23 Şubat 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28922

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BAKIM ONARIM VE TEKNİK TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


OTOPARK SATILACAKTIR

İstanbul Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAKIM ONARIM VE TEKNİK TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Bakım, Onarım ve Teknik Temizlik Hizmet Alım işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/19305

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 Milas / MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  252 532 36 00-252 532 30 01

c) Elektronik Posta Adresi                  :  keas@keas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.keas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğü' ne ait Kemerköy Termik Santralı'nda, özel teknik şartnamesinde tanımları yapılmış olan, bakım, onarım, teknik temizlik, gözlemcilik, sistem kontrolü v.b. işlerin 345 kişi ile 6 ay (180 takvim günü) süre ile yapılmasını içeren hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören Milas/MUĞLA

c) Süresi                                              :  İşin süresi 6 ay (180 takvim günü)' dür. İşe başlama tarihi 24/04/2014'tür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören Milas / MUĞLA

b) Tarihi ve saati                                 :  12.03.2014 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İhaleye katılacak olan istekliler kendileri adlarına düzenlenmiş benzer işler kapsamında olan "Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO 9001:2008)" ni teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Elektrik Üretim Tesislerinde ve/veya Benzeri Sanayi Tesislerinde personel çalıştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilmiş bakım onarım ve/veya bakım onarım ve teknik temizlik hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Servisi Ören Milas / MUĞLA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TR (Türk Lirası) doküman bedelini Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıfbank Milas Şubesi nezdinde bulunan TR190001500158007267898036 nolu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisi Ören Milas/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik esaslarınca yapılacaktır.

1439/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile satılacaktır.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Alanı (m²)

İmar Durumu

Cinsi

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Bulgurlu

81

54

69

 769,37

Konut

Arsa

2.112.000,00-TL

65.000,00.-

Çengelköy

140

879

94

1253,43

Konut

Arsa

2.956.000,00-TL+KDV

90.000,00.-

Kandilli

163

936

23

1030,32

Konut

Arsa

   815.000,00-TL+KDV

25.000,00.-

 

2 - İhale 06/03/2014 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümeni salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve her bir taşınmaz için 500.00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir,

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır,

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için),

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 06.03.2014 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

1296/1-1


OTOPARK SATILACAKTIR

İstanbul Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Ali Çetinkaya Caddesinde kain olup, 20M-IVD pafta, 138 ada, 9 parsel sayılı 1.048,21 m² sahalı taşınmaz üzerindeki Silivri Özel İdare İş Merkezinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 1.916,00 m² alanlı OTOPARK 2.011.800 TL bedel üzerinden satılacaktır. Geçici - İdari Teminatı: 201.180 TL.

Yukarıda bedeli ile Geçici - İdari Teminat miktarı yazılı satış işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTIRMA) Usulü ile 06 Mart 2014 Perşembe Günü Saat 11.00’de Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan İl Özel İdare Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenince, şartnamesindeki kayıtlar uyarınca ihale edilecektir. Şartnameye ait dosya Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin;

1 - Geçici-İdari Teminat makbuz veya mektubu (Bloke çek kabul edilmez. Banka Teminat Mektubu İstanbul Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına hitaben işin adına ve 2886 Sayılı Yasa kapsamında alınacaktır. Şirket adına gireceklerin Geçici-İdari Teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

2 - Şirket adına gireceklerin noter tasdikli İmza Sirküleri ile yılı içinde alınmış bağlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası belgesi,

3 - Vekaleten iştirak edenlerin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Yer gördüm belgesi,

5 - Teklif mektubuna havi iç zarf.

ile birlikte hazırlayacakları KAPALI ZARFLARINI İhale Günü Saat 11.00’e kadar sıra numaraları alındılar karşılığında, İstanbul Özel İdaresi İl Encümenine vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1359/1-1