2 Ocak 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28870

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

T.C.

MSB

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

A. Genel

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Mülakat) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve kontenjanlarda Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

               

BÖLÜM

ADET

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği

  5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği

  2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

  2

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

  2

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği

  3

Endüstri Mühendisliği

  4

Hukuk

  2

TOPLAM

20

B. Sınav Başvuru Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Devlet Memuru olma şartlarına haiz olmaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları, (01/01/1979 tarih ve sonraki doğumlular),

ç) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’ndan birinden;

- Hukuk fakültesi mezunları için KPSS P(79)

- Diğer bölümler için ise KPSS P (1)

puan türlerinden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,

d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. İstenen Belgeler

Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 24 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir:

a) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ).

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf.

c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.

Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilir.

(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.

(4) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(5) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

E). Değerlendirme ve Atama

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, 100 puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan almak gerekir. Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alınan puandır.

Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.) Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır.

Giriş Sınav Komisyonu; Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 4 (dört) katı kadar aday başvurusu olmaması veya yapılacak giriş sınavı sonucunda öğrenim bölümleri için ayrılan kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmaması hallerinde, öğrenim bölümleri arasında kontenjan kaydırmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde (www.ssm.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.

Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar.

F. Bilgi Alma

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 0 312 411 90 61 veya 0 312 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

10751/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET’in

Başvuru No                            : C2011/043

Başvuru Tarihi                        : 11.07.2011

Başvuru Sahibi                       : Tomarza Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Birliği

Başvuru Sahibinin Adresi      : Tomarza Kaymakamlığı Tomarza/KAYSERİ

Coğrafi İşaretin Adı                : Tomarza Kabak Çekirdeği

Ürünün Adı                            : Kabak Çekirdeği

Coğrafi İşaretin Türü              : Menşe Adı

Coğrafi Sınırı                          : Tomarza İlçesi ve Köyleri

Kullanım Biçimi                      : Markalama

 

tomarza kabak çekirdeği

 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Kayserinin Tomarza İlçesi ve köylerinde yetiştirilen yazlık kabak gurubunun çerezlik veya çekirdek kabakları Cucurbita pepo L. botanik sınıfı içinde yer almaktadır.

Toprak istekleri bakımından; kabak bitkisi hafif, derin ve volkanik tüf topraklarda daha iyi yetişmesi nedeniyle ilçe topraklarında başarı ile yetiştirilebilmektedir. İlçenin toprak yapısı süngerimsi tüf yapıda olduğundan, su tutma kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle kurak yaz aylarında bile bitkiler sulanıyormuş gibi gelişme göstererek kökler 1-1.5 m yanlara doğru uzar. Köklerin %60-70’i toprağın 30 cm’lik derinliğinde bulunur. Bu özellikleri nedeniyle Tomarza Kabak Çekirdeği yetiştiriciliği, ilçenin kıraç koşullarında yapılabilmekte ve iç bölgelerde ekim nöbetine girerek nadas alanlarını azaltmaktadır.

Tomarza Çerezlik Kabağında meyve normal yazlık kabaklara nazaran uzun silindirik, yuvarlak, basık yuvarlak ve armut şekillerinde olabilir. Kabuk rengi sarı, turuncu, turuncu sarı ve turuncudur. Et rengi ise açık turuncudan koyu turuncuya kadar değişebilir. Kabuğu düz olanlar yanında oluklu ve dilimli olanlarda rastlanır. Ortalama meyve ağırlığı 5-60 kg arasındadır. Bazı meyvelerde sapın meyveye bağlandığı tarafta çukurluk meydana gelir. Bitkiler üzerinde 2 ila 7 kabak meyvesi oluşur. Çekirdek şekli dar eliptik, eliptik ve geniş eliptik olmaktadır. Çekirdek rengi açık krem, krem ve koyu kremdir.

Çekirdek kabağı kuruda yetişmesi nedeniyle münavebede önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Böylelikle aynı tarladan iki yılda bir ürün alınabilirken çerezlik kabak yetiştirilmesi ile her yıl ürün alınması mümkün olabilmektedir.

Tomarza Kabak Çekirdeği hasat sonrasında meyveden uzaklaştırıldığı ve güneş ışığında doğal olarak kurutulduğu için, nem almayan depolarda uzun süre (1-2 yıl) saklanabilme özelliğine sahiptir.

İlçede çiftçiler kendi tohumluklarını kendileri üreterek kullanmaktadırlar. Tohum üretiminde tarlalardaki en sağlıklı kabaklardan alınan çekirdekler kullanılmaktadır.

Bitkisel Özellikleri:

Kök:

Kabak tek yıllık bir kültür sebzesidir. Genç dönemde kazık kök ve etrafında 4-6 adet arasında değişen oldukça yüzeysel olarak gelişen yan kökler bulunur. Zamanla yan kökler hızla büyüyerek saçaklanmış bir görünüm kazanır. İlçenin toprak yapısı süngerimsi tüf yapıda olduğundan, su tutma kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle kurak yaz aylarında bile bitkiler sulanıyormuş gibi gelişme göstererek kökler 1-1.5 m yanlara doğru uzar. Köklerin %60-70’i toprağın 30 cm’lik derinliğinde bulunur.

Gövde:

Yazlık çerezlik kabak çeşitleri yatık ve yarı yatık olarak büyür. Bitki 50-100 cm’lik bir çap içinde toplu görünümdedir. Gövde otsu olmasına rağmen kuvvetlidir. Kesiti köşeli, başlangıçta yeşil iken zamanla açık yeşil hatta kahverengi bir görünüm alır. Gövde üzerinde sert dikenler ve tüyler bulunur. Tomarza Çerezlik Kabağı gövde toprak üzerinde 4-6 adet yan dal meydana getirirken diğer yazlık kabaklar 10-15 adet yan dal oluşturur.

Yaprak:

Yapraklar uzun bir sapla gövdeye bağlıdır. Yaprak saplarının üzeri boyuna çizgili, oluklu dikenli ve tüylüdür. Yaprak sapının orta kısmında derin bir kanal vardır. Yaprak sapının içi boş ve yuvarlaktır. Yapraklar oldukça büyük olup oval, beşgen ve kalp şeklindedir. Yapraklar parçalı ve dikenli olabilir. Yaprak kenarları dişlidir. Dişlerin ucu sivri veya küt olup, küçükten büyüğe doğru bir değişim gösterir. Yaprak damarları alt kısımda belirgin olup yüzlerinde dikenler bulunur. Yaprakların alt ve üst yüzeyi tüylüdür. Yaprak rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişir. Bazen yapraklar gri yeşil veya gümüşi yeşil alacalı renkte olabilirler

Çiçek:

Kabaklarda çiçekler ana gövde üzerindeki yaprak koltuklarında meydana gelir. Hıyarlarda olduğu gibi çiçekleri monoecious (tek evcikli) yani erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde fakat ayrı ayrı yerlerdedir. Erkek çiçeklerin sapları dişi çiçeklere oranla daha uzun ve incedir. Çiçekler yaprak koltuklarından tek veya 3-4 tanesi bir arada olacak şekilde gelişirler. Çiçeklerde çanak ve taç yapraklar dip kısımda birleşik uç kısımda beş parçalı ve uçları sivridir. Taç yapraklar perdeli yapıdadır. Çanak yapraklar yeşil taç yapraklar ise açık sarıdan koyu sarıya kadar değişen renklerdedir. Erkek çiçekte erkek organlar uzun sarı renklidir ve çiçek tozları birbirine yapışıktır. Dişi çiçek sapı kısa, kalın ve köşelidir. Sap üzerinde meyve taslağı bulunur. Meyve taslağının uç kısmında ise çiçek yaprakları (çanak + taç) bunların ortasında ise 3-5 parçalı tepecik yer alır. Kabaklarda monoecious çiçek formunun dışında hıyarlarda açıklanan androecious, andromonoecious, gynoecious, gynomonoecious, gynmonodioecious, androdioecious ve trimonoecious çiçek formlarına da rastlanır.

Meyve:

Kabaklarda meyvelerin şekil, irilik, renk, dilimlik ve et karakterleri bakımından çeşitler arasında çok önemli farklılıklar vardır. Tomarza Çerezlik Kabağında meyve normal yazlık kabaklara nazaran uzun silindirik, yuvarlak, basık yuvarlak ve armut şekillerinde olabilir. Kabuk rengi sarı, turuncu, turuncu sarı ve turuncudur. Et rengi ise açık turuncudan koyu turuncuya kadar değişebilir. Kabuğu düz olanlar yanında oluklu ve dilimli olanlarda rastlanır. Ortalama meyve ağırlığı 5-60 kg arasındadır. Bazı meyvelerde sapın meyveye bağlandığı tarafta çukurluk meydana gelir. Bitkiler üzerinde 2 ila 7 kabak meyvesi oluşur.

Toprak Özellikleri:

Tomarza Çerezlik Kabağının üretiminin yapıldığı alanlardan usulüne uygun olarak alınan toprak örneklerinin yapılan analizi sonucunda ilçenin topraklarında,

1 - Toprak bünyesi ve suya doygunluk:

Tomarza topraklarının su ile doymuşluk oranının %41 olduğu ve bünye ile ilişkilendirildiğinde tınlı bünye sınıfına girdiği görülmüştür.

2 - Tomarza topraklarının toplam tuz (EC) : %0,727171 olduğu ve tuzsuz sınıfına girdiği görülmüştür.

3 - Tomarza topraklarının suya doymuş toprakta pH 7,39 olduğu hafif alkali özellik gösterdiği.

4 - Tomarza topraklarının kireç (CaCo3) miktarının %3,694092 olduğu az kireçli toprak sınıfında yer aldığı.

5 - Tomarza topraklarının organik madde miktarı %1.52 olduğu ve az organik madde özelliği göstermektedir.

6 - Tomarza topraklarının kg/da P2 O5 içeriği 16,42 olduğu çok yüksek toprak sınıfında yer aldığı tespit edilmiş, kg/da K2O içeriği 158,81 olduğu çok yüksek toprak sınıfında yer aldığı tespit edilmiştir.

İklim Özellikleri:

Tomarza ilçesinin enlemi 38o26’21”K, boylamı 35o47’57”D, 1347 metre rakımındadır. 1975’ten bu yana ortalama iklim değerleri aşağıdaki gibidir.

1 - Basınç değerleri:

Ortalama basınç (hpa)                : 860,7

Maksimum basınç (hpa)            : 874,4

En düşük basınç (hpa)               : 838,0

 

2 - Çerezlik kabak üretiminin yapıldığı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait sıcaklık değerleri:

Ortalama saat 7 sıcaklık (°C)      : 3,2

Ortalama saat 14 sıcaklık (°C)    : 14,3

Ortalama saat 7 sıcaklık (°C)      : 7,1

3 - Nem Ortalamaları:

Ortalama saat 7 Nispi nem (%)   : 82

Ortalama saat 14 Nispi nem (%) : 46

Ortalama saat 21 Nispi nem (%) : 67

Ortalama Nispi nem (%)             : 66

4 - Çerezlik kabak üretiminin yapıldığı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait kapalı gün sayısı 3 gün olarak saptanmıştır.

5 - Otuz beş yıllık yağış ortalaması 397,5 mm, kar örtülü gün sayısı 76 gün olarak tespit edilmiştir.

6 - Çerezlik kabak üretiminde en uygun toprak derinliği 20 cm olup, 20 cm toprak sıcaklığı ortalaması aylara göre aşağıdaki gibidir.

Mayıs 14,6 °C, Haziran 19,2 °C, Temmuz 23,0 °C, Ağustos 23,2 °C dir.

7 - Ortalama global güneşlenme şiddeti yıllık ortalaması (cal + cm2) 383,11 olarak tespit edilmiştir.

Çerezlik kabak ılık ve sıcak iklim bitkisidir. Narin bir yapıya sahip olduğu için soğuklardan zarar görür. Tohumların çimlenebilmesi için toprak ısısının 11-12 °C olması gerekir. Kabak ışıktan hoşlanan bir bitkidir. Gölgeli ve ağaç altlarında kabak yetiştiriciliği yapılmaz. Gölgeli yerlerde bitki hem narin bir yapı kazanır, hem de bitki üzerinde dişi çiçek oluşturma ve meyve bağlama oranı azalır, bunun sonucu verim düşer. Çimlenmeden sonra her ocakta bir bitki bırakılır. Tek bitki 2-5 meyve tutar, daha çok bitki bırakmak verimi düşürür kalitesiz meyve oluşturur.

Elverişsiz Sıcaklıklar

Isı -2, -3 °C’ye düştüğünde bitki hayatını süratle kaybeder. Bu nedenle ilkbahar geç donlarından (Mayıs ayının ilk haftası çıktıktan sonra) zarar görmeyecek şekilde ekim yapılmalıdır. Tarlaya direk tohum ekimi veya fide dikimi don tehlikesinin geçiminden sonra olmalıdır. Kabaklar özellikle fide devresinde dona karşı hassastırlar. Donların neden olduğu zararlanmalar bitkilerin güçsüz kalmasına ve birçok hastalık etmeninin girişine davetiye çıkarır. Soğuk etkisini azaltmak için;

Fazla azotlu gübreden kaçınmak

Fosforlu ve potasyumlu gübrelerle dengeli beslemek

Fazla ve özellikle son zamanlarda sulama yapmaktan kaçınmak gibi önlemler alınabilir.

Yüksek Sıcaklıklar

Sıcaklığın 35-40 °C’ye ulaşmasıyla birlikte sürgün, yaprak ve meyveler üzerinde yanıklıklar oluşur. Bitki ve toprak yüzeyinden aşırı su kaybı olduğundan kıraç alanlarda su dengesi bozulan kabaklar tümüyle buruşur. Doğrudan güneşe maruz kalan kısımlarda koyu kahverengi-siyah yanık lekeleri oluşur ve ürün kalitesi bozulur.

Üretim Metodu:

Tüm kabaklar iyi drenaj kapasitesi olan zengin toprakları severler. Ancak ilçenin toprak yapısının tüf taşlardan oluşması bu taşlardaki gözenekler sayesinde su ve besin maddelerinin tutunumunu artırmakta ve çok da zengin olmayan ilçe topraklarında çerezlik kabak tarımının yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Temel gübrelemede toprağın besin kapasitesi yanında, bir önceki bitkinin cinsi de etkin rol oynar. Bu faktörlere bağımlı olarak dekara  20 kg Di Amonyum Fosfat, ekimle birlikte toprağa verilip, karıştırılır. Gübre ile tohumun temas etmemesine dikkat edilmelidir. Aksi taktirde tohumlar zarar görebilir. Kumlu-tınlı derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi topraklar en elverişli topraklardır. Ama iyi bir verim için sıcak, iyi havalanan, kumlu-tınlı topraklarda yetiştirilmesi önerilir.

Bu arada mono kültür tarım arazisinde uzun yıllar toprağın aynı derinlikte işlenmesi nedeniyle pulluk tabakası oluşacaktır. İşte oluşan bu tabakanın dip kazanla bir metre arayla 70-80 cm derinlikte birkaç yıl aralıkla çapraz olarak işlenmesi gerekir.

Toprağın geçirgenliği ise en önce toprağın yapısı, aktif kireç oranı, tuzluluk ve organik madde durumuna göre analiz edilmelidir.

Toprak Hazırlığı

Sonbahar Toprak İşlemesi:

Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde genel olarak, kendisinden önce yetiştirilen bitkinin anızı kulaklı pullukla 20-25 cm derinlikte alt üst edilecek şekilde veya anız parçalama makinesi geçirilerek tarlanın kulaklı pullukla sürülmesi şeklinde yapılır ki buna sonbahar toprak işlemesi denir. Kışı bu şekilde geçiren tarlada bulunan anız artıkları parçalanacak ve bu sayede toprağımız, organik maddece zenginleşmiş olacaktır.

İlkbahar Toprak İşlemesi:

İlkbaharda toprakta biriken suyun kaybını önlemek ve çıkan yabancı otları baskı altında tutmak için 10-15 cm den yüzeysel olarak kazayağı ve tırmık karışımı ile tohum yatağı hazırlanır. Sonbahar toprak işleme sırasında, iri kesekler kışı geçirmiş olmasına rağmen halen tarlada iri kesekler varsa bunları kırıp parçalayacak aletlerle kırma işleminden sonra toprak hazırlığı tamamlanmış olur. İlkbahar toprak hazırlığında tarlada bulunan tavı kaçırmamaya özen gösterilmelidir. Aksi taktdirde sulama yaparak çimlenme ve çıkışın sağlaması gerekecektir

Ekim Zamanı ve Yöntemi

Ekim Şekilleri:

Genel olarak çerezlik kabak yetiştiriciliğinde ekim mibzer ile sıraya ekim yapılabilmektedir. Ayrıca mibzerle ekim sırasında gübreyi de verebilmektedir.

Ekim Sıklığı ve Tohumluk Miktarı

- Sıra arası mesafe                     : 70-80 cm

- Sıra üzeri mesafe                     : 50-75 cm

- Ekim derinliği                          : 3-6 cm

- Tohumluk miktarı                    : 1-3 kg/da

Tohumlukta Bulunması Gereken Kriterler

- Çimlenme gücünün yüksek olması,

- Verimi yüksek olan tohumluk olması,

- Hastalıklı, cılız, kırık, çatlak ve küçük tohumluk olmamasına,

- Tohum kabuk renginin parlak olmasına dikkat edilmelidir

Ekim Zamanı

Çerezlik kabak ekimi ilkbahar son donlarının kalktığı Mayıs ayının ilk haftasından sonra yapılmalıdır. Genel olarak bu tarihte topraklarımızda bulunan nem çıkış için yeterli olmaktadır. Eğer toprakta nem azalmış veya çeşitli sebeplerle ekim gecikmiş ise sulama yapılmalı ve toprak tava getirilmelidir. Ekimi, Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

Çerezlik Kabak Tarlalarında Bakım İşlemleri:

1. Kaymak Kırma:

Ekim işlemini gerçekleştirdikten sonra çıkışa yakın dönemlerde yağış veya sulanabilen tarlalarda yağmurlama sulama ile sulanan çerezlik kabak tarlasında kaymak tabakası oluşabilir. Oluşan kaymak tabakası nedeniyle %50-60 oranında eksik çıkışların olduğu gözlenebilir. Eksik çıkış nedeni ile tekrar ekim gerekebilir. Tekrar ekim yapmamak için mutlaka bu tabakanın kırılması gerekir

2. Çapalama:

Çapalama işlemi ile toprak kabartılarak yabancı otların kontrol altına alınması sağlanır. Aynı zamanda da yabancı otlar baskı altına alındığı için topraktaki kullanmış oldukları nem muhafaza edilmiş olur. Çapalama ile toprağın havalanması da sağlanmış olmaktadır. Tohumlar çimlenip çıkışı tamamlayıp 2-3 yapraklı olduğu dönemde ilk çapa yapılır.

3. Ot Alma:

Kabaklar toprak yüzeyine çıktıktan sonra çapalama işlemleri sırasında sıra üzerindeki otlar elle alınmalıdır. Ot alma işleminde gecikirsek ana ürünümüz olan çerezlik kabak fidelerinin gelişimini yavaşlatmış oluruz.

4. Tekleme

Her ne kadar ekim mibzerle yapılmış olsa da farklı sebeplerden dolayı sık ve birden fazla bitki çıkışı olmaktadır. Bunun için çıkan bitkilerden en güçlüsü bırakılmak suretiyle diğerleri koparılır. Bu işlem birinci çapadan önce veya birinci çapadan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde fideler toprağa iyice tutunmaya başlayacağından, tekleme işlemine geç kalındıkça sağlam ve güçlü olarak bıraktığımız fide zarar görebilir.

5. Sulama

İlçe topraklarının hususiyeti nedeniyle sulama yapılmadan kıraç şartlarda üretim yapılması mümkün olmaktadır.

6. Seyreltme

Seyreltme işlemi ile bitki, üreticisine kaliteli ürün verebilecek topraktan alınan su ve besin maddelerinden etkin bir şekilde faydalanabilecek sayıda meyve bırakılması gerekir. Bu meyve sayısı sulu veya kurak şartlarda yetiştirme, verilen gübre miktarına bağlı olarak en ideal sayıyı vermek gerekirse, her bitkide 1-3 meyve olacak şekilde seyreltme yapılmalıdır

Seyreltme işlemi ile bitki, üreticisine kaliteli ürün verecek ve topraktan alınan su ve gübrelerden etkin bir şekilde faydalanabilecek sayıda meyve bırakılması gerekir. Bu meyve sayısı sulu veya kurak şartlarda yetiştirme, verilen gübre miktarına bağlı olarak en ideal sayıyı vermek gerekirse, her bitkide 1-3 meyve olacak şekilde seyreltme yapılmalıdır.

7. Gübreleme

Kabaklar toprakta organik besin maddelerinin fazla olmasından hoşlanır. Dekara 3-4 ton arasında iyice yanmış çiftlik gübresi sonbaharda ya da ekimden bir ay önce toprağa verilmelidir. Kimyasal gübre kullanmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırılarak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapmak gerekmektedir.

Ekimle birlikte kök bölgesine dekara 20-25 Kg

20.20.0,

20.20.0.+5 Zn,

Diamonyum Fosfat veya

20-25 Kg %26’ lk Amonyum Nitrat+ 20-25 Kg Triple Süper Fosfat gübrelerinden birisi verilmelidir.

Denetim :

Ürün üretim ve pazarlanmasında denetim mekanizması; Tarım İlçe Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Tomarza Belediye Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığından oluşacaktır. Denetim komisyonunda belirtilen kurumların görevlendireceği uzman kişilerce ürünün üretim metoduna uygunluğu, ekim, gübre uygulaması, sulama, zirai ilaç uygulamaları dönemleri, bitki ve meyve özelliklerine uygunluğu için hasat pazarlama aşamasında 15 günlük periyotlarda denetim yapılacaktır.

10779/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.12.2013                                                                       Karar No: 475

Türkiye Petrolleri A.O. sahip olduğu ARİ/TPO/5213 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Vakıflar-O10 lokasyonu ile Trakya Cam Sanayi arasında planlanan doğalgaz boru hattı yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Vakıflar Köyü, Bademlik mevkiinde kain 237 no.lu parselin 154,12 m² kısmı ile 2230 no.lu parselin 860,43 m² kısmı olmak üzere toplam 1.014,55 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 27.09.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Vakıflar Köyü, Bademlik mevkiinde kain 237 no.lu parselin 154,12 m² kısmı ile 2230 no.lu parselin 860,43 m² kısmı olmak üzere toplam 1.014,55 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

 

İli               : Tekirdağ

İlçesi          : Çorlu

Köyleri       : Vakıflar

Mevkii       : Bademlik

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

237

Kıymet Tunalı (Davut kızı)

Ramazan Terzi (Davut oğlu)

Ali Osman Oğuz

154.12

2230

Nazife Oğuz (Davut kızı)

Kıymet Tunalı (Davut kızı)

Ali Osman Oğuz

860.43

Toplam istimlaki istenen miktar

1.014,55 m2

10764/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.12.2013 Karar No: 6700

Devreden Şirketin :

• Ticari Unvanı                       :  Exile Resources (Luxsemburg) S.a.r.l.

• Merkezi                                :  17, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

• Tebligat Adresi                     :  Piyade Sokak No:3/B Ataman Apt. Çankaya-ANKARA

Devralan Şirketin :

• Ticari Unvanı                       :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş.

• Merkezi                                :  Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesis. Bitişiği, ADIYAMAN

• Tebligat Adresi                     :  Söğütözü Caddesi No: 23   06520 Balgat ANKARA

Devredilen Petrol Hakkının

Mahiyeti                                 :  Exile Resources (Lüksembourg) S.a.r.l Şti.’nin AR/GYP-EXL/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki %12.5 hissesinin tamamının Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye devri.

• Müracaat Tarihleri                :  25.10.2013-05.11.2013

Karar:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş ile Exile Resources (Lüksembourg) S.a.r.l Şti. müştereken sahip bulundukları, AR/GYP-EXL/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki Exile Resources (Lüksembourg) S.a.r.l Şti.’nin %12.5 hissesinin tamamını Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen %12,5 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Petrol Tüzüğü’nün 31 ve 32/C maddelerine istinaden 25.10.2013 ve 05.11.2013 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 20.12.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/GYP-EXL/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında, Exile Resources (Lüksembourg) S.a.r.l Şti.’nin sahip olduğu % 12.5 hissesinin tamamının Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsattaki %100 hissenin tamamı Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin olacaktır.

10765/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

30 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAYINLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ İLANDA

DÜZELTME DUYURUSU

Birimi

Bölüm/Anabilim/

Anasanat Dalı

Profesör

Açıklama

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1

PDÖ (Probleme dayalı öğretim) konusunda deneyimli olmak.

10785/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 16.12.2013 tarih ve 9963 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

CEYTEST İnşaat Beton ve Çelik Çekme Test Lab. İşletme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Silahtarağa Mahallesi Karadeniz Caddesi No:35/A Eyüp/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonunun(İYDK) 21.11.2013 tarih ve 34-2013-105 sayılı kararı ile; 66 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10702/1-1

—————

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 04.11.2013 tarihli ve 468/6 no'lu kararına istinaden; Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cengiz ARABACI'nın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eyleminin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 8854 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cengiz ARABACI'nın Denetçi Belgesinin iptal edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10703/1-1

—————

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 05.12.2013 tarihli ve 469/6 no'lu kararma istinaden; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Burhan ALPAY'ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eyleminin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 5419 belge numaralı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Burhan ALPAY'ın Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10704/1-1

—————

İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 24.10.2013 tarih ve E.2012/1665-K.2013/1140 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No: 12221) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.12.2013 tarih ve 9962 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10705/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2042 dosya nolu ANKARA KENTSEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 2026 dosya nolu YENİKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2025 dosya nolu MAFSAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1812 dosya nolu ESENTEPE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 880 dosya SAYDAM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Isparta ilinde faaliyet gösteren 1323 dosya nolu ŞEHRİGÜL Yapı Denetim Ltd. Şti.

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1148 dosya nolu KIRKALTI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 964 dosya nolu OSMANİYE TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarih ve 9882 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

10706/1-1

—————

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1375 dosya nolu SPİL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle alınan 16.12.2013 tarih ve 9883 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10707/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı'ndan alınan 27.02.2013 gün ve 2013/273 sayılı yazıda; Mehmet Sabri ve Sara Oğlu, 1975 doğumlu, Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi; Karacaviran Köyü.; Cilt No: 0047, Aile Kütük No: 00103; Sıra No: 0041'de kayıtlı Av. Mehmet Ali AKIL'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 25.11.2013 günlü kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10698/1-1

—————

DUYURU

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'ndan alınan 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı yazıda; Faruk ve Şerife Kızı, 1955 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No: 26, Aile Sıra No: 39'da kayıtlı Av. Ruşen İSPİR'in, Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10699/1-1

—————

DUYURU

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'ndan alman 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı yazıda; Arslan ve Hatice Oğlu, 1956 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No: 26, Aile Sıra No: 39'da kayıtlı Av. Remzi İSPİR'in, Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10700/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 783054 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9884 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/1/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 783048 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9885 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/2/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 783037 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9886 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/3/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782878 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9887 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/4/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782866 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9888 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/5/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782860 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9889 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/6/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782849 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9890 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/7/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9891 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/8/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747580 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9892 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/9/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9893 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/10/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747577 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9894 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/11/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747576 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9895 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/12/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747575 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9896 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/13/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747574 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9897 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/14/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747572 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9898 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/15/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747571 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9899 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/16/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747569 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9900 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/17/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747566 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9901 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/18/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747564 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9902 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/19/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747560 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9903 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/20/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9904 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/21/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9905 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/22/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747545 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9906 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/23/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747542 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Burak METO (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43330) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9907 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/24/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747538 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9908 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/25/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747533 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9909 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/26/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747526 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9910 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/27/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747522 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9911 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/28/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747473 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9912 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/29/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747464 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9913 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/30/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747441 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9914 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/31/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747439 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9915 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/32/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747438 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9916 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/33/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747436 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9917 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/34/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747435 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9918 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/35/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747430 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9919 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/36/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747425 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9920 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/37/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747420 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9921 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/38/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747416 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9922 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/39/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747408 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9923 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/40/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747404 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9924 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/41/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747399 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9925 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/42/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747394 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Burak METO’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43330) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9926 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/43/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747390 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Burak METO’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43330) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9927 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/44/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1501 parsel), (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1542 parsel) üzerindeki 729832 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Mehmet Akif ÖZEKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7858, Oda Sicil No:13349), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9928 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/45/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1497 parsel (YDS kaydında N18C14D1BN18 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 700435 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9929 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/46/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1497 parsel (YDS kaydında N18C14D1BN18 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 700409 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9930 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/47/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A-3D/4C pafta, 1524 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1492 parsel) (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1542 parsel) üzerindeki 697232 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9931 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/48/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A-4C pafta, 1523 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1491 parsel), (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1523 parsel) üzerindeki 697338 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Rasim ERTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24182) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9932 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/49/1-1

—————

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Yatağan ilçesi, 30271 pafta, 66 ada, 27 parsel üzerindeki 790290 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350-MUĞLA Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436) ve Efdal Cenan DURUKTUNA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89869) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9933 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/50/1-1

—————

CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 592933 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13556, Oda Sicil No: 8543), Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11289, Oda Sicil No: 4098), Göksel ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13685, Oda Sicil No: 29845), Mehmet Fazlı DİŞBUDAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1621, Oda Sicil No: 2095), Hakan ERSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14411, Oda Sicil No: 69267) ve Murat ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56422) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9934 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/51/1-1

—————

CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 593379 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim elemanları Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13556, Oda Sicil No: 8543), Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11289, Oda Sicil No: 4098), Göksel ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13685, Oda Sicil No: 29845), Erol ÇITAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15459, Oda Sicil No: 27218) ve Murat ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56422) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.12.2013 tarihli ve 9934 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9935 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/52/1-1

—————

Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 863 ada, 6 parsel üzerindeki 753708 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18454/26620 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gökçen SALMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2136, Oda Sicil No: 5755), Hilmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8401, Oda Sicil No: 12997), Mustafa Yaşar YOĞURTÇUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14149, Oda Sicil No: 25369) ve Mustafa ARMAĞAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: 12571863632) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9936 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/53/1-1

—————

Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-1A pafta, 409 ada, 4 parsel üzerindeki 868072 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5722 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18051, Oda Sicil No: 48876), Ömür SARAÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64800), sorumlu denetim elemanları Sayım ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19591, Oda Sicil No: 62879) ve İmran YAĞIZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17642, Oda Sicil No: 21767) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9937 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/54/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7486 ada, 6 parsel üzerindeki 517074 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Bekir ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5921, Oda Sicil No: 6063), Tahsin DOĞUTEPE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3362, Oda Sicil No: 20405), Ömer TÜLÜBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1331, Oda Sicil No: 10969) ve Korkut AZERİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64854) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 23.maddesinin 12.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nevzat GÖK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Cemil AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616) ve Mehmet Çağrı YÜCETÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73134) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9938 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/55/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7486 ada, 5 parsel üzerindeki 518956 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ömer TÜLÜBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1331, Oda Sicil No: 10969) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Zekiye YAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7969, Oda Sicil No: 15772), Nevzat GÖK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Cemil AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616), Mehmet Çağrı YÜCETÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73134) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9939 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/56/1-1

—————

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Altınova İlçesi, 146 ada, 10 parsel üzerindeki 632445 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin  5. Maddesinin (1) fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435), İsmail GÜNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12920, Oda Sicil No:15044) ve Alpaslan TEKGÖZ’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76229) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9940 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/57/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, 40 ada, 60 parsel üzerindeki 700391 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373), sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9941 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/58/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, 119 ada, 8 parsel üzerindeki 697111 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9942 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/59/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, 34 ada, 97 parsel üzerindeki 790900 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9943 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/60/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, 559 ada, 3 parsel üzerindeki 813861 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9944 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/61/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, 56 ada, 51 parsel üzerindeki 783645 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373), sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Yunus ARMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87794) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9945 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/62/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 7 parsel üzerindeki 700359 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373), sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9959 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/63/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, 50 ada, 67 parsel üzerindeki 784910 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9961 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/64/1-1

—————

Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C-04A-2C pafta, 5651 ada, 24 parsel üzerindeki 740410 YİBF  nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35314 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1046 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan YILDIRIMOĞLU (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82050), sorumlu denetim elemanları İsmail YASAV (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7339, Oda Sicil No:22395), Faruk AKTAS (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20696, Oda Sicil No:63389), Orhan CEBECİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18490, Oda Sicil No:6727) ve Barış YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75264) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, daha önceden, 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı, 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 1046 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.maddesinde yer alan “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1046 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9946 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/65/1-1

—————

Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, 11899 parsel üzerindeki 720753 YİBF  nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e), (f), (l) bentlerinde ve 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12882 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fehmi Levent ONGUNER (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41233), Namık İSTANBULLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10076, Oda Sicil No:28762), sorumlu denetim elemanları Aytaç Savaş OVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16912, Oda Sicil No:23072) ve Hakan AKSOY’un (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:41737029384) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9947 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/66/1-1

—————

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Manavgat İlçesi, 1359 ada, 15 parsel üzerindeki 47064 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9948 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/67/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 451 ada, 02 parsel üzerindeki 150540 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9949 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/68/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 274 ada, 13 parsel üzerindeki 158933 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9950 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/69/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 402 ada, 03 parsel üzerindeki 158490 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. Maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207), İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 293, Oda Sicil No:9195), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6846, Oda Sicil No: 19204), Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733) ve Osman ARMAĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54422)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9951 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/70/1-1

—————

Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7291 ada, 9 parsel üzerindeki 248761 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2. maddesinin (a), (d) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42443-44640 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayhan GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5177, Oda Sicil No:6893), Ramazan GENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6638, Oda Sicil No:18770), Selma İNCEKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6956, Oda Sicil No: 8205), Osman PINAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5384, Oda Sicil No: 9323) ve Kubilay İbrahim ÖZTÜRK’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9952 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/71/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, 775 ada, 3 parsel üzerindeki 504895 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (d) fıkrası, 5. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrası, 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Ömer KULE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4635, Oda Sicil No:27179), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207) ve Mustafa ÇETİN’ in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9953 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/72/1-1

—————

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kepez İlçesi, 2214 ada, 4 parsel üzerindeki 253495 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Zeki KÜÇÜKÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4010, Oda Sicil No:10943) ve İlyas KUNDURACI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27423) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ nin yapı denetim izin belgesi 17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9954 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/73/1-1

—————

Ömürhan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kepez İlçesi, 839 ada, 4  parsel üzerindeki 588585 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461  nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa Müjdat RIZVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17084, Oda Sicil No: 11807), Ahmet GÜLKOKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5710,  Oda Sicil No:12067), Sezai AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115), Mustafa GÖNCÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:178,  Oda Sicil No:21199), Süleyman ASLANBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7337,  Oda Sicil No:13768) ve Cevat KARAKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20864) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9955 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/74/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4828 ada, 1 parsel üzerindeki 234919 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Muhittin SERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9108, Oda Sicil No:3004), Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4717, Oda Sicil No:23051), Musa GÖKKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5534, Oda Sicil No:6588) ve Mehmet KOLAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63228) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9956 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/75/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Elmalı İlçesi, 1352 parsel üzerindeki 517828 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No:6875), Ünal ARTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2669, Oda Sicil No:12955), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No:6416) ve İbrahim KASKA’ nın ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66260) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9957 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/76/1-1

—————

Şantiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 3619 parsel üzerindeki 228856 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 162505 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 174 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye Yapı Denetim Ltd.Ştinin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9958 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/77/1-1

—————

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,  4141 parsel üzerindeki 643076 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda Sicil No: 26890), Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189) ve Harun BAKKAL’ ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60545) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarih ve 28839 sayılı, 20.11.2013 tarih ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.maddesinde yer alan “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9960 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10782/78/1-1


 

aktif-pasif


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 11350-11351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Çay M.Y.O.

Kimya ve Kimyasal İşleme Tek.

Kimya Teknolojisi

Profesör

1

1

Nükleer uygulamalarda çalışma yapmış olmak

Fen Ede. Fak.

Tarih

Osmanlı Mües. ve Med. Tarihi

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Fen Ede. Fak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ.ve Hast.

Doçent

1

1

Neonataloji yandal uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ.ve Hast.

Doçent

1

1

Pediatrik Gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme yandal uzmanlığını yapmış olmak

10772/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi ve iki adet fotoğrafla birlikte yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.  (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Profesör adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

Unvanı

Adedi

Derece

Birimi:

Anabilim Dalı

Alanı

Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

İçsular Biyolojisi

Balık Biyoçeşitliliği konusunda çalışmış olmak.

Profesör

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye’deki Yabancı Okullar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Türk Tarihi

Şamanizm ve Malazgirt öncesi Kafkasya’daki Türk Varlığı üzerine çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Beliğ Mehmet Emin Divanı (18.yüzyıl) üzerine çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Deney tasarımında kayıp gözlem ve dayanıklı istatistiksel sonuç çıkarımı alanlarında çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Nükleer Enerji Mühendisliği

Farklı saçılma faz fonksiyonlarının tek boyutlu nötron transport denkleminde kullanılması ve kritik kalınlık üzerine etkileri ve nükleer reaksiyon tesir kesitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Katı oksit yakıt pilleri konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mikrodalga reaktörler ile sente ve aminasyon konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

2

İlahiyat Fakültesi

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Peygamberlik konusunda araştırma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Süfyân Sevri hakkında araştırma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama İşletmeciliği

İnsan Kaynakları yönetimi ve performans üzerine çalışmış olmak.

10778/1-1