4 Mart 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİNDE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI %40’LIK DEMİR III KLORÜR ÇÖZELTİSİNİN ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 2 KALEM MRC RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


YAP-İŞLET-DEVRET-MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Darülaceze Başkanlığından:


TEKİRDAĞ ERGENE 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE DÜZELTME İLANI

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/25035

1 - İdarenin                            

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 (312) 458 55 00 Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  200 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi)

b) Teslim yeri                         :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  200 ton Perlit M-2’nin tamamı veya en az %25’i, 2014/Ağustos ayı sonuna kadar, bakiye %75”i ise en geç 15 Ekim 2014 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

                                                  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  18.03.2014 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) TL/Tk.50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 18.03.2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1622/1-1


İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİNDE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Maltepe Mah., 1172 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki bina yıkılarak anahtar teslimi götürü bedel ile konut inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07 NİSAN 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08 NİSAN 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1631/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI %40’LIK DEMİR III KLORÜR ÇÖZELTİSİNİN ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

%40’lık Demir III Klorür Çözeltisinin Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 - 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  %40’lık Demir III Klorür Çözeltisinin Alımı İşi. (500 Ton)

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 18 (onsekiz) ay içinde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  28 SEAS 14/14   2014/25281

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  24.03.2014 Pazartesi saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Laboratuar Servisi.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨ 50,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 24.03.2014 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Ton). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - Firmalar teklif ettikleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir ürün broşürlerini (analiz sertifikası da olabilir) ve Türkçe hazırlanmış güvenlik bilgi formlarını tekliflerine koyacaklardır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1670/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 5. Ünite kazanının luvo öncesi ve luvo sonrası baca gazı kanallarının bakımı ve onarımı işi.

İhale Kayıt Numarası                    :  2014/26030

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  5. Ünite kazanının luvo öncesi ve luvo sonrası baca gazı kanallarının bakımı ve onarımı işi - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                    :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  90 takvim günü

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  13.03.2014, saat 15:00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 13.03.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

1672/1/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 5. Ünite kazan + 51 m kotunda bulunan tekrar kızdırıcı 2 bölgesi giriş kolektörünün değişimi, kazan yakıcı ağızlarında bulunan ekran borularının kaynak ile kısmi kaplanması, 1. kızdırıcı paketleri iç “u” değişimi ve İşletmemizce verilecek olan 300 adet eko dirseği ve 350 adet tekrar kızdırıcı dirseğinin demontajı ve montajı işi.

İhale Kayıt Numarası                    :  2014/26022

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 5. Ünite kazan + 51 m kotunda bulunan tekrar kızdırıcı 2 bölgesi giriş kolektörünün değişimi, kazan yakıcı ağızlarında bulunan ekran borularının kaynak ile kısmi kaplanması, 1. kizdirici paketleri iç “u” değişimi ve İşletmemizce verilecek olan 300 adet eko dirseği ve 350 adet tekrar kızdırıcı dirseğinin demontajı ve montajı işi - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                    :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  60 takvim günü

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  13.03.2014, saat 14.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 13.03.2014 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

1672/2/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan sac plakaların teknik şartnameye uygun olarak temini ve işletmemize sevki işi.

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/26040

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : -

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan sac plakaların teknik şartnameye uygun olarak temini ve işletmemize sevki işi - Mal alımı

b) Malzemenin teslim edileceği yer   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  50 takvim günü

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  14.03.2014, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14.03.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

1672/3/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 4. Ünite kazan tekrar kızdırıcı bölgeleri boru değişimi, kazan eko bölgesi ve diğer bölgelerde kısmi boru değişimi, kazan kızdırıcı ve tekrar kızdırıcı bölgelerinde boru et kalınlığı ölçümü, kazan borularının muhafaza montajı, kazan ana buhar hatları tahribatsız muayenesi ve tamiratı işi

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/26037

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası      :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) : -

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 4. Ünite kazan tekrar kızdırıcı bölgeleri boru değişimi, kazan eko bölgesi ve diğer bölgelerde kısmi boru değişimi, kazan kızdırıcı ve tekrar kızdırıcı bölgelerinde boru et kalınlığı ölçümü, kazan borularının muhafaza montajı, kazan ana buhar hatları tahribatsız muayenesi ve tamiratı işi - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                 :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                              :  60 takvim günü

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  14.03.2014, saat 14.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14.03.2014 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

1672/4/1-1


4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/22905

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 2942286 – 312 2942036

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

niteliği, türü ve miktarı                     :  4 Adet Değişken Devirli Yağsız Hava Kompresörü ve Donanımları - 1 set (şartnamede belirtilen işlerin tümü 1 settir)

3 - İhalenin / Yeterlik

  Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  25.03.2014 – Saat 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü değişken devirli kompresör temin, montajı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu belgeler aşağıda listelenmiştir:

a) Basınçlı havanın sıfır (0) yağ içerdiğini belgeleyen TUV, Lloyds gibi akredite kuruluşların

sertifikası.

b) ISO 1217 3 Basım Ek C sertifikası.

c) ISO 9001 ve 14001 sertifikaları.

d) Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı, geçerli Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3 - 4.1.4 ve 4.1.12 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8.maddesindeki belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer:

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98

b)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6 - Teklifler 25.03.2014 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hakediş ve/veya ilgili faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir.

1504/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 2 KALEM MRC RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2014/23836

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372 259 47 94 – 84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :  Malzemenin Cinsi                                     Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı                1 MRC318-R                                            16 Adet

                                                         2 MRC Rulman No: 7419 PJDU              18 Adet

b) Teslim yeri                               :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar rulmanları 120 günde teslim edeceklerdir. Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  18.03.2014 Salı – saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1415009

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları yazılmış olacaktır.

4.2.2. Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi ve teknik değerler dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.03.2014 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1615/1-1


ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı 71 Evler Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 230 Eskişehir

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  TDİOSB alanına ait Eletrik Dağıtım Şebekesi, yol, içmesuyu, ve yağmursuyu, kanalizasyon inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Beylikova TDİOSB alanı

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 600 (Altı yüz ) takvim günüdür.

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile)   :  14.202.366,80 - TL

f) Geçici Teminatı                      :  994.165,68 - TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 10. Kat Küçük Toplantı Salonu Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  10/03/2014 - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, keşif bedelinin en az % 40’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII, AIX grubu yapım işleridir.

İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümü ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Eskişehir- Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 14:00’a kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 71 Evler Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:230 Eskişehir adreslerinde görülebilir veya 500-TL ihale dokümanı bedelini Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesinin Ziraat Bankası Beylikova Şubesi 47935248-5001 numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1415/2-2


YAP-İŞLET-DEVRET-MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Darülaceze Başkanlığından:

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile “Sağlık Tesisi” imar durumuna göre fonksiyon verilmek suretiyle (mevcut imar durumunda oluşabilecek değişiklik neticesinde yeni imar durumuna göre fonksiyon verilebilecektir) Yap İşlet Devret Modeline göre şartlı olarak 25 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

İdarenin Adresi                                :  Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No:51 Okmeydanı-Şişli-İstanbul

İdarenin Telefon- Faks ve

Elektronik Posta Adresi                   :  0212 220 10 20 (Dahili 136-137)- 0212 210 44 30 darulaceze@darulaceze.gov.tr

İhale Konusu İşin Adı                      :  İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Eski Dereboyu Caddesi, tapunun 279 pafta, 2152 ada, 200 parselinde kayıtlı bulunan 6290,72 m2 sahalı Darülaceze Taşınmazının mevcut imar durumuna göre fonksiyon verilmek (mevcut imar durumunda oluşabilecek değişiklik neticesinde yeni imar durumuna göre fonksiyon verilebilecektir) suretiyle Yap İşlet Devret Modeline göre şartlı olarak 25 yıl süreyle kiralama İşi

İnşaata İlişkin Tahmini Muhammen

Bedel (İnşaat maliyet bedeli

toplamıdır)                                       :  29.909.122,56TL. (Yirmidokuzmilyondokuzyüzdokuzbin yüzyirmiiki TL ellialtı KR.)

Yüzölçümü                                      :  6290,72 m²

Mevcut İmar Durumu                      :  Sağlık Tesisi

Geçici Teminat Miktarı

(Muhammen bedelin % 3 dür.)        :  897.273,68-TL(SekizyüzdoksanyedibinikiyüzyetmişüçTL altmışsekiz KR.)

Doküman Bedeli                              :  1.000,00 (bin) TL.

İhalenin Yapılacağı Yer                   :  Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No:51

Okmeydanı-Şişli-İstanbul

Sıdıka Sabancı Binası

Çok Amaçlı Salonu

Teklif Zarflarının Verileceği Yer      :  Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL

Emlak Şube Müdürlüğü

Darülaceze İdare Meclisi

Karar tarih ve sayısı                         :  10.12.2013 tarih ve 2013/12

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat     :  17/03/2014 Saat: 14:00

I-) Darülaceze Başkanlığı’nca belirlenen asgari şartlar;

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihi itibariyle başlatılması,

2 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 5 yıl aylık (100.000,00 TL+ihale artışı) kadar kira alınması, 6. yıl aylık (5.yıl ödenen kira bedelinin % 150 artışı+ihale artışı) kadar kira alınması, sonraki yılların aylık kira bedellerinin, sözleşme süresi boyunca her yıl için artışın yapılacağı tarihe kadar geçen önceki 12 aylık döneme ait İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen yıllık Tüketici Fiyat Endeksi ( TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış ortalamasından az olmamak suretiyle arttırılarak belirlenmesi, taşınmazın mevcut imar durumuna göre hazırlanan avan projesine göre 22416 m² olan inşaat alanının, imar durumunda değişiklik olması sonucu oluşabilecek yeni imar durumuna göre yeniden hazırlanacak avan projesinde m² alanında artış olması neticesinde, artan her bir m² inşaat alanı için mevcut imar durumunun değiştiği tarihten itibaren 10 TL/m² ilave edilerek yeniden hesaplanması,

3 - Taşınmaz için hazırlanmış olan 1/100 ölçekli mevcut avan proje için Mimarlar Odası tarafından hesaplanan 107.340,00 TL avan proje bedelinin yüklenici tarafından proje müellifine sözleşme aşamasında defaten ödenmesi, ilgili gerekli projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

4 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, yüklenici tarafından taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

7 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 2 yıl içerisinde, mevcut (Sağlık Tesisi) imar durumuna göre, gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, mevcut imar durumunda oluşabilecek değişiklik neticesinde yeni oluşabilecek imar durumuna göre gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, sonraki 3 yılın sonunda inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi kaydıyla 25 yıl süreli yap işlet devret modeline göre kiralama işi.

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No:51 adresinde bulunan Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu- Darülaceze Başkanlığı Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.

1. Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları faaliyet belgesi,

2.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi,

2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir faaliyet belgesi,

3. Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

3.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla, İdarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla, idarece “aslı idarece görülmüştür” imzalı sureti.

4. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesinin aslı (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla, İdarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

5. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi,

6. Muhammen bedelin en az %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya en az %50’si kadar teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu

7. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.

8. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi sunmaları.

9. İstekliye ait yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında yapım işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun noter tasdikli alt yüklenici taahhütnamesini vermesi.

10. Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi.

11. Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

12. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu.

13. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

14. Darülaceze Başkanlığı Mali İşler Şube Müdürlüğü veznesine nakit olarak yatırılmış alındı makbuzu veya Darülaceze Başkanlığı adına ekli örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.)

15. İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu)

16. İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No:51 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde görülebilir veya Darülaceze Başkanlığı Mali işler Şube Müdürlüğü veznesine tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 1000 (bin) TL. yatırılarak şartname bedeli alındı makbuzu karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

IV) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VII) İş bu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

VIII) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1447/1-1


TEKİRDAĞ ERGENE 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE DÜZELTME İLANI

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

1 ve 3 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızın 4. maddenin G bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Tekirdağ Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 2.500.000.-TL tutarında Geçici Teminat.

7. madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Tekirdağ Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Sanayi Cad. No: 3 Ergene/TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

1674/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Taşınmazların nitelikleri;

 

İhale

Dosya No

İli /

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Toplam

Yüzölçümü (m²)

Tapu

Vasfı

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale Tarihi

İhale

Saati

2014/03

Şanlıurfa

Merkez

Büyükhan

Köyü

---

495, 497, 499,

501, 503, 505

19.832,00

Tarla

2.974.800,00

297.480,00

14/03/2014

11.00

2014/04

Şanlıurfa

Merkez

Bamyasuyu

141

22, 36, 54, 55

686,99

Kargir Bina

ve Arsa

7.500.000,00

750.000,00

14/03/2014

11.30

 

2 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer; İhalelere ait Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında ihale dokümanları aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için ihale doküman bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

3 - İhalenin yapılacağı yer; İhale Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi 7/A numaralı adreste bulunan S.G.K. Hizmet Binası 5. katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, yukarıda belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

4 - İhaleye girebilme şartları;

a) 1.000,00 TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; İl Özel İdaresi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) Tebligata esas Türkiye’de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi)

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

e) Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Nüfus Müdürlüğünden 2014 yılında alınmış ikametgah belgesini,

- Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

- Noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- İlgisine göre 2014 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi,

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

g) Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini,

ı) Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

- Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

5 - Belge ve tekliflerin verileceği yer;

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 14/03/2014 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresinin (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ve bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı D.İ.K. hükümleri uygulanır.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin    :

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 ŞANLIURFA

Telefon : 0 (414) 315 15 80 – 313 22 97 Dahili 130-134-138-139 Faks : 0 (414) 312 74 21

www.sanliurfaozelidare.gov.tr

1673/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünden:

 

                                                                                              SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35030101505

İzmir

Buca

Tınaztepe

21N-IIIC

10203

4

2.091,00

Tam

Arsa

Ayrık Nizam 4 kat Konut  Alanı

2.613.750,00

784.125,00

17.03.2014

15:30

2

35030101432

İzmir

Buca

Tınaztepe

21N0-4D

7358

6

1.871,00

Tam

Arsa ve Gayri Mezru Arazi

Buca Koop. Alanındaki emsal hesaplarında onama sınırı içerisindeki imar adalarının tamamının yüzölçümü esas alınarak Emax 2,35 ve h (max) serbest plan notu uygula-nacaktır. T.M.1: Ticaret ve Konut Yapılabilir

3.274.250,00

982.275,00

18.03.2014

10:45

3

35030101442

İzmir

Buca

Tınaztepe

21O-4A

7369

1

3.799,00

3.180,23

Tarla

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı, T.M.1: Ticaret ve Konut Yapılabilir.

4.929.357,00

1.478.807,10

18.03.2014

13:45

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazların Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat: 2 Konak İZMİR adresindeki Konak Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Türkiye Genelinde İhale Bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir

Bilgi için İletişim Telefonu : (232) 489 41 40 (1185 --1214-1215-1217)

İlan olunur.

1526/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Karatay

Fevziçakmak

M29-A-07-A-3-A

31213

1

157.874,05

Tam

Arsa

Küçük Sanayi Alanı E: 1.00 TAKS: 0.50 Hmax : 10.00

Not: Emsalin % 5’i Sosyal Kültürel Tesis, İdari Tesis, Dini Tesis ve Ticaret Alanı olarak kullanılabilir.

28.000.000,00 TL

840.000,00 TL

1 Taksit Peşin,

kalanı 23 taksit

15.00

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2. İhale, 18.03.2014 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin, 18.03.2014 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1. Dilekçe,

5.2. Tebligat için adres beyanı,

5.3. Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2. İmza beyannamesi,

5.4. Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

1398/1-1


MUHTELİF İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                       :  2014/24347

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı   :  215 kalem muhtelif izolasyon malzemesi, lokomotif imalatında kullanılmak üzere, teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :  20/03/2014 - Saat 15:00

4 -Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 20/03/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1586/1-1