11 Ocak 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28879

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gedik Üniversitesinden:

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü Profesör ve Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar;

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü;

Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik, Makine veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesi almış, Yüksek Lisansını ve doktorasını Mekatronik arakesitli alanlardan birinde tamamlamış ve doktora sonrası bilimsel çalışma ve yayınları Mekatronik uzmanlık alanında yapılmış olmak,

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Prof.

1

Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik, Makine veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesi almış, yüksek lisansını ve doktorasını Mekatronik arakesitli alanlardan birinde tamamlamış ve doktora sonrası bilimsel çalışma ve yayınları Mekatronik uzmanlık alanında yapılmış olmak,

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Doç.

1

Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik, Makine veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesi almış, yüksek lisansını ve doktorasını Mekatronik arakesitli alanlardan birinde tamamlamış ve doktora sonrası bilimsel çalışma ve yayınları Mekatronik uzmanlık alanında yapılmış olmak,

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  :0216 4524585-86/1158

Fax:0216 452 87 17

211/1-1


Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 4 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartları taşımak.

a) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

ç) A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak (21/05/2011 tarihinden önce Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara ilgili mevzuatı gereğince atanmış olanlarda bu şart aranmaz),

d) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak.

3) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

4) Aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.

d) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın Diğer Mevzuatı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları. 

Yazılı sınav sırasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 17/02/2014 Pazartesi günü Saat 18:00’a kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü; 24/02/2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak, yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

VI. MÜRACAAT ADRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

İlanen duyurulur.

196/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliği Halk Edebiyatı Anabilim Dalı alanında almış olmak, Türkçe Öğretmenliği alanında yayınları olmak ve bu alanda çalışmış olmak.

201/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Metin Yerebakan Vakfı (MEYEV)

VAKFEDENLER: Metin YEREBAKAN

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İstanbul Anadolu 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/12/2013 tarih ve E.2013/1461, K.2013/837 sayılı kararı

VAKFIN AMACI:  İnsan sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim-öğretim hizmetleri ile sosyal ve  kültürel faaliyetler yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000.-TL.Nakit (Yüzbin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU : Metin YEREBAKAN, Serkan TUNCAY

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakfın amacına en yakın vakfa devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

170/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanat ve Tasarım Fakültemize ait Yardımcı Doçent ilanımızda Bölüm adının “Sanat” yerine “Türk Musikisi” kadro derecesinin “5” yerine “4” olarak düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur

214/1-1


 


 


 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Programı :                             Tarih                  Saat                            Yer

Yardımcı Doçentler için             03.02.2014            10.00                  İlgili Birimlerde

Yabancı Dil Sınavı

 

BİRİM /BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

 

 

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Fizyoloji

 

1

 

 

BİRİM /BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

 

 

 

Fars Dili ve Edebiyatı

 

 

1

Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

 

1

Bilgi Teknolojilerinin KOBİ'lerin Rekabet Gücü üzerindeki etkileri alanında çalışması olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Endodonti

 

 

1

 

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

1

 

İşletme alanında Doçentliği almış olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

 

 

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

 

 

1

Antik Kent Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

1

Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak ve Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

146/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE-HYB markasını kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu mamullerin TSE-HYB markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Adı

Firma Adres ve İli

Standard No

Fesih Tarihi

Fesih Sebebi

BULUT PETROL ADNAN BÖLÜK

ANKARA KARAYOLU 20. KM. KAYSERİ

TS 11939

10.10.2013

Firma isteğiyle

BÜYÜKDAĞ PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE OTO BAKIM SERVİSİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

ŞEKER MAHALLESİ OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:276 / KOCASİNAN/ KAYSERİ

TS 11939 – TS 12820

25.10.013

Yıllık vize yaptırmama

CİHAN TEKNİK-MEVLÜT ŞENTÜRK

GÜLTEPE MAH.FARABİ CAD. NO: 48/A KAYSERİ

TS 13004 TS 12749 TS 12713 TS 12498 TS 10079 TS 10956 TS 12850 TS 12739 TS 12355

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

EMTAŞ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK TAAH. VE TİC. A.Ş.

ERCİYESEVLER MAH. SİVAS CAD. ÇİLSAL APT. NO. 215 KAYSERİ

TS 12255

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

ŞİFA MEDİKAL TIBBİ MALZEME TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.

GAVREMOĞLU MAH. TALAS CAD. BURÇ APT. KAT 4 NO.33 KAYSERİ

TS 12426

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

EKİNCİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET - UĞUR EKİNCİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 30 CAD. 24/A / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12487

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

SAMİ KÖSE KÖSEOĞLU İNŞAAT

CUMHURİYET MAH.SERDAL CAD.VAKIF ÇARŞI İŞ HANI NO:3/23 KAYSERİ

TS 12578

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

FER İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ MAKİNE METAL SANAYİ TİCARET

ORGANİZE SANAYİ BÖL. 34.CAD. NO:11 / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12600

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

SELGAZ PETROL ÜR.OTO GIDA TUR.İNŞ.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ANKARA ASFALTI 29. KM. ÇİFTLİK MEVKİ BEYDEĞİRMENİ KAYSERİ

TS 11939

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

TANER AYDEMİR - KAYSERİ ELEKTRONİK

SERÇEÖNÜ MAH. SİVAS. CAD. BİRKAN SOK.NO.25/C / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 10956

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

BAHAR OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

YENI SAN. BÖLGESI 3.CD. 86. SOK. NO:1- KAYSERİ

TS 8516

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

BUSE OTURMA GRUPLARI KANEPE MOBİLYA TEKS. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 32.CAD.NO:2/D / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12487

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

ADMİNAL MAĞAZACILIK TEKSTİL EV GEREÇLERİ VE ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OSMAN KAVUNCU CAD.DSİ KARŞISI NO:185/C MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12512

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

MAHMUT KÜRŞAD BAYRAM - ALFA TEKNİK ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ

FATİH MAH.YILDIRIM CAD.UĞUR AP. NO.72/A / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12355 TS 12850

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

ÜÇLER HALICILIK TEKSTİL MOBİLYA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GERMİR MAH. SİVAS BULVARI NO:242 KAYSERİ

TS 12487

05.11.2013

Yıllık vize yaptırmama

ÜSPET PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKERTİ LTD. ŞTİ.

CUMHURİYET MAH. SEDEF BULV. NO:120 İNCESU KAYSERİ

TS 11939

05.11.2013

Standard Değişikliği Olumsuz

BAYRAKTARLAR MERKAY MOTORLU VASITALAR TİC.A.Ş.

YENİ SANAYİ BÖLGESİ ŞEKER KISMI 37.SOK. NO: 45-47 /KAYSERİ

TS 12047

21.11.2013

Firma isteğiyle

TİMEKS MOBİLYA FUARCILIK İÇ VE DIŞ ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLI TİC. LTD.ŞTİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16. CADDE NO:62 / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 13078

04.12.2013

Ara kontrol/ Adres de bulunamama

KEMAL DEMİRCİ - ÖZEL ESTETİK ÇOK AMAÇLI DİŞ PROTEZ LABARATUARI

CUMHURİYET MAH. YOĞUNBURÇ CAD. KANTARCI APT KAT:2/2 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12821

06.12.2013

Ara Kontrol/Firma isteğiyle

SİM-ÇED SİCİMOĞLU MÜHENDİSLİK İNŞAAT İNŞAAT MALZEMELERİ MADENCİLİK NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

KILIÇASLAN MAH.SİVAS CADDESİ AHENK APT.NO.:42/10 / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 13078

17.12.2013

Firma isteğiyle

ERCİYESGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOĞAZ KÖPRÜ YANI İNCESU KAYSERİ

TS 12988 TS 1449 TS 1446 TS 1445

18.12.2013

Yıllık vize yaptırmama

SONER BULDUK - SON-ER ÇELİK KAPI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12.CAD.NO:19 / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12558

18.12.2013

Yıllık vize yaptırmama

BARIŞ KILIÇ - MERKEZ YANGIN SÖNDÜRME

OSMAN KAVUNCU MAH.OSMAN KAVUNCU CAD.NO:145/E KAYSERİ

TS 11827

18.12.2013

Yıllık vize yaptırmama

ALİ MANTICI TEKNİK ELEKTRONİK

SERÇEÖNÜ MAH.BİRKAN SOK.TAÇ SİT.NO:15/F/G KAYSERİ

TS 13004

18.12.2013

Yıllık vize yaptırmama

ATAGÜN MÜHENDİSLİK MEHMET ATAGÜN

İSTASYONU CADDESİ NO. 51/2 KAYSERİ

TS 12426

18.12.2013

Yıllık vize yaptırmama

ELMALI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ.

DERE MAHALLESİ ERKİLET BULVARI NO: 55/F / KAYSERİ

TS 11939

19.12.2013

Firma İsteğiyle

BUĞLEM MAKİNA ELEKTRİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

FATİH MAH.AHMET PAŞA CAD.BEDİR APT.NO:62/C / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12255

24.12.2013

Yıllık vize yaptırmama

DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ

FATİH MAH. NİL CAD. FAKIOĞLU APT. NO:12/C / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12255

26.12.2013

Talimata Aykırılık

202/1-1