6 Mart 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4895                                                                   Karar Tarihi : 27/02/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2014 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 04/06/2013 tarih ve 4440 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - 04/06/2013 tarih ve 4440 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2014 yılı Mart ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesi ve uygulanmasıyla ilgili 4440 sayılı Kurul Kararı geçerlidir.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,049574

Kademe 2

100.001-10.000.000 Sm3

0,017481

Kademe 3

10.000.000 Sm3 üzeri

0,011495

 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1721/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4896                                                                   Karar Tarihi : 27/02/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2014 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Palgaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 03/01/2013 tarihli ve 4227 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 03/01/2013 tarihli ve 4227 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2014 yılı Mart ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesi ve uygulanmasıyla ilgili 4227 sayılı Kurul Kararı geçerlidir.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,081337

Kademe 2

100.001-10.000.000 Sm3

0,029909

Kademe 3

10.000.001 -100.000.000 Sm3

0,023141

Kademe 4

100.000.000 Sm3 üzeri

0,004668

 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1722/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4897                                                                   Karar Tarihi : 27/02/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2014 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Tic. A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 03/01/2013 tarihli ve 4228 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 03/01/2013 tarihli ve 4228 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırı, 2014 yılı Mart ayı için 0,063872 TL/m3 olarak uygulanır. Bu bedelin güncellenmesi ve uygulanmasıyla ilgili 4228 sayılı Kurul Kararı geçerlidir.

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1723/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 23.01.2014 gün ve 197/260 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.02.2014 gün ve 323/650 sayılı kararı ile onaylanan 76270/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Orman Çiftliği Mahallesi;

Ada                            Parsel

8224                             13

1714/1-1

—————

Yenimahalle 60870 ada 1 parsel ve 60872 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1715/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi, Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Unvan

Adet

Açıklama

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Doçent

1

Kardiyoloji

Doçent

1

Genel Cerrahi

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

1745/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Erzincan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ilanına ait kadro unvanı sehven "Profesör" olarak yayımlanmış olup, “Yardımcı Doçent” olarak düzeltilen ilan metni aşağıdaki gibidir.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

3

Protetik diş tedavisi alanında uzman olmak.

1634/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Not: Söz konusu kadrolara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kullanma izni verildikten sonra atama yapılacaktır.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Unvanı

Derece

Bölüm

Anabilim Dalı

Profesör

Adet

Doçent

Adet

Yardımcı Doçent

Adet

Felsefe

Türk İslam Düş. Tarihi

 

1

 

3

Felsefe

Türk İslam Düş. Tarihi

 

 

1

4

Sosyoloji

Sosyometri

 

 

1

4

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

 

1

 

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

 

 

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

 

1

 

2

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

 

1

 

3

Eğitim Bilimleri

Ölçme ve Değerlendirme

 

1

 

1

Eğitim Bilimleri

Ölçme ve Değerlendirme

 

 

1

1

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teft. Plan.

 

 

1

4

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teft. Plan.

 

1

 

3

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teft. Plan.

 

 

1

1

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve Öğretim

 

1

 

2

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve Öğretim

 

 

1

1

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

1

 

 

1

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

1

 

2

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

 

1

3

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

 

1

4

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

1

1

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

1

 

 

1

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

3

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

4

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

 

1

1

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

 

2

4

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

 

1

 

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Tarihi

 

1

 

1

İktisat

İktisat Tarihi

 

1

 

3

İktisat

İktisat Teorisi

 

 

1

4

İktisat

İktisadi Gel. ve  Ulus. İkt.

 

 

1

4

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

 

1

 

1

İşletme

Üretim Yönetimi ve Paz.

 

1

 

1

İşletme

Sayısal Yöntemler

 

 

1

4

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

 

1

1

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

 

1

 

1

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

 

 

1

5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Bilişim

 

1

 

2

Halkla İlişkiler ve Tan.

Halkla İlişkiler

 

 

1

5

Radyo-Tv. Ve Sinema

Fotoğrafçılık ve Grafik

 

 

1

4

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

 

 

1

4

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

 

1

 

1

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı

 

 

1

5

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektronik

 

1

 

3

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

 

 

1

4

İnşaat Mühendisliği

Yapı

 

1

 

1

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

 

 

1

4

Harita Mühendisliği

Jeodezi

 

 

1

4

Makine Mühendisliği

Makine Teo.Sis.Din.Kont.

 

 

1

4

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

 

1

 

1

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

4

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

 

1

4

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

 

1

5

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

 

1

 

1

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

 

 

2

5

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 

 

1

5

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizy. ve Rehab.

 

1

 

2

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizy. ve Rehab.

 

 

1

4

Fizyoterapi ve Rehab.

Geriatrik Fizy. ve Rehab.

 

 

1

4

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

1

 

1

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

 

1

3

Hemşirelik

Kadın Sağlığı ve Hast.

 

 

1

4

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yön.

 

1

 

1

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yön.

 

 

1

4

MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulu

 

 

 

1

3

Meslek Yüksekokulu

 

 

 

1

4

1768/1-1


 


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümlerini yerine getirmedikleri için aşağıda ili, ruhsat numarası, ruhsat sahibi belirtilen ruhsatlar kanunun ilgili maddelerine göre iptal edilmiştir. İptal işlemi ruhsat sahiplerinin dosyada mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlar iptal edilmiştir. Ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

RUHSATIİLİ

SİCİL NO

ERİŞİM

NO

RUHSAT SAHİBİ

İPTAL

MADDESİ

Adana

200702929

3135323

KARDELEN MAD.PETR. URZ.NAK.GIDA TEKS.İNŞ. TAAH. TİC. SAN. LTD.ŞTİ.

24.

Afyonkarahisar

200703201

3135985

YUSUF ÖZÇELİK

24.

Ağrı

200900723

3203623

CENGİZLER MÜH.İNŞ.NAK.TAAH.MAD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ.

24./11.

Ağrı

200703541

3136205

YILMAZ SÖNMEZ

24.

Amasya

20050924

3056514

MUSTAFA YAYLACI

24.

Ankara

20065344

1147231

KARER MAD.ENER.TER.KÖM.ELEK. ÜRETİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

24.

Aydın

20051561

3057984

FERHAT ÖZLER

24./11.

Burdur

20054441

3067580

KAYAMER MAD. SAN. VE TİC. A. Ş.

24./11.

Burdur

20058755

3079372

KAYAMER MAD. SAN. VE TİC. A. Ş.

24./11.

Gümüşhane

20050273

3054808

HÜSEYİN SAĞLAM

24.

Isparta

20061120

3090279

ASTAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD ŞTİ

24./11.

Kırıkkale

200809066

3192215

GÜNEYDOĞU İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Kütahya

34477

2250551

SİSEL MERMER SAN.LTD.ŞTİ.

24./11.

Malatya

200706024

3143640

EDİZ DEMİRHAN

24.

Mardin

200904402

3233018

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

24.

Mardin

201000593

3240215

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

24.

Mersin

20064041

3103645

HAYRİYE ÇOLAK

24./11.

Muğla

200808531

3190107

ULUSAL GRANİT MER. MAD. İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Muğla

200803533

3173557

NEDİM NAKUZ

24./11.

Muğla

200707485

3147672

DOĞTAŞ MAD. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

24.

Osmaniye

81968

3291326

MBA MAD.TAAH.İNŞ.TURZ.NAK.SAN.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

24.

Sinop

200903174

3229856

LMH İNŞ.VE MADENCİLİK LTD.ŞTİ.

24.

Şanlıurfa

200902966

3212567

EVEREST MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24./11.

Tekirdağ

44820

2341713

GÜÇ MAD.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

24./11.

Tokat

200710789

3156069

HASAN ÖZCAN

24./11.

1730/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yerel yönetimlerde maliyet analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

Maliye

Mali Hukuk

Deniz taşımacılığı ve beşeri sermaye teşvikleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

Maliye

Mali İktisat

Sağlık, sosyal güvenlik, vergi ve eğitim ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

 

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Romatoloji uzmanı olmak, Romatolojik hastalığı olan hepatitli hasta tedavisinde deneyimli olmak.

Doçent

1

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hiz. ve Teknikler

Tıbbi Lab. Teknikleri

“Klinik mikoloji alanında doktora yapmış olmak; biyofilm, antimikrobiyal duyarlılık ve elektron mikroskobi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.”

Doçent

1

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hiz. ve Teknikler

Ortopedik Protez ve Ortez

Sakroiliakeklem hastalıklarının Fizyoterapi rehabilitasyonu alanında Doktora almış ve ortopedik protez-ortez programında eğitim ve klinik araştırma deneyimine sahip, göz protezi uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak

Doçent

1

1

Esk. Sağlık YO

Hemşirelik

 

Doçentlik ünvanını hemşirelik (İç Hastalıkları Hemşireliği) alanında almış olmak ve geriatri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi

 

1738/1-1


 

1740/1-1