12 Şubat 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28911

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 2/10/2013 gün 181 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/1/2014 gün 49 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar İlçesi, Saray Mahallesi 98093 ada 1 ve 3 nolu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

1149/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 43258 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1141/1-1

—————

Yenimahalle 44675 ada 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1142/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi 44617 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1143/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 09.01.2014 gün ve 55 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 233 sayılı karan ile onaylanan 72700/19 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

İlkadım mahallesi;

 

ADA

PARSEL

 

 

16248

1

 

 

16249

1

 

1144/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

Ada/Parsel

Maliki

Enc.

Tarih/Sayı.

Ceza Mik.

(TL)

Adres

13520/27

Oğuz Kaan TOKGÖZ

09.01.2014/39

994,16 TL

Yenibatı Mah. 2377. Sok. No: 47 Yenimahalle/ANKARA

13520/27

Oğuz Kaan TOKGÖZ

09.01.2014/40

994,16 TL

Yenibatı Mah. 2377. Sok. No: 47 Yenimahalle/ANKARA

1140/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

REO MÜHENDİSLİK ELEKTROMEKANİK İNŞ. YAN. SÖN. GÜV. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. hakkında 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine 1 (bir) yıl olarak 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmiştir.

T.C.Ankara 10. İdare Mahkemesinin 03.01.2014 tarih ve 2013/1514 Esas nolu kararına göre REO MÜHENDİSLİK ELEKTROMEKANİK İNŞ. YAN. SÖN. GÜV. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. hakkındaki 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine 1 (bir) yıl olarak 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

1165/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Torbalı Eğitim Kültür Sağlık ve Bilim Vakfı (TESAV)

VAKFEDENLER: Ramazan İsmail Uygur, İlyas Çimen, Ali Yakupoğlu, Mithat Tekin, Sefer İpekli, Yalçın Efe, Hatice Yaman, Faruk Akpınar, Kerim Alten, Metin Gözütok, Mehmet Yıldız Sivrikaya, Abidin Yörük, Ömer Şentürk, Egemen Ege, Süleyman Karakurum

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/01/2014 tarih ve E:2014/4, K:2014/8 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda, sağlık, bakım, eğitim, spor, sosyal yardım, bilim-sanat, tarih, barınma, turizm-tanıtım, taşıma, tarım, hayvancılık, çevre, alternatif enerji kaynakları, sosyal yaşam kalkınma projeleri, planlamak ve gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (yüzbin) nakit.

YÖNETİM KURULU: Ramazan İsmail Uygur, İlyas Çimen, Ali Yakupoğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Torbalı Belediyesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1146/1-1

—————

VAKFIN ADI: Haydar Baba Hizmet Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Feyzi EVLİYAOĞLU, Mustafa GÜNAYDIN, Ahmet EVLİYAOĞLU, Abdullah EVLİYAOĞLU, Süleyman EVLİYAOĞLU, Nimetullah EVLİYAOĞLU, Murat GÜNAYDIN.

VAKFIN İKAMETGAHI: Elazığ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Elazığ 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/12/2013 tarih ve E.2013/545, K.2013/341 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Siyasi bir gaye gütmeksizin özelde ülkemiz, genelde tüm insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek, memleketimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak, bu bağlamda İslami değerlerden; dini, ahlaki, edebi, ilmi hususlarda kanunlara aykırı olmamak üzere devletini ve milletini seven insanların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Her branşta eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve çalışmalar yapmak,

Genel olarak da ; afet, savaş ve olağan zamanlarda sosyal yardımlaşma ve dayanışma için gereken en uygun koşulları oluşturmasına katkıda bulunmak, yardımcı olmak, görevler üstlenmek, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında çalışmalar ve faaliyetler yapmak.Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Elazığ İli, Hüseynik Mahallesi, Çifte Sinor Mevkii , 947 ada, 11 parselde kayıtlı B blok, 1 no.lu dubleks daire, 5.000.00 TL (Beşbin TL) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Feyzi EVLİYAOĞLU, Ahmet EVLİYAOĞLU, Abdullah EVLİYAOĞLU, Nimetullah EVLİYAOĞLU, Mustafa GÜNAYDIN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayece aynı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1147/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

3) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

PROFESÖR

AÇIKLAMALAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Yeni Türk Edebiyatı

1

 

1131/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 17.01.2014 tarihli ve 472/2 no'lu kararma istinaden; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mazhar TÜRKMAN'ın, denetçi belgesi almak için sunduğu dilekçe ekindeki diplomasının sahte olduğu tespit edildiğinden, 16785 belge numaralı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mazhar TÜRKMAN'ın, Denetçi Belgesinin iptal edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1108/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İstanbul Barosu Başkanlığı'ndan alınan 02.01.2014 gün ve 65127 sayılı yazıda; Hasan ve Asiye Oğlu, 1978 doğumlu, Sivas İli, Gürün İlçesi; Sanca Mah..; Cilt No: 69, Aile Kütük No: 29; Sıra No:88'de kayıtlı Av. Mehmet Hanifı KILIÇ'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 14.11.2013 gün ve 44/30 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

1108/1-1


 


 


 


 

—————

—————


 

—————

—————


 


 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirlenmesi,  Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Not: Profesör olanlar Doçent kadrosu ilanına başvuramaz.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış, Üremeye Yardımcı Tedaviler konusunda Laboratuvar Sorumluluğu sertifikasına sahip, androloji alanında yurtdışında en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Romatoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

1

Otoimmün ve otoinflamatuar deri hastalıklarının oral sağlık ile ilişkisinin araştırılması konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak. Transplantasyon ve çocuk yoğun bakım konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Sigmoid neovajen yapılması konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Nöroanestezi alanında yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Ortopedik Anestezi konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Unikondiler artroplasti ve ortopedik kan kayıpları konusunda deneyimli olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz Fonksiyonları ve Teorisi

Doçent

1

1

Fourier-Bessel Harmonik Analizinde deneyimli olmak.

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Yönetim Yapıları konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak ve Marda değeri ve perakendecilik alanında bilimsel eserleri bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları-Jeokimya

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi ve Teknoloji

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sos. Alan. Eğitim

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Çalışmalarını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

Profesör

1

1

Çalışmalarını Ergenlikte Mükemmelliyetçilik ve Kimlik Stilleri alanında yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

"Bektâşî Erkânnâmeleri" konulu çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

2

1

Kemik destekli ankraj ve CBCT'e dayalı çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

1

Lazer Doppler Flowmetri ve bakteriyel ekstrüzyon konusunda deneyimli.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hem.

Profesör

1

1

 

1086/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör kadrosuna müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Drc.

Ad.

Açıklama

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Ruh Sağlığı ve Hast.

Profesör

1

1

Çocukluk çağı travmaları ve dissosiyatif bozuklukların terapisi konusunda deneyimli olup, kişilik bozukluğu olan hastalarda uyku, travma, dikkat eksikliği ve madde kullanımı gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Acil Tıp

Yrd.Doç.

4

1

Renal kolikli hastalarda metoklopromidin klinik etkinliği ve acil servise başvuran hastaların karakteristik özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. Acil Ultrasonografi üzerine deneyimli olmak ve acil ultrasonografi eğiticisi olarak görev yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

5

1

Mide kanserlerinde KAI-1, MUC1,MUC2 ve MUC5AC konularında çalışma yapmış olmak.

1121/1-1