14 Şubat 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28913

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. ve 26. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen  dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek  Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Eczacılık Fakültesi Profesör kadrosuna başvuracak olan adayların; Sigma reseptör ligantları tasarımı, sentezi ve bağlanma deneyleri üzerinde deneyimli olmaları beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler  Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr  adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları  Anabilim Dalı

Profesör

1

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Profesör

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü- Deneysel Akışkanlar Mekaniği ve Isıl Sistemler Alanı

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü- İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Alanı

Doçent

1

1187/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şakir Akça Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Şakir Akça.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Antalya.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Elmalı Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.12.2013 tarih, E:2013/430 K:2013/667 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI:

a) Türk Milletinin Milli ve Manevi keza ahlaki ve kültürel değerlerine sahip, ülkesine ve milletine bağlı öğrenciler yetiştirmek,

b) Eğitimli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek,

c) Fakir, yoksul ve kimsesiz öğrencilere barınma, beslenme, öğretim ve eğitim imkanı sağlamak,

d) Başarılı ve yetenekli öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında maddi ve manevi destekte bulunmak, gerektiğinde burs vermek, gerekli diğer imkanları hazırlamak ve sağlamak,

e) Açtığı yurt, okul, kreş, kolej ve kurslar, üniversite ve yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezlerinin çağın en modern araç ve gereçleri ile donatmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Antalya ili, Elmalı ilçesi, Karyağdı mahallesi,118 ada, 26 parsel sayılı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Şakir Akça, Nuri Efeoğlu, Ahmet Hamdi Usta.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetinin uygun gördüğü bir vakfa tahsis edilen arsaya vakıfça yapılmış bina var ise bu binalar tahsis yapan makama veya arsa sahibi olan kamu kurumuna bedelli veya bedelsiz olarak yine mütevelli heyet kararı ile verilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1184/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44668 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1205/1-1

—————

44258 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1206/1-1

—————

44352 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1207/1-1

—————

Batı Sitesi Mahallesi 16272 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1208/1-1

—————

44633 adaya ilişkin, 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1209/1-1

—————

Yenimahalle 43218 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1210/1-1

—————

Yenimahalle 14999 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1211/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Murtaza ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No:15518) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 08.01.2014 tarihli ve E.2013/2035 sayılı kararı ile ‘‘yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murtaza ERGEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.02.2014 tarih ve 990 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1177/1/1-1

—————

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 21 M-IV pafta, 844 ada, 180 parsel üzerindeki 556745 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ayşe Süheyla ANGIN (Denetçi No:13907, Oda Sicil No:14326) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un 25.12.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2013/6229 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ayşe Süheyla ANGIN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.02.2014 tarih ve 989 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1177/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30L3 pafta, 704 ada, 28 parsel üzerindeki 106018 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Ahmet ATEŞ (Denetçi No:6330, Oda Sicil No: 21318) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 15.01.2014 tarihli ve E.2013/1648 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet ATEŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 06.02.2014 tarih ve 1004 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1178/1-1


Adalet Bakanlığından:

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/744 Esas,2011/787 Karar 2009/943 Esas, 2011/793 Karar, 2010/58 Esas, 2012/241 Karar, 2010/605 Esas, 2012/134 Karar, 2011/378 Esas, 2012/313 Karar,     2011/527 Esas, 2012/208 Karar ve 2012/605 Esas, 2012/423 Karar sayılı dosyaların zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1181/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Tıp Mühendisliği

Doçent

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Profesör

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Doçent

3

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Doçent

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Kardiyoloji

Doçent

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

3

Genel Cerrahi

Doçent

1

Üroloji

Doçent

1

 

BAŞVURU ADRESİ: REKTÖRLÜK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

KEREM AYDINLAR KAMPÜSÜ

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

1239/1-1


 

—————


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 14.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

ÖZEL ŞARTLAR

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

1

-

-

- Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’nda Doktora yapmış olmak.

- Tahkik çalışmaları tecrübesine sahip olmak.

- Arapça telif ve dersleri Arapça olarak anlatabilme yeteneğine sahip olmak.

2

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

-

1

-

- Hadis Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak.

- İleri düzeyde Arapça biliyor olmak ve Arapça ders verebiliyor olmak.

- Alanında deneyimli olmak.

3

HUKUK FAKÜLTESİ

-

-

1

-

- Devletler Genel Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

- İleri düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor olmak.

4

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

-

-

1

- “Adli Psikoloji” alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda deneyimli olmak.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.

1238/1-1


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

Dilek AL ÇAMPAŞALI isimli şahsın şikayeti ile ilgili olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Taner ENGİN, Dr.Aslıhan YILDIRIM, Hemşire Mehmethan ÜNAL, Hemşire Semiha ÖNLÜ, Personel Yaşar YÜCESES ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Naime İpek ATAY, Uz.Dr.Şefik ÇAMAN, As.Dr.Sabri CANSARAN, Dr.Serdar MORALIOGLU ve Memur Zeynel ÖZCAN hakkında yapılan ön inceleme neticesinde adı geçenler hakkında İstanbul Valiliğince 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 04/12/2013 tarih ve 2013/277 sayılı “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” dair karar müşteki Dilek AL ÇAMPAŞALI’ya tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

1154/1-1