312) 458 55 00 – 458 57 73

Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  - Ø 3900 mm. Kule Difüzyonu için 18 Dilim (1tk=14dilim) Taban Süzgeci - Ø 4200 mm. Kule Difüzyonu için 20 Dilim (1tk=16dilim) Taban Süzgeci, satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme

(ihale) tarihi ve saati                   :  20 Mart 2014 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL.100,- (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 20.03.2014 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1743/1-1


DEKLASE NİTELİĞİNDEKİ MAKİNE, EKİPMAN, TEÇHİZAT İLE AMBAR YEDEKLERİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Fabrika Sahasında Atıl Durumdaki Hidrojen Peroksit Fabrikasının Hidrojen Peroksit, Azot Oksijen ve Hidrojen Oksijen Tesisine ait Deklase Niteliğindeki Makine, Ekipman, Teçhizat ile Ambar Yedeklerinin KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2 - Muhammen bedel; 2.875.556,57 TL.

3 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel : 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 110,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 25/03/2014 günü Saat: 14.00

5 - İhaleye Katılabilme Şartları :

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. İş yeri görme belgesini teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 25/03/2014 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

1633/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,77 TL ile en çok 851.069,50 TL arasında değişen; 13.04.2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,18 TL, en çok 85.106,95 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, dikiş makinesi, elektrik süpürgesi, tekstil makinesi dantel kumaş desen baklası, somun, yazıcı, redüksiyon, rekor contası, klavuz ve elmas uçları, muhtelif elektronik eşya, kumaş, muhtelif oto lastiği, cilalı mermer, batarya, ankastre mutfak eşyası ve yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli cep telefonu, skoç viski v.b. cinsi 72 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Halk Eğitim Merkezi Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu-Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Teke Sok. No:1 Kıyık Caddesi EDİRNE adresindeki ihale salonunda 14/03/2014 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1663/1-1


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT İŞİ YAPTIRILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kuşadası Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Nevi ve Miktarı: Belediye Meclisinin 02.07.2013/ 03.09.2013 tarih ve 171-223 sayılı kararı gereği, Mülkiyeti Belediyemize ait arsaya avan proje doğrultusunda, belediyenin kabul etmesi ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, Pazaryeri, Belediye çok amaçlı Salonlar, Otopark uygulama projelerinin yapılması, tüm uygulama projelerinin şartnamelere uygun olarak yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip (10) on ay içinde yapım kısmının tamamlanarak geçici kabulünün yapılması sonrasında ve bitirilmesi, inşaatın avan projede belirtilen (Pazaryeri, Çok Amaçlı Salon ve Otopark tesislerine hak lehtarı lehine bedeli mukabilinde üst hakkı tesisi, üst hakkı tesis edilen taşınmazın işletilmesinden elde edilecek toplam hasılat üzerinden belediye ve hak lehtarına pay verilmesi, bu amaçla 10 yıl süreyle pazaryerinin İdarece, diğer tesislerin yüklenici tarafından işletilmesi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile ihale edilecektir.

2 - İhale Konusu Taşınmaz:

İlçesi                                          :  Kuşadası

Mahallesi                                   :  Hacıfeyzullah,

Arsa

Yüzölçümü                                :  5525,34 M2

Toplam İnşaat Alanı                  :  15345 M2

Pafta No                                    :  190-1c

Ada No                                      :  1707

Parsel No                                   :  27

İhale Tarih ve Saati                    :  18.03.2014 - 10:00)

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

İhale Türü/Usulü                       :  Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a- Artırma)

Son teklif verme tarih ve saati    :  18.03.2014 Saat: 10.00)

Son Teklif verme yeri                :  Mali Hizmetler Müdürlüğü

3 - Şartname ve Eklerinin Temini: İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

4 - İhale Yeri ve Tarihi: İşin ihalesi 18/03/2014 tarih Salı günü saat 10:00’de “Belediye Binasındaki Encümen Salonunda Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - İşin Tahmin Edilen Bedeli: İşin muhammen bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı yaklaşık yapı maliyet bedeline göre tespit edilen yaklaşık yapı maliyet bedeli, toplamı olan 7.519.050,00.-.-TL (Yedimilyonbeşyüzonduzbinellidir.

Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme bedeli üzerinden yapılacak tüm hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır.

6 - Teminata İlişkin Esaslar:

7.1. Geçici Teminat esas tutar; İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli toplamı olan 7.519.050,00.-TL (Yedimilyonbeşyüzondokuzbinelli.)’nın %3’ü olan 225.572,00-TL (ikiyüzyirmi beşbinbeşyüzyetmişiki) TL. dır.

7.2. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat:10.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:09.00 dan sonra teminat kabul edilmez

7 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir:

a. İç zarf (Şartnamede ekinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içerecektir),

b. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge/makbuz veya Banka Teminat Mektubu.

c. İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge/makbuz,

d. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

e. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

f. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

g. Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi,

h. Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeler,

i. Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (ihalenin yapıldığı yılda düzenlenmiş)

1. Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş)

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (ihalenin yapıldığı yılda düzenlenmiş)

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

j. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2). fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

k. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirketin son durumunu (şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini içeren) gösteren belge,

l. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

m. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair beyanı,

n. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

1. Toplam muhammen bedelin %10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri, bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

o. İlan tarihinden sonra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge

p. İlan tarihinden sonra vergi dairesinden alınacak, vergi borcu olmadığına dair belge,

q. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunmadığına dair belge,

r. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

s. İhale konusu iş veya benzer işler: Son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin muhammen bedelinin %50’si kadar ihale konusu işler veya 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan BII, BIII Grubu İşlerde iş deneyim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (İstekliler iş deneyiminin olmaması veya iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde, aynı iş deneyim kriterlerini taşıyan belgeye sahip olan bir inşaat firmasına veya alt yüklenicilere yaptıracağına dair ihaleye girerken taahhüt verebilir)

7.1. İhaleye girebilmek için Madde 7’de belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak kapalı zarf içinde en geç 18.03.2014 tarih ve salı günü saat 10,00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Kuşadası/Aydın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilecektir.

7.2. Teklifler Posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

7.3. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

7.4. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

8 - İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, avan projeye ve idarece onaylanan uygulama projelerine uygun inşaatın yaptırılması ve avan projede belirtilen yerlerin 10 yıl süre ile üst hakkı tesis edilmesi işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

9 - Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1736/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Kazımiye Mah. Dumlupınar Cad. Danış Tower B Blok Kat-1 No : 20 Çorlu/TEKİRDAĞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 150.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                       :  Çorlu/Tekirdağ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  20/03/2014  Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 30.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 90.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 10.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

Adet

Mesleki Ünvanı

1

İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 5 yıl deneyimli)

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 10.000.000.-TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 6.500.000.-TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L)  bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kazımiye Mah. Dumlupınar cad. Danış Tower B Blok Kat-1 No : 20 Çorlu / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1683/2-2


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Tarım Alanları Gözleme ve Raporlama Sistemi Saha İşletme Hizmetleri Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2014/27666

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası   :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi       :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu      :  “Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi” (TARBİL) Projesi kapsamında, Türkiye genelinde TARBİL Merkeze veri göndermek üzere kurulmuş olan 212 adet ve kurulmakta olan 158 adet zirai-meteorolojik-fenolojik gözlem istasyonlarının bakımı, işletilmesi, iletişimi, servis ihtiyaçlarının karşılanması, proje örneklemindeki 700 tarım parseline ilişkin zirai faaliyet verilerinin girilmesi için gerekli her türlü sarf malzemeleri ve lojistik giderler yükleniciye ait olmak üzere “Tarım Alanları Gözlem ve Raporlama Sistemi Saha İşletme Hizmetleri” alınacaktır.

b) Miktarı                               :  3 Kalem

c) Yapılacağı yer                     :  Proje kapsamında kurulmuş ve bu yıl kurulması planlanan istasyonların saha uygulama noktaları.

d) Süresi                                 :  12 ay

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                     :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                     :  21.03.2014 Cuma, 10.30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgi sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Toplam alt yüklenici sayısı işletme hizmeti alınacak istasyon sayısının 1/10’undan fazla olamaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenicidir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1771/1-1


VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya/ ANKARA

c) Telefon ve faks numarası          :  Telefon : 00 90 312 2072151

                                                         Faks      : 00 90 312 2869049

d) Elektronik posta adresi             :  arama.hizmetalimi@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) İşin adı                                      :  Veri Toplama Hizmet Alımı

b) İhale kayıt numarası                 :  2014/27380

c) Dosya kodu                              :  2014ARA-HA-001

d) Niteliği, türü ve miktarı            :  Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sismik veya sismik dışı yöntemler için veri toplama amacıyla yürüttüğü; Sondaj Öncesi Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri için her türlü arazi şartlarında yürütülen sismik, gravite ve jeoloji saha çalışmalarında, TPAO’nun teknik şartnamede belirtilen işleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu, projelerin bulunduğu İl, İlçe veya köy çalışma sahalarının mahallinden temin edilmesi önerilen, her ay için, TPAO’nun asli işi olmayan hizmet işlerinin yapılabilmesi yönünde ihtiyaç duyulan saha ekiplerinde, toplam 170 kişilik veya karşılığı 5.100 yevmiye olan işçilik hizmeti alımıdır.

e) Hizmete ait diğer bilgiler           :  TPAO gerekli gördüğü yer ve zamanda sismik veya sismik dışı yöntemler için veri toplama işinde iş artışı veya iş eksilişi için Sözleşme Tasarısı’nın 28. maddesinde belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar.

f) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı saha ekiplerinin Türkiye’de faaliyet göstereceği yerlerdir.

g) İşin süresi                                 :  Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak 31.12.2014 (31.12.2014 günü dâhil) tarihine kadar geçecek süredir. Ancak, fiili çalışma süresi ve iş bitimi İdare’ye bağlı saha ekiplerinin çalışacağı tarih ve sürelere göre düzenlenecektir.

3 - İhaleye İlişkin Bilgiler ile İhale

ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

a) İhale türü - usulü                      :  Hizmet alımı - Açık ihale usulü  (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23).

b) Yapılacağı yer                          :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 12. kat Ozan SUNGURLU toplantı salonu Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:86 06100-Çankaya/ANKARA

c) İhale (son teklif verme) tarihi    :  25.03.2014 Salı günü

d) İhale (son teklif verme) saati    :  14.00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, şartname ekinde sunulan forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını, gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

1) İstekliler, Bilanço veya eşdeğer belgeleri için;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerini,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerini, vereceklerdir.

2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan kriterler aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

8) Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Dördüncü fıkrada yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de geçerlidir.

9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

1) İstekliler, iş hacmini gösteren belgeler için;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları,

vereceklerdir.

2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış ıskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

8) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

10) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

12) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Bu ihalede isteklilerce;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

İdareye sunulması zorunludur.

4.3.1.1. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

4.3.1.2. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.2 İş Deneyim Belgeleri:

1) İsteklinin, Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri,

ibraz etmesi gerekir.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; İsteklilerce, teklif edilen bedelin %50’si oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunulacaktır.

4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin,

b) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin,

sunulması zorunludur.

6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış vasıfsız işçilik hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanı, TPAO Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100-Çankaya/ANKARA ve “www.tpao.gov.tr” internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve de T.P.A.O Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube - 00158007290224965 (IBAN:TR970001500158007290224965) nolu TPAO hesabına 250,00 TL. ihale dokümanı karşılığı yatırılarak temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

8 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86 06100 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir işçilik hizmet tipi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

14 - İlan konusu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir.

1770/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde 50184 ada 1 Parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 20.03.2014 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO:

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZ ÖLÇÜMÜ

HİSSE NİSBETİ:

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL:

GEÇİCİ TEMİNAT:

İHALE TARİHİ:

İHALE SAATİ:

1

Üreğil

50184

1

13.652 m²

TAM

EMSALLİ

KONUT

3.413.000,00-TL

102.390,00-TL

20.03.2014

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 150.00 TL. (yüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 20.03.2014 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1692/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1. “BATI ANADOLU AKARYAKIT BORU HATTI SEL HASARLARI ONARIMI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

2. “ATAŞ-OSMANİYE AKARYAKIT BORU HATTI HASARLARI ONARIMI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (b) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAMELER ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

a. İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN İSTEDİKLERİ ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ 09:30-11:00 SAATLERİ ARASINDA BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 31 MART 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESİNE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

b. ÖNDUYURU İÇİN BAŞVURULARIN ŞAHSEN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR. (DİLEKÇE, VEKALETNAME İLE BİRLİKTE)

ADRES :

MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

1769/1/1