1 Mart 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28928

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


THK BOLU İŞHANI BİNASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ZEYİNNAME İLANI

Tekirdağ Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


3 BOYUTLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM YAZILIMI VE MEVCUT YAZILIM GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BANT EKLEM MALZEMESİ İMALİ İLE TÜM İŞ MAKİNALARI MOTOR REVİZYONLARI İHALESİ YAPILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) İLE İĞNE VANA SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


RHEOMETRE VE PARTİKÜL BOYUT ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kulu Belediyesi Başkanlığından:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


(156+409) KM 154 Kv 451 DİREK KIRIKDAĞ-YÜKSEKOVA İLE YÜKSEKOVA- BAŞKALE E.İ.HATTININ KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANLARI VE TASARRUF BELGELERİN HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: VAN


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THK BOLU İŞHANI BİNASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Bolu İli Tabaklar Mahallesi 1 pafta 307 ada 108 parselde bulunan arsaya THK Bolu İşhanı binası yaptırılması işi 13 Mart 2014 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00 TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 303 73 55 - 303 73 52

1602/1-1


ZEYİNNAME İLANI

Tekirdağ Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

17/02/2014 ve 19/02/2014 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanmış olan Atıksu Arıtma Tesisi yapılması işi ihalesi zeyilname ilanıdır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Tekirdağ Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapımı işi ihale dokümanında;

1 - Hava körükleri binasına ait projelerde yer alan muhtelif çaptaki “Galvanizli Borular” keşif cetvelinde yer alan MTBF-58 pozu doğrultusunda “Çelik Boru” olarak değiştirilmiştir.

2 - Keşif icmalinin, “Elektrik, Otomasyon ve Enstrümantasyon İşleri Genel Keşif İşleri Özeti” Bölümünün Teklif Birim Fiyatlı İşler icmalinde yer alan ETBF-4 ile ETBF-2.3.1 poz no’larına ait iş kalemleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eski Hali:

Poz No

Malzeme veya İşin Cinsi

Miktarı

Ölçü

Teklif Birim

Fiyatı (TL)

Tutarı

(TL)

ETBF-2.3.1

0,3-3 A Motor yol verme ünitesi-Direkt Yol Verme

-

ad

 

 

ETBF-4

2000 kVA Güç Trafosu, 3150 A Busbar ve 3150 A Motorlu Motorlu Şalterleri dahil Ana Dağıtım Panosu ile Komple

10

m

 

 

 

Yeni Hali:

Poz No

Malzeme veya İşin Cinsi

Miktarı

Ölçü

Teklif Birim

Fiyatı (TL)

Tutarı

(TL)

ETBF-2.3.1

0,3-3 A Motor yol verme ünitesi-Direkt Yol Verme

21

ad

 

 

ETBF-4

2000 kVA Güç Trafosu, 3150 A Busbar ve 3150 A Motorlu Motorlu Şalterleri dahil Ana Dağıtım Panosu ile Komple

1

set

 

 

İlgililere ilanen duyurulur.

1625/1-1


3 BOYUTLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM YAZILIMI VE MEVCUT YAZILIM GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Yazılımı ve Mevcut Yazılım Güncellemesi alımının kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve marka/modeli ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/03/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1597/1-1


BANT EKLEM MALZEMESİ İMALİ İLE TÜM İŞ MAKİNALARI MOTOR REVİZYONLARI İHALESİ YAPILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1) Teşekkülün;                          

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası

                                                  Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80               

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2) İhale Konusu Malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı:

İhale Kayıt No:

Dosya No:

Şartname Bedeli:

İhale Tarihi:

1 - Bant Eklem Malzemesi İmali

3

Kalem

2014-19992

TER-AEL-2014-0012

90,00-TL

27/03/2014

2 - Tüm İş Makinaları Motor Revizyonları

55

Kalem

2014-21936

TER-AEL-2014-0043

80,00-TL

24/03/2014

 

b) Teslim Yeri                        :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3) İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü.(Fak:0-344-5242280) Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7) Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9) İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

1588/1-1


PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) İLE İĞNE VANA SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2

                                                                              Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                           

A - a) Dosya No                                    :  2014/09

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) ALIMI (250.000 Kg.)

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  Teslim Süresi en geç 30 (otuz) gündür.

e) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                              :  18/03/2014 SALI Günü Saat: 14.00

B - a) Dosya No                                     :  2014/015

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İĞNE VANA ALIMI

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  Teslim Süresi en geç 90 (doksan) gündür.

e) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                              :  20/03/2014 Perşembe Günü Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                                  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

                                                                  Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                                  Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1555/1-1


RHEOMETRE VE PARTİKÜL BOYUT ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında Rheometre ve Partikül Boyut Analiz Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2014/24917

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1   06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312-210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2 Kalem Rheometre ve Partikül Boyut Analiz Cihazı Alımı

 

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

I. Grup Laboratuar Cihazları

Rheometre

1

Adet

II. Grup Laboratuar Cihazları

Partikül Boyut Analiz Cihazı

1

Adet

 

b) Teslim yeri                               :  Gıda Mühendisliği Bölümü

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren 84 takvim günüdür.     (12 Hafta)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  24.03.2014 - 11:00 Pazartesi

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (Yüzyirmi Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.03.2014 Pazartesi günü, saat 11:00’e kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir. İhaleyi kazanan isteklilerle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1590/1-1


ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kulu Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kulu Belediyesi ve hissedarlarına ait Kulu ilçesi Cami-kebir Mahallesi, 219 ada 53, 54 numaralı parseller ve 392 ada 1-45 numaralı toplam 15.723 m2 miktarındaki parseller üzerinde 1 zemin ve 7 normal katlı işyeri ve konut niteliği taşıyan 31991.91 m2’lik inşaat işinin ihalesi arsa bedeli karşılığı kat karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile belediye encümeninin kararı doğrultusunda yaptırılacaktır. Yüklenici 219 ada 53, 54 parseller ve 392 ada 1-45 parseller üzerinde plan, proje, sözleşme, şartnameler doğrultusunda inşa edilecek binadan asgari

A Blok Zemin kat             29,30,31,32,33,34

A Blok 1. Kat                   1,2,3,4

B Blok Zemin kat.            35,36,37,38,39,40,41

B Blok 7. Kat                   25

C Blok Zemin kat             42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

C Blok 7. Kat                   27

D Blok Zemin kat             54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

D Blok 7. Kat                   25,26

E Blok Zemin kat             65,66,67,68,69,70

E Blok 7. Kat                    26,28 numaralı bağımsız bölümleri Belediyemize verecektir. Ayrıca geriye kalan daire ve dükkânlardan pay ( puan ) cetvelinde belirtilen puanlara göre en fazla puanı içeren bağımsız bölümleri belediyemize verecek yükleniciye iş ihale edilecektir.

2 - İşin Muhammen Bedeli: 19.486.749,54 TL (Ondokuzmilyondörtyüzseksenaltıbin yediyüzkırkdokuzliraellidörtkuruş)’tur.

3 - İhale 18.03.2014 tarihinde salı günü, saat :14.00’de Kulu Belediyesi Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünden (Kulu Belediyesi Başkanlığı Kulu/KONYA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL bedeli karşılığında satın alınabilir.

5 - İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

Bu belgeler:

a) 2013 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

b) Ticaret veya sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek,

1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde: Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Gerçek kişi olması halinde: Bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge,

3. Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) 2014 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar odasından alacakları belge,

d) İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

3. Ortak girişim kuruluşu olması halinde, Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Kanuni ikametgah sahibi olması ve açık adresi,

g) Geçici teminatın yatırılması; Kulu Belediyesi Başkanlığına hitaben ilgili iş adına alınmış limit içi 584.602,48 TL (Beşyüzseksendörtbinaltıyüzikilirakırksekizkuruş) (Muhammen Bedelin %3’ü) bankadan temin edilebilecek geçici teminat mektubu veya aynı miktarın nakit olarak Kulu Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü Tahsilat Servisine yatırıldığını gösterir makbuz,

h) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye girişim beyannamesi vermesi ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin noter onaylı sureti vermesi,

i) Teklif mektubu;

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a) İç Zarf : İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.

1) Teklif mektubu,

2) Pay (Puan) Cetveli,

İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b) Dış Zarf : Dış zarfın içerisinde şu belgeler bulunacaktır,

1) İç zarf,

2) İhale şartnamesinde yer alan ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen belgeler,

3) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve ihale şartnamelerin onaylanması.

Bütün bu belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır.

Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Kulu Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir,

j) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

k) İhale konusu iş ile ilgili varsa taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,

l) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve idari şartnameleri satın almak ve onaylamak,

6 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlanen Duyurulur.

1591/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                     :  Sanayi Cad. No : 3 Ergene/TEKİRDAĞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       : Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre yapımı öngörülen 60.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ergene/TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                     :  18/03/2014 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 30.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 5.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

 

Adet

Mesleki Ünvanı

1

İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 5 yıl deneyimli)

 

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 7.500.000.-TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Tekirdağ Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 2.500.000.-TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Tekirdağ Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kazımiye Mah. Dumlupınar Cd. No : 6-18 Kılıçoğlu Towers B Blok 2. Kat No : 8-9 Çorlu/TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1589/2-1


(156+409) KM 154 Kv 451 DİREK KIRIKDAĞ-YÜKSEKOVA İLE YÜKSEKOVA- BAŞKALE E.İ.HATTININ KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANLARI VE TASARRUF BELGELERİN HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

VAN

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (3-g Yönetmeliğinin 19.cu Maddesinde belirtilen Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/25087

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İpek Yolu 9. Km. TEDAŞ-TEİAŞ Sosyal Tesisleri Ek Binası - Van

b) Telefon ve faks numarası                :  4322171683 - 4322171995

c) Elektronik posta adresi                    :  17grupmd@teias.gov.tr.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  (www vanvaliliği.gov.tr)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  (156+409,00) Km 154 Kv Kırıkdağ-Yüksekova İle Yüksekova-Başkale E.İ.Hattının Kamulaştırma ve İmar Planları ve Tasarruf Belgelerin Hazırlanması İşi.

b) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Toplantı Salonu) - Van

c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 210 (İkiyüzon Takvim Günü)

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  İpek Yolu 9. Km. TEDAŞ - TEİAŞ Sosyal Tesisleri Ek Binası - Van

b) Tarihi ve saati                                 :  14.03.2014 - 10:00

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler:

Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.2.1. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

 a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler :

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’şinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

Pozisyon

Meslek Unvanı

Adet

Mesleki Deneyim Süresi (Yıl)

Benzer İş Deneyim Süresi (Yıl)

Proje Müdürü

Harita Mühendisi

1

5

5

Proje Mühendisi

Harita Mühendisi

1

5

5

Harita Teknikeri/ Teknisyeni

Harita Teknikeri/ Teknisyeni

2

2

2

 

- Makine ve teçhizata ilişkin bilgi ve belgelerini yüklenici firma sözleşmeden önce taahhüt etmeleri gerekir. -Personelin niteliğini deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.

4.4.1. Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

 

Donanımın Cinsi

Donanımın Özelliği

Adedi

Yazılım

EİH-Kamulaştırma

1

Bilgisayar

-

2

Total Station

 

1

GPS Seti

 

2

Ekip Otosu

 

1

Telsiz

 

3

 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

4.4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan;

a) Enerji İletim Hatları,

b) Otoyol, devlet yolu veya il yolu,

c) Demiryolu,

ç) Doğalgaz boru hattı,

d) Kanal işleri projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satın Alma ve Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 17. İletim Tesis İşletme Grup Müd. (Muhaberat Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış Gün) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1581/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 13.03.2014 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Plan Amacı

İhale Saati

Yenimahalle

Macun

42876

11

3.045,00

7.003.500,00

210.105,00

Akaryakıt + LPG

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr

1333/1-1