6 Şubat 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28905

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 27.08.2013 gün ve 118 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Ali TAPAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.12.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.12.2014 tarihinde son bulacaktır.

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 27.08.2013 gün ve 119 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Ali TAPAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.12.2014 tarihinde başlanacak olup, ceza 05.12.2015 tarihinde son bulacaktır.

3 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 27.08.2013 gün ve 120 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Ali TAPAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.12.2015 tarihinde başlanacak olup, ceza 06.12.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 05.11.2013 gün ve 139 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Nurettin BİDERATAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.01.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 18.01.2015 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayşe Gülay ÖZKÖK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.12.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 21.12.2014 tarihinde son bulacaktır.

962/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

CEZA KARARI

İlçemiz Özel Profesyonel Liderlik Kursu Eski Müdürü Fatma Ebru KURTULDU hakkında; Tıbbi sekreterlik kursunun fiilen 2011 Ocak ayında başladığı, bu nedenle programda öngörülen kurs süresini doldurmadığınız, bazı kursiyerlerin uygulama stajı yapmadıkları, kursiyerlerin tepkilerini önlem için resmi olmayan sınav yaptığınız, kurs verecek eğitmenlerin kurs süresince onayları olmadan çalıştırdığınız" iddiaları sübut bulduğundan 657 Sayılı DMK'nin 125/C-a maddesi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmanız gerekirken "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

872/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 24/12/2013 gün ve 85795 sayılı yazıda; Enbiya ve Feride Kızı, 1957 doğumlu, Trabzon İli, Sürmene İlçesi; Karacakaya Mah.; Cilt No:013, Aile Kütük No:014; Sıra No:35’de kayıtlı Av.Meral Ünar’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 4/7/2013 gün ve 27/10 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek Ruhsatnamesinin İptaline karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

944/1-1


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İHALELERE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARI İLANININ İPTALİ

Rekor Savunma ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi (Ankara Ticaret Odası, Ticaret Sicil No: 200834) unvanlı tüzel kişi ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet ERKAN (T.C. Kimlik No: 42361066660) isimli gerçek kişi hakkında 25 Temmuz 2012 tarih ve 28364 sayılı Resmi Gazete’nin 6145/3/1-1 kısmında yayımlanan 2012/13906 Kayıt Nolu ihaleden dolayı Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 21.11.2013 tarih ve 2012/1239 Esas, 2013/1786 Karar sayılı kararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 30.01.2014 tarih ve 34 sayılı Olur’u ile iptal edilmiştir.

987/1-1


 


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————


 

 

960/1-1