12 Şubat 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28911

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR PROJEKSİYON CİHAZI VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


UPS VE REDRESÖR SİSTEMLERİNİN PLANLI VE ARIZA BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikasından:


MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:


2 TAKIM PRES ELEĞİ DIŞ ŞASESİ İLE BİRLİKTE SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF DEĞİRMEN MALZEMELERİ ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


9 KALEM YAĞIN TEMİNİ VE TESLİMİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TRAVERS TEBDİLİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:


SOMA BELEDİYESİ KAMYON GARAJI + SOSYAL TESİS BİNASI YAPIMI, 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ VE SONUNDA DEVREDİLMESİ İŞİ

(SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI) TESİSİ KURULARAK)

Soma Belediyesinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR PROJEKSİYON CİHAZI VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar projeksiyon cihazı ve sunucu, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.02.2014 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, Tip1 projeksiyon cihazı için ayrı, Tip1 projeksiyon cihazı için ayrı ve Presenter (sunucu) için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1145/1-1


UPS VE REDRESÖR SİSTEMLERİNİN PLANLI VE ARIZA BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2014/14706

UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Redresör sistemlerinin on yıl sonrası gerekli olan bakım ve ayarları ile bir yıl süreli sınırsız arıza bakım işlerinin yaptırılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik şartname esasları dahilinde; UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Redresör sistemlerinin on yıl sonrası gerekli olan bakım ve ayarları ile bir yıl süreli sınırsız arıza bakım işlerinin yaptırılması işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, bir yıl süreyle planlanan arıza bakım işleri, revizyon programlarına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati                        :  27/02/2014 - 14.00

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.

5 - Teklifler 27/02/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1042/1-1


HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Hasankale Deneme Şefliğine Tarımsal Faaliyet Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/14805

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 Aziziye/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Hasankale Deneme Şefliğine Tarımsal Faaliyet Hizmet Alımı işi

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Hasankale Deneme Şefliği

c) İşin süresi                                    :  7 Ay, 16 Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  24.02.2014 Pazartesi Günü Saat : 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 24.02.2014 tarih Saat 10:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

1099/1-1


MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Konu: İhale ilanı

5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 14 adet I-(B) Grup, 20 adet II. Grup, 6 adet III. Grup ve 111 adet IV. Grup olmak üzere toplam 151 adet maden sahası ihale edilmek üzere kanunun Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre 12.02.2014 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlüğümüzde ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilecektir.

2 - Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 13.30-14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

5 - İhale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) İlan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar, ihale gününü takip eden ilk iş gününde aynı grup maden için aramalara açık hale getirilir. Ancak, işletme ruhsat safhasında hukuku sona eren sahalar ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından görünür rezervi belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen sahalara müracaat olmaz ise tekrar ihale edilir.

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

c) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının kendisine tanınan kanuni süre içerisinde İhale bedelini yatırarak makbuz aslının bir dilekçe ekinde İhale Koordinatörlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

d) İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

6 - İhale şartnamesi almak için Vakıfbank Ankara Bahçelievler şubesindeki TR030001500158007287989352 nolu hesaba, 300,00 TL yatırılarak makbuzun 2 nci nüshası Maden İşleri Genel Müdürlüğü İhale Koordinatörlüğü’ne teslim edilerek temin edilecektir.

RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU

 

 

T.C

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

 

 ............................tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan ..............................ilindeki .............................. erişim nolu ………… grup maden sahasının ihalesine katılmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                  Adı Soyadı

                                                                                                                         İmza

                                                                                                                         Tarih

Adres:

 

 

 

EKLER:

Genel;

1- Talep Harç Makbuzu Aslı

2- İhale Teminatı

3- Teklif Mektubu

4- İmzalanmış Şartname (ihalesine girilecek sahanın bulunduğu il adı ve erişim numarası bölümü müracaatçı tarafından doldurulacaktır.)

5- Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Numarası

6- Müracaatçı adına kayıtlı Banka Adı ve Hesap Numarası

Gerçek kişiler:

1- T.C.Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti (İki adet)

2- İmza Sirküleri Aslı (İki adet)

Tüzel kişiler:

1- Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren

Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti (İki adet)

2- Yönetimin Onaylı İmza Sirküleri (İki adet)

 

 

Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi durumunda bu belgelerin birer örneklerinin verilmesi yeterlidir.

1031/1-1


2 TAKIM PRES ELEĞİ DIŞ ŞASESİ İLE BİRLİKTE SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 takım pres eleği dış şasesi ile birlikte kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 100,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 26 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 14.00 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1016/1-1


5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 862,50TL. ile en çok 67.373,28- TL. arasında değişen; 19/02/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 87,00.- TL., en çok 6.738,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B. Oto, Minübüs, Açık Kasa Kamyonet, Romork, Dorse, Motorsiklet, Kamyon ve Tır Çekicisi cinsi 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki Konferans salonunda 20/02/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1039/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7.825,77 TL ile en çok 79.502,50 TL arasında değişen; 19/02/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 782,58 TL, en çok 7.950,25 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto cinsi 28 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 20/02/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1129/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL. ile en çok 414.024,39 TL. arasında değişen; 18/02/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 23.444,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Plywood, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Ampül, Gaz maskeleri, Ahşap İnşaat İskelesi, Promosyon Malzemeleri, Fuar malzemeleri, Vida, PVC Muşamba, Saat kutuları, terazi, Ribbon ve Plastik Kap cinsi eşyadan oluşan 73 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 19/02/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1130/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF DEĞİRMEN MALZEMELERİ ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Değirmen Malzemeleri açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihi itibariyle en geç 90 (Doksan) takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  OA SEAS 14/07 2014/13635

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  04.03.2014 Salı günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨ 100,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 100,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 04.03.2014 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL/Adet üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. Teklifte bulunacak firmalar TL/Adet cinsinden teklif verecek olup grup bazında kısmi teklif üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

1014/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2014/10502

1. İdarenin

a) Adresi                                          :  TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya

b) Telefon – faks numarası              :  0264 2751040 – 0264 2753828

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  5grupmd@teias.gov.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı; (Sakarya-Kocaeli- 1670 direk), (Bolu-Düzce- 1028 direk) ve (Zonguldak-Bartın-Karabük- 631 direk) olmak üzere 3 kısımdan oluşan E.İ.Hatları ölçümüne ait hizmet alımı

b) Yapılacağı yer                              :  (Sakarya-Kocaeli), (Bolu-Düzce), (Zonguldak-Bartın)

c) İşin süresi                                    :  75 takvim günü

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü / Sakarya

b) Tarihi – Saati                               :  27.02.2014 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuyla ilgili belgeler:

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz.

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler :

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Adayın veya isteklinin sunduğu bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen gerekli kriterleri sağlaması zorunludur.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

Toplam cironun teklif edilen bedelin %30’undan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Anahtar personel

Yüklenici aşağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıştırmak zorundadır.

 

NO

ADET

Pozisyon

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

01

1

Proje Yöneticisi (Harita Mühendisi)

Benzer işlerde En az 5 yıl tecrübeli

02

2

Harita Teknikeri /Teknisyeni

Benzer işlerde En az 1 yıl tecrübeli

 

Birden fazla kısım için sözleşme imzalandığında her bir kısım için farklı anahtar personel çalıştırılacaktır.

Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur.

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.

Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:

İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman:

 

Donanımın cinsi

Donanımın özelliği

Adedi

Yazılım

Netcad

1

Bilgisayar

-

1

Gps

 

2

4x4 Arazi Aracı

 

1

Lazer metre

 

1

Birden fazla kısım için sözleşme imzalandığında her bir kısım için farklı donanım kullanılacaktır.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı v.b) projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA adresinde satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar. TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

965/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 1 (bir) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800  Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 1 (bir) Adet Jeotermal  Alana Ait Bilgiler :

 

İhale Dosya No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

2014/JA-271

04/03/2014

11:00

Nevşehir

Derinkuyu-Suvermez

50.000$

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu  kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

6 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1102/1-1


9 KALEM YAĞIN TEMİNİ VE TESLİMİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 9 kalem yağın temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/15024

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas / MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  360 Kg SAE 15W/40, 100 Kg Roto H Plus, 900 Kg Aral Degol BMB 680 veya muadili, 1440 Kg Aral Degol BMB 1200 veya muadili, 2160 Kg PO Gravis M 320 veya muadili, 1800 Kg Mobil DTE 15M veya muadili, 5040 Kg Mobil DTE Oil Heavy Medium veya muadili, 2880 Kg Mobil DTE Excel 68 veya muadili, 540 Kg Mobil Gear 600 XP 150 veya muadili.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi                         :  Malzemelerin teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 25 (yirmibeş) takvim günüdür..

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  05.03.2014 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 05.03.2014, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1135/1-1


TRAVERS TEBDİLİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/14745

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Samsun-Çukurbük istasyonları arasında 10.512 adet B-58 tip Beton Travers, Samsun-Ladik istasyonları arasında 6.758 adet Ahşap travers olmak üzere olmak üzere toplam 17.270 adet Travers Tebdili için hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 25/02/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1077/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MINERALLI SULAR

RUHSAT SAHASI

1 - İhale Konusu İşler :

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Bursa İli, Gemlik İlçesi, Merkez mevkii, 25,00 hektar alana sahip, H22a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa ( Y )

0683000

0683500

0683500

0683000

Yukarı ( X )

4477500

4477500

4477000

4477000

 

2 - Tahmin Edilen Bedel :

 

Sıra

No

İlçe

Mevkii

Kaynağın Cinsi

Alan (Hektar)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Gemlik

Merkez

Jeotermal Kaynak

25,00

68.465,14

2.053,95

26.02.2014

15.00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin :

a) Alınacağı Yer                               :  Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı. Bursa İl Özel İdaresi Ek Bina Ankara Cad. Arabayatağı Yıldırım/BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bursa İl Özel İdaresi, Mali İşler Daire Başkanlığı, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                             :  Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin :

a) Verileceği Yer                              :  Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  26.02.2014 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri :

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

926/1-1


SOMA BELEDİYESİ KAMYON GARAJI + SOSYAL TESİS BİNASI YAPIMI, 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ VE SONUNDA DEVREDİLMESİ İŞİ

(SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI) TESİSİ KURULARAK)

Soma Belediyesinden:

 

İşin Yeri

Pafta No

Ada

No

Parsel

No

Muhammen

Bedel

(KDV Hariç)

Geçici

Teminat

İhale Tarih

ve Saati

Manisa İli Soma İlçesi İstasyon Mh.

28.30A.D

1417

I

1.834.840,80 TL

55.045,22 TL

27.02.2014 14.00

 

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine Belediye Meclisi kararı esas alınarak İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerine yapılacak olan " Kamyon Garajı + Sosyal Tesis " şartnamesi esasları dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a fıkrası (36. Maddesi) gereği "kapalı teklif usulü" tesisin yapımı, sınırlı ayni hak ( intifa hakkı karşılığı) tesisi kurularak aylık tespit edilen 313,41 TL (KDV Hariç) aylık kullanım (kira+ işletme) bedeli üzerinden arttırılmak suretiyle 30 (otuz) yıl süre ile işletilmesi ve bu sürenin sonunda Soma Belediyesine devredilmesi işi ihaleye konulmuştur. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Soma Belediye Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

İhalede artırım aylık kullanım ( kira+ işletme ) bedeli üzerinden yapılacaktır.

İli: Manisa, İlçesi: Soma, Mahallesi: İstasyon, Taşınmaz Alanı: 21.723,64 m2,

1.Yeterlilik İçin İstenen Belgeler

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır isteklilerin;

a) Kanuni İkametgâh belgesi vermesi (2014 yılında muhtarlıktan alınmış olacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacak olup, Tüzel kişiler için adres bildirgesi verilecektir.)

b) Türkiye'de tebligat (yazışma) için adres beyanı, varsa telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi (2014 yılında alınmış)

c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya esnaf ve sanatkarlar odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

cl) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2014 yılında alınmış)

c2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir). (Aslı veya noter tasdikli sureti)

c3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

c4) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2014 yılında alınmış)

d1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

d3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

g) İsteklilerin İhale tarihinden 10 (on) gün öncesi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belgelerin aslının veya noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

h) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname verecektir.

i) Yüklenici işi inşaat firması ve/veya alt yükleniciye yaptırabilir; Yaptırması durumunda işin yüzde kaçını inşaat firması ve/veya alt yüklenici tarafından yapılacağı belirtilmelidir. İnşaat firması veya alt yüklenici seçimi idarenin onayını almak şartıyla yüklenici tarafından yapılabilecektir. İnşaatı yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda yükleniciye aittir.

j) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtilen Soma Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi (işyeri görme belgesi) ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

k) İhale Dosyası Satın alındığına dair belge aslını ihale dosyasında sunması gerekir.

1) İhaleye istekli firmalar işe ait şartname sözleşme ve eklerini Soma Belediye Başkanlığı Kurtuluş Mahallesi Cengiz Topel Meydanı No: 8 Soma/MANİSA adresinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 08:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz görebilecekleri gibi şartname ve sözleşme ve eklerini 250,00 TL karşılığında satın alacaklardır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.

m) İstekli şantiye şefi olarak bir mimar veya mühendisi bulundurmak zorunda olup Teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.

n) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,g,h,j bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.

o) İhaleye katılacak isteklilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanuna göre R1 belgesi (Yurt içi Nakliye Organizatörlüğü Yetki Belgesi) bulunması ve ibrazı gerekmektedir.

ö) Soma Belediye Başkanlığı adına alınmış 55.045,22 TL tutarında geçici teminata dair tahsilat alındı makbuzu/banka dekontu veya banka teminat mektubunu ihale dosyasında sunması gerekmektedir.

p) Posta yoluyla İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı okunaklı bir şekilde(silinti kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Teklif mektubu ile belirtilen değerin Yazı ile rakamı birbirini tutacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

r) İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.(noter onaylı belgelerin aslını uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

s) İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

ş) İsteklilerin ilanda, teknik şartnamede ve idari şartnamede istenen belgeleri 27.02.2014 Perşembe Günü saat 12:00'a kadar Soma Belediye Başkanlığı Kurtuluş Mahallesi Cengiz Topel Meydanı No:8 Soma/MANİSA adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü'ne Encümen Başkanlığına sunulmak üzere imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

t) İhale şartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin ispatı için her sayfası imzalanacaktır. (İstekli yetkilileri veya vekilleri ihale dosyası içinde yer alan şartnameler veya sözleşme ve diğer dokümanları kaşeleyip imzalayacaktır. Bu imza ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu ihale dosyasına bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.)

u) İstekli firmalar idari şartname ve teknik şartnameyi okuduğunu, projeleri incelediğini, ihale şartnamelerinde belirtilen hükümleri, projelerde belirtilen hususları yerine getireceğine dair taahhütnameyi ibraz etmelidir.

ü) İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup; tesisin yapımı, sınırlı ayni hak (intifa hakkı karşılığı) tesisi kurularak, tespit edilen aylık kullanım (kira + işletme) bedeli üzerinden arttırılmak suretiyle 30 (otuz) yıl süre ile işletilmesi ve bu sürenin sonunda Soma Belediyesine devredilmesi işinde ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

v) Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia edemez.

y) Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

İç Zarf:

İç zarfta teklif mektubu bulunacaktır.

(Teklif mektupları bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen Aylık Kullanım bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklif red olunarak hiç yapılmamış sayılır. İsteklinin ortak girişim olması halinde teklif mektubunun ortak girişiminin bütün ortaklarınca imzalanması şarttır.)

İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken teklif mektubu hazırlanıp istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.

Dış Zarf: Aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf

b) İhale ilanında ve İdari Şartnamenin 5. maddesinde istenen tüm belgeler:

Dış Zarfın Kapatılması:

Dış zarfta bulunması belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.

1098/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

S.N.

Mah./Köyü

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzöl. M2

Hisse Durumu

İmar Durumu

Cinsi

Tah. Satış Bedeli TL

Geçici Teminatı TL

İhale

Tarihi

Saati

1

Yenişehir Mah.

-

340

102

2.091,02

Tam

Konut + Ticari Alan

Arsa ve Bahçeli Ev

3.883.565,38

776.713,08

27.02.2014

09:00

 

1 - İlimiz, Merkez İlçe Yenişehir Mahallesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 1 (Bir) adet taşınmaz malın satışı ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale, Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nde (Bingöl Merkez Hükümet Konağı 1. Kat) toplanacak komisyon eliyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı,

- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,

4 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.

5 - İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6 - Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanununun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile www. bingoldefterdarligi.gov.tr.internet sitesinde yayımlanmaktadır.

İlan Olunur.

1079/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Taşınmazların nitelikleri;

 

İhale

Dosya

No

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Tapu Vasfı

Fiili

Durumu

İmar

Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

2014/01

Şanlıurfa

Merkez

Bamyasuyu

141

22-36-

54-55

686,99

Kargir Bina-

Arsa

Vali Akbulut

İş Merkezi

İş

Merkezi

10.975.025,00

1.097.502,50

27/02/2014

11.00

2014/02

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

3388

1

11.564,75

Arsa

Boş Arsa

Konut

Alanı

9.251.800,00

925.180,00

27/02/2014

11.30

 

2 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer; İhalelere ait Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında ihale dokümanları aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için ihale doküman bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

3 - İhalenin yapılacağı yer; İhale Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi 7/A numaralı adreste bulunan S.G.K. Hizmet Binası 5. katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, yukarıda belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

4 - İhaleye girebilme şartları;

a) 1.000,00 TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; İl Özel İdaresi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) Tebligata esas Türkiye’de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi)

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

e) Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Nüfus Müdürlüğünden 2014 yılında alınmış ikametgah belgesini,

- Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

- Noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- İlgisine göre 2014 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi,

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

g) Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini,

ı) Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

- Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

5 - Belge ve tekliflerin verileceği yer;

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 27/02/2014 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresinin (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ve bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı D.İ.K. hükümleri uygulanır.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi İçin :

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 ŞANLIURFA

Telefon : 0 (414) 315 15 80 - 313 22 97    Dahili 130-134-138-139    Faks : 0 (414) 312 74 21

www.sanliurfaozelidare.gov.tr

1128/1-1