3 Ocak 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28871

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ İLE ALANYA SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİ VE MÜTEMMİMLERİNİN YAPILMASI VE 30 YIL SÜRE İŞLETİLMESİ, SÜRE BİTİMİNDE İDAREYE DEVRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkler Belediye Başkanlığından:


1 ADET VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ (EXADATA CİHAZI) VE 1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET DATA DOMAİN DD860 İÇİN ES30 SHELF SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ANKARA İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bitez Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM İHTİYACI OLAN TOPLAM: 77.500 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTININ

ÜRETİLEREK, KİLLİK İSTASYONUNDA 20.000 M3, SÖKE İSTASYONUNDA 27.500 M3, BİÇEROVA İSTASYONUNDA 20.000 M3

VE KAPAKLI İSTASYONUNDA 10.000 M3 OLARAK FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


3 YILLIK 67500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden RİZE:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HASILAT PAYLAŞIMINA DAYALI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ İLE ALANYA SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİ VE MÜTEMMİMLERİNİN YAPILMASI VE 30 YIL SÜRE İŞLETİLMESİ, SÜRE BİTİMİNDE İDAREYE DEVRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkler Belediye Başkanlığından:

1. İdarenin                                                    :  T.C.Türkler Belediyesi

a) Adresi                                                       :  Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 Türkler Alanya/ANTALYA

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  Tel: 0 242 537 6320   Fax: 0 242 537 6321

2. İhalenin konusu niteliği, yeri ve miktarı    :  Beldemiz Türkler Kasabası Yanıklar Mahallesi 369 ada 1 parsel 148.949,32 M2 lik taşınmaz üzerine hasılat paylaşımına dayalı gayri ayni hak tesisi ile Alanya sebze ve meyve toptancı hali ve mütemmimlerinin yapılması ve 30 yıl süre işletilmesi, süre bitiminde idareye devri işini kapsamaktadır.

3. İhalenin yapılacağı yer                              :  Türkler Belediyesi Encümen Toplantı Odası

4. İhalenin tarihi ve saati                               :  20.01.2014 ve saat: 10:00

5. İhalenin hangi usul ile yapılacağı              :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.

6. İşin tahmin edilen yapım maliyet bedeli    :  48.495.974,69. (Kırk Sekiz Milyon Dörtyüz Doksan Beşbin Dokuz Yüz Yetmiş Dört Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş),

7. Yıllık muhammen kira bedeli                    :  70.000,00 + KDV (Yetmişbin Türk Lirası) + % 5 Ciro Payı + KDV

8. Geçici teminat Miktarı                              :  1.900.000,00 (Bir Milyon Dokuz Yüz Bin Türk Lirası)

9. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Türkler Belediye Başkanlığından 1.500,00 TL karşılığı satın alınabilir ve İdarede ücretsiz olarak görülebilir

10. İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve istenen belgeler:

A. Kanuni ikametgah belgesi veya Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

B. Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını da gösteren vergi kaydı belgesi

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

I. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

II. Nüfus cüzdanı sureti (tüzel kişi olması halinde yönetim kurulunun)

III. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

IV. Ortak girişlerin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D. İmza sirküleri,

I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

II. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin, bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir

III. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (I) veya (II) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

IV. İmza Sirküleri ihaleden en fazla iki ay önceden alınmış olması

F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli ihaleden en fazla iki ay önceden alınmış imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması) gerekli.

G. Ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

H. Tüzel Kişilerde Ticaret Sicilden Tüzel kişiliği oluşturan ortakların son halini gösteren liste.

İ. İhale ilan tarihi itibari ile vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge. İhale ilan tarihinden sonra alınmış olması

J. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu

K. İhale dosyası satın alındığına dair belge.

L. Toplam 49.000,000,00 (Kırkdokuzmilyon TL.)’lik Banka referans mektubu.

M. Tüzel kişi olarak katılacak olan firmalarda yönetim kurulu kararı

N. İdari şartnameyi, Teknik şartnameyi, Taslak Kira sözleşmesini okuduğunu, avan projeleri incelediğini ve bunları yerine getireceğini beyan eden taahhütname.

O. Tüzel kişilerde yetki belgesi

P. Tasdikli Bilanço ve gelir tablosu

Q. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge ve beyan.

R. Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın ihale dosyasını satın almış olması ve satın alınan ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi,

S. Son beş yıl içinde en az 36.000 m2 büyüklüğünde kapalı alan inşaatını yapmış olduğunu ispatlayan belgeler (iş denetleme veya iş yönetim belgeleri kabul edilmeyecektir). İsteklinin İş ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin iş deneyimini tek sözleşmeyle sağlaması halinde ortak girişim yeterli sayılır.

T. “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin” 12. maddesinde belirtilen şartları taşıması. Bu madde gereği ödenmiş sermayesinin minumum 500.000,00 TL olacak. Yeminli Mali Müşavirden tasdikli olarak beyan edilecek

U. İhale konusu taşınmazı görüp yerinde inceleme yaptığına ve şartları kabul ettiğine dair yazılı beyan (iş yeri görme tutanağı)

V. İş deneyim belgesi, İş deneyim belgesine sahip gerçek/tüzel kişiliğin hissesi İş ortaklığında doğrudan veya dolaylı olarak %51'den aşağı olamaz.

11. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkler Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10477/1-1


1 ADET VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ (EXADATA CİHAZI) VE 1 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet veri tabanı yönetim sistemi (Exadata cihazı) ve 1 adet yedekleme ünitesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10.01.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 1 adet veri tabanı yönetim sistemi (Exadata cihazı) ve 1 adet yedekleme ünitesinin teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5/1-1


2 ADET DATA DOMAİN DD860 İÇİN ES30 SHELF SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet DATA DOMAİN DD860 için ES30 SHELF teknik şartnamesine kuruluşça istenilen EMC markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen markasına, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/01/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 2 adet DATA DOMAİN DD860 için ES30 SHELF teknik şartnamesine, kuruluşça istenilen EMC markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6/1-1


ANKARA İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 - İhale Konusu; İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1 - Ayaş İlçesi İlhanköy Köyü sınırlarında H28d2-d3-d4 paftalarında bulunan 4972,91 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Muhammen bedeli           :  78.000 TL

2.1.b) Geçici teminatı                 :  2.340 TL

2.1.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat: 10:30

2.2 - Ayaş İlçesi Pınarkaya Köyü sınırlarında H28c2 paftasında bulunan 4997,42 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.2.a) Muhammen bedeli           :  66.000 TL

2.2.b) Geçici teminatı                 :  1.980 TL

2.2.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat:10:40

2.3 - Ayaş İlçesi Başbereket Köyü sınırlarında H28c2-c3-c4 paftalarında bulunan 3395,40 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.3.a) Muhammen bedeli           :  53.000 TL

2.3.b) Geçici teminatı                 :  1.590 TL

2.3.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat: 10:50

2.4 - Altındağ İlçesi sınırlarında I29b1-b2 paftasında bulunan 3000,05 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası;

2.4.a) Muhammen bedeli           :  47.000 TL

2.4.b) Geçici teminatı                 :  1.410 TL

2.4.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat: 11:00

2.5 - Beypazarı İlçesi Kızılcasöğüt Köyü sınırlarında H27c2, H28d1 paftalarında bulunan 1660,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.5.a) Muhammen bedeli           :  100.000 TL

2.5.b) Geçici teminatı                 :  3.000 TL

2.5.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat: 11:10

2.6 - Beypazarı İlçesi İncepelit Köyü sınırlarında H27c2, H28d1-d4 paftalarında bulunan 1545,08 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.6.a) Muhammen bedeli           :  30.000 TL

2.6.b) Geçici teminatı                 :  900 TL

2.6.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat: 11:20

2.7 - Beypazarı İlçesi Kuyucak Köyü sınırlarında H27c1 paftasında bulunan 3267,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.7.a) Muhammen bedeli           :  51.000 TL

2.7.b) Geçici teminatı                 :  1.530 TL

2.7.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat: 11:30

2.8 - Beypazarı İlçesi Bağözü Köyü sınırlarında H27c1-c2 paftalarında bulunan 2587,50 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.8.a) Muhammen bedeli           :  100.000 TL

2.8.b) Geçici teminatı                 :  3.000 TL

2.8.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat:11:40

2.9 - Etimesgut İlçesi Yapracık Köyü sınırlarında I29a1-a2-a3-a4 paftalarında bulunan 1500,00 hektarlık jeotermal kaynak su arama sahası;

2.9.a) Muhammen bedeli           :  50.000 TL

2.9.b) Geçici teminatı                 :  1.500 TL

2.9.c) İhale tarihi                        :  15.01.2014 Saat: 11:50

2.10 - Güdül İlçesi Meyvabükü Köyü sınırlarında H28c1-b4 paftalarında bulunan 4662,50 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.10.a) Muhammen bedeli         :  73.000 TL

2.10.b) Geçici teminatı               :  2.190 TL

2.10.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 12:00

2.11 - Keçiören İlçesi Ovacık Köyü sınırlarında H29c4 paftasında bulunan 1899,85 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.11.a) Muhammen bedeli         :  30.000 TL

2.11.b) Geçici teminatı               :  900 TL

2.11.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 12:10

2.12 - Kızılcahamam İlçesi Bademli Köyü sınırlarında H28b3-b4 paftalarında bulunan 4203,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.12.a) Muhammen bedeli         :  66.000 TL

2.12.b) Geçici teminatı               :  1.980 TL

2.12.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 12:20

2.13 - Kızılcahamam İlçesi Bağlıca Köyü sınırlarında H28b3 paftasında bulunan 2411,05 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.13.a) Muhammen bedeli         :  960.000 TL

2.13.b) Geçici teminatı               :  28.800 TL

2.13.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 12:30

2.14 - Kızılcahamam İlçesi Çeltikçi Köyü sınırlarında H28b2-b3-b4 paftalarında bulunan 4909,58 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.14.a) Muhammen bedeli         :  64.000 TL

2.14.b) Geçici teminatı               :  1.920 TL

2.14.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 12:40

2.15 - Gölbaşı İlçesi Bağiçi Köyü sınırlarında I29c3 paftasında bulunan 1141,74 hektarlık doğal mineralli su arama sahası;

2.15.a) Muhammen bedeli         :  10.000 TL

2.15.b) Geçici teminatı               :  300 TL

2.15.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 12:50

2.16 - Ayaş İlçesi Başayaş Köyü sınırlarında H28c3-c4, I28b1-b2 paftalarında bulunan 3497,57 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.16.a) Muhammen bedeli         :  55.000 TL

2.16.b) Geçici teminatı               :  1.650 TL

2.16.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 13:00

2.17 - Beypazarı İlçesi Kapullu Köyü sınırlarında I27b1-b4 paftalarında bulunan 4799,99 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.17.a) Muhammen bedeli         :  80.000 TL

2.17.b) Geçici teminatı               :  2.400 TL

2.17.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 13:10

2.18 - Kızılcahamam İlçesi Seyhamamı Köyü sınırlarında G29d1-d2-d3-d4 paftalarında bulunan 4800,00 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.18.a) Muhammen bedeli         :  100.000 TL

2.18.b) Geçici teminatı               :  3.000 TL

2.18.c) İhale tarihi                      :  15.01.2014 Saat: 13:20

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ;

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: Şartname Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan İl Özel İdaresi, Meclis Kararları Daire Başkanlığı İl Encümen Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremiz T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesi TR 460001 0006 8336 2611 7250 02 No’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Ankara İl Özel İdaresi Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.4. Tekliflerin verileceği yer ve saati: Teklifler, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara İl Özel İdaresi Meclis Kararları ve Yazı İşleri Daire Başkanlığı Encümen Müdürlüğü’ne 15.01.2014 günü saat 10:15’e kadar verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.a) Gerçek kişiler için;

- İmzalı adres beyanı,

- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan fotokopisi.

4.b) Tüzel Kişiler için;

- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2013 yılında alınmış oda kayıt belgesi,

- 5686 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 2. Fıkrasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri,

- Noter tasdikli imza sirküleri,

- Bağlı olduğu vergi dairesinden 2013 yılında alınmış vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı müracaat belgesi.

4.c) Ortak Belgeler

- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesinde bulunan TR 460001 0006 8336 2611 7250 02 no’lu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

- Okuyup kabul ettiklerine ilişkin İdaremizden alınmış imzalı ihale şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İhale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin %18’i (yüzde onsekizi) oranında KDV (katma değer vergisi) yatırılacaktır.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10504/1-1


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA)

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

 

Consultancy Services for Personal Development Trainings for Staff of Istanbul Disaster and Emergency Directorate (IDED)

(AF-TR1.1.2)

(2013)

 

The Republic of Turkey has received an additional loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Personal Development Trainings for Staff of Istanbul Disaster and Emergency Directorate (IDED) (AF-TR1.1.2)”, which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul Project Coordination Unit.

The objective of the assignment is to procure consultancy services for Personal Development Trainings for Istanbul Disaster and Emergency Directorate.

The training program will address the following objectives;

 

• Team work and development of team work training program,

• The development of communication training program,

• Project management training program,

• The development of leadership training program

• Training of Trainers

The Training process will content the following subjects;

Team work and development of team work training program,

- Dynamics of succesful teams

- Proactive behaviour and initiative

 

The development of communication training program,

- Self awareness and communication

- Conflict Management

- Emotional intelligence

- Stress Management

 

Project Management training program,

- Working with targets and project management

- Planning, organization and time management

- Problem solving and desicion making

The development of leadership training program

- Leadeship for managers

- Crisis management, to develop strategy

 

Training Program for Training of Trainers

- Training Mangement

- Training of Trainers

- Body Language and perception management

- The art of Public Speaking

 

The estimated duration of the services are approximately 8 months.

 

Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents indicating that they are qualified to perform the services (such as brochures, description and references from previous clients on the similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.).

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing.

Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 and in May 2010) (“Consultant Guidelines”). Interested consultants may obtain further information at the address below from 10:00 a.m. to 16:00 hours, local time.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines.

Consultants are required to include the name and reference number of the tasks AF-TR1.1.2 in their Expression of Interests.

Expressions of interest must be delivered to the address below by February 06, 2014, at 15:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced date.

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director)

Tel        : +90 212 518 55 00

Fax       : +90 212 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

10784/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazların satış ihalesi 15/01/2014 günü yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/ Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34160100276

Ataşehir

Kayışdağı

 

228

1845

18

26.538,75

Tam

Arsa

50.000.000,00

10.000.000,00

Kısmen Özel Eğitim Tesis Alanı, Kısmen Park Alanı

14.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, Tasdikli İkametgah Belgesini

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini içeren 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Hazineye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10507/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 298 ada 5 parsel üzerinde bulunan Kaya Milenyum İş ve Alışveriş Merkezindeki 1.Bodrum Kat 3 nolu, 1. Bodrum kat 6 nolu, Zemin Kat 7 nolu, Zemin Kat 8 nolu, Zemin Kat 32 nolu, zemin Kat 33 nolu, 1. Kat 34 nolu, 1. Kat 35 nolu, 1. Kat 60 nolu, 1.Kat 61 nolu, 10 adet işyerinin 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 14/01/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre “Kapalı Teklif” usulü yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 13/01/2014 Pazartesi günü Saat:16:30 kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ADA PARSEL

İŞYERİ NO

M2

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN - SAAT

298/5

1.BODRUM KAT 3 NOLU İŞYERİ

148 M2

370.000,00 TL+KDV

11.100,00 TL

14/01/2014 10:30

298/5

1.BODRUM KAT 6 NOLU İŞYERİ

148 M2

370.000,00 TL+KDV

11.100,00 TL

14/01/2014 10:40

298/5

ZEMİN KAT 7 NOLU İŞYERİ

210 M2

1.050.000,00 TL+KDV

31.500,00 TL

14/01/2014 10:50

298/5

ZEMİN KAT 8 NOLU İŞYERİ

100 M2

500.000,00 TL+KDV

15.000,00 TL

14/01/2014 11:00

298/5

ZEMİN KAT 32 NOLU İŞYERİ

140 M2

700.000,00 TL+KDV

21.000,00 TL

14/01/2014 11:10

298/5

ZEMİN KAT 33 NOLU İŞYERİ

210 M2

1.050.000,00 TL+KDV

31.500,00 TL

14/01/2014 11:20

298/5

1.KAT 34 NOLU İŞYERİ

253 M2

1.012.000,00 TL+KDV

30.360,00 TL

14/01/2014 11:30

298/5

1.KAT 35 NOLU İŞYERİ

149 M2

596.000,00 TL+KDV

17.880,00 TL

14/01/2014 11:40

298/5

1.KAT 60 NOLU İŞYERİ

143 M2

572.000,00 TL+KDV

17.160,00 TL

14/01/2014 11:50

298/5

1.KAT 61 NOLU İŞYERİ

253 M2

1.012.000,00 TL+KDV

30.360,00 TL

14/01/2014 12:00

10783/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 14.01.2014 Salı günü, Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulüne Göre satışı yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

 

 

2224

Tepeören

3827.03 m2

Tepeören Mahallesi

Medeniyet Bulvarı

Akaryakıt ve LPG İstasyonu

2.640.650,70 TL+KDV

79.219,53 TL

14.01.2014

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                           Şahıslar;

a) Şartname Dosyası           a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                 b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,       c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 964,77-TL ile en çok 47.892,31- TL arasında değişen; 08/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 96,47- TL, en çok 4.789,23- TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Kamyon, Minibüs ve Motorsuz Romörk cinsi 13 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 09/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

35/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bitez Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Bitez Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller 15.01.2014 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü aşağıdaki listede belirtilen saatlerde ayrı ayrı ihale ile satılacaktır.

MADDE 2 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık artırma suretiyle her bağımsız bölümün ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Bitez Belediyesi Başkanlığı Meclis salonu Bodrum/MUĞLA

MADDE 3 - İhale tarihi, İhale saati ve İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler

Taşınmazlar Muğla İli Bodrum İlçesi Bitez beldesi Gündönümü Mevkii N18C23B2C Pafta 131 ada 2 parselde bulunan Kavaklı Sarnıç Evleri Sitesi içerisinde yer almaktadır.

İhale aşağıda belirtilen sıralamaya göre her gayrimenkulün ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. Bağımsız bölümlerden sadece D blok 1.Kat 3 ve 4 nolu konutlar birlikte, E blok 1. Kat 3 ve 4 nolu konutlar mevcutta tek daire haline getirildiğinden birlikte ihale edilecektir. Bu bu konutlar için geçici teminat ve tekliflerin toplam değerleri üzerinden verilmesi zorunludur.

İhale 15.01.2014 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü her gayrimenkul için aşağıdaki listede belirtilen ihale saatinde yapılacaktır.

 

SIRA NO

CİNSİ-TİPİ

ARSA PAYI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

GEÇİCİ TEMİNAT

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1 -

KONUT

60/3120

D 1. KAT 3

4.500,00-TL

150.000,00-TL

15.01.2014

10.00

2 -

KONUT

60/3120

D 1. KAT 4

4.500,00-TL

150.000,00-TL

15.01.2014

10.00

3 -

KONUT

60/3120

E ZEMİN 1

4.950,00-TL

165.000,00-TL

15.01.2014

10.15

4 -

KONUT

60/3120

E ZEMİN 2

4.950,00-TL

165.000,00-TL

15.01.2014

10.30

5 -

KONUT

60/3120

E 1. KAT 3

4.500,00-TL

150.000,00-TL

15.01.2014

10.45

6 -

KONUT

60/3120

E 1. KAT 4

4.500,00-TL

150.000,00-TL

15.01.2014

10.45

TOPLAM

27.900,00 TL

930.000,00 TL

 

 

 

MADDE 4 - İhale Dosyasının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı: İsteklilerce, ihaleye ilişkin bilgiler Bitez Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir veya ücreti karşılığında temin edilebilir. Ayrıca www.bitez.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını makbuz karşılığı satın alması zorunludur. İhaleye ilişkin dokümanın satış bedeli, 50,00 TL’dir

MADDE 5 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

Tekliflerin sunulacağı yer: : Bitez Belediyesi, İhale Komisyonu Başkanlığı

Son teklif verme tarihi ve saati: ihalesi yapılacak gayrimenkulün başladığı ihale saatine kadar

MADDE 6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

a) Gerçek Kişilerden,

1) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

2) Geçici teminat

3) İmza sirküleri

4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

5) İkametgâh belgesi,(Adres bilgili Nüfus kayıt örneği kabul edilecektir.)

6) Nüfus kayıt örneği,

7) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

8) Bitez Belediyesinden alınacak borcu olmadığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden,

1) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

3) İmza sirküleri,

4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

5) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi

6) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,

7) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale dosya bedeli 50,00 TL dir.)

8) Bitez Belediyesinden alınacak borcu olmadığına dair belge

9) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen ortak girişim beyannamesi

Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

İhaleye girmek için istenen evraklar eksiksiz olarak dosyalanmış şekilde ihale başlangıç saatinde şahsen ihale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.

MADDE 7 - Geçici Teminat

İstekliler satışa konu taşınmazlar için ihale saatine kadar %3 oranında her katılacakları gayrimenkul ihalesi için ayrı ayrı geçici teminat vereceklerdir. (Bitez Belediyesine veya banka hesaplarına yatırılacaktır.) Geçici teminat belgesi ihalenin başladığı saatte diğer belgelerle birlikte ihale komisyonuna sunulur. Birden fazla ihaleye iştirak edecek katılımcı her bir taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatıracaktır.

MADDE 8 - İhale kararının onaylanmasına müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15 (onbeş) gün içinde satış bedeli nakit olarak Bitez Belediyesi veznesine veya banka hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan her türlü vergi resim harç ve tapu masrafları alıcıya aittir. İhaleyi alan istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği ve ihale bedelini süresi içerisinde ödemediği takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale fesh edilir.

MADDE 9 -  İhale bedeli ve diğer yasal gideler tamamen ödendikten sonra taşınmazların tapu devri gerçekleştirilecektir.

MADDE 8 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 10 - Bu ihalede 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve Maliye Bakanlığının Devlete ait taşınmaz mal satış trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisil ve tahliye yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

10478/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM İHTİYACI OLAN TOPLAM: 77.500 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTININ

ÜRETİLEREK, KİLLİK İSTASYONUNDA 20.000 M3, SÖKE İSTASYONUNDA 27.500 M3, BİÇEROVA İSTASYONUNDA 20.000 M3

VE KAPAKLI İSTASYONUNDA 10.000 M3 OLARAK FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/193165

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 -- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                            :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bakım İhtiyacı Olan Toplam: 77.500 M3 Volkanik Kökenli Konkasör Balastının Üretilerek, Killik İstasyonunda 20.000 M3, Söke İstasyonunda 27.500 M3, Biçerova İstasyonunda 20.000 M3 ve Kapaklı İstasyonunda 10.000 M3 Olarak Figüre Sahalarında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24.01.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10485/1-1


3 YILLIK 67500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden RİZE:

1 - Müdürlüğümüzce 2014, 2015, 2016 yılları için ihtiyaç duyulan 67500 Ton Su Buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16/01/2014 günü saat 14.00'e kadar Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10781/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice, İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallerinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mallar 12.12.2013 tarih ve 286 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 14.01.2014 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

S. No

Ada

Parsel

Yüzölçümü

M2

Vasfı

Mahallesi

M2 Fiyatı

İ. Tarihi

İ. Saati

Geç. Teminat

1

497

3

3498,25

Arsa

Yenice

250.00.TL

14.01.2014

14:00

26.337.00.TL

2

80

4

5223

Arsa

İsmetpaşa

  80.00.TL

14.01.2014

14.15

12.536.00.TL

3

553

5

935

Arsa

Kemalpaşa

  75.00.TL

14.01.2014

14:30

  2.104.00.TL

4

553

6

936

Arsa

Kemalpaşa

  75.00.TL

14.01.2014

14:45

  2.106.00.TL

10763/1-1