4 Mart 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, ALKO PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ; BAY/939-82/33498 sayılı lisansında belirtilen “Dörtyol Mahallesi Uşakyolu Caddesi No:7A-7 (Ada:- , Pafta: 27, Parsel: 2687) Dazkırı/AFYONKARAHİSAR” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1635/1-1


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

HENNING BOYSEN isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 28/07/2005 tarihli 05070100IM001065 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı eşyanın yurtta kalma süre sonu olan 22/07/2010 tarihine kadar yurt dışı edilmediği anlaşıldığından 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca, 13CK070100826 sayılı 04.12.2013 tarihli Para Cezası Kararıyla 3.216,00.-TL. Para cezası uygulanmıştır.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1654/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

JENS RANDAL VESTERHOLM isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 28/07/2005 tarihli 05070100IM001064 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı eşyanın yurtta kalma süre sonu olan 22/07/2010 tarihine kadar yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 13CK070100825 sayılı 04.12.2013 tarihli Para Cezası Kararıyla 1.934,58.-TL. Para cezası uygulanmıştır.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1655/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:11.02.2014 Karar No:476

Turkish Petroleum Inetrnational Company Limited Şti.’nin (TPIC) sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Bozhüyük-6 kuyusunun lokasyonu ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü mevkiindeki 200 no.lu parselin 14.647,51 m2’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 08.10.2013ve bunu tamlayan 17.01.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü mevkiindeki 200 no.lu parselin 14.647,51 m2’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Adıyaman  

İlçesi    : Merkez

Köyü    : Bozhüyük  

               

Parsel No.        Malikleri                                                                             İstimlaki istenen miktar (m2)

     200              Abdurrahman TURAN (Abuzer oğlu)                                             14.647,51

                         Makbule BİLGİÇ (Şeyh Mahmut kızı)

                         Mahmut ÖZER (Memet oğlu)

                         Meryem ÖZER (Abuzer kızı)

                         Halit ÖZER (Şeyh Mahmut oğlu)

                         Rahime YALÇIN (Memet kızı)

                         Süleyman ÖZER (Abdulkadir oğlu)

                         İsmet ÖZER (Memet oğlu)

                         Melahat ÇETİN (Memet kızı)

                         Ahmet ÖZER (Şeyh Mahmut oğlu)

                         Fatma YÜCEDAĞ ( Şeyh Mahmut kızı)

                         Bayram ÖZER (Şeyh Mahmut oğlu)

1626/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.02.2014 Karar No: 477

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin (TPIC) sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsatı sahası içerisinde yer alan Bozhüyük-3 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için, Bozhüyük-4 kuyusunun lokasyon yeri, yolu ve biriktirme havuzu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan Adıyaman İli, Merkez İlçesi Bozhüyük Köyü Bend mevkiindeki 496 no.lu parselin 2.421,35 m² lik kısmının, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü, Tepe mevkiindeki 498 no.lu parselin 7.687,70 m²’lik kısmının, 581 no.lu parselin 4.905,80 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 15.014,85 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 03.09.2013 ve bunu tamamlayan 17.01.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi Bozhüyük Köyü Bend mevkiindeki 496 no.lu parselin 2.421,35 m² lik kısmının, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü, Tepe mevkiindeki 498 no.lu parselin 7.687,70 m²’lik kısmının, 581 no.lu parselin 4.905,80 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 15.014,85 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazilerin:

İli                : Adıyaman            

İlçesi           : Merkez

Köyü          : Bozhüyük

Mevkiileri   : Bend, Tepe

                                   

Parsel No.        Malikleri                                                                              İstimlaki istenen miktar (m2)

   496                Mustafa TURAN (Mehmet Halit oğlu)                                             2.421,35

                                      Elif TURAN (Hüseyin kızı)

   498                Abbas GÜLER (Yusuf oğlu)                                                            7.687,70

   581                Abbas GÜLER (Yusuf oğlu)                                                            4.905,80

                                                  Toplam istimlaki istenen miktar:                              15.014,85 m2

1627/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti Adıyaman İli sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsat sahasında yer alan Bozhüyük-3 kuyusunun lokasyon yeri, biriktirme havuzu ve yolu için gerekli olan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli Merkez İlçesi Hacihalil Köyü Şalderesi Arslanoğlu mevkiindeki 522 no.lu parselin 10.806,13 m2 ’lik, 523 no.lu parselin 1.257,43 m2 lik, 524 no.lu parselin 1.090,40 m2 ’lik ve 525 no.lu parselin 1.658,79 m2 ’lik kısmı olmak üzere toplam 14.812,75 m2 ’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.02.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

1628/1-1

—————

Transatlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd. Şti. ile Dmlp Ltd. Şti.’nin Batman ilinde müştereken sahip bulundukları ARİ/TEM-DMP/547-829 hak sıra no.lu Petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 01.06.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince on yıl süre ile uzatılması için 17.02.2014 tarihli müşterek dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

1629/1-1


 


 

—————


 

—————


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————