1 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28869

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Devam Eden Kurul Kararlari İçin TIKLAYINIZ

 


 

 


 

—————

—————

—————

 


 

—————

—————

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DÜZELTME

19/12/2013 tarihli ve 4776 sayılı Kurul Kararı; 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazete’nin "Çeşitli İlanlar" bölümünde; 4773 sayılı Kurul Kararı metninin aynısı olarak yayımlandığından, söz konusu Karar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

KURUL KARARI

Karar No : 4776                                                                                                                                                                           Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2014 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1 - 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 10 uncu maddesinin değişik (D) bendinin (a) alt bendi ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca;

a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2014 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir),

b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır),

olarak belirlenmiştir.

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL. karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır.

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10796/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4816                                                                                                                                                                                                                                                 Karar Tarihi : 31/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/12/2013 tarihli toplantısında;

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere 01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,

Karar verilmiştir.

 

 

 

GENEL AYDINLATMA TARİFESİ

 

Enerji Bedeli

(krş/kWh)

K/K

 (krş/kWh)

Dağıtım

(krş/kWh)

PSH

(krş/kWh)

İletim

(krş/kWh)

Fonsuz Tarife

(krş/kWh)

16,8896

3,6701

2,9746

0,00

0,8668

24,4011

 

10797/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4815                                                                                                                                                                                                                                                 Karar Tarihi : 31/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/12/2013 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 16,32 Krş/kWh uygulanmasına,

2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

Karar verilmiştir.

10795/1-1