11 Ocak 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28879

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


YAĞLAMA POMPASI KOMPLE MOTORU İLE BİRLİKTE (AKUPLE OLARAK) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


C VİTAMİNİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AYÇİÇEK YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FISTIK AROMASI – ACI BİBER AROMASI VE DOMATES-FESLEĞEN AROMASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAN BAĞIŞI İÇİN 3 YILLIK TIR KİRALANACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkler Belediyesi Başkanlığından:


11 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Pembe Dosyalık Karton teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Pembe Dosyalık Karton

SINIF: 1 TİPİ: 2 CİNSİ: 2

70x112 cm.

3.500

Paket

Teknik Şartname

28.01.2014

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/01/2014 günü, saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Pembe Dosyalık Kartonların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

180/1-1


YAĞLAMA POMPASI KOMPLE MOTORU İLE BİRLİKTE (AKUPLE OLARAK) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz İhtiyacı Olan ve Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzeme Alımları Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

A- a) Dosya No                            :  2014/02

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  YAĞLAMA POMPASI KOMPLE MOTORU İLE BİRLİKTE (AKUPLE OLARAK) ALIMI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                             :  Teslim Süresi en geç 100 (yüz) gündür.

e) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                    :  30/01/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.ºº

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                           :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                         Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

                                                         Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                         Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

166/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 21.01.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES:     ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 – 66    Faks : 397 33 71 – 74

154/1-1


C VİTAMİNİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg. C vitamini, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 20.01.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES:     ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 – 66    Faks : 397 33 71 – 74

155/1-1


AYÇİÇEK YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 5.000 Kg ayçiçek yağı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 20.01.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES:     ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

156/1-1


FISTIK AROMASI – ACI BİBER AROMASI VE DOMATES-FESLEĞEN AROMASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 500 kg fıstık aroması, 500 Kg. acı biber aroması ve 500 Kg. domates – fesleğen aroması, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartnameler bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 22.01.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES:     ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 – 66     Faks : 397 33 71 – 74

157/1-1


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 1.000 Kg. kakaolu fındık ezmesi, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 22.01.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES:     ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 – 66     Faks : 397 33 71 – 74

158/1-1


KAN BAĞIŞI İÇİN 3 YILLIK TIR KİRALANACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nca Kan Bağışı organizasyonlarında ekip verimliliğini arttırmak ve hastanelerin kan ve kan bileşenleri taleplerinin eksiksiz karşılanması amacıyla kullanılmak üzere ‘’15 adet TIR” ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 30 OCAK 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31 OCAK 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

209/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

21.12.2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu (Freight Forwarder) Hizmeti Satınalma” ihalesine ait;

İdari Şartnamenin; 

a. 7.5. c) maddesi “İstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde tek bir firmaya yönelik, deniz yolu taşıması için en az 100 (yüz) ve hava ile karayolu toplamı en az 70 (yetmiş) adet sevkiyatı organize ederek nakliye işini gerçekleştirdiklerini (Freight Forwarding Hizmetini) iş deneyim belgeleri ve taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı navlun faturası suretleriyle belgeleyeceklerdir.” olarak düzeltilmiştir.

200/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkler Belediyesi Başkanlığından:

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Hasılat Paylaşımına Dayalı Gayri Ayni Hak Tesisi ile Alanya Sebze ve Meyve Toptancı Hali ve Mütemmimlerinin Yapılması ve 30 yıl süre ile İşletilmesi , Süre bitiminde İdareye Devrine’ İhalesine ait ihale ilanı metninden işin tahmin edilen yapım maliyet bedeli ifadesi çıkarılmış, yıllık muhammen kira bedeli üzerinden hesaplanan geçici teminat mektubu tutarı 63.000 TL. (Altmışüçbin Türk Lirası) olarak düzeltilmiştir.

255/1-1


11 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Teçhizat alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2014/2975

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  11 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı

                                                     1) Kadiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi 1 Adet

                                                     2) Spirometre 1 Adet

                                                     3) Kol Ergometresi Egzersiz Cihazı 2 Adet

                                                     4) Egzersiz İstasyonu 1 Adet

                                                     5) Bisiklet Ergometresi 1 Adet

                                                     6) Koşu Bandı 1 Adet

                                                     7) Aktivite Monitörü 5 Adet

                                                     8) Kas Kuvveti Ölçüm Cihazı 1 Adet

                                                     9) Pulse Oksimetri Cihazı 2 Adet

                                                     10) Yatak (Rehabilitasyon Yatağı) 1 Adet

                                                     11) Ağız Basınç Ölçüm Cihazı 1 Adet

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  21.01.2014 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. 3. kaleme teklif verecek isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve 3. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 21/01/2014 Sali günü, saat 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 -Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür..

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

208/1-1